Naam Oegstgeest
Code 579
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 23887

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest (restgrex) 50.0 2440000.0 1220000.0
Belasting Het wegvallen van de opbrengst Precariobelasting op nutsvoorzieningen vanaf 2022 niet (volledig) kunnen opvangen 50.0 1737318.0 868659.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om benodigde vraag naar jeugdzorg te realiseren 90.0 1000000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente Oegstgeest staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 10,4 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. 25.0 3474981.0 868745.25
Kapitaalgoederen Vanaf 2005 hebben globale inspecties aangetoond dat er ingrijpend groot onderhoud nodig is voor de Duikerbrug. Eind 2013 heeft het college besloten om het destijds beschikbare budget van 319.000 € voor de complexe Duikerbrugconstructie te gebruiken niet voor vervanging maar voor renovatie. Ook is een aslastbeperking opgelegd. Uit nader uitgebreid onderzoek blijkt dat vanwege de forse transportleidingen en grotere constructietegenvallers, alternatieve uitvoeringsvarianten nodig zijn. 70.0 300000.0 210000.0
Sociaal domein Budget voor WSW neemt af (Participatiewet) 90.0 250000.0 225000.0
Kapitaalgoederen Na oplevering Het Dok werkt luchtbehandelingssysteem niet goed. 50.0 350000.0 175000.0
Grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest (PPS) 50.0 230000.0 115000.0
Grondexploitatie Poelgeest 50.0 220000.0 110000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen (algemeen / exclusief SP71) 50.0 200000.0 100000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest (restgrex) 50.0 2440000.0 1220000.0
Dividend/Rente De gemeente Oegstgeest staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 11,8 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. 25.0 4271610.0 1067902.5
Kapitaalgoederen Hogere kosten Duikerbrug Dorpsstraat. 70.0 300000.0 210000.0
Sociaal domein Als gevolg van de grotere vraag naar jeugdzorg (met name duurdere jeugdzorg) dan voorzien bestaat de kans op overschrijding van budgetten. 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein De nieuwe eigen bijdrage-systematiek vanuit het Rijk kan leiden tot hoger gebruik van Wmo-voorzieningen. Ter compensatie van de verlaging van de baten (eigen bijdrage) en ter compensatie van de toename in gebruik stelt het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar door toepassing van deze systematiek. 70.0 250000.0 175000.0
BUIG Vangnetuitkering Participatiewet van het Rijk wordt afgeschaft of versoberd. 30.0 400000.0 120000.0
Sociaal domein Verruiming Wmo-doelgroep met als gevolg een stijging van het beroep op zorg. 70.0 250000.0 175000.0
Sociaal domein Decentralisatie maatschappelijke zorg gaat gepaard met onvoldoende rijksmiddelen. 50.0 250000.0 125000.0
Belasting Btw-compensatiefonds (overschot). 50.0 250000.0 125000.0
Projecten Poelgeest 50.0 250000.0 125000.0

Risiconr.

Risico

Gevolgen

Maatregelen

Kans

Financieel gevolg (€)

Invloed

R36

Nieuw-Rhijngeest (restgrex)

Financieel.

Actief. Binnen de kaders van het project sturen we waar mogelijk op het voorkomen van extra kosten en het behalen van marktconforme grondwaardes.

50%

2.440.000

24.10%

R59

De gemeente Oegstgeest staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 11,8 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen.

Financieel. Gemeente moet de rente en aflossing over de leningen betalen.

Actief . 1. Het jaarlijks beoordelen van de financiële gegevens (minimaal de jaarrekening) van de geldnemende organisaties.
2. De financiële instellingen (geldgevers) jaarlijks wijzen op de plicht om betalingsachterstanden op geborgde geldleningen te melden.

25%

4.271.610

20.94%

R79

Hogere kosten Duikerbrug Dorpsstraat.

Financieel: 300.000.

In voorbereiding. 1. Onderzoek naar alternatieven.
2. Overleg met netwerkexploitanten.
3. Periodieke controle op verzakking grondwerkende kade.

70%

300.000

6.21%

R40

Als gevolg van de grotere vraag naar jeugdzorg (met name duurdere jeugdzorg) dan voorzien bestaat de kans op overschrijding van budgetten.

Financieel. 1. Onvoldoende budget om jeugdzorg te bekostigen.
2. Er moet aanspraak gemaakt worden op de reserve 3D en/of algemene middelen.
3. Verschuiving kan optreden in prioriteiten gemeentebegroting.

Actief. 1. Permanente monitoring budget om actie te kunnen ondernemen.
2. Zorgdragen voor adequate financiële reserve 3D/Wmo.
3. Samenwerking op financieel gebied, spreiding financiële risico's in regio, bijvoorbeeld bij financiële gevolgen incidenten jeugdzorg.
4. Juiste prikkel aan zorgaanbieders geven bij contractering, opdrachten en toetsing/contractbeheer/wijzigen bekostigingssystematiek.
5. Bevorderen van participatie en inzet sociaal netwerk.
6. Het kostenbewustzijn van de JGT's wordt verhoogd. Daarnaast wordt ingezet op normalisering.
7. Uitvoering regionale samenwerkingsagenda Jeugd.
8. Overleg met huisartsen/zorgorganisaties over toegang tot de jeugdzorg.

70%

500.000

6.01%

R87

De nieuwe eigen bijdrage-systematiek vanuit het Rijk kan leiden tot hoger gebruik van Wmo-voorzieningen. Ter compensatie van de verlaging van de baten (eigen bijdrage) en ter compensatie van de toename in gebruik stelt het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar door toepassing van deze systematiek.

Financieel. 1. Door nieuwe systematiek wordt het gebruik van voorzieningen niet meer gekoppeld aan gebruik en inkomen, maar wordt de eigen bijdrage door het Rijk vastgesteld in de vorm van een abonnementsprijs.
2. De lagere eigen bijdrage kan leiden tot een hoger gebruik van voorzieningen. Er is geen financiële prikkel om zorg informeel te regelen.

Actief. Op dit moment is nog onzeker op welke wijze het Rijk deze nieuwe vorm van het heffen van de eigen bijdrage gaat organiseren.
In de Leidse regio wordt dit proces aandachtig gevolgd.
Zodra meer duidelijkheid ontstaat, moet een risico-inventarisatie worden gemaakt, mede op basis van het dan voorgestelde verdeelmodel.
Na risico-inventarisatie moeten college en raad worden geïnformeerd over consequenties.

70%

250.000

3.49%

R83

Vangnetuitkering Participatiewet van het Rijk wordt afgeschaft of versoberd.

Financieel.

Actief. Anticiperen op nieuwe wetgeving en tijdige communicatie aan college en raad.

30%

400.000

3.15%

R84

Verruiming Wmo-doelgroep met als gevolg een stijging van het beroep op zorg.

Financieel.

Actief. 1. Monitoren van demografische ontwikkelingen
2. Sturen op instroom en versterking van preventie en algemene voorzieningen.

70%

250.000

3.02%

R86

Decentralisatie maatschappelijke zorg gaat gepaard met onvoldoende rijksmiddelen.

Financieel. 1. Onvoldoende rijksmiddelen om maatschappelijke zorg lokaal te bekostigen.
2. Lokale invulling kan leiden tot hogere kosten wegens schaalverkleining.

Actief. Ten behoeve van het voorkomen van tekorten wordt nu in de Leidse regio op basis van het uitvoeringsprogrammma Maatschappelijke Zorg beoordeeld wat de inhoudelijke en financiële consequenties zijn voor Oegstgeest. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen opgenomen.
Oegstgeest is een kleine gemeente en om die reden wordt ingezet op subregionale samenwerking, teneinde financiële risico's in te perken.

50%

250.000

2.47%

R91

Btw-compensatiefonds (overschot).

Financieel.

Actief. In de gemeentefondscirculaires wordt het overschot op het btw-compensatiefonds voortaan niet meer geraamd. Het overschot wordt nu achteraf afgerekend. De provincie accepteert dat maximaal 50% van het verwachte overschot in de eerste jaarschijf structueel wordt opgenomen.

50%

250.000

2.45%

R18

Poelgeest.

Financieel.

Actief. Binnen de kaders van het project wordt waar mogelijk gestuurd op het voorkomen van extra kosten, zoals gelijktijdige aanbesteding van de inrichting van het resterend openbaar gebied.

50%

250.000

2.37%Overzicht Risico's

Bedrag (€)

Totaal grote risico's:

9.111.610

Overige risico's:

3.518.000

Totaal alle risico's:

12.629.610Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Bedrag (€)

50%

2.240.606

60%

2.603.110

70%

2.965.301

80%

3.445.181

85%

3.863.903

90%

4.590.267

95%

5.472.318Beschikbare weerstandscapaciteit

Bedrag (€)

1. Onbenutte belastingscapaciteit

2.244.935

2. Risicoreserve grondexploitatie

3.017.302

4. Algemene reserve

7.763.048

6. Reserve Wmo/3D

2.432.224

7. Bodembedrag *

0

Totale weerstandscapaciteit

15.457.509

* besloten in de financiele verordening 2017ratio weerstandsvermogen =

beschikbare weerstandscapaciteit

 =

€ 15.457.509

= 3,37

benodigde weerstandcapaciteit

€ 4.590.267Waardering

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoendeTabel 5: Financiële kengetallen

Omschrijving

Rek.2017

Begr.2018

Begr.2019

Begr.2020

Begr.2021

Begr.2022

Netto schuldquote

52,1%

61,4%

101,1%

108,5%

101,9%

102,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

51,6%

60,7%

100,2%

107,5%

101,0%

101,8%

Solvabiliteit

22,8%

24,0%

20,5%

19,9%

20,5%

20,7%

Grondexploitatie

5,8%

-3,8%

3,0%

2,7%

0,0%

0,0%

Structurele exploitatieruimte

1,9%

0,2%

-0,1%

0,0%

1,3%

0,9%

Woonlasten meerpersoonshuishouden

127,0%

127,0%

127,0%

127,0%

127,0%

127,0%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West risico door gewijzigde rechten en verplichtingen. 30.0 3650000.0 1095000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente Oegstgeest staat momenteel garant voor de rente en aflossing van leningen tot een totaalbedrag van € 9,4 miljoen. Het risico is dat de instelling zijn betalingsverplichting niet kan nakomen. 25.0 4203931.0 1050982.75
Grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest (restgrex) 50.0 3300000.0 1650000.0
Overig Nieuw-Rhijngeest (PPS) 50.0 1200000.0 600000.0
Personeel In de huidige arbeidsmarkt is het niet mogelijk alle functies te vullen. Dit kan betekenen dat duurder ingehuurd moet worden of dat arbeidsmarkttoelagen betaald moeten worden om personeel te krijgen. De meerkosten daarvan, boven de begrote salarislasten en de regulier begrote inhuur, ramen we op € 800.000. 50.0 800000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De eigenaren van bedrijventerrein De Boeg stellen de gemeente aansprakelijk voor verontreiniging van de grond. Het gaat om een claim van circa € 225.000. De gemeente kan de oorspronkelijke verkoper van de grond (Rijk) aansprakelijk stellen. Daarmee lijkt het risico per saldo nihil. Uit voorzichtigheidsoogpunt wordt toch het hele bedrag opgevoerd. 90.0 225000.0 202500.0
Belasting Invoering wet kwaliteitsborging per 1-1-2021 (nog niet zeker) voor het bouwen met als gevolg lagere legesopbrengsten. 90.0 305000.0 274500.0
Sociaal domein De subregionale samenwerking op het terrein van Jeugdhulp in de Leidse regio (gemeentelijke toegang JGT) kan leiden tot een tijdelijke volumegroei, toename van personele lasten en frictiekosten. 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Als gevolg van de grotere vraag naar jeugdzorg (m.n. duurdere specialistische jeugdzorg; met verblijf) dan voorzien bestaat de kans op overschrijding van budgetten. 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Als gevolg van indexering en specifieke keuzes en beslissingen bestaat de kans dat er geen grip is op het budget van de verbonden partij SP71 met als gevolg dat de hoogte van de bijdrage onbeheersbaar wordt. 50.0 290000.0 145000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1