Naam Ridderkerk
Code 597
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 45789

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Risico’s die voortvloeien uit de 3 decentralisaties voor Ridderkerk in GRBAR None None 2968109.0
GR / Verbonden partijen Risico's taakuitvoering BAR None None 1004741.0
GR / Verbonden partijen Risico’s bij optreden van negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard None None 3000000.0
Informatieveiligheid Risico invoering wet meldplicht datalekken, regelgeving AVG None None 2000000.0
Grondexploitatie Risico's niet te dekken binnen grondexploitaties None None 416000.0
BUIG De gebundelde inkomensvoorziening uitkeringen (BUIG) is niet toereikend. None None 500000.0
Sociaal domein Budgetrisico's in open eind regelingen None None 250000.0
Sociaal domein Overschrijding van budget(ten) Wmo None None 450000.0
GR / Verbonden partijen Risico’s op door gemeente gesubsidieerde instellingen None None 400000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid van collegelid en/of -leden. None None 1286500.0

0 1 2 3
0 Nr. Risico Maatregelen Maximaal financieel gevolg
1 1 Risico’s die voortvloeien uit de 3 decentralisaties voor Ridderkerk in GRBAR BAR-organisatie, procesmanagement, monitoring/ benchmarking, business intelligence, competentieontwikkeling € 2.968.109
2 De kans van optreden en de impact van risico’s voortvloeiend uit de decentralisaties neemt af op basis van de herijking die in 2017 is ingezet.
3 2 Risico's taakuitvoering BAR BAR-organisatie, procesmanagement, € 1.004.741 monitoring, business intelligence, competentieontwikkeling
4 Het maximale risico neemt af door diverse procesverbeteringen en verbetering van de ondersteunende ICT oplossingen die vanuit de samenwerking zijn ingericht.
5 3 Risico’s bij optreden van negatief scenario 2x per jaar grex-analyse, gecontroleerde € 3.000.000 deelneming GR Nieuw Reijerwaard projectomgeving
6 De meest recente risicoanalyse laat zien dat de kans dat er binnen nu en 5 jaar schade optreedt beperkt is.
7 4 Risico invoering wet meldplicht datalekken, GRBAR organisatie, Proces meldpunt € 2.000.000 regelgeving AVG datalekken, inzet security officer (informatie/data), inzet gegevens-functionaris. Invoeren register gegevensverzamelingen.
8 Dit betreft Europese wet- en regelgeving toegespitst op accountability ofwel een overheid die aantoonbaar betrouwbaar omgaat met gevoelige gegevens. Hierop geldt een streng sanctiebeleid.
9 5 Risico's niet te dekken binnen grondexploitaties Gecontroleerde projectomgeving € 416.000
10 Aan het in exploitatie brengen van gronden door de gemeente zijn financiële risico’s verbonden. Zowel aan de kostenkant als aan de opbrengstenkant zijn risicofactoren verbonden waarmee rekening moet worden gehouden.
11 6 De gebundelde inkomensvoorziening uitkeringen Beperkte invloed, GRBAR organisatie, € 500.000 (BUIG) is niet toereikend. procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence
12 Waar er in voorgaande jaren sprake was van overschotten lijkt er sprake van een trendbreuk ten aanzien van de lasten in de uitvoering van BUIG. Dit risico blijft in de huidige situatie bestaan.
13 7 Budgetrisico's in open eind regelingen Beperkte invloed, GRBAR organisatie, € 250.000 procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence
14 Door toename van het aantal aanvragen om bijdragen of vergoedingen op grond van regelingen met een zogenaamd open einde, kan de gemeente behoorlijke financiële risico’s lopen. Dit risico wordt nog eens versterkt wanneer de vergoeding van het rijk achterblijft bij de werkelijk gemaakte kosten.
15 8 Overschrijding van budget(ten) Beperkte invloed, GRBAR organisatie, € 450.000 Wmo procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence
16 Er is sprake van overschotten op de WMO budgetten. Wanneer dit een aanhoudende trend is kan dit reden zijn dit risico richting de begroting bij te gaan stellen.
17 9 Risico’s op door gemeente Ontwikkeling competentie accountmanagement, € 400.000 gesubsidieerde instellingen bestuurlijk toezicht
18 We houden rekening met een risico dat er tekorten kunnen ontstaan bij gesubsidieerde instellingen.
19 10 Arbeidsongeschiktheid van Geaccepteerd risico € 1.286.500 collegelid en/of -leden.
20 Het is een bewuste afweging om dit risico op te nemen in plaats van kostbare verzekeringen af te sluiten.


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 Voldoende
4 D 0,8 – 1,0 Matig
5 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 G eld Netto
1 x > € 500.000 2 2 1 1
2 € 250.000 < x < € 500.000 1 1 2 1
3 € 100.000 < x < € 250.000 3 3 1 1
4 € 25.000 < x < € 100.000 1 3 1
5 x < € 25.000 2 2
6 Geen geldgevolgen 11
7 Kans 10% 30% 50% 70% 90%


0 1 2 3 4 5
0 Kengetallen Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote 45% 49% 53% 36% 26%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 42% 45% 50% 35% 26%
3 Solvabiliteitsratio 39% 40% 41% 39% 40%
4 Structurele exploitatieruimte 1,50% 0,15% 0,11% -1,18% 0,59%
5 Grondexploitatie 25% 31% 30% 15% -0,99%
6 Belastingcapaciteit 90% 82% 96% 91% 90%


0 1 2 3
0 Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote < 90% 90% - 130% > 130%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 90% - 130% > 130%
3 Solvabiliteitsratio > 50% 20% - 50% < 20%
4 Structurele exploitatieruimte > 0% 0% < 0%
5 Grondexploitatie < 20% 20% - 35% > 35%
6 Belastingcapaciteit < 95% 95% - 105% > 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Risico's taakuitvoering organisatie None None 1396000.0
Sociaal domein RisicoÕs die voortvloeien uit de 3 decentralisaties None None 2968000.0
Grondexploitatie Risico's niet te dekken binnen grondexploitaties None None 820000.0
Overig Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard None None 3000000.0
Informatieveiligheid Risico invoering wet meldplicht datalekken, regelgeving AVG None None 2000000.0
BUIG De gebundelde inkomensvoorziening uitkeringen (BUIG) is niet toereikend. None None 500000.0
Overig Budgetrisico's in open eind regelingen None None 250000.0
Sociaal domein Overschrijding van budget(ten) WMO None None 450000.0
GR / Verbonden partijen RisicoÕs op door gemeente gesubsidieerde instellingen None None 400000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid van collegelid en/of -leden None None 1287000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Risico dat de BAR-organisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget 90.0 1496000.0 1346400.0
GR / Verbonden partijen Risico transitie decentralisaties Ridderkerk in GR BAR 70.0 1700000.0 1190000.0
GR / Verbonden partijen Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard 30.0 3000000.0 900000.0
Grondexploitatie Risico's niet te dekken binnen grondexploitaties 90.0 353000.0 317700.0
Sociaal domein Risico uitvoering Jeugdwet. Overschrijding van budget(ten) 70.0 1000000.0 700000.0
Informatieveiligheid Risico invoering regelgeving AVG, informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken 50.0 1000000.0 500000.0
Belasting Risico invoering vennootschapsbelasting met indicatie Vpb-last 50.0 580000.0 290000.0
Sociaal domein Budgetrisico's in open eind regelingen 50.0 250000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Financiële en imagorisico's op door gemeente gesubsidieerde instellingen 50.0 400000.0 200000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid van collegelid en/of -leden 10.0 1287000.0 128700.0

0 1 2 3 4 5
0 Tien belangrijkste financiële risico’s
1 Nr. Risico Maatregelen/Opmerkingen Klasse Financieel gevolg
2 1 Risico dat de BAR-organisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget. GR BAR-organisatie, procesmanagement, monitoring, business intelligence, competentieontwikkeling 5 max. € 1.496.000
3 2 Risico transitie decentralisaties Ridderkerk in GR BAR GR BAR-organisatie, procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence, competentieontwikkeling 4 max. € 1.700.000
4 3 Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard 2x per jaar grex-analyse, gecontroleerde projectomgeving 2 max. € 3.000.000
5 4 Risico's niet te dekken binnen grondexploitaties Gecontroleerde projectomgeving. 5 max. € 353.000
6 5 Risico uitvoering Jeugdwet. Overschrijding van budget(ten) Beperkte invloed, GR BAR- organisatie, procesmanagement, monitoring/ benchmarking, business intelligence 4 max. € 1.000.000
7 6 Risico invoering regelgeving AVG, informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken GR BAR-organisatie, proces meldpunt datalekken, Invoeren register gegevensverzamelingen, Compliance 3 max. € 1.000.000
8 7 Risico invoering vennootschapsbelasting met indicatie Vpb-last Zie extra toelichting 3 max. € 580.000
9 8 Budgetrisico's in open eind regelingen Beperkte invloed, GR BAR- organisatie, procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence 3 max. € 250.000
10 9 Financiële en imagorisico's op door gemeente gesubsidieerde instellingen Frequent toepassen audits, analyse P&C voortgangsrapportages van instellingen 3 max. € 400.000


0 1 2 3 4 5
0 Nr. Risico Maatregelen/Opmerkingen Klasse Financieel gevolg
1 10 Arbeidsongeschiktheid van collegelid en/of -leden Geaccepteerd risico. bewuste afweging om dit risico op te nemen in plaats van kostbare verzekeringen 1 max. € 1.287.000


0 1 2 3
0 Kwantiteit Referentiebeelden Kansklasse Toelichting kansklasse
1 10% 0 of 1 keer per 10 jaar 1 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
2 30% 1 keer per 5 – 10 jaar 2 Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
3 50% 1 keer per 2 – 5 jaar 3 Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
4 70% 1 keer per 1 – 2 jaar 4 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
5 90% 1 keer per jaar of meer 5 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.


0 1
0 Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 2.631.300
3 25% € 3.400.200
4 50% € 4.098.700
5 75% € 4.944.200
6 90% € 5.926.000
7 95% € 6.545.900


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A > 2,0 Uitstekend
3 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
4 C 1,0 – 1,4 Voldoende
5 D 0,8 – 1,0 Matig
6 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
7 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Kengetallen Jaarrekening 2018 Begroting* 2019 Begroting 2020
1 Netto schuldquote 26% 44% 26%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd 25% 44% 25%
3 Solvabiliteitsratio 39% 38% 40%
4 Grondexploitatie 12% 0% -11%
5 Structurele exploitatieruimte 1,04% -0,19% 0,10%
6 Belastingcapaciteit 92% 91% 94%


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd <90% 90-130% >130%
3 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
6 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1
0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gerealiseerd Begroot Signaalgrens
1
2
3
4
5
6


0 1
0 60% 40% 20% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gerealiseerd Begroot Kritische grens
1
2
3
4


0 1
0 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1
2
3
4
5
6
7 -20% Gerealiseerd Nog terug te verdienen Signaalwaarde Kritische grens


0 1
0 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 2014 94,0% 90,0% 82,0% 91,1% 91,8% 90,8% 94,3% 94,7% 95% 96%
1
2
3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gemiddelde woonlasten gemeente Ridderkerk Woonlasten landelijk gemiddelde