Naam Oudewater
Code 589
Provincie Utrecht
Inwonertal 10180

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen DVO gemeente Woerden 10.0 3900000.0 390000.0
Bodemsanering Terrein machinefabriek, bom 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein WWB etc. 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein WMO 10.0 50000.0 5000.0
Sociaal domein Geëscaleerde zorg 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Milieuaangelegenheden 10.0 250000.0 25000.0
Bodemsanering Archeologie 10.0 50000.0 5000.0
GR / Verbonden partijen Zwembad (storingen) 50.0 60000.0 30000.0
Projecten Risico realisatie zwembad 80.0 115000.0 92000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Aandelen BNG en Vitens 10.0 80000.0 8000.0
GR / Verbonden partijen Garantieverlening gemeente 10.0 508000.0 50800.0
GR / Verbonden partijen Garantieverlening WSW 10.0 2056000.0 205600.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 10.0 100000.0 10000.0
Belasting WOZ waardering 50.0 45000.0 22500.0
Kapitaalgoederen Infrastructurele risico's 10.0 500000.0 50000.0
Belasting BTW Compensatie Fonds (BCF) 10.0 50000.0 5000.0
Overig EMU-tekort 10.0 700000.0 70000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wettelijke aansprakelijkheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Ketenaansprakelijkheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Brandschade None None None
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 10.0 531000.0 53100.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 10.0 341000.0 34100.0
GR / Verbonden partijen Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 10.0 233000.0 23300.0
GR / Verbonden partijen Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 10.0 316000.0 31600.0
GR / Verbonden partijen Ferm Werk 50.0 718000.0 359000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland (GBN) 10.0 10000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Onderwijs Primair 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 10.0 30000.0 3000.0
GR / Verbonden partijen NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) None None None
GR / Verbonden partijen Vitens NV None None None
GR / Verbonden partijen Stichting Administratiekantoor Dataland None None None
Grondexploitatie De Noort Syde II None None None

0 1 2
0 Begroting 2018 Herziene begroting Begroting 2017 2017 € 3.674.473 € 1.020.516 € € 12.625 € 498.358
1 1. Algemene reserve (incidenteel) 2. Reserve sociaal domein (incidenteel) 3. Stille reserves (incidenteel) 3. Onvoorzien (structureel) 4. Onbenutte belastingcapaciteit (incidenteel) € 3.356.397 € 3.789.746 € 1.020.516 € € € € 12.625 € 12.625 € 469.938 € 469.938
2 Totaal € 5.205.972 € 4.859.476 € 4.272.309


0 1 2
0 Impact Kans Incidenteel Benodigde Benodigde Benodigde structureel w eerstandsw eerstandsw eerstandscapaciteit capaciteit capaciteit begroting herziene begroting 2018 begroting 2017 2017 € 390.000 € 50.000 € 25.000 € 5.000 € 50.000 € 25.000 € 5.000 € 30.000 € 92.000 € 10.000 € 8.000 € 50.800 € 205.600 € 10.000 € 22.500 € 978.900 € 50.000 € 5.000 € 70.000 € € € € 125.000 € 53.100 € 34.100 € 23.300 € € 31.600 € 359.000 € 1.000 € 10.000 € 3.000 € € € € 515.100 € € -
1 A. Programma's 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid a DVO gemeente Woerden € 3.900.000 klein s 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer a Terrein machinefabriek, bom € 100.000 gemiddeld i 3. Sociaal domein a WWB etc. € 250.000 klein i b WMO € 50.000 klein i c Geëscaleerde zorg € 100.000 gemiddeld i 4. Cultuur, economie en milieu a Milieuaangelegenheden € 250.000 klein i b Archeologie € 50.000 klein i 5. Sport en onderw ijs a Zw embad (storingen) € 60.000 gemiddeld i b Risico realisatie zw embad € 115.000 groot i 6. Ruimtelijke ontw ikkeling en w onen a P lanschade € 100.000 klein i 7. Algemene inkomsten a Aandelen BNG en Vitens € 80.000 klein i b Garantieverlening gemeente € 508.000 klein i c Garantieverlening WSW € 2.056.000 klein i d Algemene uitkering gemeentefonds € 100.000 klein i e WOZ w aardering € 45.000 gemiddeld s Mutaties reserves niet van toepassing Overhead niet van toepassing Subtotaal A. Programma's B. Bedrijfsvoering a Infrastructurele risico's € 500.000 klein i b BTW Compensatie Fonds (BCF) € 50.000 klein i c EMU-tekort € 700.000 klein i d Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd e Wet Ketenaansprakelijkheid verzekerd f Brandschade verzekerd Subtotaal B Bedrijfsvoering C. Verbonden partijen a VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) € 531.000 klein i b OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) € 341.000 klein i c Afval Verw ijdering Utrecht (AVU) € 233.000 klein i d Welstand en Monumenten Midden Nederland WMMN) € e Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 316.000 € klein i f Ferm Werk € 718.000 gemiddeld i g Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) € 10.000 klein i h Stichting Onderw ijs Primair € 100.000 klein i i RHC Rijnstreek en Lopikerw aard € 30.000 klein i j NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) € k Vitens NV € l Stichting Administratiekantoor Dataland € Subtotaal C Verbonden partijen D. Grondexploitaties a De Noort Syde II afgedekt door binnen complex Subtotaal D Grondexploitaties € € € 50.000 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 50.000 € € 25.000 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 30.000 € 30.000 € 92.000 € 11.500 € 10.000 € 10.000 € 8.000 € 8.000 € 50.800 € 50.800 € 205.600 € 205.600 € 10.000 € 10.000 € € € 566.400 € 435.900 € 50.000 € 50.000 € 5.000 € 5.000 € 70.000 € 70.000 € € € € € € € 125.000 € 125.000 € 53.100 € 53.100 € 34.100 € 34.100 € 23.300 € 23.300 € € 1.800 € 31.600 € 31.600 € 359.000 € 359.000 € 1.000 € 1.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 € 3.000 € € € € € € € 515.100 € 516.900 € € € € € 1.206.500 € 1.077.800
2 Totaal € 1.619.000


0 1 2
0 Kengetallen conform nieuwe BBV voorschriften netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit begroot 2018 22% 22% 35% 0% 1% 100% begroot werkelijk 2017 2016 23% 18% 23% 18% 46% 34% 0% 0% 0% 1% 100% 102%
1


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 10.0 42000.0 4200.0
GR / Verbonden partijen NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) None None None
GR / Verbonden partijen DVO gemeente Woerden 10.0 4636000.0 463600.0
Overig Terrein machinefabriek, bom 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein WWB etc 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein WMO 100.0 5000.0 5000.0
Sociaal domein Geëscaleerde zorg 80.0 700000.0 560000.0
Overig Milieuaangelegenheden 10.0 250000.0 25000.0
Overig Archeologie 10.0 50000.0 5000.0
Kapitaalgoederen Zwembad 50.0 60000.0 30000.0
Overig Risico realisatie zwembad 80.0 115000.0 92000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 100000.0 10000.0
Overig Aandelen BNG en Vitens 10.0 80000.0 8000.0
GR / Verbonden partijen Garantieverlening gemeente 10.0 508000.0 50800.0
GR / Verbonden partijen Garantieverlening WSW 10.0 1745550.0 174555.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 10.0 100000.0 10000.0
Overig WOZ-waardering 50.0 45000.0 22500.0
Overig Infrastructurele risico's 10.0 500000.0 50000.0
Belasting BTW compenstatiefonds (BCF) 10.0 50000.0 5000.0
Overig EMU-tekort 10.0 700000.0 70000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 10.0 582000.0 58200.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 10.0 363000.0 36300.0
GR / Verbonden partijen Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 10.0 248000.0 24800.0
GR / Verbonden partijen Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 10.0 366000.0 36600.0
GR / Verbonden partijen Ferm Werk 50.0 882000.0 441000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland 10.0 10000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Onderwijs Primair 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Vitens NV None None None
GR / Verbonden partijen Stichting Administratiekantoor Dataland None None None
Grondexploitatie De Noort Syde II 50.0 50000.0 25000.0
Grondexploitatie Tappersheul II 50.0 100000.0 50000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen DVO gemeente Woerden 10.0 5052000.0 505200.0
Overig Terrein machinefabriek, bom 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein WWB etc. 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein WMO 10.0 50000.0 5000.0
Sociaal domein Geëscaleerde zorg 80.0 700000.0 560000.0
Overig Milieuaangelegenheden 10.0 250000.0 25000.0
Overig Archeologie 10.0 50000.0 5000.0
Kapitaalgoederen Zwembad 50.0 60000.0 30000.0
Kapitaalgoederen Risico realisatie zwembad 80.0 115000.0 92000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 100000.0 10000.0
Dividend/Rente Aandelen BNG en Vitens 10.0 80000.0 8000.0
GR / Verbonden partijen Garantieverlening gemeente 10.0 340000.0 34000.0
Sociaal domein Garantieverlening WSW 10.0 2124000.0 212400.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 10.0 100000.0 10000.0
Belasting WOZ-waardering 50.0 45000.0 22500.0
Kapitaalgoederen Infrastructurele risico's 10.0 500000.0 50000.0
Belasting BTW Compensatie Fonds (BCF) 10.0 50000.0 5000.0
Overig EMU-tekort 10.0 700000.0 70000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wettelijke Aansprakelijkheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Ketenaansprakelijkheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Brandschade None None None
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 10.0 578000.0 57800.0
GR / Verbonden partijen OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) 10.0 411000.0 41100.0
GR / Verbonden partijen Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 10.0 288000.0 28800.0
GR / Verbonden partijen Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 10.0 376000.0 37600.0
GR / Verbonden partijen Ferm Werk 50.0 417000.0 208500.0
GR / Verbonden partijen Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland 10.0 10000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Onderwijs Primair 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 10.0 42000.0 4200.0
GR / Verbonden partijen NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) None None None
GR / Verbonden partijen Vitens NV None None None
GR / Verbonden partijen Stichting Administratiekantoor Dataland None None None
Grondexploitatie De Noort Syde II 50.0 None None
Grondexploitatie Tappersheul III 50.0 100000.0 50000.0