Naam Hulst
Code 677
Provincie Zeeland
Inwonertal 27472

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Daling gemeentefondsuitkering 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Ontbreken voorziening renovatie gemeentelijke sportaccommodaties None None 200000.0
Overig Aanspraken op collectief vervoer None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Perkpolder 25.0 24000000.0 6000000.0
GR / Verbonden partijen De Statie 25.0 800000.0 200000.0
Overig Hogeweg V None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen/garanties 1.0 78000000.0 780000.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 10.0 10000000.0 1000000.0
Belasting Precariobelasting 25.0 2200000.0 550000.0
Sociaal domein Jeugdzorg None None 1500000.0
Overig Overige risico’s None None 450000.0

Risico

Financieel gevolg (€)

1

Daling gemeentefondsuitkering
De omvang van het gemeentefonds wordt bepaald door de toevoeging/ onttrekking van budgetten voor de uitvoering van taken en door een aantal algemene ontwikkelingen die geen directe relatie hebben met uit te voeren taken.
Hieruit vloeit voort dat er 2 soorten risico's zijn:  

  • 1. De budgetten voor uitvoering van nieuwe taken zijn ontoereikend of de onttrekkingen aan het gemeentefonds zijn hoger dan de uitgaven waarop bezuinigd kan worden.
  • 2. De algemene ontwikkelingen leiden tot een daling van het gemeentefonds. Deze algemene ontwikkelingen bestaan uit de ontwikkeling van het accres, discrepantie tussen ontwikkeling uitkeringsmaatstaven landelijk en lokaal en een gestegen gebruik van het BTW compensatiefonds (waardoor een verrekening met het gemeentefonds plaatsvindt).

Aangezien we al een redelijke mate van krimp in de uitkeringsmaatstaven hebben verwerkt en er een stabilisering lijkt plaats te vinden momenteel, gaan we ervan uit dat dit risico beperkt zal zijn. De effecten van de invoering van de objectieve verdeelmodellen zijn reeds bekend en verwerkt. Er blijft nog wel een risico van de ontwikkeling van de verdeelmaatstaven in de objectieve verdeelmodellen. Daarnaast blijft het risico van de ontwikkeling van het accres en het gebruik van de BCF. Tevens wordt er nieuw onderzoek gedaan naar het verdeelstelsel. De ontwikkelingen van nieuwe taakmutaties, de evaluatie van de normering gemeentefonds en de ontwikkeling van het accres zullen sterk afhankelijk zijn van de resultaten van het nieuwe regeerakkoord. Gezien de positieve ontwikkeling van de economie verwachten we echter geen grote negatieve effecten. Een eventuele herverdeling zou wel een negatief effect kunnen hebben.
Wij schatten een maximaal neerwaarts effect in  van € 500.000. De kans dat dit optreed schatten we in op 50%.

250.000

2

Ontbreken voorziening renovatie gemeentelijke sportaccommodaties
Door het ontbreken van een voorziening ten behoeve van het onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt op termijn een financieel risico gelopen. Wel worden middels duurzaam financieel beleid vrijvallende middelen gereserveerd.

200.000

3

Aanspraken op collectief vervoer
Het betreft een zogenaamde open – eind regeling. Dat wil zeggen diegenen die er wettelijke recht op hebben kunnen zich hierop beroepen. Het risico is bepaald door de verstrekte vervoerspakketten (zones) in beeld te brengen en hierop in mindering te brengen de in de begroting opgenomen budgetten. Overigens is het risico aanzienlijk afgenomen, als gevolg van een daling van het aantal zones. Dit laatste wordt veroorzaakt door het aantal te verlenen zones aan te passen aan de behoefte van de cliënt en een verhoging van de eigen bijdrage door te voeren.

250.000

4

Perkpolder
Bij raadsbesluit van 13 juli 2017 heeft de gemeente besloten om de aandelen van de Provincie Zeeland in Perkpolder Beheer B.V. over te nemen. Als gevolg hiervan wordt de gemeente 100% aandeelhouder van Perkpolder Beheer B.V. De gemeente heeft een extern bureau onderzoek laten voeren naar de risico’s in dit project voor de gemeente Hulst. Dit onderzoeksbureau heeft geoordeeld dat reëel ingeschatte risico momenteel € 6.000.000 bedraagt. Een andere benadering is de kans * effect methode. Het maximale effect bedraagt op enig moment € 24.000.000, namelijk de totale omvang van de borgstelling. Wanneer we uitgaan van een slagingspercentage van 75%, resteert er 25% risico.

6.000.000

5

De Statie
In 2017 is er voor het project Life Style Village (herontwikkeling Morres-terrein) een herziening van het bestemmingsplan vastgesteld, een anterieure overeenkomst gesloten met De Mandemakers Groep (DMG) en een omgevingsvergunning voor de eerste fase verleend.
Voor de verbindingszone tussen het Morres-terrein en de Absdaalseweg (het zogenaamde tussengebied) is de gemeente risicodrager. Voor het tussengebied zijn afspraken gemaakt in de anterieure overeenkomst met DMG en is een dekkingsreserve 'Ontwikkeling tussengebied LSV’ ingesteld van circa € 800.000, gebaseerd op plannen uit 2013 en eerder. Een substantieel deel van de dekkingsreserve is bedoeld voor het saneren van de bodem. Inmiddels is duidelijk dat de eerdere plannen in de huidige tijd niet meer realistisch en haalbaar zijn. Er wordt dan ook onderzocht of het gebied op een alternatieve manier ontwikkeld kan worden. Om die reden is het risico bijgesteld naar € 200.000, wat overeenkomt met 25% van de dekkingsreserve. Daarmee wordt gehandeld in dezelfde lijn als bij andere projecten.

200.000

6

Hogeweg V
Met Heijmans BV is contractueel overeengekomen om de resterende 13 ha grond van de gemeente uiterlijk 1 februari 2021 af te nemen. De koopprijs van de resterende 13 ha grond bedraagt € 2.166.667 exclusief BTW. Het risico bestaat dat binnen een periode van 10 jaar Heijmans de gronden niet afneemt, vanwege bijv. economische omstandigheden. En daarom schatten we een renteverlies in van circa 1 jaar. Gedurende de tussenliggende periode wordt per kwartaal een beschikbaarheidsvergoeding t.w.v. 4,619% van de boekwaarde.
In 2017 is het bestemmingsplan Hogeweg V gewijzigd waarmee groot-logistieke bedrijven zich kunnen vestigen. Dit biedt nieuwe perspectieven om Hogeweg V tot ontwikkeling te doen brengen.

100.000

7

Borgstellingen/garanties
De gemeente staat borg voor leningen aangegaan door maatschappelijke instanties, bijvoorbeeld woningcorporaties e.d. Het saldo waarvoor eind 2017 borg gestaan wordt, is € 77.000.000 (exclusief borgstelling Perkpolder Beheer B.V. Daarnaast staat de gemeente garant voor de aflossing van (een deel van de ) leningen van instellingen aan particulieren. Deze vorm van garantiestelling is een voorloper van de huidige Nationale Hypotheek Garantie. Eind 2017 bedraagt de restant schuld waarover risico wordt gelopen € 730.000. In de loop van 2016 zijn geen aanvullende garanties versterkt. Het risico wordt ingeschat op 1%. De risico’s met betrekking tot de verstrekte borgstelling ten behoeve van het project Perkpolder zijn eerder afzonderlijk opgenomen.

780.000

8

Kapitaalgoederen
In de paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen wordt ingegaan op de noodzaak van onderhoud en beheer van kapitaalgoederen. Naast de gekende kapitaalgoederen als wegen, riolering, openbare verlichting benoemen we ook het onderhoud van de haven, archeologie en bodemsaneringen tot risico’s. We schatten dit risico in op 10% van het investeringsbedrag van circa € 10 miljoen volstaat.

1.000.000

9

Precariobelasting
De rechter heeft medio september 2017 een uitspraak gedaan inzake de precariobelasting 2015. Deze uitspraak was in het nadeel van de gemeente. De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Het belang van dit geschil bedraagt voor de jaren 2016 t/m 2019 € 2.200.000. Het risico wordt ingeschat op 25%.

550.000

10

Jeugdzorg
In het dekkingsplan 2019-2022 is ten aanzien van de jeugdzorg het volgende opgenomen:
”De kosten voor het Sociaal Domein en dan met name de Jeugdzorg zijn sinds de overheveling van deze taken naar de gemeente behoorlijk gestegen en voor 2019 wordt nog een verdere stijging verwacht. De inkomsten voor deze taken zijn na 2015 echter behoorlijk gedaald. Vanaf 2020 wordt weer een daling van de kosten verwacht en zullen de tevens aanvullende maatregelen nodig zijn om de kosten nog verder te doen dalen.”
In het dekkingsplan wordt vanaf het jaar 2020 structureel € 250.000 aan ombuigingen opgenomen. Het risico bestaat dat deze ombuigingen niet worden gerealiseerd. Dit zou betekenen dat in totaal (tot en met 2022) € 1.500.000 aan tekorten wordt gerealiseerd. De kans bestaat dat dit tekort ook groter is. Derhalve is € 1.500.000 integraal opgenomen als risico.

1.500.000

11

Overige risico’s.

450.000

Totaal

11.280.000Beschikbare weerstandscapaciteit

Begroting 2019

Realisatie 2017

Vermogenssfeer:

a. Algemene Reserve

6.489

6.348

b. Bestemmingsreserves
    - ten behoeve van egalisatie van tarieven
    - overige bestemmingsreserve

0
3.549

0
5.044

c. Stille reserves

    Totale weerstandscapaciteit uit vermogen

10.038

11.392

Exploitatiesfeer:

a. Onbenutte belastingcapaciteit

    - OZB

2.155

2.102

    - Rioolrecht

    - Afvalstoffenheffing

    - Overige leges en rechten

b. Onvoorzien

140

c. Begrotingsoverschot

104

616

    Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie

2.399

2.718

    Totale weerstandscapaciteit

12.437

14.110Nr

Onderdeel

Rek. 2017

Begr. 2018

Begr. 2019

Mjr. 2020

Mjr. 2021

Mjr. 2022

1.

Netto schuldquote:

1a.

Netto schuldquote

62,48%

73,52%

79,85%

72,71%

65,32%

57,45%

1b.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

60,96%

71,50%

78,32%

71,19%

63,82%

55,96%

2.

Solvabiliteitsrisico

24%

20%

17%

18%

19%

21%

3.

Structurele exploitatie ruimte

0,58%

0,00%

-1,99%

-1,04%

-0,71%

0,13%

4.

Grondexploitatie

10,92%

14,50%

12,52%

10,80%

9,14%

7,50%

5.

Belastingcapaciteit

103,60%

103,18%

108,88%

109,71%

110,54%

111,37%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Daling gemeentefondsuitkering None None 200000.0
Kapitaalgoederen Ontbreken voorziening renovatie gemeentelijke sportaccommodaties None None 200000.0
Sociaal domein Aanspraken op collectief vervoer None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Perkpolder None None 6000000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None 300000.0
GR / Verbonden partijen De Statie None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Hogeweg V None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen / garanties None None 200000.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen None None 500000.0
Belasting Precariobelasting None None 1375000.0
Sociaal domein Jeugdzorg None None 1500000.0
Sociaal domein Overige risico's None None 250000.0

0 1 2
0 Beschikbare weerstandscapaciteit Begroting 2020 Realisatie 2018
1 Vermogenssfeer:
2 a. Algemene Reserve 7.511 6.493
3 b. Bestemmingsreserves
4 - ten behoeve van egalisatie van tarieven 0 0
5 - overige bestemmingsreserve 2.128 3.983
6 c. Stille reserves
7 Totale weerstandscapaciteit uit vermogen 9.639 10.476
8 Exploitatiesfeer:
9 a. Onbenutte belastingcapaciteit
10 - OZB 2.020 2.155
11 - Rioolrecht
12 - Afvalstoffenheffing
13 - Overige leges en rechten
14 b. Onvoorzien 90
15 c. Begrotings-/rekeningoverschot 11 1.968
16 Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie 2.121 4.123
17 Totale weerstandscapaciteit 11.760 14.599


0 1
0 Berekening onbenutte belastingcapaciteit (afgeronde bedragen)
1 redelijk peil OZB 2020* 0,001853
2 PEW= OZB-percentage eigenaar woning 0,001126
3 PGNW= OZB-percentage gebruiker niet-woning 0,001688
4 PENW=OZB-percentage eigenaar niet-woning 0,002018
5 WW= waarde woningen € 2.807.344.000
6 WNWG= waarde niet-woningen gebruikers € 351.662.000
7 WNWE= waarde niet-woningen eigenaren € 478.013.000
8 Gemeente Hulst 0,001298
9 redelijk peil OZB 2020* 0,001853
10 verschil redelijk peil 2020 en tarief Gemeente Hulst 0,000555
11 verschil uitgewerkt op alleen woningen € 1.559.000,00
12 verschil uitgewerkt op woningen en niet woningen € 461.000,00
13 onbenutte belastingcapaciteit 2020 € 2.020.000


0 1 2
0 Nr. Risico Financieel gevolg
1 1 Daling gemeentefondsuitkering De omvang van de uitkering wordt bepaald door de mutatie van budgetten voor de uitvoering van taken en door een aantal algemene ontwikkelingen die geen directe relatie hebben met uit te voeren taken. Dit leidt tot 2 soorten risico's zijn: 1. De budgetten voor uitvoering van nieuwe taken zijn ontoereikend of de onttrekkingen aan het gemeentefonds zijn hoger dan de uitgaven waarop bezuinigd kan worden. 2. De algemene ontwikkelingen leiden tot een daling van het gemeentefonds. Deze algemene ontwikkelingen bestaan uit de ontwikkeling van het accres, discrepantie tussen ontwikkeling uitkeringsmaatstaven landelijk en lokaal en een gestegen gebruik van het BTW compensatiefonds (waardoor een verrekening met het gemeentefonds plaatsvindt). In de begroting 2020 is nog geen rekening gehouden met de positieve effecten die uit de septembercirculaire voortvloeien. Wij verwachten nl. dat deze in de meicirculaire weer (gedeeltelijk) zullen worden teruggedraaid vanwegen de volgende redenen: - De verwachting is dat de kabinetsplannen met enige vertraging tot uitvoering zullen komen waardoor het voordeel in 2020 waarschijnlijk zal worden doorgeschoven. - In 2021 wordt een nieuw verdeelsysteem in gebruik genomen voor zowel het Sociaal Domein als voor de overige clusters. De verwachting is dat er weer een verschuiving van gemeentefondsmiddelen naar de grotere gemeenten zal plaatsvinden, wat voor Hulst waarschijnlijk nadelig zal uitpakken. - De berekening van de uitkering voor 2021 e.v. vindt plaats op basis van constante prijzen. Dat betekent dat er ruimte gereserveerd wordt voor loon- en prijsstijgingen van ongeveer € 650.000,-. Dit is minder dan 1% van de totale uitgaven, en dus waarschijnlijk onvoldoende om de stijging van lonen en prijzen in de komende jaren op te vangen. - De verwachting is dat ook het beroep op het BTW Compensatiefonds zal toenemen. Hierdoor zal de ruimte onder het BCF plafond in de komende jaren naar verwachting volledig worden verbruikt of zelfs overschreden. Het laatste zal tot een onttrekking aan het gemeentefonds leiden. - De extra middelen ten behoeve van Jeugdzorg ad. € 340.000 zijn structureel opgenomen. Dit is een risico aangezien er nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Het risico schatten we in op € 200.000 € 200.000
2 2 Ontbreken voorziening renovatie gemeentelijke sportaccommodaties Door het ontbreken van een voorziening ten behoeve van het onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt op termijn een financieel risico gelopen. Wel wordt middels duurzaam financieel beleid vrijvallende middelen gereserveerd. € 200.000
3 3 Aanspraken op collectief vervoer Het betreft een zogenaamde open – eind regeling. Dat wil zeggen diegene die er wettelijke recht op hebben kunnen zich hierop beroepen. Het risico is bepaald door de verstrekte vervoerspakketten (zones) in beeld te brengen en hierop in mindering te brengen de in de begroting opgenomen budgetten. Overigens verwachten we een stijging van de uitgaven. Dit als gevolg van verbreding van de doelgroep (Jeugdzorg) en stijgende kosten aan de hand van NEA-index. € 250.000
4 4 Perkpolder Bij raadsbesluit van 13 juli 2017 heeft de gemeente besloten om de aandelen van de Provincie Zeeland in Perkpolder Beheer B.V. over te nemen. Als gevolg hiervan wordt de gemeente 100% aandeelhouder van Perkpolder Beheer B.V. De gemeente heeft een extern bureau onderzoek laten voeren naar de risico’s in dit project voor de gemeente Hulst. Dit onderzoeksbureau heeft geoordeeld dat het reëel ingeschatte risico momenteel € 6.000.000 bedraagt. Een andere benadering is de kans * effect methode. Het maximale effect bedraagt op enig moment € 24.000.000, namelijk de totale omvang van de borgstelling. Wanneer we uitgaan van een slagingspercentage van 75%, resteert er 25% risico. € 6.000.000
5 5 Planschade Met de partij Reggestede loopt een juridisch geschil inzake een omgevingsvergunning nabij Life & Garden aan de Absdaalseweg. De gemeente heeft voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Reggestede heeft naar aanleiding hiervan een planschadeverzoek ingediend ter hoogte van € 8.160.000. In het kader van de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd. In september 2017 heeft de rechtbank de bezwaren van Reggestede ongegrond verklaard. De juridische procedures lopen nog. € 300.000


0 1 2
0 6 De Statie In 2017 is er voor het project Life Style Village (herontwikkeling Morres-terrein) een herziening van het bestemmingsplan vastgesteld, een anterieure overeenkomst gesloten met De Mandemakers Groep (DMG) en een omgevingsvergunning voor de eerste fase verleend. Voor de verbindingszone tussen het Morres-terrein en de Absdaalseweg (het zogenaamde tussengebied) is de gemeente risicodrager. Voor het tussengebied zijn afspraken gemaakt in de anterieure overeenkomst met DMG en is een dekkingsreserve 'Ontwikkeling tussengebied LSV’ ingesteld van circa € 800.000,-, gebaseerd op plannen uit 2013 en eerder. Een substantieel deel van de dekkingsreserve is bedoeld voor het saneren van de bodem. Inmiddels is duidelijk dat de eerdere plannen in de huidige tijd niet meer realistisch en haalbaar zijn. Er wordt dan ook onderzocht of het gebied op een alternatieve manier ontwikkeld kan worden. Om die reden is het risico bijgesteld naar € 200.000,-, wat overeenkomt met 25% van de dekkingsreserve. Daarmee wordt gehandeld in dezelfde lijn als bij andere projecten. € 200.000
1 7 Hogeweg V Met Heijmans BV is contractueel overeengekomen om de resterende 13 ha grond van de gemeente uiterlijk 1 februari 2021 af te nemen. De koopprijs van de resterende 13 ha grond bedraagt € 2.166.667 exclusief BTW. Het risico bestaat dat binnen een periode van 10 jaar (na contractdatum) Heijmans de gronden niet afneemt, vanwege bijv. economische omstandigheden. En daarom schatten we een renteverlies in van circa 1 jaar. Gedurende de tussenliggende periode wordt per kwartaal een beschikbaarheidsvergoeding t.w.v. 4,619% van de boekwaarde. In 2017 is het bestemmingsplan Hogeweg V gewijzigd waarmee groot-logistieke bedrijven zich kunnen vestigen. Dit biedt nieuwe perspectieven om Hogeweg V tot ontwikkeling te doen brengen. € 100.000
2 8 Borgstellingen/garanties De gemeente staat borg voor leningen aangegaan door maatschappelijke instanties, bijvoorbeeld woningcorporaties e.d. Het saldo waarvoor eind 2018 borg gestaan wordt, is € 40.000.000 (exclusief borgstelling Perkpolder Beheer B.V en exclusief borgstelling via WSW). Daarnaast staat de gemeente garant voor de aflossing van (een deel van de ) leningen van instellingen aan particulieren. Deze vorm van garantiestelling is een voorloper van de huidige Nationale Hypotheek Garantie. Eind 2018 bedraagt de restant schuld waarover risico wordt gelopen € 650.000. In de loop van 2018 zijn geen aanvullende garanties versterkt. Het risico wordt ingeschat op 0,5%. Deze inschatting is verlaagd vanwege overname Den Dullaert en sanering van de financiering. De risico’s met betrekking tot de verstrekte borgstelling ten behoeve van het project Perkpolder zijn eerder afzonderlijk in deze inventarisatie opgenomen. € 200.000
3 9 Kapitaalgoederen In de paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen wordt ingegaan op de noodzaak van onderhoud en beheer van kapitaalgoederen. Naast de gekende kapitaalgoederen als wegen, riolering, openbare verlichting benoemen we ook het onderhoud van de haven, archeologie en bodemsaneringen tot risico’s. We schatten dit risico in op 5% van het investeringsbedrag van circa € 10 miljoen volstaat. € 500.000
4 10 Precariobelasting De Hoge Raad heeft medio 2018 een uitspraak gedaan inzake de precariobelasting 2015. Deze uitspraak was in het nadeel van de gemeente. Hiermee had de gemeente geen rechtsmiddelen meer openstaan voor aanslag 2015 en is de aanslag verminderd. Ook voor de aanslagjaren 2016, 2017 en 2018 heeft de wederpartij bezwaar aangetekend. De verwachting is dat te wederpartij dit ook zal doen voor de aanslagjaren 2019 en 2020. Ondanks dat het college vooralsnog goede verwachting heeft voor deze aanslagjaren is gedurende 2018 een extra bedrag van € 309.000 gestort in de algemene reserve. Daarnaast is middels resultaatbestemming € 241.000 toegevoegd aan de algemene reserve ten behoeve van de precariobelasting. Het belang bedraagt afgerond € 2.750.000. Het risico wordt ingeschat op minder dan 50%. € 1.375.000
5 11 Jeugdzorg In het dekkingsplan wordt vanaf het jaar 2020 structureel € 250.000 aan ombuigingen opge-nomen. Het risico bestaat dat deze ombuigingen niet worden gerealiseerd. Dit zou beteke-nen dat in totaal (tot en met 2022) € 1.500.000 aan tekorten wordt gerealiseerd. De kans bestaat dat dit tekort ook groter is. Derhalve is € 1.500.000 integraal opgenomen als risico. € 1.500.000
6 12 Overige risico’s Algemeen € 250.000
7 Totaal € 11.075.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Mjr. 2021 Mjr. 2022 Mjr. 2023
1 1 Netto schuldquote 62,92% 79,85% 69,34% 60,13% 54,50% 49,08%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 61,48% 78,32% 68,06% 58,86% 53,23% 47,81%
3 2 Sovabiliteitsratio 22,00% 17,00% 18,00% 20,00% 22,00% 24,00%
4 3 Structurele exploitatieruimte 1,51% -1,99% -0,17% 0,09% 0,57% 0,13%
5 4 Grondexploitatie 8,30% 12,52% 3,52% 0,67% 0,67% 0,67%
6 5 Belastingcapaciteit 105,39% 108,88% 105,49% 105,78% 105,78% 105,78%