Naam Achtkarspelen
Code 59
Provincie Friesland
Inwonertal 27935

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gesubsidieerde instellingen 20.0 500000.0 100000.0
Sociaal domein Krimp 15.0 2500000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (excl. SW Fryslân) 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Sociale werkvoorziening (SW) 80.0 1000000.0 800000.0
Sociaal domein Sociaal Domein - Jeugdzorg 60.0 1500000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen 1.0 25000000.0 250000.0
Grondexploitatie Woonrijp maken Vierstromenland Surhuisterveen 90.0 250000.0 225000.0
Overig Overige onvoorziene risico's 50.0 2000000.0 1000000.0
Belasting Precario 20.0 170000.0 34000.0

0 1 2 3 4 5
0 Status Incidenteel Programmabegroting 2018-2021 /structureel Risico en strategie Financieel gevolg Kans van optreden Benodigd weerstandvermogen
1 Status: O = ongewijzigd, G = Gewijzigd, V = Vervallen, N = Nieuw
2 O I Gesubsidieerde instellingen Risico: De gemeente heeft te maken met een variatie aan gesubsidieerde instellingen, zoals: zwembaden, cultuurcentrum, bibliotheek, maatschappelijk werk, etc. De afgelopen jaren zijn deze instellingen, door de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingsoperaties, geconfronteerd met lagere inkomsten. Daardoor is er een risico dat claims van deze instellingen financieel nadeel voor de gemeente kan betekenen. Organisaties kunnen failliet gaan, dat brengt mogelijk (frictie)kosten met zich mee. Strategie: De gemeente sluit overeenkomsten met instellingen die subsidies c.a. van de gemeente ontvangen, waarin productafspraken zijn opgenomen. Tijdens het lopende jaar is regelmatig overleg over de (financiële) voortgang. Het risico dat daardoor financieel gezien iets misgaat wordt daarmee geminimaliseerd. 500.000 20% 100.000
3 O Krimp Risico’s: De dalende leerlingaantallen confronteren ons met name in het onderwijsveld, al een aantal jaren met het sluiten van scholen en met concentratie in één vestiging. Dit brengt leegstand met zich mee en daarmee de noodzaak om gebouwen te verkopen. Uit opbrengsten daarvan dienen minimaal de kosten van afstoten (o.a. afboeken resterende boekwaarden) te worden bekostigd. De kans dat vrij vlot verkocht kan worden loopt in een krimpende markt terug. We moeten echter wel afboeken en dat betekent simpelweg een dekkingsrisico, zoals hier verwoord. Strategie: Ontwikkelen van een actief en breed accommodatiebeleid waarin met de dorpen en betrokken instellingen leegstand en het wegvloeien van menskracht en middelen zo veel mogelijk wordt voorkomen. 2.500.000 15% 375.000


0 1 2 3 4 5
0 O Gemeenschappelijke regelingen (excl. SW Fryslân) Risico: De gemeente participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Deze regelingen worden beschreven in de paragraaf Verbonden Partijen. De grotere regelingen betreffen de Veiligheidsregio, SW Fryslân en de FUMO. De uitvoering van gezamenlijke beleidsterreinen binnen dergelijke regelingen brengt risico's met zich mee, waarvoor gezamenlijk voor dekking moet worden gezorgd. Strategie: Om er voor te zorgen dat de gemeente zelf de regie blijft voeren wordt er strak toezicht gehouden. Het standpunt van de gemeente wordt zowel ambtelijk (in overlegorganen) als bestuurlijk (in AB-vergaderingen) uitgedragen. 300.000 50% 150
1 G Sociale werkvoorziening (SW) Risico: Doordat de subsidiebijdrage per Sociale Eenheid (SE) vanuit het Rijk de komende jaren wordt verlaagd stijgt het tekort op de SW structureel.Om dit beheersbaar te maken wordt de SW de komende jaren afgebouwd. Het gevolg daarvan is o.a. het verplicht afwaarderen door Caparis NV van de huidige boekwaarde van hun gebouwen wegens leegstand en het treffen van regelingen voor het personeel. Door de grote onzekerheden is het verstandig om rekening te houden met een bijdrage van Achtkarspelen in de afbouwkosten van Caparis. De hoogte daarvan is afhankelijk van meerdere factoren. Omdat Achtkarspelen onderdeel is van een GR (samen met 7 andere gemeenten) is de mate en de snelheid van afbouw moeilijk in te schatten. Voor de begroting 2018 wordt het risico lager ingeschat dan voor de begroting 2017; dit komt door het in eigen beheer uitvoeren van het Groen, de hoogte van de reserve binnen Caparis NV en de verrekening van de indirecte kosten in verband met de onttrekking van Groen uit Caparis. Strategie: De komende tijd wordt een herstructureringsplan opgesteld, waarmee duidelijker wordt hoe en wanneer de volgende 1.000.000 80% 800


0 1 2 3 4 5
0 stappen gezet gaan worden in het kader van de afbouw van Caparis.
1 G Sociaal Domein – Jeugdzorg Risico’s Per 2015 zijn taken op o.a. het terrein van de Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Er is in deze sprake van leveringsplicht (een zgn. open einde-regeling). Dit, alsmede het eigenlijk vrijwel geheel nieuwe pakket aan taken en de door het rijk doorgevoerde efficiencykorting op het beschikbare budget brengen het risico met zich mee dat het ons niet (direct) lukt het te doen met de beschikbare middelen. Zoals afgesproken is vooreerst besloten budgetneutraal te begroten. Deze methode wordt gehanteerd tot het moment dat redelijkerwijs helder is wat wij gemiddeld structureel aan uitgaven mogen verwachten. Dit brengt het risico van tekorten met zich mee, die in deze eerste jaren het grootst zijn omdat de samenwerking en de afstemming tussen gemeenten en instellingen nog zijn vorm moet krijgen. Ook voor het jaar 2018 is als uitgangspunt gekozen om de raming op budgettair neutrale wijze te verwerken in de begroting. Er wordt nog steeds druk overleg gevoerd op welke manier voor de toekomst een stabiele uitvoeringsomgeving gerealiseerd kan worden. De bedoeling hiervan is om de zaak ‘in control’ te krijgen. Zolang dit niet het geval is blijven de genoemde risico’s en de inschatting van de omvang van het risico bestaan. Strategie: In overleg met onze diverse partners en bij de inkoop van de provinciaal georganiseerde jeugdzorg door SDF (sociaal domein Fryslân - wordt de komende maanden intensief overlegd. Ons doel: Heldere budget- en inkoopafspraken • maken met financiële plafonds, waardoor de gemeente financieel geen (grote) risico’s loopt; de individuele rechthebbende (de • burger) krijgt die hulp/ verstrekkingen, die bij de persoonlijke situatie past, en; 1.500.000 60% 900.000


0 1 2 3 4 5
0 het continueren van werkgelegenheid • bij de subsidiepartners. Voetnoot: SDF is verantwoordelijk voor de provinciale inkoop van jeugdzorg, beleidscoördinatie en administratieve afhandeling facturering voor 15 gemeenten. Met ingang van het jaar 2017 hebben negen gemeenten (waaronder gemeente Achtkarspelen) ervoor gekozen de administratieve afhandeling van de facturen voortaan zelf ter hand te nemen.
1 G Gegarandeerde geldleningen Risico's Gemeenten in Nederland hebben de hoogste rating voor kredietwaardigheid. Zij kunnen daardoor goedkoper geld lenen bij de banken dan private ondernemingen. Omdat woningbouwcorporaties een bijdrage leveren aan de publieke taak hebben wij in het verleden een aantal leningen aangetrokken en deze direct doorgeleend aan de woningbouwcorporatie. Daarmee konden zij meeprofiteren van deze gunstige leencondities. Later hebben we een andere constructie gehanteerd, waarbij we niet leningen doorlenen, maar waarbij we direct garant staan. Gevolg is wel dat wij hierdoor het risico lopen dat als de derde partij failliet gaat, de gemeente de betalingsverplichting op zich moet nemen. De risico's zijn klein, aangezien garanties alleen verstrekt worden wanneer zij niet bij derden kunnen worden ondergebracht en als ingeval van garantieverlening aan verenigingen c.a. aangetoond is dat zij de betalingsverplichtingen kunnen nakomen. Echter wanneer het risico zich voordoet, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Wanneer dit risico zich voordoet, kunnen we met de gereserveerde gelden de gevolgen in het eerste jaar afdekken. De structurele gevolgen zullen vervolgens via de eerstvolgende kadernota of door een begrotingswijziging worden meegenomen. Strategie De leningen die door de gemeente in het verleden zijn verstrekt worden volgens schema afgelost. Het risico op deze post neemt 25.000.000 1% 250.000


0 1 2 3 4 5
0 daardoor jaarlijks af. Via toetsing van het jaarverslag beoordelen we of de risico's stabiel blijven. Ook het risico op in het verleden verstrekte garanties neemt elk jaar af, omdat ook op deze leningen de geldgever volgens schema aflost. Bij garanties in het kader van de woningbouw heeft de gemeente zekerheidsrechten, waardoor dit risico zeer klein is. Via het jaarverslag heeft de gemeente inzicht in de financiële positie van de geldnemer. Bij garanties t.b.v. verenigingen vindt overleg plaats als de bank een achterstandsmelding doet. In die gevallen passen we maatwerk toe om escalatie te voorkomen. Op basis van de ervaringen in het verleden is het risico op deze post relatief gering.
1 G Woonrijp maken Vierstromenland Surhuisterveen Risico's De ontwikkelaar is eigenaar van het toekomstig openbaar gebied en de wijk moet nog woonrijp gemaakt worden. In juli 2016 is de ontwikkelaar failliet gegaan. De gemeente heeft een vordering ingediend bij de curator met betrekking tot de kosten van het woonrijp maken (aanleg wegen, groen en speelvoorzieningen). Gezien de omvang van de vorderingen van preferente schuldeisers is de kans dat deze vordering geheel of gedeeltelijk zal worden voldaan gering. De gemeente is op het moment van schrijven (september 2017) nog met de curator in overleg. Strategie De raad wil bewoners, die al jarenlang in een ‘bouwput’ wonen, perspectief bieden op een afgeronde woonwijk. De totale kosten van woonrijp maken bedragen € 375.000. In 2015 heeft de gemeente 13 kavels gekocht via een veiling. Verwacht wordt dat met verkoop van deze kavels € 200.000 van de kosten van het woonrijp maken kunnen worden gedekt. Voor het restant van € 175.000 is een reservering opgenomen, verhoogd met € 75.000 voor schade aan infrastructuur 250.000 90% 225.000
2 O Overige onvoorziene risico’s Risico's 2.000.000 50% 1.000.000


0 1 2 3 4 5
0 Een risicoanalyse blijft een verwachting van wat we denken dat zou kunnen gaan gebeuren op basis van de huidige beschikbare informatie. De kans is dan ook reëel dat zich in 2018 bepaalde gebeurtenissen voordoen, die vooraf niet waren in te schatten. Strategie We stellen voor om dergelijke risico’s ten laste te brengen van het weerstandsvermogen. Het betreft dan risico’s die beperkt door ons beïnvloedbaar zijn en waarvan het financiële gevolg groter is dan € 50.000. Dit algemene risico blijft onveranderd bestaan.
1 G Precario Risico: De gemeente heft precario bij leveranciers van energie. Deze leveranciers hebben daartegen bezwaar aangetekend, maar de aanslagen wel betaald. Wanneer ze in het gelijk worden gesteld, dan zal de gemeente de bedragen, inclusief rente, terug moeten betalen. Strategie: Inmiddels zijn er in andere gemeenten al processen van leveranciers tegen de door de gemeenten opgelegde aanslagen afgerond. De rechter heeft de gemeenten in die gevallen in het gelijk gesteld. Om het risico voor onze gemeente toch te bespreken zijn de geraamde ontvangsten in de algemene reserve gestort en maken ze geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat. 170.000 20% 34.000


0 1 2 3 4
0 Incidenteel weerstandsvermogen Financieel gevolg (x € 1.000)
1 2018 2019 2020 2021
2 Algemene reserve 12.400 12.593 13.116 13.978
3 Reserve weerstandsvermogen 4.869 4.869 4.869 4.869
4 Totaal weerstandsvermogen 17.269 17.462 17.985 18.847


0 1 2 3
0 Kengetallen Verslag 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote 56% 77% 67%
2 Netto schuldquote zonder verstrekte leningen 47% 68% 59%
3 Solvabiliteitsratio 22% 18% 21%
4 Grondexploitatie 1% 2% 1%
5 Structurele exploitatieruimte 1,5% 0,7% 0,6%
6 Belastingcapaciteit 110% 105% 104%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gesubsidieerde instellingen 20.0 500000.0 100000.0
Overig Krimp 15.0 2500000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (excl. SW Fryslân) 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Sociale werkvoorziening 80.0 1000000.0 800000.0
Sociaal domein Sociaal domein - Jeugdzorg 60.0 1500000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen 1.0 25000000.0 250000.0
Belasting Precario 20.0 170000.0 34000.0
Projecten Realisatie zwembad Buitenpost 5.0 6000000.0 300000.0
Overig Overige onvoorziene risico's 50.0 2000000.0 1000000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gesubsidieerde instellingen 20.0 500000.0 100000.0
Onderwijs Krimp leerlingenaantallen 15.0 2500000.0 375000.0
Gemeentefonds Gemeenschappelijke regelingen (excl. SW Fryslân) 50.0 300000.0 150000.0
Omgevingswet PAS en PFAS (momenteel onbekend) 0.0 0.0 0.0
Sociaal domein Jeugdzorg en WMO 60.0 1500000.0 900000.0
Kapitaalgoederen Gegarandeerde geldleningen 1.0 20000000.0 200000.0
Aanbesteding Realisatie zwembad Buitenpost 10.0 6000000.0 600000.0
Personeel Kosten Personeel 50.0 1000000.0 500000.0
Overig Overige onvoorziene risico's 50.0 2000000.0 1000000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Reserves (x € 1.000) ultimo 2018 Werkelijk Verwacht Raming ultimo 2019 Raming 2020 2021 Raming 2022 Raming 2021
1 Vrij besteedbare reserves ∙ Algemene reserve Alg res. weerstandsvermogen ∙ Totaal reserves 16.647 3.825 20.472 13.784 3.825 17.609 13.719 3.825 17.544 14.571 3.825 18.396 14.463 3.825 18.288 15.194 3.825 19.019


0 1
0 nderwerp Gesubsidieerde instellingen
1 Risico De gemeente heeft te maken met een variatie aan gesubsidieerde instellingen, zoals: zwembaden, cultuurcentrum, bibliotheek, maatschappelijk werk, etc. Het risico bestaat dat claims van deze instellingen financieel nadeel voor de gemeente kan betekenen. Organisaties kunnen failliet gaan en de gemeente kan het product in de lucht willen houden, en dat brengt mogelijk (frictie)kosten met zich mee.
2 Strategie De gemeente sluit overeenkomsten met instellingen die subsidies e.d. van de gemeente ontvangen, waarin productafspraken zijn opgenomen. Tijdens het lopende jaar is regelmatig overleg over de (financiële) voortgang. Het risico dat daardoor financieel gezien iets misgaat wordt daarmee geminimaliseerd.
3 Financieel gevolg 500.000
4 Kans van optreden 20%
5 Benodigd weerstandsvermogen 100.000
6 Incidenteel/structureel
7 Status Ongewijzigd


0 1
0 nderwerp Krimp
1 Risico De dalende leerlingaantallen confronteren ons met name in het onderwijsveld al een aantal jaren met het sluiten van scholen en met concentratie in één vestiging. Dit brengt leegstand met zich mee en daarmee de noodzaak om gebouwen te verkopen. Uit de opbrengsten daarvan dienen minimaal de kosten van afstoten (o.a. afboeken resterende boekwaarden) te bekostigen. De kans dat vrij vlot verkocht kan worden loopt in een krimpende markt terug. We moeten echter wel afboeken en dat betekent simpelweg een dekkingsrisico, zoals verwoord hierachter.
2 Strategie Ontwikkelen van een actief en breed accommodatiebeleid waarin met de dorpen en betrokken instellingen leegstand en het wegvloeien van menskracht en middelen zo veel mogelijk wordt voorkomen.
3 Financieel gevolg 2.500.000
4 Kans van optreden 15%
5 Benodigd weerstandsvermogen 375.000
6 Incidenteel/structureel
7 Status O Ongewijzigd


0 1
0 nderwerp Gemeenschappelijke regelingen (excl. SW Fryslân)
1 Risico De gemeente participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Deze regelingen worden beschreven in de paragraaf Verbonden Partijen. De grotere regelingen betreffen de Veiligheidsregio, Jobinder en de FUMO. De uitvoering van gezamenlijke beleidsterreinen binnen dergelijke regelingen brengt risico's met zich mee, waarvoor gezamenlijk voor dekking moet worden gezorgd.
2 Strategie Om er voor te zorgen dat de gemeente zelf de regie blijft voeren wordt er strak toezicht gehouden. Het standpunt van de gemeente wordt zowel ambtelijk (in overlegorganen) als bestuurlijk (in AB-vergaderingen) uitgedragen.
3 Financieel gevolg 300.000
4 Kans van optreden 50%
5 Benodigd weerstandsvermogen 150.000
6 Incidenteel/structureel
7 Status O Gewijzigd


0 1
0 nderwerp PAS en PFAS
1 Risico P A V PAS Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Dit kan ook voor onze gemeente gelden. FAS Projecten die stilliggen, bouwers die niet of nauwelijks vooruit kunnen plannen en miljoenen euro’s omzetverlies. Het is sinds juli de realiteit voor veel bouwers en baggeraars. De boosdoener: PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) , de verzamelnaam voor een reeks chemische stoffen die in grond- en drinkwater terecht kunnen komen. angescherpte regelgeving zorgt ervoor dat haast elke schep grond die verplaatst wordt, moet worden onderzocht op deze stoffen. olgens deskundigen is de problematiek rondom de PFAS inmiddels groter dan de stikstofcrisis waar de bouw ook mee te kampen heeft. Die crisis maakt het bouwbedrijven, boeren en ontwikkelaars haast onmogelijk om te ontwikkelen nabij een beschermd natuurgebied. “De PFAS-problematiek treft niet alleen projecten die nog een vergunning moeten krijgen, maar ook projecten die al bezig zijn en bouwers die vooruit aan het plannen zijn.”
2 Strategie Onze gemeente zoekt aansluiting bij een provincie breed onderzoek dat op korte termijn door de FUMO wordt uitgevoerd om de bodemkwaliteitskaart te actualiseren op de PFAS-achtergrondwaarden. Doel is om de bruikbaarheid van de bodemkwaliteitskaart te herstellen en de gevolgen van de PFAS te beheersen.
3 Financieel gevolg Onbekend
4 Kans van optreden Onbekend
5 Benodigd weerstandsvermogen Onbekend
6 Incidenteel/structureel
7 Status Nieuw


0 1
0 nderwerp Sociaal Domein - Jeugdzorg en WMO
1 Risico Sinds 2015 zijn taken op het terrein van de Jeugdzorg en WMO overgeheveld naar de gemeenten. Er is hierbij sprake van leveringsplicht (Open einde-regeling). Deze taken en de door het rijk doorgevoerde efficiencykorting op het beschikbare budget brengen het risico met zich mee dat het ons niet (direct) lukt de uitvoering te doen met de beschikbare middelen. Inmiddels is de methode van het budgetneutraal begroten verlaten, omdat duidelijk is geworden dat de van het rijk afkomstige geldmiddelen bij lange niet voldoende zijn om de uitgaven te kunnen dekken. Toch blijft het risico aanzienlijk dat, ondanks genomen maatregelen (zie onder strategie) en de extra middelen die vanuit het Rijk zijn toegezegd, er nieuwe tekorten ontstaan, mede gezien de invoering van het abonnementstarief in de WMO dat zorgt voor een sterke stijging van het aantal cliënten.
2 Strategie In 2019 is het nieuwe beleidskader sociaal domein gedeeld met de gemeenteraad, waarin uiteen wordt gezet welke maatregelen worden genomen om uitgaven en inkomsten beter in balans te brengen. Daarnaast op alle niveaus betrokken zijn bij de overleggen over inkoop jeugdzorg, contractmanagement en beleid van de provinciaal georganiseerde jeugdzorg door Sociaal Domein Fryslân (SDF).
3 Financieel gevolg 1.500.000
4 Kans van optreden 60%
5 Benodigd weerstandsvermogen 900.000
6 Incidenteel/structureel
7 Status O Gewijzigd


0 1
0 nderwerp Gegarandeerde geldleningen
1 Risico Gemeenten in Nederland hebben de hoogste rating voor kredietwaardigheid. Zij kunnen daardoor goedkoper geld lenen bij de banken dan private ondernemingen. Omdat woningbouwcorporaties een bijdrage leveren aan de publieke taak hebben wij in het verleden een aantal leningen aangetrokken en deze direct doorgeleend aan de woningbouwcorporatie. Daarmee konden zij meeprofiteren deze gunstige leencondities. Later hebben we een andere constructie gehanteerd, waarbij we niet leningen doorlenen, maar waarbij we direct garant staan. Gevolg is wel dat wij hierdoor het risico lopen dat als de derde partij failliet gaat, de gemeente de betalingsverplichting op zich moet nemen. De risico's zijn klein, aangezien garanties alleen verstrekt worden wanneer zij niet bij derden kunnen worden ondergebracht en bij garantieverlening aan verenigingen c.a. aangetoond is dat zij de betalingsverplichtingen kunnen nakomen. Wanneer het risico zich voordoet, kunnen de gevolgen echter aanzienlijk zijn. Wanneer dit risico zich voordoet, kunnen we met de gereserveerde gelden de gevolgen in het eerste jaar afdekken. De structurele gevolgen zullen vervolgens via de eerstvolgende kadernota of door een begrotingswijziging worden meegenomen.
2 Strategie De leningen die door de gemeente in het verleden zijn verstrekt worden volgens schema afgelost. Het risico op deze post neemt daardoor jaarlijks af. Via toetsing van het jaarverslag beoordelen we of de risico's stabiel blijven. Ook het risico op in het verleden verstrekte garanties neemt elk jaar af, omdat ook op deze leningen de geldgever volgens schema aflost. Bij garanties in het kader van de woningbouw heeft de gemeente zekerheidsrechten, waardoor dit risico zeer klein is. Via het jaarverslag heeft de gemeente inzicht in de financiële positie van de geldnemer. Bij garanties t.b.v. verenigingen vindt overleg plaats als de bank een achterstandsmelding doet. In die gevallen passen we maatwerk toe om escalatie te voorkomen. Op basis van het verleden is het risico op deze post relatief gering.
3 Financieel gevolg 20.000.000
4 Kans van optreden 1%
5 Benodigd weerstandsvermogen 200.000
6 Incidenteel/structureel
7 Status O Gewijzigd.


0 1
0 nderwerp Realisatie zwembad Buitenpost
1 Risico Bij het realiseren van (grote) ingewikkelde bouwprojecten is er voor inkoop en aanbesteding altijd een relatie tussen het financieel risico en het belang van de organisatie enerzijds en het toeleveringsrisico en de “macht” van de leverancier anderzijds. Bij een zwembad praten we over een strategisch product waarbij de kostprijs van het eindproduct vaak afkomstig is van een zeer beperkt aantal leveranciers. Het financiële risico heeft vooral betrekking op mogelijke prijsstijgingen in de bouw.
2 Strategie Een goede match met de leverancier is van belang, we streven naar een lange termijn-relatie. De strategie is samenwerking: we creëren planmatige samenwerking en wederzijdse betrokkenheid. Beleid is partnership. Inkoopactiviteiten zijn gericht op zorgvuldige leveranciersselectie en uitwisseling van kennis en deskundigheid op verschillende niveaus. De gemeente sluit overeenkomsten met contractpartners op basis van een bouwteam-selectie waarbij specifieke kennis op het terrein van bouwen, installaties, architectuur, zwembadtechniek en aannemer terreinwerk in zijn opgenomen. Zo houden we maximale grip op zowel het proces als de financiën. Risico’s als prijsstijgingen in de bouw zijn moeilijker te ondervangen, gezien we niet tot nauwelijks invloed hebben op economische ontwikkelingen.
3 Financieel gevolg 6.000.000
4 Kans van optreden 10%
5 Benodigd weerstandsvermogen 600.000
6 Incidenteel/structureel
7 Status O Gewijzigd


0 1
0 nderwerp Kosten personeel
1 Risico De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met onverwachte kosten inzake personeel. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor ziektevervanging en niet begrote en niet gecompenseerde CAO verhogingen.
2 Strategie Aan de hand van periodieke rapportages en analyses worden tijdig overschrijdingen gesignaleerd en gerapporteerd, zodat er eventueel nog ingegrepen kan worden. Toch blijft er een relatief groot risico over dat niet beïnvloedbaar is.
3 Financieel gevolg 1.000.000
4 Kans van optreden 50%
5 Benodigd weerstandsvermogen 500.000
6 Incidenteel/structureel
7 Status Nieuw


0 1
0 nderwerp Overige onvoorziene risico's
1 Risico Een risicoanalyse blijft een verwachting van wat we denken dat zou kunnen gaan gebeuren op basis van de huidige beschikbare informatie. De kans is dan ook reëel dat zich in een jaar bepaalde gebeurtenissen voordoen, die vooraf niet waren in te schatten.
2 Strategie We stellen voor om dergelijke risico’s ten laste te brengen van het weerstandsvermogen. Het betreft dan risico’s die beperkt door ons beïnvloedbaar zijn en waarvan het financiële gevolg groter is dan € 50.000.
3 Financieel gevolg 2.000.000
4 Kans van optreden 50%
5 Benodigd weerstandsvermogen 1.000.000
6 Incidenteel/structureel
7 Status O Ongewijzigd