Naam Goes
Code 664
Provincie Zeeland
Inwonertal 37636

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0 1 2 3
0 Im pact risico (financieel en politiek/im ago)KlasseGevolg financieelGevolg Scorepolitiek/im ago
1 Zeer laag < € 10.000 zeer laag 1
2 Laag € 10.000 - € 50.000 laag 2
3 Gemiddeld € 50.000 - € 100.000 gemiddeld 3
4 Hoog € 100.000 - € 250.000 hoog 4
5 Zeer hoog > € 250.000 zeer hoog 5


0 1
0 Kans op optreden risicoKlasseScore
1 Zeer laag 1
2 Laag 2
3 Gemiddeld 3
4 Hoog 4
5 Zeer hoog 5


0 1 2
0 RisicoscoreRisicoprofielIndicatie voor benodigd w eerstandsverm ogen
1 1-4 Zeer laag 5,0% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied
2 5-6 Laag 7,5% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied
3 8-9 Gemiddeld 10,0% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied
4 10-12 Hoog 12,5% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied
5 >15 Zeer hoog 15,0% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied


0 1
0 OmschrijvingNorm Reguliere onderdelen:
1 - ondersteunende activiteiten€ 815.000
2 - beleidsactiviteiten€ 2.891.000
3 - organisatiebreed € 1.872.000
4 Bijzonder onderdelen
5 - grondexploitatie n.v.t.
6 - sociaal domein n.v.t.
7 - verbonden partijen (GR-en) € 1.515.000
8 - garantstellingen € 1.341.000
9 - projecten € 263.000
10 Totaal€ 8.697.000


0
0 Berekening weerstandscapaciteit(bedragen x 1.000)
1 Jaarlijkse exploitatieOnbenutte belastingcapaciteit in 2018:Belastingen en heffingen124Totale ruimte in belastingcapaciteit124Resultaat 2019:Resultaat jaarrekening 2019n.t.b.Weerstandscapaciteit exploitatie124Vermogenssfeer (na verwerking claims)Beschikbare Algemene reserve12.792Beschikbare Bestemmingsreserves724Beschikbare Bestemmingsreserve majeure projecten3.085Stille reservesp.m.Weerstandscapaciteit vermogen16.601
2 Totaal weerstandscapaciteit16.725
3 Norm weerstandsvermogenOp basis van risico inventarisatie geldt een norm van8.697
4 Vrije ruimte t.o.v. de norm8.028


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen begroting 2019JaarrekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingKengetal201720182019202020212022
1 Netto schuldqoute (excl. correctie verstrekte leningen) 105% 130% 110% 114% 117% 114%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 85% 114% 97% 101% 103% 100%
3 Solvabiliteitsratio 26% 22% 30% 29% 29% 29%
4 Grondexploitatie 12% 20% 5% 5% 8% 7%
5 Structurele exploitatieruimte 9% 2% 1% 2% 3% 3%
6 Belastingcapaciteit 99% 98% 97% 97% 97% 97%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Ondersteunende activiteiten None None 359000.0
Overig Beleidsactiviteiten None None 2906000.0
Overig Organisatiebreed None None 2555000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen (GR-en) None None 1540000.0
Overig Garantstellingen None None 1321000.0
Projecten Projecten None None 372000.0

0 1 2 3
0 Im pact risico (financieel en politiek/im ago) Klasse Gevolg financieel Gevolg Score politiek/im ago
1 Zeer laag < € 10.000 zeer laag 1
2 Laag € 10.000 - € 50.000 laag 2
3 Gemiddeld € 50.000 - € 100.000 gemiddeld 3
4 Hoog € 100.000 - € 250.000 hoog 4
5 Zeer hoog > € 250.000 zeer hoog 5


0 1
0 Kans op optreden risico Klasse Score
1 Zeer laag 1
2 Laag 2
3 Gemiddeld 3
4 Hoog 4
5 Zeer hoog 5


0 1 2
0 Risicoscore Risicoprofiel Indicatie voor benodigd w eerstandsverm ogen
1 1-4 Zeer laag 5,0% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied
2 5-6 Laag 7,5% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied
3 8-9 Gemiddeld 10,0% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied
4 10-12 Hoog 12,5% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied
5 >15 Zeer hoog 15,0% van de uitgavenbegroting van het organisatiegebied


0 1
0 Omschrijving Norm Reguliere onderdelen:
1 - ondersteunende activiteiten € 359.000
2 - beleidsactiviteiten € 2.906.000
3 - organisatiebreed € 2.555.000
4 Bijzonder onderdelen
5 - grondexploitatie n.v.t.
6 - sociaal domein n.v.t.
7 - verbonden partijen (GR-en) € 1.540.000
8 - garantstellingen € 1.321.000
9 - projecten € 372.000
10 Totaal € 9.053.000


0
0 Berekening reserve sociaal domein (bedragen x 1.000) Minimaal Maximaal
1 Uitkering verdeelfonds sociaal domein Deelfonds sociaal domein AWBZ 6.566 Deelfonds sociaal domein Jeugdzorg 8.399 Deelfonds sociaal domein Participatiewet 7.053 Totaal uitkering verdeelfondssociaal domein 22.018 Omvang reserve sociaal domein 2.202 5.504 (10% verdeelfonds, minimaal factor, maximaal factor 2,5) Rijksbudget BUIG Totaal rijksbudget BUIG en eigen bijdrage 11.567 Maximaal eigen risico 10% 1.157 (conform nota reserves en voorzieningen) Minus: begroot eigen risico in 2020 0 1.157 Omvang reserve sociaal domein 0 1.157 (10% verdeelfonds, minimaal factor, maximaal factor 2,5)
2 Totaal berekening reserve sociaal domein 2.202 6.661 Reserve sociaal domein begroting 2020 6.315


0 1 2
0
1
2
3


0
0 Be re ke ning w e ersta ndsca pacite it (bedra ge n x 1.000)
1 Jaa rlijkse e xploitatie Onbenutte b elastingcapaciteit in 2020: Belastingen en heffingen 99 Totale ruimte in belastingcapaciteit 99 Resultaat 2019: Resultaat jaarrekening 2019 n.t.b. W e erstandsca paciteit e xploita tie 99 Ve rmoge nssfee r (na ve rw erking cla im s) Beschikbare algemene reserve 19.423 - minus claims algemene reserve -4.768 14.655 Beschikbare bestemmingsreserve majeure projecten 21.617 - minus claims reserve majeure projecten -19.581 2.036 Beschikbare bestemmingsreserves 348 - minus claims bestemmingsreserve 0 348 Stille reserves p.m. W e erstandsca paciteit vermogen 17.039
2 Totaa l w e e rsta ndscapa citeit 17.138
3 Norm w e ersta ndsve rmoge n Op basis van risico inventarisatie geldt een norm van 9.053
4 Vrije ruimte t.o.v. de norm 8.085


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen begroting 2020 Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Kengetal 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldqoute (excl. correctie verstrekte leningen) 92% 110% 101% 106% 106% 105%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 84% 97% 89% 99% 99% 98%
3 Solvabiliteitsratio 28% 30% 30% 28% 28% 26%
4 Grondexploitatie 7% 5% 7% 8% 8% 8%
5 Structurele exploitatieruimte 5% 1% 2% 1% 2% 4%
6 Belastingcapaciteit 96% 97% 94% 94% 94% 94%