Naam Borsele
Code 654
Provincie Zeeland
Inwonertal 22716

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Boetes en/of schadeclaims als gevolg van onvoldoende maatregelen ten bescherming van (persoons)gegevens. None None 300000.0
Sociaal domein Overheveling van taken naar gemeenten zonder voldoende middelen (bijvoorbeeld in het kader van de WMO) None None 250000.0
Gemeentefonds Schommelingen in het gemeentefonds als gevolg van rijksbezuinigingen leiden tot een tekort None None 175000.0
GR / Verbonden partijen Tekort bij een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten worden aangesproken om dit aan te vullen None None 125000.0
Sociaal domein Tekorten (10% eigen risico) op open einde regeling WWB door economische recessie None None 125000.0
Grondexploitatie Minder verkoop bouwgrond waardoor exploitatietekorten ontstaan None None 50000.0
Sociaal domein Aanvullende uitkering SoZa ad 10% ER wordt niet uitgekeerd None None 50000.0
Onderwijs Groot onderhoud schoolgebouwen is taak van schoolbesturen, gemeente blijft eigenaar van de gebouwen None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fouten bij het verlenen van een omgevingsvergunning: schadeclaims None None 37500.0
Sociaal domein Tekort aan vrijwilligers voor de uitvoering van taken zorg en welzijn None None 35000.0
Belasting Fouten in BTW aangiftes, waardoor naheffingen None None 30000.0
Kapitaalgoederen Extra kosten onderhoud en exploitatie sportvoorzieningen None None 30000.0
Onderwijs Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen door Omni-scholen None None 30000.0
Aanbesteding Tussentijdse beëindiging van een contract: nieuwe aanbesteding None None 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Langlopende handhavingszaken die een andere wending krijgen None None 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Financiële fraude None None 25000.0
GR / Verbonden partijen Kortingen op verstrekte subsidies die leiden tot tekorten None None 25000.0
Kapitaalgoederen Aantasting leefbaarheid door verwaarlozen voorzieningen None None 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade bij planologische ontwikkelingen None None 17500.0
Onderwijs Sluiten openbare school. Gemeente kan worden aangesproken op het treffen van passende maatregelen None None 17500.0
ICT algemeen Hardware storing met dataverlies None None 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische kosten na aansprakelijkheidsstelling None None 15000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 aantal Bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag
2 Grote risico’s 20 1.467.000 17 1.117.500 19 1.392.500 17 1.482.500
3 Overige risico’s 57 260.700 57 283.200 56 273.200 57 208.200
4 Totaal 77 1.727.700 74 1.400.700 75 1.665.700 74 1.690.700


0 1 2
0 B estanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Algemeen weerstandsvermogen X
2 Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie X
3 Post onvoorziene uitgaven X
4 Begrotingsruimte / structureel onvoorzien X
5 Stille reserves X
6 Onbenutte belastingcapaciteit X
7 Kostenreductie / efficiency maatregelen X


0 1
0 O mschrijving risico Risicobedrag (K x G)
1 Boetes en of schadeclaims als gevolg van onvoldoende maatregelen ter bescherming van (persoons)gegevens 300.000
2 Overheveling van taken naar gemeenten zonder voldoende middelen (bijvoorbeeld in het kader van de WMO) 250.000
3 Schommelingen in het gemeentefonds als gevolg van rijksbezuinigingen leiden tot een tekort 175.000
4 Tekort bij een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten worden aangesproken om dit aan te vullen 125.000
5 Tekorten (10% eigen risico) op open einde regeling WWB door economische recessie 125.000
6 Minder verkoop bouwgrond waardoor exploitatietekorten ontstaan 50.000
7 Aanvullende uitkering SoZa ad 10% ER wordt niet uitgekeerd 50.000
8 Groot onderhoud schoolgebouwen is taak van schoolbesturen, gemeente blijft eigenaar van de gebouwen 50.000
9 Fouten bij het verlenen van een omgevingsvergunning: schadeclaims 37.500
10 Tekort aan vrijwilligers voor de uitvoering van taken zorg en welzijn 35.000
11 Fouten in BTW aangiftes, waardoor naheffingen 30.000
12 Extra kosten onderhoud en exploitatie sportvoorzieningen 30.000
13 Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen door Omni-scholen 30.000
14 Tussentijdse beëindiging van een contract: nieuwe aanbesteding 30.000
15 Langlopende handhavingszaken die een andere wending krijgen 25.000
16 Financiële fraude 25.000
17 Kortingen op verstrekte subsidies die leiden tot tekorten 25.000
18 Aantasting leefbaarheid door verwaarlozen voorzieningen 25.000
19 Planschade bij planologische ontwikkelingen 17.500
20 Sluiten openbare school. Gemeente kan worden aangesproken op het treffen van passende maatregelen 17.500
21 Hardware storing met data verlies 15.000
22 Juridische kosten na aansprakelijkheidsstelling 15.000
23 Samen (22 stuks) 1.482.500
24 Overige risico’s (52 stuks) 208.200
25 Totaal (74 stuks) 1.690.700
26


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Omgevingswet Fouten bij het verlenen van een omgevingsvergunning: schadeclaims 10.0 500000.0 50000.0
Sociaal domein Overheveling van taken naar gemeenten zonder voldoende middelen (bijvoorbeeld in het kader van de WMO) 50.0 500000.0 250000.0
Informatieveiligheid Boetes en of schadeclaims als gevolg van onvoldoende maatregelen ter bescherming van (persoons)gegevens 30.0 500000.0 150000.0
Overig Tekorten (10% eigen risico) op open einde regeling WWB door economische recessie 50.0 250000.0 125000.0
Gemeentefonds Schommelingen in het gemeentefonds als gevolg van rijksbezuinigingen en hogere uitname Btwcompensatiefonds (BCF) door toegenomen investeringen, leiden tot een tekort 50.0 250000.0 125000.0
Grondexploitatie Minder verkoop bouwgrond waardoor exploitatietekorten ontstaan 50.0 250000.0 125000.0
Overig Groot onderhoud schoolgebouwen is taak van schoolbesturen, gemeente blijft eigenaar van de gebouwen 50.0 100000.0 50000.0
Overig Aanvullende uitkering WIZ ad 10% ER wordt niet uitgekeerd 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Tekort aan vrijwilligers voor de uitvoering van taken zorg en welzijn 70.0 100000.0 70000.0
Overig Extra kosten onderhoud en exploitatie sportvoorzieningen 30.0 100000.0 30000.0
Onderwijs Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen door Omni-scholen 30.0 250000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Tekort bij een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten worden aangesproken om dit aan te vullen 50.0 250000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Financiële fraude 10.0 250000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Langlopende handhavingszaken die een andere wending krijgen 10.0 500000.0 50000.0
Overig Kortingen op verstrekte subsidies die leiden tot tekorten 50.0 100000.0 50000.0
Overig Aantasting leefbaarheid door verwaarlozen voorzieningen 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade bij planologische ontwikkelingen 50.0 100000.0 50000.0
Onderwijs Sluiten openbare school. Gemeente kan worden aangesproken op het treffen van passende maatregelen 50.0 100000.0 50000.0
ICT algemeen Hardware storing met data verlies 10.0 250000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische kosten na aansprakelijkheidsstelling 50.0 100000.0 50000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie De gemeente Borsele staat voor 16,66 % garant voor door North Sea Port Flanders aangegane geldleningen. Door vrijwaring door de North Sea Port SE bedraagt het uiteindelijke risico 8,33 %. Deze leningen zijn eind 2018 € 315 miljoen. Als de leningen niet (kunnen) worden terugbetaald, dan zal de gemeente Borsele formeel op haar aandeel als borg worden aangesproken. 10.0 1000000.0 100000.0
Informatieveiligheid Boetes en/of schadeclaims als gevolg van onvoldoende maatregelen ter bescherming van (persoons)gegevens 30.0 300000.0 90000.0
Sociaal domein Tekorten (10% eigen risico) op openeinderegeling WWB door economische recessie 50.0 125000.0 62500.0
GR / Verbonden partijen Door niet te voldoen aan de subsidie-eisen wordt de geraamde subsidie (deels) misgelopen. 70.0 105000.0 73500.0
Projecten Aanpassingen gedurende de uitvoering van het project tasten de financiële beheersbaarheid aan. 70.0 70000.0 49000.0
Onderwijs Groot onderhoud schoolgebouwen is een taak van schoolbesturen, gemeente blijft eigenaar van de gebouwen. 10.0 50000.0 5000.0
Gemeentefonds Aanvullende uitkering WIZ ad 10% ER wordt niet uitgekeerd 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fouten bij het verlenen van een omgevingsvergunning: schadeclaims. 10.0 37500.0 3750.0
Belasting De tarieven wordt vastgesteld op voorlopige WOZ-waarden. Door interne en externe oorzaken bij SaBeWa wijzigt de definitieve WOZ-waarde van het areaal, wat een afwijking geeft ten opzicht van de geraamde belastingopbrengsten. 70.0 35000.0 24500.0
Onderwijs Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen door Omnisscholen. 30.0 30000.0 9000.0
GR / Verbonden partijen Het uittreden van een participant/ontwikkelaar in masterplannen is van invloed op de financiële exploitatie en looptijd van het plan. 10.0 25000.0 2500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Financiële fraude. 10.0 25000.0 2500.0
Projecten De aannemer gaat tijdens de uitvoering van het project failliet of levert een wanprestatie. 10.0 25000.0 2500.0
Omgevingswet Doordat regelgeving ongeldig wordt (verklaard) kan dit er toeleiden dat een omgevingsvergunning niet kan worden afgegeven. 10.0 25000.0 2500.0
ICT algemeen Hardware storing met verlies van hardware en data. Langdurige storing, reconstructie noodzakelijk 10.0 15000.0 1500.0
Overig Overige risico's None None 140300.0