Naam Zwijndrecht
Code 642
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 44586

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Mede-eigenaar ROM-D None None None
Belasting Contractvernieuwing Erfpacht None None 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid publieke dienstverlening None None 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fin. aansprakelijkheid Verbonden partijen None None 600000.0
Informatieveiligheid Achterstanden archief None None None
Dividend/Rente Renterisico LOC None None 10000.0
Grondexploitatie De Volgerlanden None None 1280000.0
GR / Verbonden partijen Borg- en garantstellingen excl. HVC None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen HVC None None 2540000.0
Dividend/Rente Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt None None None
GR / Verbonden partijen Borg- en garantstellingen woningcorporaties None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstelling Loveld None None 15000.0
Bodemsanering Asbest Lindtsedijk None None 10000.0
Sociaal domein Jeugd None None 450000.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage Veiligheidsregio None None 300000.0

0 1 2 3
0 Risico Risicoprofiel Kwantificering
1 1 Mede-eigenaar ROM-D pm
2 2 Contractvernieuwing Erfpacht Gemiddeld € 30.000
3 3 Aansprakelijkheid publieke dienstverlening Laag-gemiddeld € 200.000
4 4 Fin. aansprakelijkheid Verbonden partijen Laag-gemiddeld € 600.000
5 5 Achterstanden archief Laag pm
6 6 Renterisico LOC Laag-gemiddeld € 10.000
7 7 De Volgerlanden Hoog € 1.280.000
8 8 Borg- en garantstellingen excl. HVC Laag pm
9 9 Garantstellingen HVC Laag-gemiddeld € 2.540.000
10 10 Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt Laag pm
11 11 Borg- en garantstellingen woningcorporaties Laag pm
12 12 Planschades Laag-gemiddeld pm
13 13 Aansprakelijkheidsstelling Loveld Gemiddeld € 15.000
14 14 Asbest Lindtsedijk Gemiddeld € 10.000
15 15 Jeugd Gemiddeld-hoog € 450.000
16 16 Bijdrage Veiligheidsregio Gemiddeld-hoog € 300.000


0 1 2 3 4 5 6
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Weerstandsvermogen per 01.01 € 15.060 € 26.036 € 28.732 € 26.762 € 26.312 € 25.902
2 Exploitatiesaldi voorgaande jaren € 12.188 € 6.057 € 1.214- € 1 € 306- € 29
3 Toevoegingen € 1.767 € - € - € - € - € -
4 Onttrekkingen € 2.978- € 3.361- € 756- € 451- € 104-
5 Weerstandsvermogen per 31.12 € 26.036 € 28.732 € 26.762 € 26.312 € 25.902 € 25.931
6 Minimumgrens risico's € 7.681 € 5.211 € 5.115 € 5.115 € 5.115 € 5.115
7 Maximumgrens risico's € 9.601 € 6.514 € 6.394 € 6.394 € 6.394 € 6.394


0 1 2 3 4 5 6
0 Zwijndrecht Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Netto schuldquote 93% 119% 101% 103% 101% 106%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 86% 111% 94% 95% 94% 99%
3 Solvabiliteitsratio 18% 17% 14% 14% 14% 14%
4 Grondexploitatie 6% 4% 6% 2% 2% 2%
5 Structurele exploitatieruimte 3% 0,1% 0,1% ntb ntb ntb
6 Belastingcapaciteit 112% 114% 115% 116% 117% 117%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 93 Begroting Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 112.696 130.696 132.658 126.115 129.813 139.703
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 39.033 37.697 17.607 22.755 18.633 15.323
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 9.223 11.117 10.475 10.475 10.475 10.475
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV) 9.171 14.957 8.785 8.581 8.371 8.153
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 28.781 22.999 24.751 24.751 24.751 24.751
6 F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 29 1.842 973 973 973 973
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 5.527 3.848 4.058 4.058 4.058 4.058
8 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV [dus exclusief mutaties reserves]) 125.942 114.550 120.833 117.998 119.228 120.303
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 93% 119% 101% 103% 101% 106%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 93 Begroting Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 112.696 130.696 132.658 126.115 129.813 139.703
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 39.033 37.697 17.607 22.755 18.633 15.323
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 9.223 11.117 10.475 10.475 10.475 10.475
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f BBV) 9.171 14.957 8.785 8.581 8.371 8.153
5 Verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties 3.520 3.348 3.173 2.993 2.807 2.616
6 Verstrekte geldleningen aan overige verbonden partijen 1.612 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632
7 Vertrekte overige langlopende geldleningen 4.195 4.015 3.990 3.965 3.939 3.913
8 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 28.781 22.999 24.751 24.751 24.751 24.751
9 F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) 29 1.842 973 973 973 973
10 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 5.527 3.848 4.058 4.058 4.058 4.058
11 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV [dus exclusief mutaties reserves]) 125.942 114.550 120.833 117.998 119.228 120.303
12 Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 86% 111% 94% 95% 94% 99%


0 1 2 3 4
0 Structurele exploitatieruimte (bedragen * 1.000) Rekening Begroting 2016 2017 Begroting 2018
1 A Totale structurele lasten 119.113 113.928 121.663
2 B Totale structurele baten 119.672 113.085 118.534
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 2.823 1.685 464
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 5.541 2.659 3.656
5 E Totale baten 125.939 118.793 120.833
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+ (D-C)) /(E) x 100% 2,6% 0,1% 0,1%


0 1 2 3 4 5 6
0 Belastingcapaciteit Rekening Begroting 2016 2017 2018 Begroting Begroting Begroting 2019 2020
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 229 231,51 233,46 235,33 237,68
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 268 274,92 283,08 291,54 300,28
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 309 320,00 324,44 327,70 331,00
4 D Eventuele heffingskorting 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 806 826,43 840,98 854,57 868,96
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 722 723,00 730,00 737,00 745,00
7 Woonlasten ten opzichte van het landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F x 100%) 112% 114% 115% 116% 117%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Borg- en garantstellingen woningcorporaties None None None
GR / Verbonden partijen Mede-eigenaar ROM-D None None None
Aanbesteding Contractvernieuwing Erfpacht None None 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid publieke dienstverlening None None 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Financiële aansprakelijkheid Verbonden partijen None None 1000000.0
Informatieveiligheid Achterstanden archief None None None
Dividend/Rente Renterisico LOC None None 10000.0
Projecten De Volgerlanden None None 1500000.0
GR / Verbonden partijen Borg- en garantstellingen excl. HVC None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen HVC None None 2480000.0
Dividend/Rente Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Tegemoetkoming planschades None None None
Personeel Personeelsverplichtingen None None 12500.0
Sociaal domein Jeugd None None 450000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 200000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Mede-eigenaar ROM-D None None None
Overig Contractvernieuwing Erfpacht None None 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid publieke dienstverlening None None 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fin. aansprakelijkheid Verbonden partijen None None 900000.0
Informatieveiligheid Achterstanden archief None None None
Dividend/Rente Renterisico LOC None None 10000.0
Grondexploitatie De Volgerlanden None None 1240000.0
GR / Verbonden partijen Borg- en garantstellingen excl. HVC None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen HVC None None 2500000.0
Dividend/Rente Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt None None None
GR / Verbonden partijen Borg- en garantstellingen woningcorporaties None None None
Sociaal domein Jeugd None None 412500.0
Sociaal domein GRD: Wmo, Participatie en minima None None 520000.0

0 1 2 3
0 Risico Risicoprofiel (kans x effect) Kwantificering
1 1 Mede-eigenaar ROM-D pm pm
2 2 Contractvernieuwing Erfpacht Laag-gemiddeld € 20.000
3 3 Aansprakelijkheid publieke dienstverlening Laag-gemiddeld € 200.000
4 4 Fin. aansprakelijkheid Verbonden partijen Laag-gemiddeld € 900.000
5 5 Achterstanden archief Laag-gemiddeld pm
6 6 Renterisico LOC Laag-gemiddeld € 10.000
7 7 De Volgerlanden Zeer hoog € 1.240.000
8 8 Borg- en garantstellingen excl. HVC Laag € -
9 9 Garantstellingen HVC Laag-gemiddeld € 2.500.000
10 10 Oplopende rente geld- en kapitaalmarkt Laag € -
11 11 Borg- en garantstellingen woningcorporaties Laag € -
12 12 Jeugd Hoog € 412.500
13 13 GRD: Wmo, Participatie en minima Hoog € 520.000


0 1 2 3 4 5
0 2019 2020 2021 2022 2023
1 Weerstandscapaciteit 01.01 € 33.683 € 9.602 € 6.823 € 2.185 € 1.870-
2 Exploitatiesaldi voorgaande jaren € 2.095 € 219 € 2.975- € 3.663- € 4.213-
3 Toevoegingen
4 Onttrekkingen € 26.176- € 2.998- € 1.663- € 392-
5 Weerstandscapaciteit per 31.12 € 9.602 € 6.823 € 2.185 € 1.870- € 6.083-
6 Minimumgrens risico's € 5.815 € 5.815 € 5.815 € 5.815 € 5.815
7 Maximumgrens risico's € 7.269 € 7.269 € 7.269 € 7.269 € 7.269


0 1 2 3 4 5 6
0 Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote 112% 125% 136% 157% 166% 172%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle vertrekte leningen 107% 120% 131% 153% 161% 167%
3 Solvabiliteitsratio 20% 17% 14% 11% 9% 8%
4 Grondexploitatie 12% 12% 8% 8% 6% 5%
5 Structurele exploitatieruimte 1,8% 0,0% -3,1% -3,4% -3,0% -2,9%
6 Belastingcapaciteit 115% 117% 123% 123% 125% 125%