Naam Maassluis
Code 556
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 32518

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie De Dijk; De opbrengst die geraamd is, wordt niet of met vertraging gerealiseerd None None None
Kapitaalgoederen Kademuren, bruggen en overige kunstwerken; Calamiteit door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken None None None
Sociaal domein Jeugdzorg; Groei van volume door meer afgegeven indicaties. None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds; Negatieve afwijkingen gemeentefonds None None None
Dividend/Rente Projecten; Renterisico door vertraging projecten None None None
Aanbesteding Bedrijfsvoering; Volgen verkeerde procedure inkoop- en aanbesteding None None None
Personeel Bedrijfsvoering; Inzet externen None None None
Personeel Bedrijfsvoering; Ziekte boven de prognose resulterend in uitval van personeel None None None
Grondexploitatie Begraafplaats; Exploitatie nieuwe begraafplaats niet kostendekkend None None None
Belasting Projecten ; Fiscale naheffingen None None None

Risicoprofiel 2018

bedragen x € 1 mln.

Zekerheidspercentage

Begroting 2017

Begroting 2018

70%

7,5

7,6

90%

8,9

8,9

Totaal grote risico’s

10,1

10,0

Overige risico's

31,6

32,7

Totaal alle risico’s

41,8

42,7Risicoprofiel 2018

bedragen x € 1 mln.

Zekerheidspercentage

Begroting 2017

Begroting 2018

70%

7,5

7,6

90%

8,9

8,9

Totaal grote risico’s

10,1

10,0

Overige risico's

31,6

32,7

Totaal alle risico’s

41,8

42,7Risicoprofiel 2018

bedragen x € 1 mln.

Zekerheidspercentage

Begroting 2017

Begroting 2018

70%

7,5

7,6

90%

8,9

8,9

Totaal grote risico’s

10,1

10,0

Overige risico's

31,6

32,7

Totaal alle risico’s

41,8

42,7Risicoprofiel 2018

bedragen x € 1 mln.

Zekerheidspercentage

Begroting 2017

Begroting 2018

70%

7,5

7,6

90%

8,9

8,9

Totaal grote risico’s

10,1

10,0

Overige risico's

31,6

32,7

Totaal alle risico’s

41,8

42,72019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Budgetoverschrijding jeugd None None None
Grondexploitatie De opbrengst die geraamd is, wordt niet of met vertraging gerealiseerd (De Dijk) None None None
Kapitaalgoederen Calamiteit door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken None None None
Belasting Fiscale naheffingen None None None
Gemeentefonds Negatieve afwijkingen gemeentefonds None None None
Projecten Claims buitenruimte None None None
Projecten Renterisico door vertraging projecten None None None
Aanbesteding Volgen verkeerde procedure inkoop- en aanbesteding None None None
Projecten Extra kosten om te kunnen voldoen aan bouwregelgeving met behoud van de monumentale waarden (Fenacoliuslaan) None None None
Sociaal domein Verlagen van het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking op de aanvragen van de voorzieningen huishoudelijke hulp None None None

Positie

Beleidsterrein /

2019

2018

project

Risico

Kans (1)

Invloed

1

3

Jeugdzorg

Budgetoverschrijding jeugd

4

9%

2

1

De Dijk

De opbrengst die geraamd is, wordt niet of met vertraging gerealiseerd

2

6%

3

2

Kademuren, bruggen en overige kunstwerken

Calamiteit door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken

2

6%

4

10

Diverse

Fiscale naheffingen

4

5%

5

4

Gemeentefonds

Negatieve afwijkingen gemeentefonds

3

3%

6

-

Projecten

Claims buitenruimte

3

3%

7

5

Projecten

Renterisico door vertraging projecten

2

3%

8

6

Bedrijfsvoering

Volgen verkeerde procedure inkoop- en aanbesteding

5

2%

9

-

Fenacoliuslaan

Extra kosten om te kunnen voldoen aan bouwregelgeving met behoud van de monumentale waarden

3

2%

10

-

Wmo

Verlagen van het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking op de aanvragen van de voorzieningen huishoudelijke hulp

3

2%

1) kansklasse: 1=laagste kans; 5=hoogste kans(bedragen x € 1 mln.)

Weerstandscapaciteit

Begroting

Begroting

Incidenteel/

2018

2019

Structureel

1.

Algemene Reserve

22,7

21,7

I

2.

Verwacht resultaat 2017/2018

-0,5

0,3

I

3.

Stille reserves

0,5

0,6

I

Totaal

22,7

22,6(bedragen x € 1 mln.)

Risicoprofiel 2019

Zekerheidspercentage

Begroting 2018

Begroting 2019

70%

7,6

8,7

Totaal grote risico’s

10,0

12,0

Overige risico's

32,7

34,0

Totaal alle risico’s

42,7

46,12020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Diverse None None None
GR / Verbonden partijen De Dijk None None None
Sociaal domein Jeugdzorg None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Projecten Projecten None None None
Sociaal domein Wmo None None None
Personeel Bedrijfsvoering: Langdurige ziekte boven de prognose resulterend in uitval van personeel None None None
Personeel Bedrijfsvoering: Door reorganisatie, uitval door ziekte (WIA) of niet meer mee kunnen komen in het arbeidsproces leidt tot een toename van re-integratietrajecten van Werk naar Werk of ontslagtrajecten. None None None
Kapitaalgoederen Kademuren, bruggen en overige kunstwerken None None None
Aanbesteding Bedrijfsvoering: Volgen verkeerde procedure inkoop- en aanbesteding None None None