Naam Albrandswaard
Code 613
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 25218

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aangesproken worden voor garantstellingen. 75.0 2500000.0 1875000.0
Sociaal domein 3D risico Albrandswaard in GR BAR 100.0 1484054.0 1484054.0
Personeel Risico's taakuitvoering BAR (Bedrijfsvoering). 100.0 502371.0 502371.0
Belasting Naheffing van BTW na controle door de fiscus. 50.0 1000000.0 500000.0
Informatieveiligheid Risico invoering Wet meldplicht datalekken, regelgeving AVG. 30.0 1000000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid, imagoschade, juridische claims Bestuur gemeente Albrandswaard. Aangesproken worden voor bestuurshandelen en besluitvorming in het algemeen. 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Reserve grondbedrijf (MPO) is niet toereikend. 30.0 500000.0 150000.0
Bodemsanering De gemeente moet een deel van de (grond)saneringskosten zelf dragen van bekende en onbekende saneringen. 30.0 250000.0 75000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lopende het begrotingsjaar lager i.c.m. koppeling rijksuitgaven en verwerking aanvullende kortingen. 30.0 250000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Begrotingstekorten zwembad vanwege diverse onzekerheden. 70.0 100000.0 70000.0

0 1
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1
0
1
2
3


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
1 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
2 R1240 Aangesproken worden voor garantstellingen. geld - Faillissementen instellingen/verenigingen etc, waarvoor de gemeente Albrandswaard garant staat., Tijd - Ambtelijke inzet in uren. Tijdige signalering (rapportages) en sturing (overleg met betrokken partijen). 75% max.€ 2.500.000 31,82%
3 R1401 3D risico Albrandswaard in GRBAR. Geld - Opgenomen risico's 3D's in GR BAR. Continue sturing op processen. BAR risico 100% max.€ 1.484.054 25,33%
4 R532 Risico's taakuitvoering BAR (Bedrijfsvoering). Geld - (Tijdelijk)extra kosten/uren/inhuur personeel. Sturing op HRM. BAR risico 100% max.€ 502.371 17,11%
5 R1414 Naheffing van BTW na controle door de fiscus. Geld. Naleving beleidsregels. 50% max.€ 1.000.000 8,51%
6 R1440 Risico invoering Wet meldplicht datalekken, regelgeving AVG. Geld - financieel, juridische aansprakelijkheid. Goede implementatie Wetgeving. 30% max.€ 1.000.000 5,14%


0 1 2 3 4 5 6
0 R1441 Reserve grondbedrijf (MPO) is niet toereikend. Geld – Bijstorting door tekort in betreffende exploitatiejaar. Sturing m.b.v. MPOt. 30% max.€ 500.000 2,58%
1 R1226 De gemeente moet een deel van de (grond)saneringskosten zelf dragen van bekende en onbekende saneringen. Geld - Onvoorziene uitgaven. Gedegen vooronderzoek. 30% max.€ 250.000 1,27%
2 R501 Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lopende het begrotingsjaar lager i.c.m. koppeling rijksuitgaven en verwerking aanvullende kortingen. Geld - Indien rijksbezuinigingen niet gehaald worden, levert de koppeling minder op en komen er aanvullende kortingen. Projectstructuur en proces. 30% max.€ 250.000 1,26%
3 R1437 Begrotingstekorten zwembad vanwege diverse onzekerheden. Geld. Onderzoek alternatieven. 70% max.€ 100.000 1,03%
4 R1438 Aansprakelijkheid, imagoschade, juridische claims Bestuur gemeente Albrandswaard. Aangesproken worden voor bestuurshandelen en besluitvorming in het algemeen. Geld. Interne controle op orde. 50% max.€ 100.000 0,85%


0 1 2 3
0 Kwantiteit Referentiebeelden Kans klasse Toelichting kansklasse
1 10% < 0 of 1 keer per 10 jaar 1 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
2 30% 1 keer per 5-10 jaar 2 Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
3 50% 1 keer per 2-5 jaar 3 Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
4 70% 1 keer per 1-2 jaar 4 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
5 90% 1 keer per jaar of > 5 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.


0 1 2
0
1
2
3


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 10% € 1.602.600
3 25% € 2.132.316
4 50% € 2.882.914
5 75% € 3.691.230
6 90% € 4.349.795
7 95% € 4.706.977


0 1 2 3 4 5
0 Project Risico's (gewogen en gesaldeerd) Risico's (gewogen en gesaldeerd) Verschil Op te vangen in grondexploi- tatie Niet op te vangen in grondexploitatie
1 A B C=B-A D E=D-B
2 Verliesgevend
3 Centrum Ontwikkeling Poortugaal Emmastraat -75.000 -85.000 -10.000 - -85.000
4 Spui -89.000 -258.000 -169.000 - -258.000
5 Portland - -48.000 -48.000 - -48.000
6 Af te sluiten - - -
7 De smaak van Poortugaal -6.000 - 6.000 - -
8 Subtotaal -170.000 -391.000 -221.000 - -391.000
9
10 Winstgevend - - -
11 Polder Albrandswaard -205.000 -200.000 5.000 105.000 -95.000
12 Binnenland -534.000 -534.000 - 75.000 -459.000
13 Overhoeken III -319.000 -224.000 95.000 274.000 -
14 Subtotaal -1.058.000 -958.000 100.000 454.000 -554.000
15 V
16 Totaal -1.228.000 -1.349.000 -121.000 454.000 -945.000


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4


0 1
0 abel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2018
1 Weerstandsonderdelen Huidige capaciteit
2 Algemene reserve € 8.007.000
3 Reserve MPO € 1.833.000
4 Reserve sociaal deelfonds € 1.574.600
5 Beschikbare weerstandscapaciteit T € 11.414.600


0
0 Weerstandscapaciteit : Algemene reserve Reserve MPO Reserve Sociaal domein
1


0
0 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product
1


0 1 2
0 T abel 4: Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1
0 Omschrijving JaarrekeBegroting Begroting Begroting Begroting Begroting ning 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 74% 96% 66% 60% 63% 56% 67% 89% 59% 54% 56% 49% 23% 22% 25% 26% 27% 28% 21% 19% 4% 0% 0% 0%
2 0,60% -0,34% 0,24% 0,24% 0,87% 1,21% 98% 114% 119% 121% 123% 125%
3


0 1 2 3
0 Signaleringstabel: Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd <90% 90-130% >130%
3 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 Structurele exploitatieruimte begroting >0% 0% <0%
5 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
6 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1
0 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Schuldquote- gerealiseerd t/m 2016 Schuldquote - begroting 2018 Schuldquote - signaalgrens 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein 3D risico Albrandswaard in GR-BAR. None None 1698112.0
GR / Verbonden partijen Risico's taakuitvoering GR-BAR. None None 698147.0
Kapitaalgoederen Bijdrage aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleiding/ elektriciteitskabels conform Rijksregeling. None None 900000.0
Informatieveiligheid Risico invoering wet meldplicht datalekken, regelgeving AVG. None None 1000000.0
Overig Oplopende kosten in (wegen)bouwsector door stijgende conjunctuur(schaarste) None None 250000.0
Grondexploitatie Reserve grondbedrijf (MPO) is niet toereikend None None 1000000.0
GR / Verbonden partijen Aangesproken worden voor garantstellingen. None None 250000.0
Personeel Aftreden wethouder(s) en/of (tussentijdse) collegewisseling None None 250000.0
Bodemsanering De gemeente moet een deel van de (grond)saneringskosten zelf dragen van bekende en onbekende saneringen None None 250000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lopende het begrotingsjaar lager i.c.m. koppeling rijksuitgaven en aanvullende kortingen None None 250000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
1 Risico nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
2 R1401 3D risico Albrandswaard in GR-BAR. Geld - Opgenomen risico's 3D's in GR-BAR. Continue sturing op processen. 100% (BAR) max.€ 1.698.112 32.50%
3 R532 Risico's taakuitvoering GR-BAR. Geld - (Tijdelijk)extra (frictie)kosten/uren/ inhuur personeel. Risicobewust handelen binnen BAR. 100% (BAR) max.€ 698.147 26.64%
4 R1444 Bijdrage aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleiding/ elektriciteitskabels conform Rijksregeling. Geld – Maximale bijdrage van de gemeente is € 900.000 Geen. 70% Max. € 900.000 16.91%
5 R1440 Risico invoering wet meldplicht datalekken, regelgeving AVG. Geld - financieel, juridische aansprakelijkheid. Goede implementatie Wetgeving. 30% max.€ 1.000.000 5.75%
6 R1442 Oplopende kosten in (wegen)bouwsector door stijgende conjunctuur(schaarste). Geld. Rekening houden met onvoorziene extra kosten bij ramingen en offertes. 50% Max. € 250.000 2.38%
7 R1441 Reserve grondbedrijf (MPO) is niet toereikend. Geld - Bijstorting uit Algemene reserve door tekort in exploitatiejaar. Sturing m.b.v. MPO-t. 10% max.€ 1.000.000 1.86%
8 R1240 Aangesproken worden voor garantstellingen. Tijd - Ambtelijke inzet in uren; Geld - Faillissementen instellingen/verenigingen etc, waarvoor de gemeente Albrandswaard garant staat. Tijdige signalering (rapportages) en sturing (overleg met betrokken partijen). 30% max.€ 250.000 1.44%
9 R519 Aftreden wethouder(s) en/of (tussentijdse) collegewisseling. Geld – (langdurige wachtgeldverplichting. Geen. 30% Max. € 250.000 1.44%
10 R1226 De gemeente moet een deel van de (grond)saneringskosten zelf dragen van bekende en onbekende saneringen. Geld - onvoorziene uitgaven. Gedegen (voor) onderzoek. 30% max.€ 250.000 1.44%
11 R501 Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lopende het begrotingsjaar lager i.c.m. koppeling rijksuitgaven en aanvullende kortingen. Geld - Indien Rijksbezuinigingen niet gehaald worden, levert de koppeling minder op en komen er aanvullende kortingen. Projectstructuur en proces. 30% max.€ 250.000 1.44%


0 1 2 3
0 Kwantiteit Referentiebeelden Kans klasse Toelichting kansklasse
1 10% < 0 of 1 keer per 10 jaar 1 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
2 30% 1 keer per 5-10 jaar 2 Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
3 50% 1 keer per 2-5 jaar 3 Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
4 70% 1 keer per 1-2 jaar 4 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
5 90% 1 keer per jaar of > 5 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.


0
0
1