Naam Wassenaar
Code 629
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 26084

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein De gemeente is verantwoordelijk voor het sociaal domein. Door open einde regelingen, afnemende rijksbudgetten en een toenemende doelgroep is het risico dat er niet binnen het geraamde budget de afgesproken kwaliteit in het sociaal domein gerealiseerd kan worden. 70.0 2300000.0 1610000.0
Grondexploitatie Verwerven strategische gronden ten behoeve van het bereiken van gemeentelijke doelen 50.0 800000.0 400000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen vragen een hogere bijdrage aan de gemeente om verschillende redenen, te denken valt aan Avalex, Veiligheidsregio Haaglanden etc. 70.0 550000.0 385000.0
Onderwijs Door intensief gebruik van (verouderde) schoolgebouwen, wordt er niet voldaan aan eisen van deze tijd. 10.0 4800000.0 480000.0
Kapitaalgoederen De besluitvorming over de panden die nu alleen in stand gehouden worden, conform het vastgestelde beheerplan vastgoed, vertraagt. 50.0 900000.0 450000.0
Kapitaalgoederen Bij realisatie of aanschaf van kapitaalgoederen is er geen of onvoldoende aandacht voor de beheerskosten die dit met zich mee brengt. 90.0 400000.0 360000.0
Kapitaalgoederen Risico op wateroverlast door een verkeerd gekozen constructie, fout in berekening of in uitvoering of door klimaatverandering, matig gerealiseerd onderhoud, optreden van grote verzakkingen, vermindering in functionaliteit door gerealiseerde plaatselijke herstelwerkzaamheden. 30.0 1000000.0 300000.0
Kapitaalgoederen Onvoldoende zicht op contractuele/-onderhoudsverplichtingen van (sport)accommodaties. 70.0 400000.0 280000.0
Calamiteiten, rampen Het niet voldoen aan wet- en regelgeving zoals asbest, legionella, werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid e.d. waardoor calamiteiten kunnen optreden. 70.0 400000.0 280000.0
Gemeentefonds Als gevolg van onder uitputting op de Rijksbegroting, aanpassingen van de verdeelsystematiek of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen bestaat de kans dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijft bij de raming. 50.0 500000.0 250000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Netto maximaal risico
1 1 De gemeente is verantwoordelijk voor het sociaal domein. Door open einde regelingen, afnemende rijksbudgetten en een toenemende doelgroep is het risico dat er niet binnen het geraamde budget de afgesproken kwaliteit in het sociaal domein gerealiseerd kan worden. De afgesproken kwaliteit in het sociaal domein niet kunnen realiseren binnen de gestelde budgetten. De egalisatiereserve sociaal domein inzetten. 70% 2.300.000 805.000
2 2 Verwerven strategische gronden ten behoeve van het bereiken van Extra uitgaven doen om het doel te bereiken of de ambitie bijstellen. Inzetten op minnelijke overeenstemming. Mogelijkheid 50% 800.000 325.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Maximale impact Netto maximaal risico
1 gemeentelijke doelen gewaarborgd om op elk moment de onteigeningsprocedure te staken.
2 3 Gemeenschappelijke regelingen vragen een hogere bijdrage aan de gemeente om verschillende redenen, te denken valt aan Avalex, veiligheidsregio haaglanden etc. Hogere bijdrage in de gemeenschappelijke regeling dan beschikbaar in de begroting. De gemeentes nemen deel aan gemeenschappelijke regelingen en hebben zitting in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en kunnen daar hun invloed hebben. 70% 550.000 297.500
3 4 Door intensief gebruik van (verouderde) schoolgebouwen, wordt er niet voldaan aan eisen van deze tijd. Er moet mogelijk geïnvesteerd worden in schoolgebouwen. Door middel van een op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) kan in beeld gebracht worden de lange termijn keuzes m.b.t. het in stand houden van schoolgebouwen met de daaraan gekoppelde bedragen. 10% 4.800.000 240.000
4 5 De besluitvorming over de panden die nu alleen in stand gehouden worden, conform het vastgestelde beheerplan vastgoed, vertraagt. Er moet mogelijk geïnvesteerd worden in de gebouwen die nu benoemd zijn in het beheerplan als “aan verandering onderhevig”, waaronder het gemeentekantoor en de Paauw. Raad en college optimaal faciliteren in de besluitvorming. 50% 900.000 225.000
5 6 Bij realisatie of aanschaf van kapitaalgoederen is er geen of onvoldoende aandacht voor de beheerskosten die dit met zich mee brengt. Financieel is het gevolg dat er geen middelen gereserveerd zijn voor beheer en onderhoud. Het effect op doelstellingen is dat het onderhoudsniveau wordt niet gehaald omdat het onderhoud beperkt of niet uitgevoerd wordt dan wel ten koste van andere objecten gaat. Het imago risico is dat er wel geld is om aan te leggen maar niet om te onderhouden. Bij realisatie of aanschaf van kapitaalgoederen in kaart brengen wat de beheerskosten zijn en deze opnemen in de begroting. 90% 400.000 180.000


0 1 2 3 4 5 6
0 7 Risico op wateroverlast door een verkeerd gekozen constructie, fout in berekening of in uitvoering of door klimaat- verandering, matig gerealiseerd onderhoud, optreden van grote verzakkingen, vermindering in functionaliteit door gerealiseerde plaatselijke herstelwerkzaamheden . Er ontstaat wateroverlast op straten en/of in woningen. Areaalkennis vastleggen, onderhouds- programma opstellen en zorgen dat voor dat onderhoud geld gereserveerd is/wordt en tijdig uitgevoerd wordt. Periodiek monitoren van waterstanden en periodiek schouwen op de kwaliteit van wegen, riolering en watergangen. Herstelwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en bij oplevering werken met 4-ogen principe. 30% 1.000.000 150
1 8 Onvoldoende zicht op contractuele/onderhouds- verplichtingen van (sport) accommodaties. De gemeente kan geconfronteerd worden met onvoorziene kosten op basis van deze verplichtingen. Invoering contracten- register en het opstellen van meerjaren- onderhouds- plannen. 70% 400.000 140
2 9 Het niet voldoen aan wet- en regelgeving zoals asbest, legionella, werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid e.d. waardoor calamiteiten kunnen optreden. Het financiële risico is dat er budgetover- schrijding kan plaatsvinden omdat er geen of in onvoldoende mate rekening is gehouden met calamiteit, Effect op doelstellingen is dat er veel aandacht in tijd en geld is om calamiteit het hoofd te bieden, aandacht voor reguliere (beheer)taken is er minder. De gemeente kan imagoschade oplopen als er sprake is van eventuele aansprakelijkheid. Medewerkers mogelijkheden bieden om zich periodiek te laten informeren en voorlichten over huidige en veranderende wet- en regelgeving; ze te laten trainen op het toepassen en nazien van deze regels en hoe eventuele calamiteiten voorkomen kunnen worden dan wel hoe daar mee om te gaan als ze optreden. 70% 400.000 140


0 1 2 3 4 5 6
0 10 Als gevolg van onder uitputting op de Rijksbegroting, aanpassingen van de verdeelsystematiek of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen bestaat de kans dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijft bij de raming. Effect op de doelstellingen is dat de bezuinigingen een dusdanige omvang kunnen aannemen dat voorgenomen beleids(intensiveringen) niet (volledig) en misschien wel alleen getemporiseerd uitgevoerd kan worden. Financieel is het gevolg dat er een negatief budgettair effect kan zijn dat ombuigingen / bezuinigingen met zich mee kan brengen. Het is een autonome ontwikkeling. De ontwikkelingen worden gevolgd en verwerkt in de gemeentelijke begroting. 50% 500.000 125.000
1 Totaal top 10 risico’s (90%) 2.627.500
2 Buffer voor kleinere risico’s (10%) 262.750
3 Totaal benodigd weerstandsvermogen (100%) 2.890.250


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x< 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F X < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Indicatoren Wassenaar (%) Normen VNG (%)
1 Kengetallen: verslag begroting voldoende matig onvoldoende
2 2016 2017 2018
3 1a. Netto schuldquote -62 -48 -45 > 100 / < < 100 > 130 130
4 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen -68 -54 -51
5 2. Solvabiliteitsratio 70 69 68 < 50 / > > 50 30 < 30
6 3. Structurele exploitatieruimte 5 -2 0 > 0,6 < 0,6 / > 0 0
7 4. Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. geen norm
8 5. Belastingcapaciteit 166 165 160 > 100 / < < 100 120 > 120


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Verantwoordelijkheid Sociaal Domein None None None
Belasting Precariobelasting Liander in afwachting uitkomst cassatie Hoge Raad tussen gemeente Hulst en netbeheerder Enduris None None None
Overig Aanschaf Tractie None None None
Kapitaalgoederen Verouderde schoolgebouwen None None None
Overig Groencompensatie ambassade (onteigening) None None None
GR / Verbonden partijen Avalex None None None
BUIG Een groter beroep op de uitkeringsregelingen (open einde regeling Wet BUIG bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan de gemeenten) en het niet in aanmerking komen voor de Vangnetregeling None None None
Gemeentefonds Als gevolg van onderuitputting op de Rijksbegroting, aanpassingen van de verdeelsystematiek of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen bestaat de kans dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijft bij de raming. None None None
Gemeentefonds Het achterblijven bij de raming van de algemene uitkering ten gevolge van het minder dan verwacht uitkeren van de onderuitputting op het BTWcompensatiefonds. None None None
Overig Zorg in Natura None None None

0 1 2
0 Risico Gevolgen Maatregelen
1 Verantwoordelijkheid Sociaal Domein Financieel - Financieel verantwoordelijk voor het gehele sociaal domein. Het zijn open einde regelingen,De stijging van de doelgroep, stijging van de zorgkosten en de toenemende vraag naar complexe zorg zijn de belangrijkste factoren. Actief: Als beheersmaatregel is de reserve sociaal domein ingesteld om eventuele incidentele tekorten mee te dekken of risico's mee op te vangen. De omvang van het risico is 20% van het budget. Daarnaast investeren in innovatie en preventie.
2 Precariobelasting Liander in afwachting uitkomst cassatie Hoge Raad tussen gemeente Hulst en netbeheerder Enduris. Financieel - Liander heeft bezwaar gemaakt in afwachting van uitspraak cassatie. Betreft mogelijk inkomstenderving precario na uitspraak Hoge Raad.
3 Aanschaf Tractie Financieel- de economische levensduur van diverse voertuigen is (bijna) verstreken, waarvoor geen investeringen zijn opgenomen in de begroting. Imago- wanneer er voertuigen langdurig of geheel uitvallen komt de bedrijfsvoering in het geding Er wordt een scan uitgevoerd hoe de bedrijfsvoering m.b.t. tractie kan worden verbeterd


0 1 2
0 Risico Gevolgen Maatregelen
1 Verouderde schoolgebouwen Financieel - Door intensief gebruik van het schoolgebouw voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van de tijd. In voorbereiding - Door middel van een op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) kan in beeld gebracht worden de lange termijn keuzes m.b.t. het in standhouden van schoolgebouwen met de daaraan gekoppelde bedragen.
2 Groencompensatie ambassade (onteigening) Financieel - Extra kosten om doel te bereiken Actief - Voortzetten van de pogingen om er minnelijk uit te komen wordt ook in 2018 voortgezet, tenzij het al eerder tot overeenstemming is gekomen. Mogelijkheid gewaarborgd om op elk moment de onteigeningsprocedure te staken.
3 Avalex Financieel - Hogere bijdrage in gemeenschappelijke regeling controle jaarrekening en verhogen weerstandsvermogen. Maximale sturing in het bestuur.
4 Een groter beroep op de uitkeringsregelingen (open einde regeling Wet BUIG bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan de gemeenten) en het niet in aanmerking komen voor de Vangnetregeling Financieel - De gemeente loopt het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt van de landelijke ontwikkeling waardoor de rijksbijdrage te kort schiet. Het maximale risico dat de gemeente loopt in een uitkeringsjaar voor de uitvoering van de BUIG is gemaximeerd op 10% voor 2019. Het mogelijke tekort is voor € 370.000 meegeraamd. Echter is er het risico dat het tekort hoger is en de gemeente niet in aanmerking komt voor de Vangnetregeling omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Effect op doelstellingen - niet iedereen kan in gelijke mate ondersteund worden bij participatie in de samenleving Actief - Het ingeschatte eigen risico mee ramen in de begroting Geïmplementeerd - extra inzetten op uitstroom, extra inzetten op werkgelegenheid waardoor aan de voorwaarde van de vangnetuitkering wordt voldaan
5 Als gevolg van onderuitputting op de Rijksbegroting, aanpassingen van de verdeelsystematiek of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen bestaat de kans dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijft bij de raming. Financieel - Negatief budgettair effect dat ombuigingen/bezuinigingen met zich mee kan brengen., Effect op doelstellingen - De bezuinigingen kunnen een dusdanige omvang aannemen dat voorgenomen beleid(sintensiveringen) niet (volledig) en misschien wel alleen getemporiseerd uitgevoerd kan worden.


0 1 2
0 Risico Gevolgen Maatregelen
1 Het achterblijven bij de raming van de algemene uitkering ten gevolge van het minder dan verwacht uitkeren van de onderuitputting op het BTW-compensatiefonds. Financieel - Negatief budgettair effect dat ombuigingen/bezuinigingen met zich mee kan brengen. M.i.v. 2018 wordt de onderuitputting voorzichtigheidshalve structureel geraamd op het niveau van de realisatie van 2017.
2 Zorg in Natura Financieel - Geen middelen gereserveerd voor beheer en onderhoud, Effect op doelstellingen - Onderhoudsniveau wordt niet gehaald omdat het onderhoud beperkt of niet uitgevoerd wordt dan wel gaat ten koste van andere objecten, Imago - wel geld om aan te leggen maar niet om te onderhouden, Bij een politiek besluit om een nieuwe situatie te realiseren wordt direct besloten welke (globale) beheerkosten hier bij horen en aan worden toegekend.


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x< 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F X < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Indicatoren Wassenaar (%) Normen VNG (%)
1 Kengetallen: 2017 2019 Voldoende Matig Onvoldoende
2 Verslag Begroting Verslag
3 1a. Netto schuldquote -52 -47 >100 / <100 <130 <130
4 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen -57 -52
5 2. Solvabiliteitsratio 68 67 >50 <50 / >30 <30
6 3. Structurele exploitatieruimte 1,09 -1,89 >0,6 <0,6 / >0 0
7 4. Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. Geen norm
8 5. Belastingcapaciteit 161 160 >100 / <100 >120 <120


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Verantwoordelijkheid Sociaal Domein (incl. Jeugd) None None None
Personeel Arbeidsmarkt: Het aantrekken en behouden van voldoende en kwalitatief goed personeel is afhankelijk van de aantrekkingskracht van de WODV en het aanbod op de arbeidsmarkt. Het verloop bij de WODV laat een stijgende lijn zien, evenals het aantal vacatures. Voor steeds meer functies zijn moeilijk of geen geschikte kandidaten te vinden. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Een andere reden is de positie van de WODV; het is bekend dat het voortbestaan van de organisatie in de huidige vorm al geruime tijd ter discussie staat. Om de bedrijfsvoering en/of de voortgang van de collegeprogramma’s niet in gevaar te brengen, is het op bepaalde posities steeds vaker noodzakelijk om in te huren. None None None
Gemeentefonds In de meicirculaire van 2020 wordt een voorstel gedaan tot herverdeling van het gemeentefonds. Bij deze herverdeling zal de belastingcapaciteit van een gemeente in de vorm van WOZ waarde, zijnde de negatieve maatstaf, van grotere invloed worden. Voor de gemeente Wassenaar betekent dit waarschijnlijk een aanzienlijk structureel nadeel. De grootte hiervan is ingeschat door aan te nemen dat het gebruikelijke maximale herverdeeleffect optreedt van 3 jaar lang 15 euro per inwoner, hetgeen nog zeer onzeker is. Daarnaast kan als gevolg van onderuitputting op de Rijksbegroting, eventueel minder uitkeren van de onderuitputting van het BTW-compenstatiefonds of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijven bij de raming. None None None
BUIG Een groter beroep op de uitkeringsregelingen (open einde regeling Wet BUIG bundeling van uitkeringen inkomensvoorzienig aan de gemeenten) en het niet in aanmerking komen voor de Vangnetregeling None None None
Onderwijs Verouderde schoolgebouwen None None None
Overig Groencompensatie ambassade (onteigening) None None None
Informatieveiligheid Boete door de Autoriteit Persoonsgegevens en imagoschade vanwege overtreding van de AVG. None None None
Kapitaalgoederen Achterstand kapitaalgoederen None None None
Belasting Door wijzigingen in BTW wetgeving voor sport is de betaalde BTW voortaan een extra kostenpost. None None None
Omgevingswet Omgevingswet: Het adviesbureau Derksen en Drolsbach heeft in samenwerking met de werkorganisatie Duivenvoorde gekeken naar de financiële impact voor de invoering van de Omgevingswet en geconstateerd dat Wassenaar mogelijk te weinig heeft begroot aan invoeringskosten. None None None

0 1 2
0 Risico Gevolgen Maatregelen
1 Verantwoordelijkheid Sociaal Domein (incl. Jeugd) Financieel - Financieel verantwoordelijk voor het gehele sociaal domein. Het zijn open einde regelingen. De stijging van de doelgroep, stijging van de zorgkosten en de toenemende vraag naar complexe zorg zijn de belangrijkste factoren. De ramingen voor jeugdhulp zijn binnen het sociaal domein het grootste onderdeel van het risico door grote fluctuaties in de ramingen. Actief: Als beheersmaatregel is de reserve sociaal domein ingesteld om eventuele incidentele tekorten mee te dekken of risico's mee op te vangen. De omvang van het risico is 20% van het budget. Daarnaast investeren in innovatie en preventie. Voor jeugd is er specifiek een actieplan opgesteld om de kosten terug te dringen.
2 Arbeidsmarkt: Het aantrekken en behouden van voldoende en kwalitatief goed personeel is afhankelijk van de aantrekkingskracht van de WODV en het aanbod op de arbeidsmarkt. Het verloop bij de WODV laat een stijgende lijn zien, evenals het aantal vacatures. Voor steeds meer functies zijn moeilijk of geen geschikte kandidaten te vinden. C Financieel - De noodzaak om in te huren wordt steeds groter, wat hogere kosten met zich meebrengt. ontinuïteit - Taken kunnen in het gedrang komen en kennis kan verdwijnen uit de WODV. Om de bedrijfsvoering en/of de voortgang van de collegeprogramma’s niet in gevaar te brengen, wordt op bepaalde posities steeds vaker het besluit genomen om in te huren. Verder wordt door de WODV gekeken naar diverse maatregelen hoe haar positie als werkgever aantrekkelijker gemaakt kan worden.


0 1 2
0 V oor een deel wordt dit veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Een andere reden is de positie van de WODV; het is bekend dat het voortbestaan van de organisatie in de huidige vorm al geruime tijd ter discussie staat. Om de bedrijfsvoering en/of de voortgang van de collegeprogramma’s niet in gevaar te brengen, is het op bepaalde posities steeds vaker noodzakelijk om in te huren.
1 In de meicirculaire van 2020 wordt een voorstel gedaan tot herverdeling van het gemeentefonds. Bij deze herverdeling zal de belastingcapaciteit van een gemeente in de vorm van WOZ waarde, zijnde de negatieve maatstaf, van grotere invloed worden. Voor de gemeente Wassenaar betekent dit waarschijnlijk een aanzienlijk structureel nadeel. De grootte hiervan is ingeschat door aan te nemen dat het gebruikelijke maximale herverdeeleffect optreedt van 3 jaar lang 15 euro per inwoner, hetgeen nog zeer onzeker is. Daarnaast kan als gevolg van onderuitputting op de Rijksbegroting, eventueel minder uitkeren van de onderuitputting van het BTW-compenstatiefonds of verschillen in de mate waarin de landelijke en gemeentelijke uitkeringsbasis zich ontwikkelen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds achterblijven bij de raming. Financieel - Negatief budgettair effect dat ombuigingen/bezuinigingen met zich mee kan brengen. Effect op doelstellingen - De bezuinigingen kunnen een dusdanige omvang aannemen dat voorgenomen beleid(sintensiveringen) niet (volledig) en misschien wel alleen getemporiseerd uitgevoerd kan worden. De ontwikkelingen op het gebied van de herverdeling van het gemeentefonds worden op de voet gevolgd.
2 Een groter beroep op de uitkeringsregelingen (open einde regeling Wet BUIG bundeling van uitkeringen inkomensvoorzienig aan de gemeenten) en het niet in aanmerking komen voor de Vangnetregeling Financieel - De gemeente loopt het risico dat de lokale ontwikkeling van het bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt van de landelijke ontwikkeling waardoor de rijksbijdrage tekort schiet. Het maximale risico dat de gemeente loopt in een uitkeringsjaar voor de uitvoering van de BUIG is gemaximeerd op 10% voor 2020. Het mogelijke tekort is voor € 120.000 meegeraamd. Actief - Het ingeschatte eigen risico is gedeeltelijk meegeraamd in de begroting. Geïmplementeerd - extra inzetten op uitstroom, extra inzetten op werkgelegenheid waardoor aan de voorwaarde van de vangnetuitkering wordt voldaan.


0 1 2
0 E chter is er het risico dat het tekort hoger is en de gemeente niet in aanmerking komt voor de Vangnetregeling omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Effect op doelstellingen - niet iedereen kan in gelijke mate ondersteund worden bij participatie in de samenleving.
1 Verouderde schoolgebouwen Financieel - Door intensief gebruik van het schoolgebouw voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van de tijd. Door middel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) kunnen de lange termijn keuzes in beeld gebracht worden m.b.t. het instandhouden van schoolgebouwen met de daaraan gekoppelde bedragen.
2 Groencompensatie ambassade (onteigening) Financieel - Extra kosten om doel te bereiken. De onteigeningsprocedure om het terrein beschikbaar te krijgen loopt nog. De mogelijkheid is gewaarborgd om op elk moment de onteigeningsprocedure te staken.
3 Boete door de Autoriteit Persoonsgegevens en imagoschade vanwege overtreding van de AVG. Financieel: boete te betalen omdat de gemeente de AVG fors heeft overtreden. Door de kwartiermaker AVG zijn diverse beheersmaatregelen binnen de organisatie in gang gezet.
4 Achterstand kapitaalgoederen Nog niet alle data zijn op orde, waardoor er onverwachte zaken in de openbare ruimte kunnen optreden waar maatregelen noodzakelijk zijn. Financieel - Hogere kosten door calamiteiten onderhoud, Effect op doelstellingen - Openbare ruimte en gebouwen voldoen niet op alle vlakken aan het afgesproken kwaliteitsniveau, Imago - Grotere kans op ongelukken en aansprakelijkheden. Er wordt ingezet op het op orde krijgen van de beheerdata en het actualiseren van de beheerplannen.
5 Door wijzigingen in BTW wetgeving voor sport is de betaalde BTW voortaan een extra kostenpost. Financieel - de betaalde BTW voor sport wordt niet meer geretourneerd. Specifiek voor het zwembad bestaat er een risico op het niet goed uitvoeren van de nieuwe wetgeving door Sportplaza bv waardoor we mogelijk niet in aanmerking komen voor compensatiesubsidie van het Rijk, aansprakelijkheid neerleggen bij Sportfondsen. Juiste afhechting van het oude BTW regime; er wordt compensatie subsidie aangevraagd voor sport; overleg met Sportfondsen over invoering


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x< 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F X < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Indicatoren Wassenaar (%) Normen VNG (%)
1 Kengetallen: Verslag Begroting Voldoende Matig Onvoldoende
2 2018 2020 2021 2022 2023
3 1a. Netto schuldquote -63 -50 -33 -28 -28 >100 / <100 <130 <130
4 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen -67 -55 -37 -32 -32
5 2. Solvabiliteitsratio 73 71 72 71 71 <50 / >50 <30 >30
6 3. Structurele exploitatieruimte 0,45 1,11 1,8 0,2 0,7 <0,6 / >0,6 0 >0
7 4. Grondexploitatie n.v.t. Geen norm
8 5. Belastingcapaciteit 158 163 >100 / <100 >120 <120