Naam Woerden
Code 632
Provincie Utrecht
Inwonertal 51758

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Versnippering van informatie, niet in 1 systeem toegankelijk None None 50000.0
ICT algemeen Kwetsbaarheid en knelpunt in kennis borging Linux systeembeheer None None 187500.0
Overig 1. Er ligt geen plan aan de basis van de taakstellingen. 2. Er is een hoge mate van onvoorzienbaarheid None None 175000.0
GR / Verbonden partijen De inkomsten voor de dienstverlening aan Ferm Werk zijn opgenomen als bijdrage aan de taakstelling. Tegelijkertijd zijn ze te hoog ingeschat, terwijl de uitgaven hiervoor reëel zijn ingeschat. Dit betekent dat de taakstelling feitelijk groter en nog moeilijker te realiseren wordt. Daarnaast kan Ferm Werk het contract per 2019 beëindigen. En betaalt Ferm Werk via een staffel per gebruikte werkplek (is dus terug te schroeven door Ferm Werk). Dit tarief zelf staat vast in het contract t/m 2018. None None 75000.0
Overig Krappe planning na besluitvorming None None 93750.0
Informatieveiligheid Achterstand bij de documentaire informatievoorziening is onstaan door de omslag van een fysieke situatie naar een digitale situatie, waarbij fysieke situatie gehandhaafd is, waardoor er dus dubbele werkzaamheden plaats vonden. Ook de ambtelijke samenvoeging met Oudewater heeft een extra werkdruk bij DIV tot gevolg gehad doordat applicaties/informatievoorziening moest worden samengevoegd. Naast bovenstaande is er ook een upgrade van ons huidige DMS applicatie geweest. None None 175000.0
Personeel In aanvang zal het zaakgericht / digitaal werken extra werk opleveren voor DIV. Een investering in tijdelijke extra capaciteit is dan ook noodzakelijk. None None 87500.0
Informatieveiligheid Geen e-Depot aanwezig en geen voorzieningen hiervoor getroffen. Onder andere niet meegenomen in de meerjarenbegroting. None None 75000.0
Personeel Bovenformatief personeel met vaste aanstelling: zaakgericht digitaal werken vereist kwantitatief minder, kwalitatief hoger geschoolde medewerkers. None None 50000.0
Personeel Het aantal taken is in de laatste jaren flink toegenomen, terwijl de capaciteit juist is afgenomen en dreigt verder af te nemen door niet invullen van vacatures. None None 50000.0
Overig Er zitten nog steeds verschillen in systemen, werkwijze, kwaliteit, processen, enz, enz. None None 75000.0
Belasting Het aantal toeristen welke de extra inkomsten moeten gaan genereren. We weten niet of er hotels, B&B's erbij komen de komende jaren en of deze extra toeristen trekken of dat het een verschuiving is van de toerist van de één naar de ander. None None 75000.0
Informatieveiligheid De druk op het team Gegevensbeheer en in dit geval cluster GEO is toegenomen. Vooral in de doorontwikkelingen. Stilstaan is geen optie. De raad vraagt het in de motie Open Data, het werkveld vraagt het. None None 75000.0
Informatieveiligheid Risico's als benoemd in Beleidsplan Informatieveiligheid en Privacy None None 262500.0
Kapitaalgoederen Hogere exploitatielasten als gevolg nieuwe huisvesting Stadhuis en de ontwikkeling van een e-depot, met bijkomend risico dat deelnemers GR zullen verlaten. None None 175000.0
Informatieveiligheid Datalek zoals bedoeld in Wbp None None 375000.0
ICT algemeen Gemeentebestuur van Oudewater heeft afwijkende wensen tav de vormgeving van de website en geen budget voor ontwikkeling nieuwe website. None None 75000.0
Personeel Wegvallen van de senior en het nog niet invullen van de vacature gegevensmakelaar. None None 50000.0
Kapitaalgoederen Omvallen van bomen (bijv door storm) None None 93750.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade door bomen aan particuliere eigendommen None None 95000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade door bomen aan gemeente-eigendommen None None 332500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schades aan bomen veroorzaakt door personen None None 95000.0
Calamiteiten, rampen Ziekten en plagen None None 95000.0
Personeel Onzekerheden t.a.v. intern personeel None None 75000.0
Personeel Capaciteitsprobleem None None 75000.0
Kapitaalgoederen Geen beschikbaar budget voor vervanging/ groot onderhoud None None 87500.0
Kapitaalgoederen Discussie over toe te passen rubber infill-materiaal en veldverlichting None None 187500.0
Kapitaalgoederen Uitval verkeersregelinstallaties None None 131250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims verliezen RO procedures None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims te ruime interpretatie van wet- en regelgeving door (te) liberaal beleid None None 50000.0
Overig beperkte invloed door minderheidspositie None None 75000.0
GR / Verbonden partijen De gymzaal en de naastliggende school hebben gezamenlijk 1 meter voor gas en electra. Het ID-college heeft 12 jaren lang alles betaald a ca. € 25.000 pj. None None 87500.0
Belasting Het betalen van belasting over winst bij verkoop/verhuur vastgoed of grondbedrijf None None 187500.0
Sociaal domein Doordat de door de gemeente uitgevoerde zorgtaken en werk & inkomen taken ‘open einde regelingen’ zijn, is geen zekerheid te krijgen en geen grens te stellen aan het aantal ‘aanvragen’ om ondersteuning. Het risico kan betrekking hebben op de materiële uitgaven (zorgkosten, uitkeringen, e.d.) én op de organisatiekosten None None 1000000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Laag ziekteverzuim None None 87500.0
Overig Telefonische dienstverlening None None 50000.0
ICT algemeen Continuteit ICT voorzieningen None None 50000.0
Overig Continuering van de infrastructuur None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Structurele inkomsten FermWerk None None 87500.0
ICT algemeen Continu•teit reguliere dienstverlening gegevensbeheer None None 50000.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid None None 175000.0
Informatieveiligheid Privacy None None 187500.0
ICT algemeen Ontwikkelingen informatievoorziening verdergaande digitalisering None None 1125000.0
ICT algemeen Realisatie e-depot voor duurzame archivering None None 75000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 75000.0
Kapitaalgoederen Inspectie civiele kunstwerken uitvoeringsprogramma 2015-2019 None None 1000000.0
BUIG Werk en Inkomen algemeen None None 375000.0
Sociaal domein Zorg algemeen None None 375000.0
Sociaal domein Maatwerk Jeugd None None 375000.0
Overig Nieuwbouw scholencluster Kamerik binnen vastgesteld krediet None None 187500.0
Overig RO procedures None None 50000.0
Overig RO beleid None None 50000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 8750.0
Overig Sluitende begroting en het financi‘le huishoudboekje None None 187500.0
Gemeentefonds Continu•teit team GB-belastingen None None 75000.0

0 1 2 3 4 5
0 a1. netto schuldquote 67% a2. netto schuldquote gecorrigeerd 66% b. solvabiliteitsratio 39% c. grondexploitatie -7,84% d. structurele exploitatieruimte 2,30% e. belastingcapaciteit 129% 128% 27% -11,41% -4,41% 91,84% 96,27% 99,17% 126% 124% 26% -7,46% 143% 141% 24% -3,67 2,40% 1,33% 1,01% 0,35% - 150% 148% 23% - 153% 152% 22% 1,89 3,28% -


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Laag ziekteverzuim None None 87500.0
Kapitaalgoederen Continuering van de infrastructuur None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Structurele inkomsten FermWerk None None 87500.0
GR / Verbonden partijen Continuïteit reguliere dienstverlening gegevensbeheer None None 50000.0
Informatieveiligheid Informatieveiligheid None None 262500.0
Informatieveiligheid Privacy None None 187500.0
Informatieveiligheid Ontwikkelingen None None 375000.0
Informatieveiligheid Informatievoorziening - verdergaande digitalisering None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud en vervanging van riolering conform beheerplan en MOP binnen begroting None None 87500.0
Kapitaalgoederen Goed functionerende bruggen None None 93750.0
Sociaal domein Werk en inkomen algemeen None None 375000.0
Sociaal domein Zorg algemeen None None 375000.0
Sociaal domein Zorg / Werk & inkomen algemeen None None 187500.0
Personeel Bedrijfsvoering / personeelslasten None None 262500.0
GR / Verbonden partijen RBL None None 75000.0
Onderwijs nieuwbouw scholencluster Kamerik binnen vastgesteld krediet None None 93750.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None 1050000.0
Belasting VPB None None 187500.0

0 1 2 3 4 5
0 a1. netto schuldquote 105% a2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 103% a3. netto schuldquote zonder grondexploitatie b. solvabiliteitsratio 30% c. grondexploitatie -8% d. structurele exploitatieruimte* -5% e. belastingcapaciteit 96% 126% 124% 26% -7,5% 2,4% 99,2% 159% 157% 146% 23% -3,8% -1,1% 106% 171% 169% 156% 22% 0,5% -1,1% - 183% 181% 173% 20% 1,2% -1,0% - 182% 181% 172% 20% 2,7% -0,5% -