Naam Vlaardingen
Code 622
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 72050

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantiestelling woningbouwcorporaties 1.0 1500000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling Polderpoort None None None
Sociaal domein Inkomensvoorziening, bijstand 50.0 1700000.0 850000.0
Sociaal domein Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ effectiviteit wijkteams 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ korting op huishoudelijke hulp 15.0 100000.0 15000.0
Sociaal domein Decentralisaties jeugdzorg en AWBZ ICT en informatisering 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Minimabeleid 10.0 125000.0 12500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringen 10.0 350000.0 35000.0
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud 25.0 300000.0 75000.0
Kapitaalgoederen Leegstand 99.0 100000.0 99000.0
Bodemsanering Asbestsanering 50.0 10000.0 5000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties, daling grondopbrengsten 5.0 344000.0 17200.0
Grondexploitatie Grondexploitaties, vertraging plannen 20.0 273000.0 54600.0
Grondexploitatie Grondexploitaties, diverse specifieke risico's 24.0 6905000.0 1657200.0
Grondexploitatie Speelautomatenhal 50.0 1200000.0 600000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Blankenburgverbinding 1.0 2911000.0 29110.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Als gevolg van calamiteiten / rampen, bestaat de kans dat kosten voor nazorg, tijdelijk onderdak, personele kosten e.d. voor rekening van de gemeente komen. 25.0 250000.0 62500.0
GR / Verbonden partijen Afgeleide risico's van gemeenschappelijke regelingen, m.n. afwezigheid van reserves bij de GR'en. Bij overschrijden van de begroting van een GR zal de gemeente als deelnemer een financiële bijdrage moeten leveren. 30.0 200000.0 60000.0
Personeel Als gevolg van het tussentijds (moeten) aftreden van één of meerdere wethouders, bestaat de kans dat wachtgeld en kosten van sollicitatie - en loopbaanbegeleiding betaald moet worden. None None None
Aanbesteding Als gevolg van (fouten in) de inkoopprocedures/aanbestedingstrajecten, bestaat de kans dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld en mogelijk de leverancier moet compenseren voor de misgelopen winst. 10.0 75000.0 7500.0
Personeel Als gevolg van cao wijzigingen (loonsverhogingen) en stijging van werkgeverslasten bestaat het risico dat een overschrijding op de loonsom ontstaat. 50.0 180000.0 90000.0
GR / Verbonden partijen Als gevolg van het eventueel failliet van zorgcentra, bestaat de kans dat de gemeente rente en aflossingen moet betalen voor de gegarandeerde leningen aan deze zorgcentra. 10.0 350000.0 35000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Burgers en private partijen claimen meer en vaker bij de gemeente. Dit vraagt meer juridische inzet, zowel bij het aangaan van contracten en overeenkomsten, verzoeken tot nadeelcompensatie, maar ook bij schadegevallen, aansprakelijkstellingen en dergelijke. 25.0 75000.0 18750.0
GR / Verbonden partijen Als gevolg van onjuiste interpretatie van subsidievoorwaarden bestaat de kans dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan en subsidiegelden lager of op nihil worden gesteld. 40.0 100000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente heeft voor een totaalbedrag van € 517,4 miljoen aan garanties verstrekt. Van dit bedrag wordt € 497,2 miljoen gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Pas als het garantievermogen van het WSW daalt tot onder de drempel van 0,25% van het garantievolume, dan treedt de achtervangpositie van het rijk en de gemeente in werking in de vorm van het verstrekken van renteloze leningen. 1.0 1500000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Bij de verkoop van de Polderpoort in 2010 is in het kader van een voortzetting van de sportactiviteiten een garantstelling verleend. De garantie wordt lineair afgebouwd over een periode van 10 jaar (tot 2020). None None None
BUIG De rijksbijdrage voor uitvoering van de Participatiewet kan afwijken van de kosten voor de uitvoering van de taken in het kader van die wet. 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Mogelijke toename van het aantal cliënten individuele begeleiding van het sociaal en persoonlijk functioneren. Stijging van het aantal meldingen als gevolg van de verlaging van de eigen bijdrage met ingang van 2019. 15.0 200000.0 30000.0
Sociaal domein In 2014 is de integrale beleidsvisie Volle kracht vooruit vastgesteld. Eind 2018/begin 2019 wordt dit beleid herijkt. Het aantal meldingen bij de wijkteams is in de afgelopen drie jaar met ruim 30% toegenomen. Indien deze stijging doorzet én de opdracht aan de wijkteams wordt verruimd, heeft dit gevolgen voor de omvang van de formatie. 25.0 360000.0 90000.0
Sociaal domein Het beroep op minimavoorzieningen neemt toe door o.m. toename aantal bijstandsgerechtigden. 10.0 125000.0 12500.0
Gemeentefonds De verzekeringsportefeuille is substantieel verminderd. Een aantal verzekeringen zijn beëindigd en bij een aantal verzekeringen is het eigen risico verhoogd. 10.0 350000.0 35000.0
Kapitaalgoederen De laatste jaren wordt minder onderhoud gepleegd bij eventueel af te stoten panden. Hierdoor ontstaan veiligheidsrisico's. 25.0 300000.0 75000.0
Grondexploitatie Minder inkomsten uit huur door wegvallen commerciële huurders door faillissement/verhuizing. Toename leegstaande panden door terug levering panden vanuit de organisatie (scholen, sportfaciliteiten) Waardevermindering door leegstand. 99.0 100000.0 99000.0
Bodemsanering Wegens aanscherping van de wetgeving bij verkoop van een pand is een asbestinventarisatie en een kostenraming nodig. Aanwezigheid van asbest leidt tot: a. lagere verkoopopbrengst; b. afzonderlijk scheiden van asbest bij sloop; c. asbestsanering toepassen bij het reguliere of planmatig onderhoud. 50.0 10000.0 5000.0
Grondexploitatie Als gevolg van planvertraging van grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig effect op het financiële resultaat. 10.0 250000.0 25000.0
Grondexploitatie Als gevolg van diverse factoren die bij grondexploitaties kunnen optreden bestaat de kans op effecten op het financiële resultaat. 49.0 1604000.0 785960.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Als gevolg van een beroepszaak tegen een verleende speelautomaten-vergunning bestaat de kans dat de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008 (op onderdelen) onverbindend wordt verklaard en de op basis daarvan verleende vergunning (op onderdelen) dient te worden vernietigd. In dat geval kan de eiser een claim richting de gemeente indienen 50.0 750000.0 375000.0

0 1 2
0


0 1 2
0


0 1 2
0


0 1 2
0


0 1 2
0


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Gevolgen calamiteit/ramp 25.0 250000.0 62500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 30.0 500000.0 150000.0
Personeel Aftreden wethouders None None None
Aanbesteding Fouten inkoopprocedures 10.0 75000.0 7500.0
Personeel Loonsom 50.0 180000.0 90000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde leningen zorgcentra 10.0 320000.0 32000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims en nadeelcompensatie 25.0 120000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Subsidies 40.0 100000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling woningcorporaties 1.0 1500000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling Polderpoort None None None
Sociaal domein Inkomensvoorziening / bijstand 25.0 500000.0 125000.0
Sociaal domein Jeugdhulp lokaal uitgevoerd door ROGplus 75.0 100000.0 75000.0
Sociaal domein Jeugdhulp regionaal uitgevoerd door GR Jeugdhulp Rijnmond 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Wmo lokaal 15.0 100000.0 15000.0
Sociaal domein Veilig thuis 15.0 400000.0 60000.0
Overig Formatie wijkteams 25.0 149000.0 37250.0
Sociaal domein Minimabeleid 10.0 125000.0 12500.0
Overig Verzekeringen 10.0 350000.0 35000.0
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud 25.0 300000.0 75000.0
Grondexploitatie Leegstand 99.0 100000.0 99000.0
Overig Asbestsanering 50.0 150000.0 75000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties: daling grondopbrengsten 2.0 440000.0 8800.0
Grondexploitatie Grondexploitaties: vertraging plannen 10.0 463000.0 46300.0
Grondexploitatie Grondexploitaties: diverse specifieke risico's 33.0 748000.0 246840.0
Overig Speelautomatenhal 50.0 500000.0 250000.0

0 1 2
0 Ontwikkeling algemene reserve (x € 1.000) Mutaties Stand
1 Stand per 1 januari 2020 Toevoeging uit resultaat 2019 Onttrekkingen uit het resultaat 2019 Resultaatbestemming 2019 Per saldo mutatie weerstandsvermogen 2019 Stand per 31 december 2020 € 80 € - € - € 1.770 € 80 € 1.850
2
3


0 1 2 3
0 Kengetallen Jaarverslag 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 Netto schuldquote -4,7% 2,2% 2,1%
2 Solvabiliteitsratio 58,7% 26,3% 25,5%
3 Structurele exploitatieruimte -4,1% 0,1% 0,0%