Naam Geldermalsen
Code 6
Provincie Gelderland
Inwonertal 10855

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Participatiewet inkomens- en werkdeel None None None
Sociaal domein WMO 25.0 498200.0 124550.0
Sociaal domein Jeugdzorg 75.0 339000.0 254250.0
Sociaal domein Jeugdzorg regionale solidariteit None None None
Belasting Leges omgevingsvergunning 0.0 50000.0 0.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud bomen buitengebied 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Essentaksterfte 100.0 60000.0 60000.0
Projecten Niet verhaalbare schade aan wegennetwerk door projecten None None None
Belasting Belastingopbrengsten 25.0 100000.0 25000.0
Grondexploitatie Risico’s grondexploitatieprojecten 100.0 4500000.0 4500000.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Rivierenland 50.0 150000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Gelderland Zuid 75.0 55700.0 41775.0
GR / Verbonden partijen AVRI 50.0 55000.0 27500.0
Sociaal domein Niet realiseren taakstelling huisvesting 100.0 56136.0 56136.0
Informatieveiligheid Datalekken None None None
Personeel Werkkostenregeling None None None

Beleidskader

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Geldig tot

Nota Weerstandsvermogen en Risico-management

Gemeenteraad

April 2012

December* 2015Begroting 2018

verloop van de kengetallen

Kengetallen

Rekening 2016

Begroting 2017 (gewijzigd)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

netto schuldquote

94,5%

80,8%

94,7%

97,2%

88,5%

79,0%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

92,4%

79,0%

92,8%

95,4%

86,9%

77,6%

solvabiliteitsratio

33,4%

34,0%

37,6%

38,1%

41,4%

44,5%

structurele exploitatieruimte

3,0%

0,2%

1,8%

1,8%

1,8%

1,5%

grondexploitatie

67,5%

40,6%

47,0%

48,2%

46,9%

45,9%

belastingcapaciteit

126,8%

129,0%

130,7%

130,7%

130,7%

130,7%Risico 2018

Bedrag ongewogen

H/M/L

Gewogen bedrag

S/I

Open einderegelingen

Participatiewet inkomens- en werkdeel

0

L

0

S

WMO

€ 498.200

L

€ 124.550

S

Jeugdzorg

€ 339.000

H

€ 254.250

S

Jeugdzorg regionale solidariteit

PM

M

PM

I/S

Leges omgevingsvergunning

€ 50.000

Nihil

0

S

Algemene uitkering

PM

M

PM

S

Overige inhoudelijke risico’s

Onderhoud bomen buitengebied

€ 100.000

M

€ 50.000

I

Essentaksterfte

€ 60.000

Absoluut

€ 60.000

I

Niet verhaalbare schade aan wegennetwerk door projecten

PM

M

PM

I

Belastingopbrengsten

€ 100.000

L

€ 25.000

S

Grondexploitaties

Risico’s grondexploitatieprojecten

€ 4.500.000

Absoluut

€ 4.500.000

I

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Rivierenland

€ 150.000

M

€ 75.000

S

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

€ 55.700

H

€ 41.775

S

AVRI

€ 55.000

M

€ 27.500

I

Bedrijfsvoering

Niet realiseren taakstelling huisvesting

€ 56.136

absoluut

€ 56.136

I

Datalekken

PM

M/L

PM

Werkkostenregeling

PM

L

PM

S

Totaal

€ 5.964.036

€ 5.214.211

Totaal excl. Grondexploitatie (=bufferbedrag)

€ 1.464.036

€ 714.211Statisch
(incidenteel)

Dynamisch
(structureel)

Totaal

Begrotingsruimte

414.000

590.000

1.004.000

Algemene reserve (incl. resultaatbestemming)

19.500.000

0

19.500.000

Onbenutte OZB-belastingcapaciteit

0

783.000

783.000

Inzet BR sociaal domein, onderdeel jeugd, over 4 jaar, per jaar

296.750

296.750

Stille reserves

0

-

0

Totale weerstandscapaciteit

19.914.000

1.669.750

21.583.750