Naam Leiderdorp
Code 547
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 27197

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet worden afgelost. Dit risico is gestegen ten gevolge van de kredietcrisis (inclusief NHG). 10.0 4790352.0 479035.2
Informatieveiligheid Informatiediefstal (digitaal en papier) 50.0 820000.0 410000.0
GR / Verbonden partijen (sub)regionale samenwerking verloopt moeizaam 70.0 820000.0 574000.0
Sociaal domein Transformatie van het sociaal domein krijgt onvoldoende vorm. 70.0 500000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen Uitvoerende samenwerkingsverbanden kunnen uitvallen 10.0 2500000.0 250000.0
Gemeentefonds De hoogte van de algemene uitkering is onvoorspelbaar 50.0 500000.0 250000.0
ICT algemeen De ICT-omgeving sluit in de uitvoering onvoldoende aan op wensen en behoeften van inwoners en medewerkers 90.0 250000.0 225000.0
Overig Door de aantrekkende markt bestaat de kans dat de realisatie niet binnen het budget blijft 70.0 300000.0 210000.0
Kapitaalgoederen Bomenziektes + plagen (eikenprocessierups/boktor): Het verloren gaan van Essen is een groot risico voor groot deel areaal 80.0 250000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Beschadigingen aan wegen en/of straatmeubilair 70.0 250000.0 175000.0

0 1 2 3 4 5
0 PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel gevolg (max) in € Invloed
1 4 Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet worden afgelost. Dit risico is gestegen ten gevolge van de kredietcrisis (inclusief NHG). Acef Beleid is erop gericht dat er geen nieuwe garantstellingen zonder waarborg worden afgegeven. 10% 4.790.352 7.13%


0 1 2 3 4
0 Soort Begrong 2017 na begr.wijz.juli Begrong 2018 Verschil in %
1 1. Onroerende-zaakbelasngen -7.091.157 -7.039.469 -51.688 -0,7%
2 2. Rioolheffing -1.439.656 -1.521.754 82.098 5.7%
3 3. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten -3.396.396 -3.608.446 212.050 6,2%
4 4. Hondenbelasng -99.449 -101.438 1.989 2,0%
5 5. Precariobelasng -592.844 -592.825 -19 0,0%
6 6. Marktgeld -30.927 -31.546 619 2,0%
7 7. Lijkbezorgingsrechten -398.282 -403.434 5.152 1,3%
8 8. Toeristenbelasng -51.594 -52.325 731 1,4%
9 9. Leges Titel 1 - Algemene dienstverlening -493.841 -508.717 14.876 3,0%
10 9. Leges Titel 2 - Omgevingsvergunning -531.000 -476.827 -54.173 -10,2%
11 9. Leges Titel 3 - Dienstverlening overig -7.380 -25.974 18.594 252,0%
12 Totaal -14.132.526 -14.362.755 230.230 1,6%


0 1 2
0 Gemeente Woonlasten éénpersoons huishoudens Woonlasten meerpersoons huishoudens
1 Katwijk € 584 € 674
2 Leiden € 572 € 760
3 Leiderdorp € 697 € 877
4 Leidschendam-Voorburg € 634 € 696
5 Oegstgeest € 793 € 902
6 Teylingen € 606 € 675
7 Voorschoten € 913 € 976
8 Wassenaar € 972 € 1.166
9 Zoeterwoude € 765 € 827


0 1 2 3
0 Gemeente Inwoneraantal (2017) Woonlasten éénpersoons huishoudens Woonlasten meerpersoons huishoudens
1 Ermelo 26.627 € 616 € 676
2 Gilze en Rijen 26.254 € 498 € 584
3 Kaag en Braassem 26.509 € 773 € 865
4 Leiderdorp 27.143 € 697 € 877
5 Noordwijk 25.930 € 729 € 830
6 Werkendam 26.838 € 643 € 782
7 Zaltbommel 27.743 € 726 € 777


0 1 2 3 4 5
0 PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel gevolg (max) in € Invloed
1 3 Informaediefstal (digitaal en papier) Acef Goede beveiliging (firewall). Strenge regels inzake vertrouwelijke informae in afsluitbare papiercontainers 50% 820.000 6.08%
2 1 (sub)regionale samenwerking verloopt moeizaam Acef 1. Strategie ontwikkelen voor aakende gemeenten 2. besluitvorming op gemeentelijk en (sub)regionaal niveau afstemmen 3. investeren samenwerking en goede voorbeelden delen 4. focus houden op gezamenlijke doelen en resultaten Aces 1. in gesprek blijven op inhoudelijke koers 2. sturing op voortgang ontwikkelingen besluitvorming 70% 500.000 5.16%
3 1 Transformae van het sociaal domein krijgt onvoldoende vorm. Acef Inwoners en partners betrekken bij de transformaeopdracht Acef Samenwerking tussen teams onderling en het sociale veld smuleren. 70% 500.000 5.15%
4 3 Uitvoerende samenwerkingsverbanden kunnen uitvallen 10% 2.500.000 3.70%
5 4 De hoogte van de algemene uitkering is onvoorspelbaar Acef Ter dekking van dit risico is de behoedzaamheidreserve Algemene Uitkering ingesteld. Mee- en tegenvallers worden met deze reserve verrekend. 50% 500.000 3.69%
6 1 De ICT-omgeving sluit in de uitvoering onvoldoende aan op wensen en behoeen van inwoners en medewerkers Acef 1. aansluing zoeken bij landelijk advies over informaevoorziening 2. inventarisae betrokken systemen inclusief verwachte knelpunten 3. beginnen met veilige ict-toepassingen, bewezen technologie Aces 1. audit tbv toets privacy en veiligheid gegevens 2. duidelijke afspraken en protocol over informaebeveiliging en privacygegevens 3. informaevoorziening inrichten vanuit principe klant is eigenaar dossier en medewerkers hebben toegang 90% 250.000 3.35%
7 3 Door de aantrekkende markt bestaat de kans dat de realisae niet binnen het budget blij Acef Scherp sturen op inschrijvingen 70% 300.000 3.10%
8 2 Bomenziektes + plagen (eikenprocessierups/boktor): Het verloren gaan van Essen is een groot risico voor groot deel areaal Acef Monitoring van de bomen 80% 250.000 2.95%


0 1 2 3 4 5
0 PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel gevolg (max) in € Invloed
1 2 Beschadigingen aan wegen en/of straatmeubilair 70% 250.000 2.58%
2 Totaal grote risico's 10.660.352
3 Overige risico's 15.519.011
4 Totaal alle risico's 26.179.363


0 1
0 Percentage Bedrag (€)
1 75% 3.861.503
2 80% 4.107.490
3 85% 4.433.393
4 90% 4.934.373
5 95% 5.891.333


0 1
0 Weerstand Capaciteit (€)
1 Direct beschikbaar 10.126.311
2 Niet direct beschikbaar 11.926.221
3 Begrong: Onvoorziene lasten 58.202
4
5 Totale weerstandscapaciteit 22.110.734


0 1 2 3 4 5
0 Rao weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit = € 22.110.734 = 4,48
1 Benodigde weerstandscapaciteit € 4.934.373


0 1 2
0 Waarderingscijfer Rao Betekenis
1 A > 2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 mag
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F < 0.6 ruim onvoldoende


0 1 2
0 Rao weerstandsvermogen Rao Betekenis
1 31-12-2018 4,82 uitstekend
2 31-12-2019 4,67 uitstekend
3 31-12-2020 4,62 uitstekend
4 31-12-2021 4,65 uitstekend


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet worden afgelost. Dit risico is gestegen ten gevolge van de kredietcrisis (inclusief NHG). 10.0 4197431.0 419743.1
Informatieveiligheid Informatiediefstal (digitaal en papier) 50.0 820000.0 410000.0
GR / Verbonden partijen (sub)regionale samenwerking verloopt moeizaam 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Transformatie van het sociaal domein krijgt onvoldoende vorm. 70.0 500000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen Uitvoerende samenwerkingsverbanden kunnen uitvallen 10.0 2500000.0 250000.0
Gemeentefonds De hoogte van de algemene uitkering is onvoorspelbaar 50.0 500000.0 250000.0
ICT algemeen De ICT-omgeving sluit in de uitvoering onvoldoende aan op wensen en behoeften van inwoners en medewerkers 90.0 250000.0 225000.0
Overig Door de aantrekkende markt bestaat de kans dat de realisatie niet binnen het budget blijft 70.0 300000.0 210000.0
Kapitaalgoederen Bomenziektes + plagen (eikenprocessierups/boktor): Het verloren gaan van Essen is een groot risico voor groot deel areaal 80.0 250000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Beschadigingen aan wegen en/of straatmeubilair 70.0 250000.0 175000.0

0 1 2 3 4 5
0 PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieelgevolg(max) in € Invloed
1 3 Door de aantrekkende markt bestaat dekans dat de realisae niet binnen hetbudget blij AcefScherp sturen op inschrijvingen 70% 300.000 3,02%
2 2 Bomenziektes + plagen(eikenprocessierups/boktor): Het verlorengaan van Essen is een groot risico voorgroot deel areaal AcefMonitoring van de bomen 80% 250.000 2,86%
3 2 Beschadigingen aan wegen en/ofstraatmeubilair 70% 250.000 2,52%
4 Totaal grote risico's 10.067.431
5 Overige risico's 16.189.011
6 Totaal alle risico's 26.256.442


0 1
0 Percentage Bedrag (€)
1 75% 3.991.395
2 80% 4.226.668
3 85% 4.540.993
4 90% 4.989.943
5 95% 5.797.277


0 1
0 Weerstand Capaciteit (€)
1 Algemene reserve 993.369
2 Bouw- en grondexploitaes 8.664.819
3 Behoedzaamheidsreserve Gemeentefonds 1.450.844
4 Begrong: Onvoorziene lasten 58.202
5 Totale weerstandscapaciteit 11.167.233


0 1 2 3 4 5
0 Rao weerstandsvermogen = Beschikbareweerstandscapaciteit = € 11.167.233 = 2,24
1 Benodigdeweerstandscapaciteit € 4.989.943


0 1 2
0 Waarderingscijfer Rao Betekenis
1 A > 2.0 uitstekend
2 B 1.4-2.0 ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 voldoende
4 D 0.8-1.0 mag
5 E 0.6-0.8 onvoldoende
6 F < 0.6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieelgevolg(max) in € Invloed
1 4 Verstrekte garantstellingen voor leningenaan diverse instellingen, kunnen nietworden afgelost. Dit risico is gestegenten gevolge van de kredietcrisis (inclusiefNHG). AcefBeleid is erop gericht dat er geen nieuwegarantstellingen zonder waarborg wordenafgegeven. 10% 4.197.431 5,93%
2 3 Informaediefstal (digitaal en papier) AcefGoede beveiliging (firewall). Strengeregels inzake vertrouwelijke informae inafsluitbare papiercontainers 50% 820.000 5,93%
3 1 (sub)regionale samenwerking verlooptmoeizaam Acef1. Strategie ontwikkelen voor aakendegemeenten2. besluitvorming op gemeentelijk en(sub)regionaal niveau afstemmen3. investeren samenwerking en goedevoorbeelden delen4. focus houden op gezamenlijke doelenen resultatenAces1. in gesprek blijven op inhoudelijke koers2. sturing op voortgang ontwikkelingenbesluitvorming 70% 500.000 5,05%
4 1 Transformae van het sociaal domeinkrijgt onvoldoende vorm. AcefInwoners en partners betrekken bij detransformaeopdrachtAcefSamenwerking tussen teams onderling enhet sociale veld smuleren. 70% 500.000 5,02%
5 3 Uitvoerende samenwerkingsverbandenkunnen uitvallen 10% 2.500.000 3,62%
6 4 De hoogte van de algemene uitkering isonvoorspelbaar AcefTer dekking van dit risico is debehoedzaamheidreserve AlgemeneUitkering ingesteld. Mee- en tegenvallersworden met deze reserve verrekend. 50% 500.000 3,57%
7 1 De ICT-omgeving sluit in de uitvoeringonvoldoende aan op wensen enbehoeen van inwoners en medewerkers Acef1. aansluing zoeken bij landelijk adviesover informaevoorziening2. inventarisae betrokken systemeninclusief verwachte knelpunten3. beginnen met veilige ict-toepassingen,bewezen technologieAces1. audit tbv toets privacy en veiligheidgegevens2. duidelijke afspraken en protocol overinformaebeveiliging en privacygegevens3. informaevoorziening inrichten vanuitprincipe klant is eigenaar dossier enmedewerkers hebben toegang 90% 250.000 3,24%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Project doorontwikkeling jeugdhulp. 90.0 1000000.0 900000.0
Informatieveiligheid Informatiediefstal (digitaal en papier) 50.0 820000.0 410000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte garantstellingen voor leningen aan diverse instellingen, kunnen niet worden afgelost. 10.0 3736825.0 373682.5
Gemeentefonds De hoogte van de algemene uitkering is onvoorspelbaar 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein Wmo-aanbieders dragen cliënten niet over aan Incluzio Leiderdorp 70.0 500000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen Regionale samenwerking verloopt moeizaam en/of uitvoerende samenwerkingsverbanden kunnen uitvallen 10.0 2500000.0 250000.0
Sociaal domein Transformatie van het sociaal domein krijgt onvoldoende vorm. 50.0 500000.0 250000.0
Overig Schade als gevolg van constructiefouten in kunstwerken. 50.0 500000.0 250000.0
Overig De onderhoudsbudgetten zijn mogelijk op de lange termijn niet toereikend voor de instandhouding van de openbare ruimte op de door de raad vastgestelde onderhoudsniveau's. 50.0 500000.0 250000.0
ICT algemeen De ICT-omgeving sluit in de uitvoering onvoldoende aan op wensen en behoeften van inwoners en medewerkers. 90.0 250000.0 225000.0