Naam West Maas en Waal
Code 668
Provincie Gelderland
Inwonertal 18891

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bedrijfsongevallen 5.0 100000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nalatigheid of onrechtmatig handelen 5.0 100000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fraude, diefstal 5.0 500000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 63000.0 31500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims - Algemeen 25.0 200000.0 50000.0
Personeel Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins (zwangerschaps- en bevallingsverlof, zorgverlof) 30.0 100000.0 30000.0
Personeel Kwalitatief goed personeel, niet vervulbare vacatures 50.0 63000.0 31500.0
Personeel Disfunctioneren medewerkers 25.0 100000.0 25000.0
Belasting Belastingaangiften (onvolledige, niet tijdige of onjuiste opgave en aangifte belastingdienst - BTW, loonheffingen en Vennootschapsbelastingen) 10.0 200000.0 20000.0
Grondexploitatie Doorbelasting personeel aan Grondexploitaties 30.0 230000.0 69000.0
ICT algemeen Uitval (de)centrale IT voorzieningen 25.0 30000.0 7500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onderhoudsgelden PRLG 10.0 47000.0 4700.0
Personeel Instroom medewerkers in de WGA/ZW-uitkeringen 5.0 25000.0 1250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico schadegevallen 90.0 10000.0 9000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud en beheer 5.0 500000.0 25000.0
Bodemsanering Vervuiling openbare ruimte 95.0 15000.0 14250.0
Personeel Loon- en prijsontwikkelingen 10.0 100000.0 10000.0
ICT algemeen Extra kosten Vicrea 90.0 25000.0 22500.0
Belasting Lagere legesopbrengsten bouwvergunningen 25.0 100000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Ontzandingen 25.0 100000.0 25000.0
Grondexploitatie Faillissement partners Grondexploitaties 10.0 100000.0 10000.0
Belasting Lagere opbrengsten OZB door leegstand bedrijfsvastgoed 25.0 10000.0 2500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Toename bezwaar/kwijtschelding - hogere kosten/minder opbrengsten 20.0 13000.0 2600.0
Grondexploitatie Vertraging bouwprojecten - renteverliezen 25.0 200000.0 50000.0
Grondexploitatie Langere doorlooptijd projecten 50.0 400000.0 200000.0
Grondexploitatie Verlaging verkoopprijzen projecten 10.0 75000.0 7500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 33000.0 8250.0
Sociaal domein Wet maatschappelijke ondersteuning 0.0 10000.0 0.0
Sociaal domein Participatiewet, inclusief bijzondere bijstand 25.0 400000.0 100000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Jeugdwet 10.0 300000.0 30000.0
Personeel Wachtgeld bestuurders 50.0 100000.0 50000.0
Belasting Belastingopbrengsten 10.0 250000.0 25000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 220000.0 110000.0
Dividend/Rente Renterisico 25.0 100000.0 25000.0
Dividend/Rente Beleggingen - dividend 25.0 54000.0 13500.0
Sociaal domein Decentralisaties Rijkstaken 75.0 63000.0 47250.0
Bodemsanering Opruiming explosieven 10.0 100000.0 10000.0
Bodemsanering Bodemsanering/vervuiling openbare ruimte 10.0 300000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Oninbare vorderingen 80.0 50000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen 1.0 500000.0 5000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid/overlijden bestuurders 3.0 800000.0 24000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VPB) 50.0 60000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Regio Rivierenland 10.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 5.0 107000.0 5350.0
GR / Verbonden partijen AVRI 10.0 151000.0 15100.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Rivierenland 10.0 10000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen Werkzaak Rivierenland 3.0 862000.0 25860.0
GR / Verbonden partijen GGD Gelderland Zuid 10.0 53000.0 5300.0
GR / Verbonden partijen BSR 3.0 256000.0 7680.0

0
0 Aansprakelijkheid
1 35 programma 3 - Schadeclaims - Algemeen Extern - 200 25% 50 beïnvloedbaar fysieke leefomgeving
2 200 50 Totaal Aansprakelijkheid


0 1 2 3 4 5 6
0 Bedrijfsvoering
1 41 Doorbelasting personeel aan Grondexploitaties en investeringen Beïnvloedbaar programma 5 - bedrijfsvoering 230 30% 69
2 26 Disfunctioneren medewerkers Intern - beïnvloedbaar programma 5 - bedrijfsvoering 100 25% 25
3 23 Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins (zwangerschaps- en bevallingsverlof, zorgverlof) Deels beïnvloedbaar programma 5 - bedrijfsvoering 100 30% 30
4 Totaal Bedrijfsvoering 430 124


0 1 2 3 4 5 6
0 Financieel - grondexploitatie
1 88 Langere doorlooptijd projecten Niet beïnvloedbaar programma 1 - wonen, werken en recreëren 400 50% 200
2 47 Vertraging bouwprojecten - renteverliezen Extern - nietbeïnvloedbaar programma 1 - wonen, werken en recreëren 200 25% 50
3 Totaal Financieel - grondexploitatie 600 250


0
0 Financieel - open einde regelingen
1 83 programma 2 - Participatiewet, inclusief Niet 400 25% 100 bijzondere bijstand beïnvloedbaar maatschappelijke zaken
2 400 100 Totaal Financieel - open einde regelingen


0 1 2 3 4 5 6
0 Financieel - overige financiële risico's
1 29 Wachteld bestuurders Deels beïnvloedbaar programma 4 - burger, bestuur en veiligheid 100 50% 50
2 63 Renterisico Extern - nietbeïnvloedbaar algemene dekkingsmiddelen 100 25% 25
3 60 Algemene uitkering Extern - nietbeïnvloedbaar algemene dekkingsmiddelen 220 50% 110
4 Totaal Financieel - overige financiële risico's 420 185


0 1 2
0 Geraamde opbrengsten - woonruimten - niet-woonruimten - oninbaar 3.174 627 -30
1 Totaal opbrengsten begroting 2018 3.771


0 1 2 3
0 Informatisering Stimuleringsfonds Recreatie en toerisme Bovenwijkse voorzieningen Lokaal onderwijsbeleid Leefbaarheid kernen 1.118 88 816 97 427 344 88 790 13 145 774 0 26 84 282


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit 1. algemene reserve 2. bestemmingsreserves 3. stille reserves 4. post onvoorziene uitgaven 5. incidentele beleidsruimte en stelpost Nieuw beleid 6. incidentele bezuinigingsmogelijkheden 7.973 6.042 1.166 700 15 50 0


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bedrijfsongevallen 5.0 100000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nalatigheid of onrechtmatig handelen 5.0 100000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fraude, diefstal 5.0 500000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 63000.0 31500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims - algemeen 25.0 200000.0 50000.0
Personeel Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins (zwangerschaps- en bevallingsverlof, zorgverlof) 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Kwalitatief goed personeel, niet vervulbare vacatures 75.0 63000.0 47250.0
Personeel Disfunctioneren medewerkers 25.0 100000.0 25000.0
Belasting Belastingaangiften (onvolledige, niet tijdige of onjuiste opgave en aangifte belastingdienst-, BTW, loonbelastingen) 20.0 500000.0 100000.0
Personeel Doorbelasting personeel aan Grondexploitaties 30.0 0.0 0.0
ICT algemeen Uitval (de)centrale IT voorzieningen 25.0 100000.0 25000.0
ICT algemeen Gevolgen wet AVG 10.0 100000.0 10000.0
Personeel Instroom medewerkers in de WGA/ZW-uitkeringen 5.0 25000.0 1250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico schadegevallen 90.0 10000.0 9000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud en beheer 5.0 500000.0 25000.0
Bodemsanering Vervuiling openbare ruimte 95.0 15000.0 14250.0
Personeel Loon- en prijsontwikkelingen 10.0 100000.0 10000.0
Grondexploitatie Lagere legesopbrengsten bouwvergunningen 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Ontzandingen 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Faillissement partners Grondexploitaties 10.0 100000.0 10000.0
Belasting Lagere opbrengsten OZB door leegstand bedrijfsvastgoed 25.0 10000.0 2500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Toename bezwaar/kwijtschelding - hogere kosten/minder opbrengsten 20.0 6000.0 1200.0
Belasting WOZ vermindering waterverdedigingswerken 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Vertraging bouwprojecten - renteverliezen 25.0 200000.0 50000.0
Grondexploitatie Langere doorlooptijd projecten 50.0 400000.0 200000.0
Grondexploitatie Verlaging verkoopprijzen projecten 10.0 75000.0 7500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 33000.0 16500.0
Sociaal domein Wet maatschappelijke ondersteuning 70.0 75000.0 52500.0
Sociaal domein Participatiewet 25.0 400000.0 100000.0
Sociaal domein Bijzondere bijstand 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Jeugdwet 60.0 300000.0 180000.0
Personeel Wachtgeld bestuurders 50.0 0.0 0.0
Belasting Belastingopbrengsten 10.0 100000.0 10000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 220000.0 110000.0
Dividend/Rente Renterisico 25.0 100000.0 25000.0
Dividend/Rente Beleggingen - dividend 25.0 54000.0 13500.0
Sociaal domein Decentralisaties Rijkstaken 75.0 63000.0 47250.0
Bodemsanering Opruimen explosieven 10.0 100000.0 10000.0
Bodemsanering Bodemsanering / vervuiling openbare ruimte 10.0 300000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Oninbare vorderingen 80.0 50000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen 1.0 500000.0 5000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid/overlijden bestuurders 3.0 800000.0 24000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VPB) 50.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Regio Rivierenland 5.0 153000.0 7650.0
GR / Verbonden partijen Regio Rivierenland Glasvezelproject 1.0 4250000.0 42500.0
GR / Verbonden partijen GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 5.0 260000.0 13000.0
GR / Verbonden partijen Avri 10.0 151000.0 15100.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst Rivierenland 25.0 150000.0 37500.0
Overig Werkzaak Rivierenland 5.0 480000.0 24000.0
GR / Verbonden partijen GGD Gelderland-Zuid 10.0 32000.0 3200.0
GR / Verbonden partijen BSR 3.0 280000.0 8400.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Nr. Risico Risicotype Programma Bedrag (x € 1.000) Kans Netto financieel gevolg weerstands-vermogen
1
2 Aansprakelijkheid
3 Fysieke 35 Schadeclaims - Algemeen 200 25% Extern - 50 beïnvloedbaar leefomgeving
4 200 Totaal Aansprakelijkheid 50
5
6 Bedrijfsvoering
7 23 Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins (zwangerschaps- en bevallingsverlof, zorgverlof) Burger, bestuur en Deels beïnvloedbaar veiligheid 500 50% 250
8 26 Disfunctioneren medewerkers Burger, bestuur en Intern - beïnvloedbaar veiligheid 100 25% 25
9 42 Uitval (de)centrale IT voorzieningen Deels beïnvloedbaar Bedrijfsvoering 100 25% 25
10 700 Totaal Bedrijfsvoering 300
11
12 Financieel-economische ontwikkelingen
13 Lagere legesopbrensten omgevingsver-Wonen, werken en 45 100 Extern - deels-gunningen beïnvloedbaar recreëren 50% 50
14 Algemene 58 a WOZ vermindering 100 Extern - niet-waterverdedigingswerken beïnvloedbaar dekkingsmiddelen 50% 50
15 200 Totaal Financieel-economische ontwikkelingen 100
16
17 Financieel - grondexploitatie
18 Wonen, werken en 47 Vertraging bouwprojecten - renteverliezen 200 Extern - niet-beïnvloedbaar recreëren 25% 50
19 Wonen, werken en 88 Langere doorlooptijden projecten 400 Extern - niet-beïnvloedbaar recreëren 50% 200
20 600 Totaal Financieel - grondexploitatie 250
21
22 Financieel - open einde regelingen
23 Maatschappelijke 83 Participatiewet inclusief bijzondere bijstand 400 Deels beïnvloedbaar zaken 25% 100
24 Maatschappelijke 85 Jeugd 300 Deels beïnvloedbaar zaken 60% 180
25 700 Totaal Financieel - open einde regelingen 280
26
27 Financieel - overige financiële risico's
28 Algemene 60 Algemene uitkering 220 Extern - niet-beïnvloedbaar dekkingsmiddelen 50% 110
29 Algemene 63 Renterisico 100 Extern - niet-beïnvloedbaar dekkingsmiddelen 25% 25
30 320 Totaal Financieel - overige financiële risico's 135
31
32 Financieel - verbonden partijen en instellingen
33 Wonen, werken en 51b Omgevingsdienst Rivierenland 150 Extern - niet beïnvloedbaar recreëren 25% 38
34 150 Totaal Financieel - verbonden partijen en instellingen 38
35
36 2.870 Totaal top risico´s 1.153


0 1 2
0 Geraamde opbrengsten - woonruimten - niet-woonruimten - oninbaar 3.196 634 -30
1 Totaal opbrengsten begroting 2019 3.800


0 1 2 3
0 Informatisering Stimuleringsfonds Recreatie en toerisme Bovenwijkse voorzieningen Lokaal onderwijsbeleid Leefbaarheid kernen 429 23 28 85 342 429 0 0 0 25 0 23 28 85 317


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit 1. algemene reserve 2. bestemmingsreserves 3. stille reserves 4. post onvoorziene uitgaven 5. incidentele beleidsruimte en stelpost Nieuw beleid 6. incidentele bezuinigingsmogelijkheden 8.423 7.250 453 705 15 0 0


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins (zwangerschaps- en bevallingsverlof, zorgverlof) 30.0 100000.0 30000.0
Personeel Disfunctioneren medewerkers 25.0 100000.0 25000.0
Belasting Belastingaangiften (onvolledige, niet tijdige of onjuiste opgave en aangiftebelastingdienst - BTW, loonbelastingen) 25.0 500000.0 125000.0
ICT algemeen Uitval (de)centrale IT voorzieningen 25.0 200000.0 50000.0
Belasting Lagere legesopbrensten omgevingsvergunningen 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement partners Grondexploitaties 25.0 100000.0 25000.0
Grondexploitatie Vertraging bouwprojecten - renteverliezen 25.0 100000.0 25000.0
Projecten Langere doorlooptijden projecten 75.0 300000.0 225000.0
Sociaal domein Participatiewet inclusief bijzondere bijstand 25.0 400000.0 100000.0
Sociaal domein Jeugdwet 50.0 300000.0 150000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 220000.0 110000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Netto Bedrag financieel Nr. Risico Risicotype Programma Kans gevolg weerstands(x € 1.000) vermogen
1
2 Bedrijfsvoering
3 23 Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins (zwangerschaps- en bevallingsverlof, zorgverlof) Deels beïnvloedbaar Burger, bestuur en veiligheid 100 30% 30
4 26 Disfunctioneren medewerkers Intern- beïnvloedbaar Burger, bestuur en veiligheid 100 25% 25
5 28 Belastingaangiften (onvolledige, niet tijdige of onjuiste opgave en aangifte belastingdienst - BTW, loonbelastingen) Intern - beïnvloedbaar Burger, bestuur en veiligheid 500 25% 125
6 42 Uitval (de)centrale IT voorzieningen Intern - beïnvloedbaar Burger, bestuur en veiligheid 200 25% 25
7 Totaal Bedrijfsvoering 900 205
8
9 Financieel-economische ontwikkelingen
10 Extern - deelsWonen, werken Lagere legesopbrensten omgevingsver45 100 beïnvloedbaar en recreëren gunningen 50% 50
11 Deels Wonen, werken 49 Faillissement partners Grondexploitaties 100 beïnvloedbaar en recreëren 25% 25
12 Totaal Financieel-economische ontwikkelingen 200 75
13
14 Financieel - grondexploitatie
15 Extern - nietWonen, werken 47 Vertraging bouwprojecten - renteverliezen 100 beïnvloedbaar en recreëren 25% 25
16 Niet Wonen, werken 88 Langere doorlooptijden projecten 300 beïnvloedbaar en recreëren 75% 225
17 Totaal Financieel - grondexploitatie 400 250
18
19 Financieel - open einde regelingen
20 Niet Maatschappelijke Participatiewet inclusief bijzondere 83 400 beïnvloedbaar zaken bijstand 25% 100
21 Extern - deelsMaatschappelijke 85 Jeugdwet 300 beïnvloedbaar zaken 50% 150
22 Totaal Financieel - open einde regelingen 700 250
23
24 Financieel - overige financiële risico's
25 Extern - nietAlgemene 60 Algemene uitkering 220 50% 110 beïnvloedbaar dekkingsmiddelen
26 Totaal Financieel - overige financiële risico's 220 110
27
28 Totaal toprisico's 2.420 890


0 1 2
0 Geraamde opbrengsten - woonruimten - niet-woonruimten - oninbaar 3.212 637 -30
1 Totaal opbrengsten begroting 2019 3.819


0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit 1. algemene reserve 2. bestemmingsreserves 3. stille reserves 4. post onvoorziene uitgaven 5. incidentele beleidsruimte en stelpost Nieuw beleid 6. incidentele bezuinigingsmogelijkheden 6.512 5.360 551 586 15 0 0


0 1 2 3
0 Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldqoute Geen norm Geen norm Geen norm
2 Netto schuldqoute gecorrigeerd Geen norm Geen norm Geen norm
3 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 Structurele exploitatieruimte Begr. en MJR >0% Begr. Of MJR > 0% Begr. En MRJ < 0%
5 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
6 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rek.2018 Begr.2019 Begr.2020 Begr.2021 Begr.2022 Begr.2023
1 Netto schuldqoute 32% 54% 49% 49% 47% 46%
2 Netto schuldqoute gecorrigeerd 32% 54% 49% 49% 47% 46%
3 Solvabiliteitsratio 25% 15% 17% 18% 19% 20%
4 Structurele exploitatieruimte -2% -7% 1% 1% 0% 2%
5 Grondexploitatie 11% 8% 3% 4% 1% 1%
6 Belastingcapaciteit 103% 103% 108% 109% 109% 110%