Naam Nieuwkoop
Code 569
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 28269

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 11265000.0
Gemeentefonds Verlaging Algemene Uitkering na vorming nieuw kabinet None None 1000000.0
Calamiteiten, rampen Kosten en claims na ramp None None 1000000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken None None 810000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 None None 800000.0
BUIG Niet in aanmerking komen voor compensatieregeling bij overschrijding Buigbudget None None 550000.0
Grondexploitatie Administratieverlichting, vertraging bij gronduitgifte grexlocaties en gewijzigde wetgeving, waardoor minder legesopbrengsten zijn. None None 500000.0
ICT algemeen Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden None None 500000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiligingsincident None None 500000.0
Personeel Als gevolg nieuwe samenstelling college mogelijk nieuwe wachtgeld verplichting None None 300000.0
Aanbesteding Afwijken van inkoop en aanbestedingsbeleid None None 250000.0
Sociaal domein Risico’s Jeugdhulp None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Verhoging bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen None None 150000.0
Sociaal domein Risico's participatie zoals SWA None None 100000.0
Overig Geen goedkeurende controleverklaring None None 50000.0
Informatieveiligheid Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden None None 50000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 11688000.0
Kapitaalgoederen Risico's met betrekking tot ruimtelijke ordening None None 1000000.0
Calamiteiten, rampen Kosten en claims na ramp None None 1000000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken None None 810000.0
Informatieveiligheid Inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 None None 800000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiligingsincident None None 550000.0
Sociaal domein Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing None None 500000.0
ICT algemeen Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden None None 500000.0
Grondexploitatie Administratieve verplichting, vertraging bij gronduitgifte grondexploitatie locaties en gewijzigde wetgeving, waardoor er minder legesopbrengsten zijn None None 500000.0
Aanbesteding Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid None None 250000.0
Sociaal domein Risico's jeugdwet None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Verhoging bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen None None 150000.0
BUIG Niet in aanmerking komen voor compensatieregeling bij overschrijding Buigbudget None None 150000.0
Sociaal domein Risico's participatie zoals Rijnvicus, beschut werk None None 100000.0
Overig Geen goedkeurende controleverklaring None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden None None 50000.0
Personeel Krapte op de arbeidsmarkt None None 50000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 10673000.0
Overig Risico's met betrekking tot ruimtelijke ordening None None 3000000.0
Calamiteiten, rampen Kosten en claims na ramp None None 1000000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken None None 810000.0
Informatieveiligheid Inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 None None 800000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiligingsincident None None 550000.0
Sociaal domein Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing None None 500000.0
ICT algemeen Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden None None 500000.0
Grondexploitatie Invoering Wet kwaliteitsborging bouwen None None 100000.0
Aanbesteding Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid None None 250000.0
Kapitaalgoederen Onevenredige vorstschade wegen door extreme winter None None 60000.0
Calamiteiten, rampen Letsel- en stormschade bomen None None 100000.0
Sociaal domein Risico's jeugdwet None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Verhoging bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen None None 150000.0
BUIG Niet in aanmerking komen voor compensatieregeling bij overschrijding Buigbudget None None 150000.0
Sociaal domein Risico's participatie zoals Rijnvicus, beschut werk None None 100000.0
Overig Geen goedgekeurde controleverklaring None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Archieven externe partner worden niet goed bijgehouden None None 50000.0
Personeel Krapte op de arbeidsmarkt None None 50000.0

0 1
0 Omschrijving Begroting 2020
1 Algemene reserve vrij besteedbaar 19.825
2 Reserve weerstandsvermogen 3.000
3 Reserve Economie en toerisme 285
4 Reserve Wmo 90
5 Reserve LandschapsOntwikkelingsPlan 22
6 Reserve Monumentenzorg 106
7 Reserve Frictiekosten personeel 65
8 Reserve Duurzaamheid 1.941
9 Reservering woningbouw 2.834
10 Omgevingsvisie 35
11 Saldo meerjarenbegroting 121
12 Onvoorzien 20
13 Weerstandscapaciteit (x € 1.000) 28.344


0 1 2
0 Gebeurtenis / Situatie Programma risico-bedrag
1 Grondexploitaties 1 10.673
2 Risico's met betrekking tot ruimtelijke ordening 1 3.000
3 Kosten en claims na ramp 5 1.000
4 Meldplicht datalekken 5 810
5 Inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 5 800
6 Informatiebeveiligingsincident 5 550
7 Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing 3 500
8 Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden 5 500
9 Invoering Wet kwaliteitsborging bouwen 1 100
10 Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid 5 250
11 Onevenredige vorstschade wegen door extreme winter 2 60
12 Letsel-en stormschade bomen 2 100
13 Risico’s jeugdwet 3 200
14 Verhoging bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen div. 150
15 Niet in aanmerking komen voor compensatieregeling bij overschrijding Buigbudget 3 150
16 Risico's participatie zoals Rijnvicus, beschut werk 3 100
17 Geen goedkeurende controleverklaring 4 50
18 Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden 5 50
19 Krapte op de arbeidsmarkt 5 50
20 Totaal (x € 1.000) 19.093


0 1 2
0 Waarderingscategorie Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Ratio jaar rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote 7.4% 33,4% 26,6% 29.7% 23.1% 1,0%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 58% 32,1% 23,9% 28,2% 21,4% 10,1%
3 Solvabiliteitsratio 46,6% 51.2% 48.0% 54.1% 54,1% 56,9%
4 Grondexploitatie 69,0% 45,2% 66,9% 43.7% 44,9% 2,6%
5 Structurele exploitatieruimte -0,4% 0,6% 1,1% 1,1% 0,7% 0.0%
6 Belastingcapaciteit 120,9% 117,7% 124,9% 125,3% 125.5% 126,0%
7 Netto schuld per inwoner € 219 € 1.065 € 667 € 922 € 589 € 482