Naam Kapelle
Code 678
Provincie Zeeland
Inwonertal 12720

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Invoering Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) 10.0 50000.0 5000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Sociaal domein Jeugdhulp 90.0 200000.0 180000.0
Sociaal domein Open einde regelingen None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 25.0 400000.0 100000.0
Personeel Wachtgeld wethouders None None None
Personeel Bedrijfsvoering 25.0 100000.0 25000.0
Informatieveiligheid Cybercrime en fraude 25.0 100000.0 25000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 25.0 100000.0 25000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Omgevingswet Leges omgevingswet 25.0 200000.0 50000.0
Sociaal domein Jeugdhulp 50.0 200000.0 100000.0
Overig Open einde regelingen 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 50.0 400000.0 200000.0
Overig Bedrijfsvoering algemeen 50.0 100000.0 50000.0
Informatieveiligheid Cybercrime en fraude 25.0 100000.0 25000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 25.0 100000.0 25000.0
Personeel Bedrijfsvoering ziekteverzuim 50.0 300000.0 150000.0

0
0 Functie en inhoud van deze paragraaf Regelgeving (in- en extern)
1 BBV Inventarisatie weerstandscapaciteit
2 Financiële verordening Inventarisatie risico’s en beheersmaatregelen
3 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement Beleid t.a.v. risico’s en weerstandsvermogen
4 Verplichte kengetallen


0
0 Incidenteel Structureel
1 Algemene reserve (vrij besteedbaar) X
2 Bestemmingsreserves (vrij besteedbaar) X
3 Onbenutte belastingcapaciteit X
4 Eventuele begrotingsruimte X
5 Kostenreductie (bezuinigingen) X


0
0 Stand per 01-01-2018 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit Stand per 01-01-2019
1 925 Algemene reserve niet vrij besteedbaar 925
2 3.189 Algemene reserve vrij besteedbaar (excl. verplichtingen) 2.835
3 817 Bestemmingsreserve(s) (excl. verplichtingen) 800
4 1.359 Reserves exploitatie bouwgrond 1.132
5 Pm Onbenutte belastingcapaciteit Pm
6 0 Begrotingsruimte 0
7 Pm Kostenreductie (bezuinigingen) Pm
8 6.290 Totaal 5.692


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Maatregelen Kans Maximale Benodigde financiële weerstands-impact capaciteit
1 Grondexploitaties
2 Voor de uitbreidingslocaties wordt een actieve grondpolitiek gevoerd. Geen of een lagere verkoop van gronden.  Jaarlijkse actualisatie van de grondexploita-tieplannen.  Reserve van € 750.000 voor wo-ningbouw en € 750.000 voor bedrij-venterreinen. Zeer laag PM PM
3 Garantstellingen
4 De Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) heeft leningen aangetrokken, waarvoor de gemeente garant staat. Als de RWS niet aan zijn aflos-singsverplichtingen kan voldoen, zal de gemeente worden aange-sproken.  Jaarlijks overleg met de RWS over het jaar-verslag.  Info van het Waar-borgfonds Sociale Woningbouw opvra-gen. Zeer laag PM PM


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Maatregelen Kans Maximale Benodigde financiële weerstands-impact capaciteit
1 Leges omgevingswet
2 Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht, waarbij het uitgangspunt is dat deze inkomsten kostendekkend zijn. De daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten uit deze leges fluctueren sterk en zijn afhankelijk van de bouwactiviteiten waar een aan-vraag voor moet worden ingediend. Vooral als er geen grote bouwpro-jecten zijn, zullen deze legesinkom-sten achterblijven bij de raming. Dit laat zich moeilijk plannen dan wel sturen. Flexibele inhuur van specialistische kennis voor het beoordelen van een aanvraag, zodat de kosten beperkt kunnen worden. Laag € 200.000 € 50.000
3 Jeugdhulp
4 Voor de jeugdhulp is de gemeente eigen risicodrager. Het beroep op de open einde rege-lingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgeten.  Zorg (regionaal) inko-pen tegen zo goed mogelijke prijs / kwali-teitsverhouding  Doorontwikkelen van preventie om dure zorg te voorkomen Mid-del € 200.000 € 100.000
5 Open einde regelingen
6 De gemeente kent diverse open einde regelingen, zoals de Wmo 2015, de Wmo 2007, de Participatiewet. Het beroep op de open einde rege-lingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten. - Laag € 200.000 € 50.000
7 Gemeenschappelijke regelingen
8  Diverse gemeentelijke activiteiten zijn bij gemeenschappelij-ke regelingen ondergebracht.  De uitgaven van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van de gemeente. Een hogere bijdrage aan één of meerdere gemeenschappelijke regelingen. Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het VZG-rapport “Aanpak voor een goede samen-werking tussen gemeen-ten en gemeenschappe-lijke regelingen” en de Nota verbonden partijen. Mid-del € 400.000 € 200.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Maatregelen Kans Maximale Benodigde financiële weerstands-impact capaciteit
1 Bedrijfsvoering
2 De bedrijfsvoering is een dynamisch gebeuren. Vele zaken zijn aan wijzigingen onderhevig, hetgeen weer een (behoorlij-ke) impact kan hebben op de kosten voor bedrijfsvoering. Waaronder bijvoorbeeld de invoering van een nieuw functie-waarderingsssysteem of het aantrekken en behouden van juiste personeelsleden. Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering. - Mid-del € 100.000 € 50.000
3 Het langdurig ziekteverzuim is hoog en zorgt voor extra inhuur van expertise om werkzaamheden te continueren. Extra inves-teren in personeel moet resulteren in dalende ziektecijfers. Mid-del € 300.000 € 150.000
4 Cybercrime en fraude
5 Cybercrime is als computers het doelwit zijn van criminele activiteiten. Fraude is bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Niet voldoende beschermd en/ of de handelingen niet verricht vol-gens de controleprotocols. Inzicht krijgen in de risi-co’s van cybercrime-incident. Procedures nagaan. Laag € 100.000 € 25.000
6 Informatiebeveiliging
7 Wanneer gegevens van inwoners of bedrijven in handen val-len van derden die geen toegang tot deze gegevens mogen hebben, is sprake van een datalek en/of schending van de privacy. De veilige omgang met informatie heeft te maken met de organisatie, de werkprocessen, beschermingsmaatregelen en de controle op deze drie. Bij ontoereikendheid bij de informa-tiebeveiliging kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld in het kader van de Wet op de Privacy en de Wet datalekken. Bij het niet-melden van een datalek kan de Autoriteit Persoonsgege-vens dit bestraffen met een be-stuurlijke boete van maximaal € 820.000. Bewustzijn borgen in de organisatie en proces-sen. In GR verband de kennis, continuiteit en samenwerking borgen van diverse functies. Laag € 100.000 € 25.000


0 1
0 Ratio weerstandvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 0,8 < x < 1,0 Matig
5 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen * 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 108% 108% 101% 103% 129% 152%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 90% 86% 80% 82% 108% 132%
3 Solvabiliteitsratio 38% 45% 38% 35% 34% 30%
4 Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 1% 1% 1%
5 Grondexploitatie 28% 35% 33% 26% 16% 11%
6 Belastingcapaciteit 106% 106% 106% 106% 106% 106%


0
0 Scenario kengetallen ** 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 108% 108% 95% 90% 113% 134%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 90% 86% 74% 70% 92% 113%
3 Solvabiliteitsratio 38% 45% 41% 42% 43% 40%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Exploitatie sportcentrum 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 None None
Omgevingswet Leges Omgevingswet 25.0 200000.0 50000.0
Sociaal domein Jeugdhulp 90.0 100000.0 90000.0
Sociaal domein Open einde regelingen 25.0 200000.0 50000.0
Sociaal domein Abonnementstarief WMO 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 40.0 400000.0 160000.0
Overig Bedrijfsvoering 50.0 100000.0 50000.0
Overig Bedrijfsvoering 25.0 100000.0 25000.0
ICT algemeen Cybercrime en fraude 25.0 100000.0 25000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 25.0 100000.0 25000.0

0
0 Functie en inhoud van deze paragraaf Regelgeving (in- en extern)
1 Inventarisatie weerstandscapaciteit BBV
2 Inventarisatie risico’s en beheersmaatregelen Financiële verordening
3 Beleid t.a.v. risico’s en weerstandsvermogen Nota weerstandsvermogen en risicomanagement
4 Verplichte kengetallen


0
0 Incidenteel Structureel
1 Algemene reserve (vrij besteedbaar) X
2 Bestemmingsreserves (vrij besteedbaar) X
3 Onbenutte belastingcapaciteit X
4 Eventuele begrotingsruimte X
5 Kostenreductie (bezuinigingen) X


0
0 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit Stand per 01-01-2019 Stand per 01-01-2020
1 Algemene reserve niet vrij besteedbaar 925 1.425
2 Algemene reserve vrij besteedbaar (excl. verplichtingen) 3.179 3.003
3 Bestemmingsreserve(s) (excl. verplichtingen) 800 800
4 Reserves exploitatie bouwgrond 1.182 749
5 Onbenutte belastingcapaciteit Pm Pm
6 Begrotingsruimte 0 0
7 Kostenreductie (bezuinigingen) Pm Pm
8 Totaal 6.086 5.977


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Maatregelen Kans Maximale Benodigde financiële weerstandsimpact capaciteit
1 Grondexploitaties
2 Voor de uitbreidingslocaties wordt een actieve grondpolitiek gevoerd. Om de begroting in 2020 en 2021 sluitend te maken zijn winstnemingen genomen op de grondexploitatie. Geen of een lagere verkoop van gronden.  Jaarlijkse actualisatie van de grond exploitatieplannen.  Reserve van € 750.000 voor woningbouw en € 750.000 voor bedrijventerreinen. Zeer laag € 500.000 € 50.000
3 Exploitatie sportcentrum
4 Het sportcentrum Groene Woud wordt in één keer geheel vernieuwd. Voor het nieuwe sportcentrum, dat in 2022 in gebruik wordt genomen, zijn de exploitatielasten geraamd op € 811.000. De exploitatielasten zijn afhankelijk van de aanbesteding van de bouw en het onderhoud van het nieuwe sportcentrum, alsmede het herzien van de met de exploitant afgesloten exploitatie- en huurovereenkomst.  Inwinnen van advies over de technische, juridische aspecten van het project, alsmede de exploitatie van het nieuwe sportcentrum.  Stellen van eisen aan het ontwerp van het nieuwe gebouw en installaties. Laag € 50.000 € 12.500
5 Garantstellingen
6 De Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) heeft leningen aangetrokken, waarvoor de gemeente garant staat. Als de RWS niet aan zijn aflossingsverplichtingen kan voldoen, zal de gemeente worden aangesproken.  Jaarlijks overleg met de RWS over het jaarverslag.  Info van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw opvragen. Zeer laag PM PM
7 Leges Omgevingswet


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Maatregelen Kans Maximale Benodigde financiële weerstandsimpact capaciteit
1 Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht, waarbij het uitgangspunt is dat deze inkomsten kostendekkend zijn. De daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten uit deze leges fluctueren sterk en zijn afhankelijk van de bouwactiviteiten waar een aanvraag voor moet worden ingediend. Vooral als er geen grote bouwprojecten zijn, zullen deze legesinkomsten achterblijven bij de raming. Dit laat zich moeilijk plannen dan wel sturen. Flexibele inhuur van specialistische kennis voor het beoordelen van een aanvraag, zodat de kosten beperkt kunnen worden. Laag € 200.000 € 50.000
2 Jeugdhulp
3 Voor de jeugdhulp is de gemeente eigen risicodrager. In de begroting is uitgegaan van het actieplan jeugdhulp. De risico’s zijn ondervangen in de begroting, behoudens een taakstelling van € 100.000. De ambitie is om in 2020 de lasten van jeughulp om te buigen. Het risico dat de taakstelling niet gerealiseerd wordt is reëel.  Zorg (regionaal) inkopen tegen zo goed mogelijke prijs / kwaliteitsverhouding  Ontwikkelen van actieplan om kosten te reduceren. Hoog € 100.000 € 90.000
4 Open einde regelingen
5 De gemeente kent diverse open einde regelingen, zoals de Wmo 2015, de Wmo 2007, de Participatiewet. Het beroep op de open einde regelingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten. Diverse bijsturingsmaatregelen gericht op preventie. Laag € 200.000 € 50.000
6 Abonnementstarief Wmo
7 Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De lagere eigen bijdrage zorgt enerzijds voor een aanzuigende werking op de Wmo, anderzijds dalen de inkomsten voor de gemeente. Aangezien de Wmo een open einde regeling betreft bestaat de kans dat de gemoeide gelden Effecten monitoren en bijsturen naar aanleiding van de wetswijziging. Middel € 200.000 € 100.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Maatregelen Kans Maximale Benodigde financiële weerstandsimpact capaciteit
1 hoger zijn dan de begrote budgetten.
2 Gemeenschappelijke regelingen
3  Diverse gemeentelijke activiteiten zijn bij gemeenschappelijke regelingen ondergebracht.  De uitgaven van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van de gemeente. Een hogere bijdrage aan één of meerdere gemeenschappelijke regelingen. Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het VZG-rapport “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” en de Nota verbonden partijen. Middel € 400.000 € 200.000
4 Bedrijfsvoering
5 De bedrijfsvoering is dynamisch. Er zijn diverse invloeden op de kosten van de bedrijfsvoering. Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld het bovenformatief plaatsen van medewerkers of het voldoen aan de Wet Banenafspraak Zie paragraaf bedrijfsvoering. Middel € 100.000 € 50.000
6 Het langdurig ziekteverzuim is vooralsnog hoog en zorgt voor extra inhuur van capaciteit om de dienstverlening te continueren.  Structureel overleg met bedrijfsarts.  Extra aandacht voor verzuimbeleid en inzetten op preventie. Laag € 100.000 € 25.000
7 Cybercrime en fraude
8 Cybercrime is als computers het doelwit zijn van criminele activiteiten. Fraude is bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Niet voldoende beschermd en/ of de handelingen niet verricht volgens de controleprotocols. Inzicht krijgen in de risico’s van cybercrimeincident. Procedures nagaan. Laag € 100.000 € 25.000
9 Informatiebeveiliging
10 Wanneer gegevens van inwoners of bedrijven in handen vallen van derden die geen toegang tot deze gegevens mogen hebben, is sprake van een datalek en/of schending van de privacy. De veilige omgang met informatie heeft te maken met de organisatie, de werkprocessen, Bij ontoereikendheid bij de informatiebeveiliging kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld in het kader van de Wet op de Privacy en de Wet datalekken. Bewustzijn borgen in de organisatie en processen. In GR verband de kennis, continuïteit en Laag € 100.000 € 25.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico’s Maatregelen Kans Maximale Benodigde financiële weerstandsimpact capaciteit
1 beschermingsmaatregelen en de controle op deze drie. Bij het niet-melden van een datalek kan de Autoriteit Persoonsgegevens dit bestraffen met een bestuurlijke boete van maximaal € 820.000. samenwerking borgen van diverse functies.


0 1
0 Ratio weerstandvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 0,8 < x < 1,0 Matig
5 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen * 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 81% 101% 101% 119% 149% 169%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 76% 80% 83% 98% 128% 148%
3 Solvabiliteitsratio 40% 38% 39% 35% 30% 26%
4 Structurele exploitatieruimte 0% 0% 1% 1% 0% 0%
5 Grondexploitatie 19% 33% 26% 16% 11% 9%
6 Belastingcapaciteit 106% 106% 106% 106% 106% 106%


0
0 Scenario kengetallen ** 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 81% 101% 91% 91% 117% 135%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 76% 80% 70% 70% 96% 114%
3 Solvabiliteitsratio 40% 38% 43% 44% 45% 38%


0
0 Functie en inhoud van deze paragraaf Regelgeving (in- en extern)
1 De financiering van de bedrijfsactiviteiten BBV
2 De leningen die daarvoor zijn afgesloten Wet Financiering decentrale overheden (fido)
3 De wijze waarop de rente wordt doorberekend Financiële verordening
4 De risico’s en de beheersmaatregelen Treasurystatuut gemeente Kapelle