Naam Leiden
Code 546
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 124306

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen De gemeente Leiden staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 85,3 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. 10.0 27193890.0 2719389.0
Grondexploitatie Reserve Grondexploitaties is ontoereikend om alle projecten en ambities, te kunnen dekken. 50.0 5000000.0 2500000.0
BUIG Verlaging gebundelde uitkering voorheen WWB inkomensdeel 50.0 2900000.0 1450000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeente wordt gehouden om het YNS-pand tegen te hoge boekwaarde over te nemen waardoor aankoopwaarde direct moet worden afgewaardeerd. 30.0 5000000.0 1500000.0
Sociaal domein 3D: Onvoldoende Rijksbudget om zorg/ondersteuning te realiseren. Voor 2018 risico voornamelijk op jeugd. 30.0 4000000.0 1200000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd 40.0 3000000.0 1200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende planschadeclaims. 20.0 5000000.0 1000000.0
Belasting Afschaffen van rijkswege van het sportbesluit inzake BTW-regeling 40.0 2000000.0 800000.0
Bodemsanering Asbestinventarisatie leidt tot investeringen waarvoor geen middelen (meer) gereserveerd zijn in de reserve asbestsanering. 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Organisatie kan lening niet terugbetalen aan gemeente 10.0 4797786.0 479778.6

0 1 2 3 4 5 6
0 Prgr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Invloed
1 11 De gemeente Leiden staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 85,3 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. Gemeente moet de rente en aflossing over de leningen betalen 1. Het jaarlijks beoordelen van de financiële gegevens (minimaal de jaarrekening) van de geldnemende organisaties._x000D_ 2. De financiële instellingen (geldgevers) jaarlijks wijzen op de plicht om betalingsachterstanden op geborgde geldleningen te melden. 10% 27.193.890 12.87%
2 6 Reserve Grondexploitaties is ontoereikend om alle projecten en ambities, te kunnen dekken. Andere middelen moeten worden gevonden om de Reserve Grondexploitaties sluitend te krijgen i.c. nieuwe projecten/ ambities te kunnen dekken. 1. Prioritering ruimtelijke ambities. 2. Risicomanagement binnen het MPG. 3. Middelen binnen de begroting vrij maken voor aanvulling Vereveningsreserve 50% 5.000.000 11.72%
3 10 Verlaging gebundelde uitkering voorheen WWB inkomensdeel Budgetoverschrijding Wekelijks worden de klantenaantallen en het aantal aanvragen gemonitord en maandelijks wordt de werkloosheid in Leiden gevolgd. Een mogelijk financieel nadeel als gevolg van gestegen klantenaantallen overvalt Leiden niet. Daarnaast wordt dagelijks de instroom zoveel mogelijk beperkt, de uitstroom bevorderd i.s.m. DZB (Participatiecentrum, project Leidse kracht) en waar mogelijk wordt gehandhaafd en waar nodig worden processen aangepast/verbeterd die (in)direct zullen bijdragen aan een zo laag mogelijk uitkeringen. Voor de toename van asielmigranten is een versnelde aanpak vastgesteld door de Raad. Wanneer dat plan wordt vastgesteld, dan heeft dat een drukkend effect op de uitkeringslasten na circa twee jaar. 50% 2.900.000 8.28%


0 1 2 3 4 5 6
0 Prgr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Invloed
1 6 Gemeente wordt gehouden om het YNS-pand tegen te hoge boekwaarde over te nemen waardoor aankoopwaarde direct moet worden afgewaardeerd. Hogere koopprijs dan voorzien van YNS pand Voeren van een zorgvuldige juridische procedure 30% 5.000.000 6.27%
2 7 3D: 3D: Onvoldoende Rijksbudget om zorg/ ondersteuning te realiseren. Voor 2018 risico voornamelijk op jeugd. Budgetoverschrijding 1. Transformatieagenda: kosten baten op lange termijn onderzoeken en bevorderen van participatie en inzet sociaal netwerk 2. permanente monitoring budget om actie te kunnen ondernemen 3. Er is een financiële reserve 3D 4. Regionale samenwerking op financieel gebied, spreiding financiële risico's in regio, bijv. bij financiële gevolgen incidenten jeugdzorg en beschermd wonen 5. Scherper sturen op de aanbieder 6. Instellen wachtlijsten. 30% 4.000.000 5.64%
3 11 Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen 1. Monitoring van ontwikkeling binnen het Gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen. De gemeente heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de Algemene Uitkering. 40% 3.000.000 5.62%
4 6 Lopende planschadeclaims. De gemeente wordt eraan gehouden planschade uit te keren Voeren van een zorgvuldige juridische procedure 20% 5.000.000 4.73%
5 8 Afschaffen van rijkswege van het sportbesluit inzake BTWregeling Extra kosten Huidige bestuurs-/ gebruikersovereenkomsten in overeenstemming brengen met het Sportbesluit. 40% 2.000.000 3.77%
6 6 asbestinventarisatie leidt tot investeringen waarvoor geen middelen (meer) gereserveerd zijn in de reserve asbestsanering. Noodzaak sanering asbest leidt tot onontkoombare kosten Zorgvuldige inventarisatie zodat de noodzakelijke sanering goed in beeld komt. 50% 1.000.000 3.49%
7 11 Organisatie kan lening niet terugbetalen aan gemeente Afboeken lening leidt tot nadeel in de gemeentelijke begroting Terughoudend beleid ten aanzien van het verstrekken van nieuwe leningen en monitoren financiële positie geldnemers en deelnemingen. 10% 4.797.786 2.26%
8 Impact 10 belangrijkste financiële risico's 59.891.676
9 Impact overige risico's 43.296.221
10 Totale impact financiële risico' s 103.187.897


0 1
0 Percentage Bedrag
1 75% 12.297.714
2 80% 13.166.643
3 85% 14.353.011
4 90% 16.350.595
5 95% 23.116.302


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Gehanteerde index is onvoldoende om de stijging van prijzen voor (infrastructurele) werken door hoogconjunctuur op te vangen. 50.0 9150000.0 4575000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende planschadeclaims. 40.0 7300000.0 2920000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente Leiden staat garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 104,6 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. 10.0 26255078.0 2625507.8
Projecten Stationsgebied: Het beoogde programma in het stationsgebied Leiden zal mogelijk zoals besloten in het kaderbesluit kan in de nog te ontwikkelen deelgebieden niet of niet volledig worden gerealiseerd vanwege de definitieve locatiekeuze van het busstation en de taakstelling van extra sociale huur uit het nieuwe beleidsakkoord. De extra benodigde plankosten leiden tevens tot een neerwaartse bijstelling van het resultaat. 30.0 7175941.0 2152782.3
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd 30.0 3000000.0 900000.0
Belasting Indoor Sportcentrum: De grootste risico's zitten in een eventuele wijziging van wet- en regelgeving op het gebied van de btw en stijging van bouwprijzen. 50.0 1478750.0 739375.0
GR / Verbonden partijen Organisatie kan lening niet terugbetalen aan gemeente 10.0 6450801.0 645080.1
Kapitaalgoederen Combibad en IJshal: Het integrale risicodossier voor beide projecten kent 7 risico's. De grootste risico's hebben betrekking op het niet terug kunnen vorderen van de btw en een tegenvallende aanbesteding. 30.0 1672500.0 501750.0
Kapitaalgoederen De samenloop met de Leidse Ring Noord heeft mogelijk gevolgen voor project Kooiplein. Door de bouw van de Kooitunnel is de ondergrondse infrastructuur gewijzigd, bij de start van het project Kooiplein is hier geen rekening mee gehouden. Daarnaast is het nog onduidelijk of de Kooitunnel voldoende draagkracht heeft om op te kunnen bouwen (deelgebied 2). 30.0 1057500.0 317250.0
Belasting Naheffing als gevolg van onderzoek Belastingdienst naar de juistheid van de aangifte BTW en loonheffing over 2017. 30.0 1000000.0 300000.0
Overig Overige risico's None None 32951286.0

Prgr.

Risico

Gevolgen

Maatregelen

Kans

Maximale impact

Invloed

AD

Gehanteerde index is onvoldoende om de stijging van prijzen voor (infrastructurele) werken door hoogconjunctuur op te vangen.

Tegenvallende aanbestedingen zorgen voor tekorten binnen kredieten en budgetten

Kritisch actualiseren ramingen en waar mogelijk ambities bijstellen

50%

€ 9.150.000

22.44%

6

Lopende planschadeclaims.

De gemeente wordt eraan gehouden om planschade uit te keren.

Voeren van een zorgvuldige juridische procedure

40%

€ 7.300.000

14.28%

AD

De gemeente Leiden staat garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 104,6 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen.

Gemeente moet de rente en aflossing over de leningen betalen

1. Het jaarlijks beoordelen van de financiële gegevens (minimaal de jaarrekening) van de geldnemende organisaties
2. De financiële instellingen (geldgevers) jaarlijks wijzen op de plicht om betalingsachterstanden op geborgde geldleningen te melden.

10%

€ 26.255.078

12.79%

6

Stationsgebied: Het beoogde programma in het stationsgebied Leiden zal mogelijk zoals besloten in het kaderbesluit kan in de nog te ontwikkelen deelgebieden niet of niet volledig worden gerealiseerd vanwege de definitieve locatiekeuze van het busstation en de taakstelling van extra sociale huur uit het nieuwe beleidsakkoord. De extra benodigde plankosten leiden tevens tot een neerwaartse bijstelling van het resultaat.

1. Uitstel of afstel van de herontwikkeling van het Stationsgebied
2. De programmatische uitgangspunten moeten worden herzien
3. De levendige mix van functies komt niet tot stand

1. Intensiveren onderzoek en gesprek met hogere overheden over subsidiemogelijkheden over deze complexe verstedelijkingsopgave
2. Onderzoek naar optimaliseren inpassing busstation en aansluiting Leidse Ring Noord
3. Onderzoek naar verschuiven programma buskavel naar andere ontwikkellocaties binnen het Stationsgebied

30%

€ 7.175.941

10.59%

AD

Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd

(Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen

Monitoring van ontwikkeling binnen het Gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen. De gemeente heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de Algemene Uitkering.

30%

€ 3.000.000

4.40%

8

Indoor Sportcentrum: De grootste risico's zitten in een eventuele wijziging van wet- en regelgeving op het gebied van de btw en stijging van bouwprijzen.

1. Geen contract, opnieuw aanbesteden
2. Extra kosten
3. Vertraging
4. Concessies doen aan kwaliteit
5. Geen btw belaste prestatie mogelijk bij de exploitatie
6. Eenmalig tekort investeringsbudget
7. Jaarlijks tekort op de exploitatie

Overnemen uit risicodossier PB:
1. Heldere, duidelijke aanbestedingsdocumenten opstellen en een vaste prijs
2. Actualisatie prijsindexatie
3. Fiscaal advies en onderzoek
4. Mogelijkheid compensatieregeling afwachten

50%

€ 1.478.750

3.62%

AD

Organisatie kan lening niet terugbetalen aan gemeente

Nadeel door afboeken geldlening

Terughoudendheid bij aangaan nieuwe leningen, zorgvuldige toets bij bijvoorbeeld Duurzaamheidsleningen voor ondernemers.

10%

€ 6.450.801

3.14%

8

Combibad en IJshal: Het integrale risicodossier voor beide projecten kent 7 risico's. De grootste risico's hebben betrekking op het niet terug kunnen vorderen van de btw en een tegenvallende aanbesteding.

1. Vertraging sluiting 5 Meibad en IJshal Vondellaan
2. Extra kosten (als gevolg van indexering op inschrijfbedrag)
3. Geen btw belaste prestatie mogelijk bij de exploitatie
4. Eenmalig tekort investeringsbudget
5. Jaarlijks tekort op de exploitatie

1. Ontwerp integraal BP Combibad en IJshal opstellen
2. Heldere, duidelijke aanbestedingsdocumenten opstellen en een vaste prijs
3. Actualisatie prijsindexatie
4. Fiscaal advies en onderzoek
5. Second opinion (onderzoek PWC)
6. Geen verenigingsparticipatie
7. Mogelijkheid compensatieregeling afwachten

30%

€ 1.672.500

2.43%

6

De samenloop met de Leidse Ring Noord heeft mogelijk gevolgen voor project Kooiplein. Door de bouw van de Kooitunnel is de ondergrondse infrastructuur gewijzigd, bij de start van het project Kooiplein is hier geen rekening mee gehouden. Daarnaast is het nog onduidelijk of de Kooitunnel voldoende draagkracht heeft om op te kunnen bouwen (deelgebied 2).

1. Oorspronkelijke plannen kunnen niet volgens ROK uitgevoerd worden
2. Nieuwe onderhandelingspositie ontwikkelaar
3. Vertraging
4. Extra plankosten

1. PvA optimalisatie Kooiplein in relatie met Leidse Ring Noord
2. Actualisatie kaders / verkennen nieuwe kosten

30%

€ 1.057.500

1.54%

10

Naheffing als gevolg van onderzoek Belastingdienst naar de juistheid van de aangifte BTW en loonheffing over 2017.

Als in het onderzoek door de Belastingdienst fouten in de aangifte over 2017 worden geconstateerd, kan dit leiden tot een naheffing.

De aangifte over 2017 kan niet met terugwerkende kracht worden veranderd. Naar de toekomst toe wordt wel ingezet op de verbetering van fiscale processen.

30%

€ 1.000.000

1.48%

Impact 10 belangrijkste financiële risico's

€ 64.540.570

Impact overige risico's

€ 32.951.286

Totale impact financiële risico's

€ 97.491.856Percentage

Bedrag

75%

12.821.385

80%

13.926.519

85%

15.352.187

90%

17.501.698

95%

22.624.374Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

=

Benodigde weerstandcapaciteitWaarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoendeKengetallen

Realisatie

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1a. Netto schuldquote

70,8%

93,8%

115,1%

144,7%

158,4%

163,2%

1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen

69,2%

92,2%

113,5%

143,1%

156,9%

161,7%

2. Solvabiliteitsratio

43,2%

33,5%

28,7%

24,4%

22,6%

22,3%

3. Grondexploitatie

3,3%

-2,4%

-2,4%

-1,5%

-0,1%

-0,1%

4. Structurele exploitatieruimte

1,9%

0,8%

0,3%

0,9%

1,0%

0,1%

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit

105,1%

105,1%

106,0%

110,5%

115,3%

121,4%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Gehanteerde index is onvoldoende om de stijging van prijzen voor (infrastructurele) werken door hoogconjunctuur op te vangen. 50.0 9000000.0 4500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Lopende planschadeclaims. 40.0 7300000.0 2920000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente Leiden staat garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 84,9 miljoen. Het risico is dat de partij aan wie een garantstelling is verstrekt zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. 10.0 15638852.0 1563885.2
Projecten Stationsgebied: Het beoogde programma in het stationsgebied Leiden zal zoals besloten in het kaderbesluit kan in de nog te ontwikkelen deelgebieden niet of niet volledig worden gerealiseerd vanwege de definitieve locatiekeuze van het busstation alsmede de taakstelling 30% sociale huur uit het nieuwe beleidsakkoord. De extra benodigde plankosten leiden tevens tot een neerwaartse bijstelling van het resultaat. 30.0 4679653.0 1403895.9
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd 30.0 3000000.0 900000.0
Projecten LBSP - Duurzame reconstructie openbare ruimte en infrastructuur: Het grootste risico is dat er vertraging ontstaat omdat benodigde gronden niet tijdig kunnen worden verworven met o.a. als gevolg het deels mislopen van de subsidie van de provincie. Daarnaast is het mogelijk dat er onvoldoende dekking is voor het project ten gevolge van de marktwerking. 50.0 1077500.0 538750.0
Belasting Incidenteel een aanzienlijk lager bedrag aan inkomsten uit bouwleges 30.0 1500000.0 450000.0
Belasting Combibad en IJshal: het integrale risicodossier voor beide projecten kent 7 risico's. De grootste risico's hebben betrekking op het niet terug kunnen vorderen van de btw en een tegenvallende aanbesteding. 30.0 1435000.0 430500.0
Informatieveiligheid Dit is een taakstelling i.v.m. beoogde besparingen als gevolg van efficiënter regionaal samenwerken (o.a. applicatierationalisatie) in het kader van het programma VRIS (Verbetering van de Samenwerking op informatisering). Het al dan niet behalen van de taakstelling is onzeker in verband met de toenemende eisen en wensen op het gebied van digitalisering, informatieveiligheid en privacy. Juist in relatie tot deze eisen en wensen hebben gemeenten gezamenlijk in VNG verband de behoefte geformuleerd aan nieuwe architectuurprincipes met de titel “Common Ground”, waardoor we minder vast komen te zitten in de huidige legacy (oude systemen). Bijna alle gemeenten zitten met dezelfde dilemma’s 50.0 736000.0 368000.0
GR / Verbonden partijen Organisatie kan lening niet terugbetalen aan gemeente 10.0 3414604.0 341460.4
Overig Overige risico's None 33904986.0 None

0 1 2 3 4 5 6
0 Prgr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Invloed
1 Div. Gehanteerde index is onvoldoende om de stijging van prijzen voor (infrastructurele) werken door hoogconjunctuur op te vangen. Hogere kosten leiden tot incidenteel of structureel tekort in de begroting. Kwaliteitsniveau is lager door noodzaak tot bijsturing. a. In alle fasen van het Leidse planproces kostenraming zo goed mogelijk actualiseren op basis van de marktontwikkelingen; b. Indien nodig bijsturen op het kwaliteitsniveau / fasering. 50% 9.000.000 23,50%
2 6 Lopende planschadeclaims. Het uitkeren van de planschade leidt tot een incidenteel nadeel in de begroting. Voeren van een zorgvuldige juridische procedure. 40% 7.300.000 15,22%
3 Div. De gemeente Leiden staat garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 84,9 miljoen. Het risico is dat de partij aan wie een garantstelling is verstrekt zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. Gemeente moet gegarandeerde geldsom voldoen aan de bank (incidenteel nadeel) of de exploitatie van de geldnemer ondersteunen (structureel nadeel). a. Zorgvuldige toets op de haalbaarheid van de exploitatie bij een garantie-aanvraag o.b.v. Verordening gemeentegaranties; b. Eisen van aanvullende zekerheden als de garantie wordt aangesproken o.b.v. Verordening gemeentegaranties; c. Jaarlijkse toets van de Jaarrekeningen van de partijen waaraan een garantstelling is verstrekt; d. Wettelijke zorgplicht van de banken tegenover de borgsteller. 10% 15.638.852 8,11%
4 6 Stationsgebied: Het beoogde programma in het stationsgebied Leiden zal zoals besloten in het kaderbesluit kan in de nog te ontwikkelen deelgebieden niet of niet volledig worden gerealiseerd vanwege de definitieve locatiekeuze van het busstation alsmede de taakstelling 30% sociale huur uit het nieuwe beleidsakkoord. De extra benodigde plankosten leiden tevens tot een neerwaartse bijstelling van het resultaat. Lagere inkomsten en hogere kosten zorgen voor een neerwaartse bijstelling van het resultaat op de grondexploitatie. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in de begroting. a. Intensiveren onderzoek en gesprek met hogere overheden over subsidiemogelijkheden over deze complexe verstedelijkingsopgave b. Onderzoek naar optimaliseren inpassing busstation en aansluiting Leidse Ring Noord c. Onderzoek naar optimalisatie buskavel binnen het Stationsgebied 30% 4.679.653 7,24%


0 1 2 3 4 5 6
0 Prgr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Invloed
1 AD Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd Lagere inkomsten leiden tot een structurele of incidentele tegenvaller in de begroting. a. Tijdig vertalen circulaires Gemeentefonds in besluitvorming zodat financiële consequenties goed kunnen worden verwerkt. Risico kan niet worden voorkomen b. Participeren in beleidsdiscussies Gemeentefonds c. Monitoren ontwikkeling van de belangrijkste maatstaven in verhouding tot de gehanteerde uitgangspunten Gemeentefonds 30% 3.000.000 4,72%
2 4 LBSP - Duurzame reconstructie openbare ruimte en infrastructuur: Het grootste risico is dat er vertraging ontstaat omdat benodigde gronden niet tijdig kunnen worden verworven met o.a. als gevolg het deels mislopen van de subsidie van de provincie. Daarnaast is het mogelijk dat er onvoldoende dekking is voor het project ten gevolge van de marktwerking. Hogere (plan)kosten leiden tot incidenteel of structureel nadeel in de begroting. Vertraging. a. Minnelijke verwerving tijdig inzetten en aanbestedingsstrategie bepalen. b. Aan subsidievoorwaarden voldoen en in overleg met de provincie (scopewijziging). 50% 1.077.500 2,80%
3 6 Incidenteel een aanzienlijk lager bedrag aan inkomsten uit bouwleges Lagere inkomsten zorgen voor een incidenteel nadeel in de begroting. In de procedures wordt daar waar nodig extra juridische kennis ingehuurd. 30% 1.500.000 2,33%
4 8 Combibad en IJshal: het integrale risicodossier voor beide projecten kent 7 risico's. De grootste risico's hebben betrekking op het niet terug kunnen vorderen van de btw en een tegenvallende aanbesteding. Hogere (plan)kosten voor het project, vertraging en lager kwaliteitsniveau door bijsturing. Het risicodossier wordt periodiek geactualiseerd en de projectmanager zorgt er voor dat de afgesproken maatregelen worden uitgevoerd. Belangrijkste maatregelen: a. Fiscaal advies en onderzoek betreffende de btw problematiek b. Heldere aanbestedingsdocumenten opstellen en een vaste prijs 30% 1.435.000 2,22%
5 AD Dit is een taakstelling i.v.m. beoogde besparingen als gevolg van efficiënter regionaal samenwerken (o.a. applicatierationalisatie) in het kader van het programma VRIS (Verbetering van de Samenwerking op informatisering). Het al dan niet behalen van de taakstelling is onzeker in verband met de toenemende eisen en wensen op het gebied van digitalisering, informatieveiligheid en privacy. Juist in relatie tot deze eisen en wensen hebben gemeenten gezamenlijk in VNG verband de behoefte geformuleerd aan nieuwe architectuurprincipes met de titel “Common Ground”, waardoor we minder vast komen te zitten in de huidige legacy (oude systemen). Bijna alle gemeenten zitten met dezelfde dilemma’s Het niet realiseren besparingen leidt tot een structureel nadeel in de begroting. Door de Chief Information Officer (CIO) bij Servicepunt71 worden maatregelen ontwikkeld om deze taakstelling zoveel mogelijk in te vullen. Bij de Kaderbrief 2021-2024 vindt een nadere risicoafweging plaats van deze taakstelling. 50% 736.000 1,88%


0 1 2 3 4 5 6
0 Prgr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Invloed
1 AD Organisatie kan lening niet terugbetalen aan gemeente Financieel - Gemeente moet lening afwaarderen of de exploitatie geldnemer ondersteunen. Dit zorgt voor een tegenvaller in de begroting. a. Terughoudend beleid ten aanzien van het verstrekken van leningen o.b.v. financiële verordening; b. Zorgvuldige toetsing en hanteren risicobeperkende criteria bij verstrekken leningen bijv. Duurzaamheidsleningen ondernemers; c. Monitoren betalingsgedrag. d. Tijdig treffen betalingsregelingen 10% 3.414.604 1,78%
2 Impact 10 belangrijkste financiële risico's 47.781.609
3 Impact overige risico's 33.904.986
4 Totale impact financiële risico's 81.686.595


0 1
0 Percentage Bedrag
1 75% 12.336.674
2 80% 13.272.667
3 85% 14.409.146
4 90% 15.938.894
5 95% 18.505.083


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 matig
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F <0.6 ruim onvoldoende