Naam Noordwijk
Code 575
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 42661

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims bestemmingsplan; planschade None None 700000.0
Overig sportbedrijf None None 300000.0
Belasting btw op parkeertarieven None None 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims handhaving None None 225000.0
Personeel personeel en organisatie None None 212500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integriteit None None 50000.0
Overig Bestuur en Organisatie None None None
Overig Dienstverlening None None 237500.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 35000.0
Overig Ondernemen None None 110000.0
Kapitaalgoederen Ruimte None None 61000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Veiligheid None None None
Onderwijs Onderwijs & Jeugd None None 15000.0
Overig Vrije tijd None None None
Kapitaalgoederen Duurzaam groen None None 32500.0
Kapitaalgoederen Openbare ruimte & Bereikbaarheid None None 90000.0
Kapitaalgoederen Strand None None None
Overig Financiën None None 517500.0

0 1
0 Thema Totaal netto- waarden van de risico’s
1 * 5 belangrijkste risico’s
2 1. bestemmingsplan; planschade 700.000
3 2. sportbedrijf 300.000
4 3. btw op parkeertarieven 250.000
5 3. handhaving 225.000
6 5. personeel en organisatie 212.500
7 Subtotaal 1: 1.687.500
8 ** overige risico’s:
9 Integriteit 50.000
10 Bestuur en Organisatie 0
11 Dienstverlening 237.500
12 Sociaal domein 35.000
13 Ondernemen 110.000
14 Ruimte 61.000
15 Veiligheid 0
16 Onderwijs & Jeugd 15.000
17 Vrije tijd 0
18 Duurzaam groen 32.500
19 Openbare ruimte & Bereikbaarheid 90.000
20 Strand 0
21 Financiën 517.500
22 Subtotaal 2: 1.148.500
23 Totaal 2.836.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Normen VNG (%) Indicatoren Noordwijk
1 V M O Rek'15 Begr.16 Begr.17 Begr.18 Begr.19 Begr.20
2 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorriceerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens < 100 < 100 > 50 > 0,6 < 100 100> <130 100> <130 30> <50 Geen norm 0 > < 0,6 100> <120 > 130 > 130 < 30 € > 120 51% 90% 50% 84% 2% 111% 63% 105% 49% 77% 0% 114% 48% 87% 53% 76% 1% 114% 54% 67% 54% 47% 1% 115% 57% 68% 58% 24% 0% 116% 68% 81% 58% 36% 1% 116%


0 1 2 3 4 5 6
0
1 Boechorst 228.000 66.000 niet 162.000 0
2 Space Business Park 6.088.000 702.000 niet 5.386.000 0
3 Bedrijfskavels 's-Gravendijck 1.506.000 0 niet 1.506.000 0
4 Centraal Park 1e fase 12.728.000 1.185.000 niet 11.543.000 0
5 Wantveld 3.565.000 4.279.000 w el 0 714.000
6 Offem-Zuid 0 841.000 w el 0 841.000
7 Losplaatsw eg 987.000 -51.000 niet 1.038.000 0
8 Maarten Kruytstraat 0 249.000 w el 0 249.000
9 Bronsgeest 0 0 niet 0 0
10


0 1 2
0 BIE's zonder grondexploitatie
1 - Jan Kroonsplein 1.093.000 1.093.000
2 - Van de Mortelstraat 56.000 56.000
3 - De Nes I 25.000 25.000
4 Voorraden grond
5 - Vuurtorenplein 80.000 80.000
6 - Terrein Northgohal 18.000 18.000
7 - Voorstraat/Herenw eg 150.000 150.000
8 Overige risico's
9 Relatie CP 1e fase, Bronsgeest en Offem Zuid 918.000 918.000


0 1 2 3 4 5
0
1 Stand van zaken Reserve per 1-1-2018 4.470.000
2 C Weerstandscapaciteit (vanuit resultaten grondexploitaties -/- risico's) 19.635.000
3 D Beoogde investeringen -11.564.000
4 Beoogde voorzieningen 2018
5 E Beschikbare weerstandscapaciteit 12.541.000
6
7 F Benodigd w eerstandsvermogen (risico's, niet gedekt door eigen grondexploitatie) 4.144.000
8
9


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Boechorst None None 3900.0
Grondexploitatie Space Business Park None None 1662000.0
Grondexploitatie Bedrijfskavels 's-Gravendijck None None None
Grondexploitatie Centraal Park 1e fase None None 835200.0
Grondexploitatie Wantveld None None 2703600.0
Grondexploitatie Offem-Zuid None None 945100.0
Grondexploitatie Losplaatsweg None None 25000.0
Grondexploitatie Maarten Kruytstraat / Jan Kroonsplein None None 1342000.0
Grondexploitatie Bronsgeest None None None
Projecten Van de Mortelstraat None None 56400.0
Projecten De Nes I None None 24800.0
Grondexploitatie Vuurtorenplein None None 80000.0
Grondexploitatie Terrein Northglobal None None 18000.0
Grondexploitatie Voorstraat/Herenweg None None 150000.0
Overig Relatie CP 1e fase, Bronsgeest en Offem-Zuid None None 917500.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Boekhorst None None 21600.0
Grondexploitatie Space Business Park None None 3117000.0
Grondexploitatie Duineveld None None 238000.0
Grondexploitatie Wantveld None None 0.0
Grondexploitatie Offem-Zuid None None 1663400.0
Grondexploitatie Maarten Kruytstraat None None 111800.0
Grondexploitatie Het Zilt None None -297677.0
Grondexploitatie Schippersvaartweg None None 60000.0
Grondexploitatie Joh. van Hoornstraat None None 0.0
Grondexploitatie Risico's NIEGG's None None 998000.0
Grondexploitatie Risico's voorraden grond None None 135500.0
Projecten Risico's projectoverstijgend None None 0.0

0 1 2
0 Weerstandsnorm Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A > 2.0 Uitstekend
2 B 1.4 - 2.0 Ruim voldoende
3 C 1.0 - 1.4 Voldoende
4 D 0.8 - 1.0 Matig
5 E 0.6 - 0.8 Onvoldoende
6 F < 0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Grondexploitatie A. Gepr. resultaat B. Risico Wel/niet meenemen C. Weerstandscapaciteit D. Beoogde investeringen E. Risico
1 Boekhorst Space Business Park Duineveld Wantveld Offem-Zuid Maarten Kruytstraat Het Zilt Schippersvaartweg Joh. van Hoornstraat 1.320.000 4.381.000 3.095.000 0 0 0 251.000 0 84.000 21.600 3.117.000 238.000 0 1.663.400 111.800 -297.677 60.000 0 niet niet niet niet wel wel niet wel niet 1.298.400 1.264.000 2.857.000 0 0 0 251.000 0 84.000 0 0 0 0 1.663.400 111.800 0 60.000 0
2 Beoogde investeringen (D)
3 Storting in reserve kapitaallasten zwembad Beheer openbare ruimte CP1 1ste fase VpB 2019-2024 Overhead grondbedrijf en projecten 2019-2024 RIF-bijdragen 2019-2024 -2.000.000 -2.000.000 -1.289.000 -1.513.900 -4.815.000
4 Risico's Voorraden grond en overige risico's
5 Risico's NIEGG's Risico's voorraden grond Risico's projectoverstijgend 998.000 135.500 0 998.000 135.500 0
6 Totaal 9.131.000 6.047.623 0 5.754.400 -11.617.900 2.968.700


0
0 Stand van zaken reserve per 01-01-2020 12.188.783 C. Weerstandscapaciteit 5.754.400 D. Beoogde investeringen -11.617.900 Beoogde voorzieningen 2019 0 + Beschikbare weerstandscapaciteit 6.325.283 E. Benodigd weerstandsvermogen 2.968.700
1 Weerstandsratio 2,1


0
0 Beschikbare weerstandscapaciteit versus 2020 2021 2022 2023 benodigde weerstandscapaciteit (bedragen in €)
1 14.493.000 10.342.000 8.768.000 5.171.000 Jaarlijkse beschikbare weerstandscapaciteit (res. Grondbedrijf) Benodigde weerstandscapaciteit 2.968.700 2.968.700 2.968.700 2.968.700
2 Verschil 11.524.300 7.373.300 5.799.300 2.202.300


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Normen VNG (%) Indicatoren Noordwijk V M O Rek'18 Begr.'19 Begr.'20 Begr.'21 Begr.'22 Begr.'23
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorriceerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens < 100 < 100 > 50 > 0,6 < 100 100> <130 100> <130 30> <50 Geen norm 0 > < 0,6 100> <120 > 130 > 130 < 30 < 0 > 120 29% 19% 53% 14% 0,48% 114% 73% 64% 47% 13% 0,25% 111% 106% 96% 42% 15% -0,99% 118% 103% 93% 42% 13% 1,15% 119% 101% 90% 42% 4% 0,92% 120% 101% 91% 41% 4% 1,39% 120%