Naam Ameland
Code 60
Provincie Friesland
Inwonertal 3654

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Nadelige gevolgen invoering vennootschapsbelasting 50.0 40000.0 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid schade inzake annulering project Hollum de Hagen 30.0 None None
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen 30.0 50000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Nadelige gevolgen exploitatietekorten gesubsidieerde partijen (Sociaal Cultureel Werk, musea) 30.0 40000.0 12000.0
Belasting Fiscale consequenties onjuiste toepassing belastingwetgeving (loonbelasting, BTW) 30.0 15000.0 4500.0
Belasting Herziening belastingstelsel 10.0 1500000.0 150000.0
Overig Terugloop in toerisme als gevolg externe oorzaak (natuurramp, ziekte, etc.) 10.0 1000000.0 100000.0

0 1 2
0 Klasse kansen gebeurtenissen
1
2 Klasse Referentiebeelden Kwantitatief
3 1 < of 1 keer per 10 jaar 10%
4 2 1 keer per 5 - 10 jaar 30%
5 3 1 keer per 2 - 5 jaar 50%
6 4 1 keer per 1 - 2 jaar 70%
7 5 1 keer per jaar of > 90%
8
9


0 1 2 3 4 5
0 Risicotabel
1
2 Risico Financiele impact in euro's Kans Netto effect (structureel) Netto effect (incidenteel) Termijn
3 1. Nadelige gevolgen invoering vennootschapsbelasting 40.000 50% 20.000 < 1
4 2. Aansprakelijkheid schade inzake annulering project Hollum de Hagen p.m. 30% p.m. > 1
5 3. Achterstallig onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen 50.000 30% 15.000 > 1
6 4. Nadelige gevolgen exploitatietekorten gesubsidieerde partijen (Sociaal Cultureel Werk, musea) 40.000 30% 12.000 > 1
7 5. Fiscale consequenties onjuiste toepassing belastingwetgeving (loonbelasting, BTW) 15.000 30% 4.500 > 1
8 6. Herziening belastingstelsel 1.500.000 10% 150.000 > 1
9 7. Terugloop in toerisme als gevolg externe oorzaak (natuurramp, ziekte, etc.) 1.000.000 10% 100.000 > 1
10
11 182.000 119.500


0 1 2 3 4 5
0 Onbenutte belastingcapaciteit
1
2 inkomsten 2018 tarief 2018 tarief artikel 12 verschil onbenutte capaciteit
3 eigenaren woningen 838.091 0,1090 0,1952 0,0862 662.784
4 eigenaren niet-woningen 300.280 0,1550 0,1952 0,0402 77.928
5 gebruikers niet-woningen 213.802 0,1240 0,1952 0,0712 122.750
6
7 1.352.173 863.462


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100%
1
2 Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
3 A Vaste schulden 17.469.479 18.586.928 28.317.817 31.244.289 29.517.276 28.381.975
4 B Netto vlottende schulden 5.137.919 5.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 C Overlopende passiva 1.313.793 1.156.028 1.156.028 1.156.028 1.156.028 1.156.028
6 D Financiële activa 1.504.969 1.199.969 1.173.969 1.442.883 1.406.184 1.369.485
7 E Uitzettingen < 1 jaar 2.518.540 1.659.086 4.659.086 4.659.086 4.659.086 4.659.086
8 F Liquide middelen 616.019 -356.800 1.005.891 982.895 979.941 1.715.900
9 G Overlopende activa 1.164.561 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
10 H Totale baten (excl. mutaties reserves) 20.339.868 19.686.869 20.610.290 20.376.495 20.433.175 20.444.946
11
12 Netto schuldquote 89,07% 108,91% 120,50% 125,22% 116,61% 107,57%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100%
1
2 Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
3 A Eigen vermogen 11.796.505 11.115.372 11.461.022 11.744.092 12.254.130 12.774.508
4 B Balanstotaal 35.717.696 35.861.907 43.938.447 45.147.988 43.931.014 43.316.091
5
6 Solvabiliteitsratio 33,03% 30,99% 26,08% 26,01% 27,89% 29,49%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100%
1
2 Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
3 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 171.670 171.670 171.670 171.670 171.670 171.670
4 B Bouwgronden in exploitatie 718.179 718.179 668.179 618.179 568.179 518.179
5 C Totale baten (excl. mutaties reserves) 20.339.868 19.686.869 20.610.290 20.376.495 20.433.175 20.444.946
6
7 Kengetal grondexploitatie 4% 5% 4% 4% 4% 3%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100%
1
2 Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
3 Gemiddelde WOZ-waarde (2018 aanname) 222.000 222.000 226.440 230.969 235.588 240.300
4 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 212,00 236,00 247,00 252,00 257,00 262,00
5 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00
6 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 222,73 222,73 222,73 222,73 222,73 222,73
7 D Eventuele heffingskorting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C+D) 613,73 637,73 648,73 653,73 658,73 663,73
9 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin (2018 aanname) 716,00 723,00 731,00 739,00 747,00 755,00
10
11 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 85,72% 88,21% 88,75% 88,46% 88,18% 87,91%


0 1 2 3 4
0 EMU-saldo (bedragen x € 1.000,-)
1
2 Omschrijving 2018 2019 2020
3 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 353 300 353
4 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.768 1.838 1.756
5 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 232 232 232
6 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5.532 3.120 592
7 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0
8 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (voor zover niet op exploitatie verantwoord) 0 0 0
9 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 0 0 0
10 8 Baten bouwgrondexploitatie (voor zover niet op exploitatie verantwoord) 50 50 50
11 9 Lasten op balanspost Voorzieningen, voorzover dit transacties met derden betreffen 100 100 100
12 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0
13 11 Verkoop van effecten 0 0 0
14
15 Berekend EMU-saldo -3.229 -800 1.699


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid schade bouwstop Boomhienke None None None
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen 30.0 50000.0 15000.0
Grondexploitatie Nadelige gevolgen exploitatietekorten gesubsidieerde partijen (Sociaal Cultureel Werk, musea) 30.0 40000.0 12000.0
Belasting Fiscale consequenties onjuiste toepassing belastingwetgeving (loonbelasting, BTW) 30.0 15000.0 4500.0
Gemeentefonds Herziening gemeentelijk belastingstelsel 10.0 1500000.0 150000.0
Overig Terugloop in toerisme als gevolg externe oorzaak (natuurramp, ziekte, etc.) 10.0 1000000.0 100000.0

0 1 2
0 Klasse kansen gebeurtenissen
1
2 Klasse Referentiebeelden Kwantitatief
3 1 < of 1 keer per 10 jaar 10%
4 2 1 keer per 5 - 10 jaar 30%
5 3 1 keer per 2 - 5 jaar 50%
6 4 1 keer per 1 - 2 jaar 70%
7 5 1 keer per jaar of > 90%
8
9


0 1 2 3 4 5
0 Risicotabel
1
2 Risico Financiele impact in euro's Kans Netto effect (structureel) Netto effect (incidenteel) Termijn
3
4 1Aansprakelijkheid schade bouwstop Boomhiemke p.m. 30% p.m. > 1
5 2Achterstallig onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen 50.000 30% 15.000 > 1
6 3Nadelige gevolgen exploitatietekorten gesubsidieerde partijen (Sociaal Cultureel Werk, musea) 40.000 30% 12.000 > 1
7 4Fiscale consequenties onjuiste toepassing belastingwetgeving (loonbelasting, BTW) 15.000 30% 4.500 > 1
8 5Herziening gemeentelijk belastingstelsel 1.500.000 10% 150.000 > 1
9 6Terugloop in toerisme als gevolg externe oorzaak (natuurramp, ziekte, etc.) 1.000.000 10% 100.000 > 1
10
11 162.000 119.500


0 1 2 3 4 5
0 Onbenutte belastingcapaciteit
1
2 inkomsten 2018 tarief 2018 tarief artikel 12 verschil onbenutte capaciteit
3 eigenaren woningen 838.091 0,1090 0,1952 0,0862 662.784
4 eigenaren niet-woningen 300.280 0,1550 0,1952 0,0402 77.928
5 gebruikers niet-woningen 213.802 0,1240 0,1952 0,0712 122.750
6
7 1.352.173 863.462


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100%
1
2 Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
3 A Vaste schulden 18.565.806 20.563.362 28.213.167 35.259.488 35.562.520 35.836.686
4 B Netto vlottende schulden 3.499.215 4.400.000 2.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
5 C Overlopende passiva 1.339.510 1.099.510 1.099.510 1.099.510 1.099.510 1.099.510
6 D Financiële activa 1.199.969 1.199.969 1.173.969 1.442.883 1.406.184 1.369.485
7 E Uitzettingen < 1 jaar 1.659.086 1.659.086 4.659.086 4.659.086 4.659.086 4.659.086
8 F Liquide middelen 1.048.620 742.251 872.110 914.251 1.010.123 979.974
9 G Overlopende activa 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
10 H Totale baten (excl. mutaties reserves) 19.686.869 19.686.869 20.485.901 20.253.506 20.311.486 20.323.257
11
12 Netto schuldquote 94,97% 110,03% 118,17% 147,84% 148,62% 150,21%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100%
1
2 Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
3 A Eigen vermogen 11.958.059 12.360.088 12.182.186 8.843.633 8.536.162 8.111.225
4 B Balanstotaal 35.362.591 38.422.961 43.894.863 46.602.631 46.598.193 46.447.421
5
6 Solvabiliteitsratio 33,82% 32,17% 27,75% 18,98% 18,32% 17,46%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100%
1
2 Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
3 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 171.670 171.670 171.670 171.670 171.670 171.670
4 B Bouwgronden in exploitatie 575.699 584.700 534.700 484.700 434.700 384.700
5 C Totale baten (excl. mutaties reserves) 20.540.577 20.568.960 20.549.146 20.879.333 21.111.658 21.309.978
6
7 Kengetal grondexploitatie 4% 4% 3% 3% 3% 3%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100%
1
2 Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
3 Gemiddelde WOZ-waarde (2019 aanname) 235.815 257.800 262.956 268.215 273.579 279.051
4 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 245,48 268,37 273,74 279,21 284,80 290,49
5 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 179,00 178,10 178,10 178,10 178,10 178,10
6 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 222,73 222,73 222,73 222,73 222,73 222,73
7 D Eventuele heffingskorting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C+D) 647,21 669,20 674,57 680,04 685,63 691,32
9 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin (2018 aanname) 723,00 721,00 729,00 737,00 745,00 753,00
10
11 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 89,52% 92,82% 92,53% 92,27% 92,03% 91,81%


0 1 2 3 4
0 EMU-saldo (bedragen x € 1.000,-)
1
2 Omschrijving 2019 2020 2021
3 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -178 -3.339 -307
4 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.574 1.820 1.833
5 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 232 232 232
6 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 6.966 4.536 1.783
7 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0
8 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (voor zover niet op exploitatie verantwoord) 0 0 0
9 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 0 0 0
10 8 Baten bouwgrondexploitatie (voor zover niet op exploitatie verantwoord) 50 50 50
11 9 Lasten op balanspost Voorzieningen, voorzover dit transacties met derden betreffen 100 100 100
12 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0
13 11 Verkoop van effecten 0 0 0
14
15 Berekend EMU-saldo -5.388 -5.873 -75


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen 30.0 50000.0 15000.0
Overig Aansprakelijkheid schade inzake wellnessresort 30.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Nadelige gevolgen exploitatietekorten gesubsidieerde partijen (Sociaal Cultureel Werk) 30.0 50000.0 15000.0
Gemeentefonds Nadelige gevolgen exploitatietekorten gemeenschappelijke regelingen 70.0 100000.0 70000.0
Belasting Herziening gemeentelijke belastingen 10.0 1800000.0 180000.0
Belasting Fiscale consequenties onjuiste toepassing belastingwetgeving (loonbelasting, BTW) 30.0 40000.0 12000.0
Overig Terugloop in toerisme als gevolg externe oorzaak 10.0 1500000.0 150000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
3 A Eigen vermogen 12.949.040 12.828.645 13.151.972 12.449.591 7.574.877 7.914.020
4 B Balanstotaal 38.577.480 42.471.544 45.241.192 48.036.843 49.396.295 46.839.605
5
6 Solvabiliteitsratio 33,57% 30,21% 29,07% 25,92% 15,33% 16,90%


0 1 2
0 Klasse kansen gebeurtenissen
1
2 Klasse Referentiebeelden Kwantitatief
3 1 < of 1 keer per 10 jaar 10%
4 2 1 keer per 5 - 10 jaar 30%
5 3 1 keer per 2 - 5 jaar 50%
6 4 1 keer per 1 - 2 jaar 70%
7 5 1 keer per jaar of > 90%
8
9


0 1 2 3 4 5
0 Risicotabel
1
2 Risico Financiele impact in euro's Kans Netto effect (structureel) Netto effect (incidenteel) Termijn
3
4
5 Achterstallig onderhoud gemeentelijke 1 kapitaalgoederen 50.000 30% 15.000 > 1
6 2 Aansprakelijkheid schade inzake wellnessresort p.m. 30% p.m. > 1
7 Nadelige gevolgen exploitatietekorten 3 gesubsidieerde partijen (Sociaal Cultureel Werk, Nadelige gevolgen exploitatietekorten 4 gemeenschappelijke regelingen 50.000 100.000 30% 70% 70.000 15.000 > 1 > 1
8
9 5 Herziening gemeentelijke belastingen 1.800.000 10% 180.000 > 1
10 Fiscale consequenties onjuiste toepassing 6 belastingwetgeving (loonbelasting, BTW) 40.000 30% 12.000 > 1
11 7 Terugloop in toerisme als gevolg externe oorzaak 1.500.000 10% 150.000 > 1
12
13 412.000 30.000


0 1 2 3 4 5
0 Onbenutte belastingcapaciteit
1
2 inkomsten 2020 tarief 2020 tarief artikel 12 verschil onbenutte capaciteit
3 eigenaren woningen 979.200 0,0993 0,1853 0,0860 848.048
4 eigenaren niet-woningen 285.600 0,1487 0,1853 0,0366 70.296
5 gebruikers niet-woningen 168.300 0,1190 0,1853 0,0663 93.767
6
7 1.433.100 1.012.111


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100% 𝑯
1
2 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
3 A Vaste schulden 20.134.673 20.668.979 23.933.134 28.249.000 35.301.000 33.223.000
4 B Netto vlottende schulden 3.851.467 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000
5 C Overlopende passiva 805.820 1.005.274 1.005.274 1.005.274 1.005.274 1.005.274
6 D Financiële activa 919.517 898.079 876.093 853.536 830.382 807.382
7 E Uitzettingen < 1 jaar 2.012.396 1.750.676 1.750.676 1.750.676 1.750.676 1.750.676
8 F Liquide middelen 605.329 857.444 996.896 1.016.371 975.560 1.016.768
9 G Overlopende activa 4.573.127 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
10 H Totale baten (excl. mutaties reserves) 21.834.925 20.925.964 21.844.060 21.908.393 22.183.772 22.615.970
11
12 Netto schuldquote 76,40% 103,07% 108,56% 123,39% 149,43% 132,89%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x 100% 𝑪
1
2 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
3 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 0 0 0 0 0
4 B Bouwgronden in exploitatie 502.023 2.226.218 2.314.741 3.251.863 2.263.930 1.299.562
5 C Totale baten (excl. mutaties reserves) 21.834.925 20.925.964 21.844.060 21.908.393 22.183.772 22.615.970
6
7 Kengetal grondexploitatie 2% 11% 11% 15% 10% 6%


0 1 2 3 4 5 6 7
0
1 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
2 A Structurele lasten 20.596.831 20.552.400 21.295.733 21.711.277 21.935.730 22.279.249
3 B Structurele baten 21.191.977 20.800.964 21.739.060 21.908.393 22.183.772 22.615.970
4 C Beoogde totaal van structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht 1.480.909 748.614 718.903 720.903 702.903 808.289
5 D Totaal van de structurele ontrekking aan de reserves voor het overzicht 1.171.895 736.698 713.610 797.263 601.022 627.481
6 E Raming totaal saldo van de baten 21.834.925 20.925.964 21.844.060 21.908.393 22.183.772 22.615.970
7
8 1,31% 1,13% 2,01% 1,25% 0,66% 0,69%


0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2 Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
3 Gemiddelde WOZ-waarde (2020 aanname) 238.000 248.000 252.960 258.019 263.180 268.443
4 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 245,48 241,55 251,19 274,27 292,66 314,88
5 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00
6 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 222,73 222,73 222,73 222,73 222,73 222,73
7 D Eventuele heffingskorting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C+D) 647,21 643,28 652,92 676,00 694,39 716,61
9 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin (2018 aanname) 723,00 739,00 747,00 755,00 763,00 771,00
10
11 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 89,52% 87,05% 87,41% 89,54% 91,01% 92,95%


0 1 2 3 4 5
0 EMU-saldo (bedragen x € 1.000,-)
1
2 Omschrijving 2020 2021 2022 2023
3 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 318 140 131 156
4 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.698 1.795 1.812 1.818
5 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 282 282 282 282
6 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 4.240 3.634 4.200 184
7 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0 0
8 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (voor zover niet op exploitatie verantwoord) 0 0 0 0
9 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 55 1.396 44 32
10 8 Baten bouwgrondexploitatie (voor zover niet op exploitatie verantwoord) 12 224 428 1.024
11 9 Lasten op balanspost Voorzieningen, voorzover dit transacties met derden betreffen 100 100 100 100
12 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0 0
13 11 Verkoop van effecten 0 0 0 0
14
15 Berekend EMU-saldo -2.085 -2.689 -1.691 2.964