Naam Voorschoten
Code 626
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 25453

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Het project Duivenvoorde Corridor brengt het risico met zich mee van geen grond kunnen verkopen in de Duivenvoorde Corridor, niet alle gronden kunnen verwerven en dat door aantrekkende economie de geraamde kosten te laag zijn. 95.0 3903158.0 3708000.1
Kapitaalgoederen Grote afwijkingen na actualisatie beheer- en onderhoudskosten van kapitaalgoederen vastgoed en tractie. 95.0 2000000.0 1900000.0
Sociaal domein De gemeente is verantwoordelijk voor het sociaal domein. Door open einde regelingen, afnemende rijksbudgetten en een toenemende doelgroep is het risico dat er niet binnen het geraamde budget de afgesproken kwaliteit in het sociaal domein gerealiseerd kan worden. 70.0 2300000.0 1610000.0
Kapitaalgoederen Bij realisatie of aanschaf van kapitaalgoederen is er geen of onvoldoende aandacht voor de beheerskosten die dit met zich mee brengt. 90.0 400000.0 360000.0
Kapitaalgoederen Risico op wateroverlast door een verkeerd gekozen constructie, fout in berekening of in uitvoering of door klimaatverandering, matig gerealiseerd onderhoud, optreden van grote verzakkingen, vermindering in functionaliteit door gerealiseerde plaatselijke herstelwerkzaam-heden. 30.0 1000000.0 300000.0
Kapitaalgoederen Onvoldoende zicht op contractuele/-onderhouds- verplichtingen van (sport) accommodaties. 70.0 400000.0 280000.0
Calamiteiten, rampen Het niet voldoen aan wet- en regelgeving zoals asbest, legionella, werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid e.d. waardoor calamiteiten kunnen optreden. 70.0 400000.0 280000.0
Belasting Als gevolg van onder- uitputting op de Rijksbegroting, een groter beroep op het BCF/gemeentefonds vanwege het afschaffen van de koepelvrijstelling, aanpassingen van de verdeelsystematiek of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen bestaat de kans dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijft bij de raming. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Door economische ontwikkelingen vindt er een groter beroep plaats op uitkeringsregelingen. De gemeente loopt het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt van de landelijke ontwikkeling waardoor de rijksbijdrage te kort schiet. 90.0 216000.0 194400.0
Kapitaalgoederen Niet voldoen aan de wettelijke zorgplicht doordat door storm een boom omvalt omdat deze onvoldoende geworteld bleek te zijn. 90.0 200000.0 180000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Netto maximaal risico
1 1 Het project Duivenvoorde Corridor brengt het risico met zich mee van geen grond kunnen verkopen in de Duivenvoorde Corridor, niet alle gronden kunnen verwerven en dat door aantrekkende economie de geraamde kosten te laag zijn. Het niet realiseren van het geraamde saldo in de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor. Voor de grondexploitatie Duivenvoordecorridor wordt gewerkt met een uitgebreide risicoanalyse waarin per risico de beheersmaatregelen genoemd en uitgevoerd worden. 95% 3.903.158 1.854.000
2 2 Grote afwijkingen na actualisatie beheer- en onderhoudskosten van kapitaalgoederen vastgoed en tractie. Effect op de doelstellingen is dat niet alle voorzieningen op het gewenst onderhoudsniveau kunnen Opstellen van beheer- en onderhoudsplannen voor de kapitaalgoederen vastgoed en tractie. 95% 2.000.000 926.250


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Netto maximaal risico
1 of worden onderhouden. Financieel is het gevolg dat er budgetoverschrijding plaatsvindt of de budgetten verhoogd moeten worden. Daarnaast is er is kans op imagoschade doordat er geen goed en actueel overzicht beschikbaar is.
2 3 De gemeente is verantwoordelijk voor het sociaal domein. Door open einde regelingen, afnemende rijksbudgetten en een toenemende doelgroep is het risico dat er niet binnen het geraamde budget de afgesproken kwaliteit in het sociaal domein gerealiseerd kan worden. De afgesproken kwaliteit in het sociaal domein niet kunnen realiseren binnen de gestelde budgetten. De egalisatiereserve sociaal domein inzetten. 70% 2.300.000 805.000
3 4 Bij realisatie of aanschaf van kapitaalgoederen is er geen of onvoldoende aandacht voor de beheerskosten die dit met zich mee brengt. Financieel is het gevolg dat er geen middelen gereserveerd zijn voor beheer en onderhoud. Het effect op doelstellingen is dat het onderhoudsniveau niet wordt gehaald omdat het onderhoud beperkt of niet uitgevoerd wordt dan wel ten koste van andere objecten gaat. Het imago risico is dat er wel geld is om aan te leggen maar niet om te onderhouden. Bij realisatie of aanschaf van kapitaalgoederen in kaart brengen wat de beheerskosten zijn en deze opnemen in de begroting. 90% 400.000 175.500
4 5 Risico op wateroverlast door een verkeerd gekozen constructie, fout in berekening of in uitvoering of door klimaatverandering, matig gerealiseerd onderhoud, optreden van grote verzakkingen, vermindering in functionaliteit door gerealiseerde plaatselijke Er ontstaat wateroverlast op straten en/of in woningen. Areaalkennis vastleggen, onderhoudsprogramma opstellen en zorgen dat voor dat onderhoud geld gereserveerd is/wordt en tijdig uitgevoerd wordt. Periodiek monitoren van waterstanden en periodiek schouwen op de kwaliteit van 30% 1.000.000 145.500


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Netto maximaal risico
1 herstelwerkzaamheden. wegen, riolering en watergangen. Herstelwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en bij oplevering werken met 4-ogen principe.
2 6 Onvoldoende zicht op contractuele/onderhouds- verplichtingen van (sport) accommodaties. De gemeente kan geconfronteerd worden met onvoorziene kosten op basis van deze verplichtingen. Invoering contractenregister en het opstellen van meerjaren- onderhoudsplannen. 70% 400.000 140.000
3 7 Het niet voldoen aan wet- en regelgeving zoals asbest, legionella, werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid e.d. waardoor calamiteiten kunnen optreden. Het financiële risico is dat er budgetoverschrijding kan plaatsvinden omdat er geen of in onvoldoende mate rekening is gehouden met calamiteit. Effect op doelstellingen is dat er veel aandacht in tijd en geld is om calamiteit het hoofd te bieden, aandacht voor reguliere (beheer)taken is er minder. De gemeente kan imagoschade oplopen als er sprake is van eventuele aansprakelijkheid. Medewerkers mogelijkheden bieden om zich periodiek te laten informeren en voorlichten over huidige en veranderende wet- en regelgeving; ze te laten trainen op het toepassen en nazien van deze regels en hoe eventuele calamiteiten voorkomen kunnen worden dan wel hoe daar mee om te gaan als ze optreden. 70% 400.000 136.500
4 8 Als gevolg van onder- uitputting op de Rijksbegroting, een groter beroep op het BCF/gemeentefonds vanwege het afschaffen van de koepelvrijstelling, aanpassingen van de verdeelsystematiek of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen bestaat de kans dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijft bij de raming. Effect op de doelstellingen is dat de bezuinigingen een dusdanige omvang kunnen aannemen dat voorgenomen beleids- intensiveringen niet (volledig) en misschien wel alleen getemporiseerd uitgevoerd kunnen worden. Financieel is het gevolg dat er een negatief budgettair effect kan zijn dat ombuigingen / bezuinigingen met zich mee kan brengen. Het is een autonome ontwikkeling. De ontwikkelingen worden gevolgd en verwerkt in de gemeentelijke begroting. 50% 500.000 125.000
5 9 Door economische ontwikkelingen vindt er Effect op de doelstellingen is dat niet iedereen Voor de jaren 2015 -2018 is de 90% 216.000 97.200


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Netto maximaal risico
1 een groter beroep plaats op uitkeringsregelingen. De gemeente loopt het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt van de landelijke ontwikkeling waardoor de rijksbijdrage te kort schiet. voldoende ondersteund kan worden in het participeren in de samenleving. Financieel is het gevolg dat de gemeente wordt geconfronteerd met budgetoverschrijding. risicoreserve BUIG ingesteld. Hierdoor is geld beschikbaar om de uitstroom te bevorderen en de budgetoverschrijdingen te dekken.
2 10 Niet voldoen aan de wettelijke zorgplicht doordat door storm een boom omvalt omdat deze onvoldoende geworteld bleek te zijn. Imagoschade omdat de gemeente de kwaliteit van de bomen onvoldoende beheert. Financieel risico voor de kosten van herstel en aansprakelijkheid. Door periodiek uitvoeren van een gezondheidscheck van de bomen (VTA) kan tot uiting komen welke bomen een verminderde levensverwachting hebben. Ook door eigen buitendienstmedewerkers te trainen en kennis op te laten doen over de VTA, kunnen ook gedurende de dagelijkse werkzaamheden de minder vitale bomen opgemerkt worden. Op basis van een VTA bepalen welke actie nodig is. Echter, het risico dat bomen bij een storm omgaan is niet geheel uit te sluiten. 90% 200.000 90.000
3 Totaal top 10 risico’s (90%) 4.494.950
4 Buffer voor kleinere risico’s (10%) 449.495
5 Totaal benodigd weerstandsvermogen (100%) 4.944.445


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x< 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F X < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Indicatoren Voorschoten (%) Normen VNG (%)
1 Kengetallen: Versla Begroting g voldoende matig onvoldoende
2 2016 2017 2018
3 1a. Netto schuldquote 56 90 82 > 100 / < < 100 > 130 130
4 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 42 75 67
5 2. Solvabiliteitsratio 37 34 32 > 50 < 50 / > 30 < 30
6 3. Structurele exploitatieruimte 1 0 1,54 > 0,6 < 0,6 / > 0 0
7 4. Grondexploitatie 17 14 10 geen norm
8 5. Belastingcapaciteit 138 138 142 > 100 / < < 100 120 > 120


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie 1. Geen grond kunnen verkopen in de Duivenvoorde Corridor. 2. Niet alle gronden kunnen verwerven. 3. Door aantrekkende economie zijn geraamde kosten te laag None None None
Sociaal domein Verantwoordelijkheid Sociaal Domein None None None
Belasting Precariobelasting Liander in afwachting uitkomst cassatie Hoge Raad tussen gemeente Hulst en netbeheerder Enduris. None None None
Kapitaalgoederen Grondwateroverlast None None None
Gemeentefonds Als gevolg van onderuitputting op de Rijksbegroting, aanpassingen van de verdeelsystematiek of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen bestaat de kans dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijft bij de raming. None None None
BUIG Door economische ontwikkelingen een groter beroep op de uitkeringsregelingen (open einde regeling Wet BUIG bundeling van uitkeringen inkomensvoorzienig aan de gemeenten) None None None
Kapitaalgoederen Onderhoudsachterstanden kapitaalgoederen None None None
Sociaal domein De ramingen voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp (individuele voorzieningen, jeugdhulp via CJG en PGB) worden aangepast op basis van de prognoses in de jaarrekening. Het inkoopbureau H10 heeft een schatting voor 2018 gemaakt. Deze schatting geeft aan dat de stijging van de kosten in 2018 ten opzichte van 2017 doorzet. Deze schatting bevat, zeker voor de toekomst nog een groot aantal onzekerheden waardoor vanaf jaar t+1 de kosten hiervoor lastig te duiden zijn. Het maken van tijdige en betrouwbare prognoses voor de kosten van jeugdhulp blijft een lastig vraagstuk. De verwachting is en blijft overigens, dat de kosten van jaar tot jaar aanmerkelijk kunnen verschillen. None None None
Belasting Het achterblijven bij de raming van de algemene uitkering ten gevolge van het minder dan verwacht uitkeren van de onderuitputting op het BTW-compensatiefonds. None None None
Kapitaalgoederen Beheerkosten (vastgoed / openbare ruimte) worden niet of onvoldoende meegenomen in aanschaf/realisatie is met name het geval bij nieuwe aanleg/realisatie. None None None

Risico

Gevolgen

Maatregelen

1. Geen grond kunnen verkopen in de Duivenvoorde Corridor.
2. Niet alle gronden kunnen verwerven.
3. Door aantrekkende economie zijn geraamde kosten te laag

Financieel - 1. groot verlies op het project en bestuurlijke imago schade
2. ontwikkelstrategie moet  aangepast worden
3. grote verlies op het project.

Suggestie - Projectrapportage en jaarlijkse en tussentijdse bijstelling grondexploitatie

Verantwoordelijkheid Sociaal Domein

Financieel - Financieel verantwoordelijk voor het gehele sociaal domein. Het zijn open einde regelingen. De stijging van de doelgroep, stijging van de zorgkosten en de toenemende vraag naar complexe zorg zijn de belangrijkste risicofactoren.

Actief: als beheersmaatregel is de reserve sociaal domein ingesteld om eventuele incidentele tekorten mee te dekken of risico's mee op te vangen. De omvang van het risico is 20% van het budget. Daarnaast investeren in innovatie en preventie.

Precariobelasting Liander in afwachting uitkomst cassatie Hoge Raad tussen gemeente Hulst en netbeheerder Enduris.

Financieel - Liander heeft bezwaar gemaakt in afwachting van uitspraak cassatie. Betreft mogelijk inkomstenderving precario in de jaren 2019, 2020 en 2021 na uitspraak Hoge Raad.

Grondwateroverlast

Financieel - er is/ontstaat wateroverlast op straat/in woningen, Effect op doelstellingen - , Imago -

Er wordt een grondwatermeetnet opgezet om het grondwater in beeld te brengen. Hierdoor kunnen mogelijke knelpunten eerder worden waargenomen en indien mogelijk maatregelen worden genomen

Als gevolg van onderuitputting op de Rijksbegroting, aanpassingen van de verdeelsystematiek of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen bestaat de kans dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijft bij de raming.

Financieel - Negatief budgettair effect dat ombuigingen/bezuinigingen met zich mee kan brengen., Effect op doelstellingen - De bezuinigingen kunnen een dusdanige omvang aannemen dat voorgenomen beleid(intensiveringen) niet (volledig) en misschien wel alleen getemporiseerd uitgevoerd kan worden.

Door economische ontwikkelingen een groter beroep op de uitkeringsregelingen (open einde regeling Wet BUIG bundeling van uitkeringen inkomensvoorzienig aan de gemeenten)

Financieel - de gemeente loopt het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt van de landelijke ontwikkeling waardoor de rijksbijdrage te kort schiet. Het geschatte risico is begroot, echter het maximale risico dat de gemeente loopt in het uitkeringsjaar is hoger en is gemaximeerd voor 2019 op 10%. Effect op doelstellingen - Niet iedereen kan voldoende ondersteund worden in participeren in de samenleving.

Actief : Met ingang van 2017 wordt het maximale eigen risico niet meer geraamd in de begroting, maar wordt dit reëel geraamd en waar nodig bijgesteld in de regulier P&C-documenten.
Actief - actief uitstroombeleid voeren door inzet arbeidsmarktoffensief, jeugdwerkgelegenheidsplan en reguliere participatiemiddelen
Geïmplementeerd - goede werkprocessen voor poortwachtersfunctie, beheer lopende uitkeringen, beëindigingen etc.

Onderhoudsachterstanden kapitaalgoederen

Financieel - Hogere kosten door calamiteiten onderhoud, Effect op doelstellingen - Openbare ruimte voldoet niet aan het afgesproken kwaliteitsniveau, Imago - Grotere kans op ongelukken en aansprakelijkheden

Voor de meeste kapitaalgoederen zijn er beheerplannen vastgesteld. Het beheerplan vastgoed wordt in 2019 aan de raad aangeboden. Het beheer van de openbare ruimte wordt ingericht naar een risico gestuurd beheer waar op basis van prestaties, risico's en kosten de afweging wordt gemaakt of ingrijpen noodzakelijk is.  

De ramingen voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp (individuele voorzieningen, jeugdhulp via CJG en PGB) worden aangepast op basis van de prognoses in de jaarrekening. Het inkoopbureau H10 heeft een schatting voor 2018 gemaakt. Deze schatting geeft aan dat de stijging van de kosten in 2018 ten opzichte van 2017 doorzet. Deze schatting bevat, zeker voor de toekomst nog een groot aantal onzekerheden waardoor vanaf jaar t+1 de kosten hiervoor lastig te duiden zijn. Het maken van tijdige en betrouwbare prognoses voor de kosten van jeugdhulp blijft een lastig vraagstuk. De verwachting is en blijft overigens, dat de kosten van jaar tot jaar aanmerkelijk kunnen verschillen.

Financieel - confrontatie met grote fluctuaties in kosten

Actief: als beheersmaatregel is de reserve sociaal domein ingesteld om eventuele incidentele tekorten mee te dekken of risico's mee op te vangen. Een raming opnemen ten laste de reserve sociaal domein van
€ 300.000 waardoor het risico voor 2019 beperkt is.

Het achterblijven bij de raming van de algemene uitkering ten gevolge van het minder dan verwacht uitkeren van de onderuitputting op het BTW-compensatiefonds.

Financieel - Negatief budgettair effect dat ombuigingen/bezuinigingen met zich mee kan brengen.

M.i.v. 2018 wordt de onderuitputting voorzichtigheidshalve structureel geraamd op het niveau van de realisatie van 2017.

Beheerkosten (vastgoed / openbare ruimte)  worden niet of onvoldoende meegenomen in aanschaf/realisatie is met name het geval bij nieuwe aanleg/realisatie.

Financieel - Geen middelen gereserveerd voor beheer en onderhoud, Effect op doelstellingen - Onderhoudsniveau wordt niet gehaald omdat het onderhoud beperkt of niet uitgevoerd wordt dan wel gaat ten koste van andere objecten, Imago - wel geld om aan te leggen maar niet om te onderhouden.

Bij een politiek besluit om een nieuwe situatie te realiseren wordt direct besloten welke (globale) beheerkosten hier bij horen en aan worden toegekendRatio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

€ 19.181.000

= 5

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 4.098.355Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

2,0 < x

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x< 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

X < 0,6

Ruim onvoldoendeIndicatoren Voorschoten (%)

Normen VNG
(%)

Kengetallen:

2017

2019

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Verslag

Begroting

Verslag

1a. Netto schuldquote

53

73

<100

>100 / <130

<130

1b. Netto schuldquote
gecorrigeerd voor verstrekte
leningen

43

60

2. Solvabiliteitsratio

37

35

>50

<50 / >30

<30

3. Structurele exploitatieruimte

3,86

0,02

>0,6

<0,6 / >0

0

4. Grondexploitatie

18

20

Geen norm

5. Belastingcapaciteit

135

147

<100

>100 / <120

>1202020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor None None None
Sociaal domein Zorgkosten Jeugd None None None
Gemeentefonds Negatieve maatstaven gemeentefonds None None None
Personeel Verloop personeel WODV None None None
Sociaal domein Bijstandsvolume gemeente Voorschoten None None None
Overig Grondwaterzorgplicht None None None
Informatieveiligheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) None None None
Omgevingswet Invoering Omgevingswet None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen None None None
Belasting BTW-Sport None None None

0 1 2
0 Risico Gevolgen Maatregelen
1 Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor Geen grond kunnen verkopen in de Duivenvoorde Corridor. - Niet alle gronden kunnen verwerven. - Door aantrekkende economie zijn geraamde kosten te laag. F inancieel : - groot verlies op het project en bestuurlijke imago schade. - aanpassen van de ontwikkelstrategie. P rojectrapportage en tussentijdse bijstelling grondexploitatie
2 Z D orgkosten Jeugd e stijging van de doelgroep, stijging van de zorgkosten en de toenemende vraag naar complexe zorg zijn de belangrijkste risicofactoren. F inancieel: Het zijn open einde regelingen. Grote fluctuaties van ramingen voor jeugdhulp binnen het sociaal domein. Het opvangen van eventuele incidentele tekorten door inzet van de reserve sociaal domein. - Investeren in innovatie en preventie en het terugdringen van tekorten middels inzet van het actieplan jeugd.


0 1 2
0 _ I A V Negatieve maatstaven gemeentefonds Grotere invloed negatieve maatstaf in het gemeentefonds en lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de raming: n de meicirculaire van 2020 wordt een voorstel gedaan tot herverdeling van het gemeentefonds. Bij deze herverdeling zal de belastingcapaciteit van een gemeente in de vorm van WOZ waarde, zijnde de negatieve maatstaf, van grotere invloed worden. ls gevolg van onderuitputting op de Rijksbegroting, eventueel minder uitkeren van de onderuitputting van het BTWcompensatiefonds of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijven bij de raming. erloop personeel WODV Een stijgende lijn in het verloop van personeel bij de WODV een stijgende lijn in het aantal vacatures en . Voor steeds meer functies is het moeilijk of niet mogelijk een geschikte kandidaat te vinden. Oorzaken: - krapte op de arbeidsmarkt - de positie van de WODV op de arbeidsmarkt; het is bekend dat het voortbestaan van de organisatie in de huidige vorm al geruime tijd ter discussie staat. E F C Financieel: Negatief budgettair effect dat ombuigingen/bezuinigingen met zich mee kan brengen. ffect op doelstellingen: De bezuinigingen kunnen een dusdanige omvang aannemen dat voorgenomen beleid(s intensiveringen) niet (volledig) en misschien wel alleen getemporiseerd uitgevoerd kan worden. inancieel - Om de bedrijfsvoering en/of de voortgang van de collegeprogramma’s niet in gevaar te brengen, is het op bepaalde posities steeds vaker noodzakelijk om in te huren wat hogere kosten met zich meebrengt. ontinuïteit - Taken kunnen in het gedrang komen en kennis kan verdwijnen uit de WODV. M D onitoren van de ontwikkelingen op het gebied van de herverdeling van het gemeentefonds. oor de WODV wordt gekeken naar diverse maatregelen hoe haar positie als werkgever aantrekkelijker te maken op de arbeidsmarkt.


0 1 2
0 B D ijstandsvolume gemeente Voorschoten e gemeente Voorschoten loopt het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt van de landelijke ontwikkeling. F E inancieel: extra kosten als gevolg van het tekort schieten van de rijksbijdrage. ffect op doelstellingen - Niet iedereen kan voldoende ondersteund worden in participeren in de samenleving. Met ingang van 2017 wordt het maximale eigen risico niet meer geheel geraamd in de begroting, maar wordt dit reëel geraamd en waar nodig bijgesteld in de regulier P&C-documenten. Actief uitstroombeleid voeren door inzet arbeidsmarktoffensief, jeugdwerkgelegenheidsplan en reguliere participatiemiddelen Goede werkprocessen voor poortwachtersfunctie, beheer lopende uitkeringen, beëindigingen etc.
1 N Grondwaterzorgplicht iet voldoen aan de grondwaterzorgplicht. De gemeente Voorschoten heeft een hoge grondwaterstand. F inancieel - financiële gevolgen door het ontstaan van grondwateroverlast op straat en in woningen I n 2019 wordt een grondwatermeetnet aangelegd. Door het grondwatermeetnet kunnen mogelijke knelpunten eerder worden waargenomen en indien mogelijk maatregelen worden genomen.
2 A N lgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) iet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). F I inancieel: boete te betalen omdat de gemeente de AVG fors heeft overtreden mago: Indien de gemeente niet voldoet de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft overtreden kan dit leiden tot imagoschade D oor de kwartiermaker AVG zijn diverse beheersmaatregelen binnen de organisatie in gang gezet.
3 I O nvoering Omgevingswet nzekerheid over de omvang van de invoeringskosten en de structurele exploitatielasten die de omgevingswet met zich mee brengt als gevolg van de onduidelijkheden die er nog zijn binnen de invoering van de omgevingswet op rijksniveau. F inancieel: Extra kosten om de invoering van de Omgevingswet mogelijk te maken en vooralsnog geen inzage kunnen geven in de structurele voordelen in de begroting na de invoering van de omgevingswet. D e kosten m.b.t. de invoering van de Omgevingswet worden constant gemonitord en indien nodig worden voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd om bij te sturen.


0 1 2
0 O H nderhoud kapitaalgoederen et ontstaan van onderhoudsachterstanden bij kapitaalgoederen en het treffen van noodzakelijke maatregelen door onverwachte zaken in de openbare ruimte als gevolg onvolledige beheerdata. F E inancieel - Hogere kosten door calamiteiten onderhoud. ffect op doelstellingen - Openbare ruimte en gebouwen voldoen niet op alle vlakken aan het afgesproken kwaliteitsniveau. Imago - Grotere kans op ongelukken en aansprakelijkheden E r wordt ingezet op het op orde krijgen van de beheerdata en het actualiseren van de beheerplannen.
1 D BTW-Sport oor wijzigingen in de BTW wetgeving voor sport is de betaalde BTW voortaan een extra kostenpost. Het mislopen van de compensatiesubsidie verstrekt door het Rijk als de nieuwe wetgeving niet juist wordt uitgevoerd door Sportfondsen BV. F inancieel - Het mislopen van de compensatiesubsidie verstrekt door het Rijk betekent voor de gemeente Voorschoten een extra kostenpost. J uiste afhechting van het oude BTW regime; er wordt compensatie subsidie aangevraagd voor sport; overleg met Sportfondsen over de invoering en de aansprakelijkheid neerleggen bij Sportfondsen


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x< 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F X < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Indicatoren Voorschoten (%) Normen VNG (%)
1 Kengetallen: Verslag Begroting Voldoende Matig Onvoldoende
2 2018 2020 2021 2022 2023
3 1a. Netto schuldquote 64 62 72 76 72 >100 / <100 <130 <130
4 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 51 60 70 73 70
5 2. Solvabiliteitsratio 38 36 33 31 31 <50 / <30 >50 >30
6 3. Structurele exploitatieruimte 0,36 1,7 2,0 1,5 1,4 <0,6 / 0 >0,6 >0
7 4. Grondexploitatie 18 11 15 12 8 Geen norm
8 5. Belastingcapaciteit 141 148 - - - >100 / >120 <100 <120