Naam Middelburg
Code 687
Provincie Zeeland
Inwonertal 48303

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Het niet bereiken van overeenstemming ten aanzien van regionale woningmarktafspraken en afspraken over bedrijventerreinen tussen de Walcherse Gemeenten en Provincie, hetgeen leidt tot een lager ontwikkelpotentieel binnen het Grondbedrijf waardoor enerzijds verliezen ontstaan doordat complexen (deels) afgewaardeerd moeten worden en anderzijds de rente over deze complexen niet meer aan het grondbedrijf mag worden toegerekend (scenario: Grondbedrijf specifieke risico’s). None None None
Grondexploitatie Vertraging en lagere opbrengstontwikkeling van lopende en geplande grondexploitaties (woningen en bedrijventerrein) ten opzichte van de prognoses in het basisscenario Grondbedrijf waardoor het saldo van de reserve grondbedrijf nadelig beïnvloed wordt (scenario: Grondbedrijf risicoscenario). None None None
Sociaal domein Het niet- of niet volledig realiseren van de gestelde doelstelling om de voorziene structurele tekorten binnen het Sociaal Domein vanaf 2020 binnen het beleidsveld op te vangen. None None None
Overig Het niet (tijdig) realiseren van de bezuinigingsvoorstellen ter invulling van de bezuinigingstaakstelling 2016 – 2019 waardoor tekorten ontstaan in de betreffende periode. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Delta wordt in het gelijk gesteld in de aan te spannen procedure tegen invoering van precarioheffing op kabels en leidingen, hetgeen leidt tot een lagere ontwikkeling van de algemene reserve. None None None
GR / Verbonden partijen Als gevolg van het in faillissement verkerende Waterpark Veerse bestaat het risico dat op (een deel van) de gemeentelijke posities in dit project (grond, leningen, vorderingen, deelneming) afwaardering plaats zal moeten vinden. None None None
Kapitaalgoederen Op basis van een extern rapport is duidelijk geworden dat de huidige onderhoudsbudgetten voor gemeentelijke panden ontoereikend zijn waardoor achterstallig onderhoud verder zal oplopen. Tot medio 2020 is een oplossing gevonden door incidenteel gelden te onttrekken aan het gebouwenbeheersplan maar vanaf medio 2020 blijft het risico aanwezig dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden vanwege het ontbreken van financiële middelen niet kunnen worden uitgevoerd. None None None
Belasting Door de opening van een nieuw crematorium in Goes zal het aantal crematies in Middelburg afnemen, hetgeen derving van inkomsten betekent. None None None
Personeel Een gedeelte van de personeelskosten (inclusief overhead) wordt gedekt door investeringsprojecten waardoor bij afname van het aantal projecten de dekking van deze kosten wegvalt en tot extra lasten in de reguliere exploitatie zal leiden None None None
Sociaal domein Het opnieuw afsluiten van aflopende contracten WMO (hulpmiddelen, huishoudelijke hulp) zal mogelijk plaatsvinden tegen minder gunstige voorwaarden dan het huidige contract waardoor de huidige budgetten ontoereikend blijken te zijn. None None None

0 1 2 3 4 5
0 Bron / Jaarschijf 2017.00 2018.00 2019.00 2020.00 2021
1 Begroting 2015 0.66 0.76 0.93 1.04 X
2 Begroting 2016 0.75 0.91 1.11 1.53 2.0
3 Begroting 2017 0.90 0.98 1.26 1.60 1.81
4 Jaarrekening 2016 0.63 0.74 0.93 1.14 1.25


0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B 1,4 - 2 Ruim voldoende
3 C 1 - 1,4 Voldoende
4 D 0,8 - 1 Matig
5 E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Belangrijkste risico’s Invloed (%)
1 Het niet bereiken van overeenstemming ten aanzien van regionale woningmarktafspraken en afspraken over bedrijventerreinen tussen de Walcherse Gemeenten en Provincie, hetgeen leidt tot een lager ontwikkelpotentieel binnen het Grondbedrijf waardoor enerzijds verliezen ontstaan doordat complexen (deels) afgewaardeerd moeten worden en anderzijds de rente over deze complexen niet meer aan het grondbedrijf mag worden toegerekend (scenario: Grondbedrijf specifieke risico’s). 78%
2 Vertraging en lagere opbrengstontwikkeling van lopende en geplande grondexploitaties (woningen en bedrijventerrein) ten opzichte van de prognoses in het basisscenario Grondbedrijf waardoor het saldo van de reserve grondbedrijf nadelig beïnvloed wordt (scenario: Grondbedrijf risicoscenario). 4%
3 Het niet- of niet volledig realiseren van de gestelde doelstelling om de voorziene structurele tekorten binnen het Sociaal Domein vanaf 2020 binnen het beleidsveld op te vangen. 3%
4 Het niet (tijdig) realiseren van de bezuinigingsvoorstellen ter invulling van de bezuinigingstaakstelling 2016 – 2019 waardoor tekorten ontstaan in de betreffende periode. 2%
5 Delta wordt in het gelijk gesteld in de aan te spannen procedure tegen invoering van precarioheffing op kabels en leidingen, hetgeen leidt tot een lagere ontwikkeling van de algemene reserve. 2%
6 Als gevolg van het in faillissement verkerende Waterpark Veerse bestaat het risico dat op (een deel van) de gemeentelijke posities in dit project (grond, leningen, vorderingen, deelneming) afwaardering plaats zal moeten vinden. 2%
7 Op basis van een extern rapport is duidelijk geworden dat de huidige onderhoudsbudgetten voor gemeentelijke panden ontoereikend zijn waardoor achterstallig onderhoud verder zal oplopen. Tot medio 2020 is een oplossing gevonden door incidenteel gelden te onttrekken aan het gebouwenbeheersplan maar vanaf medio 2020 blijft het risico aanwezig dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden vanwege het ontbreken van financiële middelen niet kunnen worden uitgevoerd. 2%
8 Door de opening van een nieuw crematorium in Goes zal het aantal crematies in Middelburg afnemen, hetgeen derving van inkomsten betekent. 1%
9 Een gedeelte van de personeelskosten (inclusief overhead) wordt gedekt door investeringsprojecten waardoor bij afname van het aantal projecten de dekking van deze kosten wegvalt en tot extra lasten in de reguliere exploitatie zal leiden. 1%
10 Het opnieuw afsluiten van aflopende contracten WMO (hulpmiddelen, huishoudelijke hulp) zal mogelijk plaatsvinden tegen minder gunstige voorwaarden dan het huidige contract waardoor de huidige budgetten ontoereikend blijken te zijn. 1%
11 Tabel: Top 10 risico’s gemeente Middelburg


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandscapaciteit (x 1000€) per 1/1 2017 2018 2019 2020 2021
1 Post onvoorzien 202 202 202 202 202
2 Algemene reserve 14.194 16.011 16.441 17.108 17.775
3 Reserve grondbedrijf 0 4.159 6.615 15.329 17.275
4 Reserve rente financiering strategische projecten 1.043 750 750 750 750
5 Reserve strategische projecten 560 560 60 60 60
6 Stille reserves PM PM PM PM PM
7 Totale beschikbare weerstandscapaciteit per 1/1 15.999 21.682 24.068 33.449 36.062
8 Gemiddelde weerstandscapaciteit in jaar x 18.841 22.875 28.759 34.756 37.816


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Het niet bereiken van overeenstemming ten aanzien van regionale woningmarktafspraken en afspraken over bedrijventerreinen tussen de Walcherse Gemeenten en Provincie, hetgeen leidt tot een lager ontwikkelpotentieel binnen het Grondbedrijf waardoor enerzijds verliezen ontstaan doordat complexen (deels) afgewaardeerd moeten worden en anderzijds de rente over deze complexen niet meer aan het grondbedrijf mag worden toegerekend None None None
Grondexploitatie Vertraging en lagere opbrengstontwikkeling van lopende en geplande grondexploitaties (woningen en bedrijventerrein) ten opzichte van de prognoses in het basisscenario Grondbedrijf waardoor het saldo van de reserve grondbedrijf nadelig beïnvloed wordt None None None
Sociaal domein Aflopende contracten WMO en Jeugd in relatie tot in 2017 van kracht geworden Algemene Maatregel Van Bestuur waarin is geregeld dat zorgleveranciers recht hebben op een tarief dat gebaseerd is op een reële kostprijsberekening None None None
GR / Verbonden partijen Hervorming binnen Porthos kan, afhankelijk van de uit te werken variant, leiden tot meerkosten None None None
Sociaal domein Het niet- of niet volledig realiseren van de in het Herstelplan opgenomen taakstelling ad € 0.5 mln. om de voorziene structurele tekorten binnen het Sociaal Domein vanaf 2019 binnen het beleidsveld op te vangen. None None None
Projecten Een gedeelte van de personeelskosten (inclusief overhead) wordt gedekt door investeringsprojecten waardoor bij afname van het aantal projecten de dekking van deze kosten wegvalt en tot extra lasten in de reguliere exploitatie zal leiden. None None None
Overig Het niet (tijdig) realiseren van de bezuinigingsvoorstellen ter invulling van de bezuinigingstaakstelling 2016 – 2019 waardoor tekorten ontstaan in de betreffende periode. None None None
GR / Verbonden partijen Als gevolg van het in faillissement verkerende Waterpark Veerse bestaat het risico dat op (een deel van) de gemeentelijke posities in dit project (grond, leningen, vorderingen, deelneming) afwaardering plaats zal moeten vinden. None None None
Kapitaalgoederen Op basis van extern onderzoek blijkt dat de staat van diverse kademuren van dien aard is dat restauratiewerkzaamheden noodzakelijk zijn waarvoor op dit moment nog geen dekkingsmiddelen aanwezig zijn. Het betreft hier de kade aan de Kinderdijk (kade Rechtbank, Rouaanse Kaai en Bierkaai zijn reeds uitgevoerd, dekking Londense Kaai is beschikbaar). None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Een negatieve uitspraak inzake de aangespannen bodemprocedure tegen de aanbesteding doelgroepenvervoer waardoor de gemeente gedwongen wordt tot het betalen van een schadeclaim. None None None

0
0 Belangrijkste risico’s Invloed (%)
1 Het niet bereiken van overeenstemming ten aanzien van regionale woningmarktafspraken en afspraken 71% over bedrijventerreinen tussen de Walcherse Gemeenten en Provincie, hetgeen leidt tot een lager ontwikkelpotentieel binnen het Grondbedrijf waardoor enerzijds verliezen ontstaan doordat complexen (deels) afgewaardeerd moeten worden en anderzijds de rente over deze complexen niet meer aan het grondbedrijf mag worden toegerekend (scenario: Grondbedrijf specifieke risico’s).
2 Vertraging en lagere opbrengstontwikkeling van lopende en geplande grondexploitaties (woningen en 8% bedrijventerrein) ten opzichte van de prognoses in het basisscenario Grondbedrijf waardoor het saldo van de reserve grondbedrijf nadelig beïnvloed wordt (scenario: Grondbedrijf risicoscenario).
3 Aflopende contracten WMO en Jeugd in relatie tot in 2017 van kracht geworden Algemene Maatregel Van 5% Bestuur waarin is geregeld dat zorgleveranciers recht hebben op een tarief dat gebaseerd is op een reële kostprijsberekening
4 Hervorming binnen Porthos kan, afhankelijk van de uit te werken variant, leiden tot meerkosten 4%
5 Het niet- of niet volledig realiseren van de in het Herstelplan opgenomen taakstelling ad € 0.5 mln. om de 2% voorziene structurele tekorten binnen het Sociaal Domein vanaf 2019 binnen het beleidsveld op te vangen.
6 Een gedeelte van de personeelskosten (inclusief overhead) wordt gedekt door investeringsprojecten 1% waardoor bij afname van het aantal projecten de dekking van deze kosten wegvalt en tot extra lasten in de reguliere exploitatie zal leiden.
7 Het niet (tijdig) realiseren van de bezuinigingsvoorstellen ter invulling van de bezuinigingstaakstelling 2016 – 1% 2019 waardoor tekorten ontstaan in de betreffende periode.
8 Als gevolg van het in faillissement verkerende Waterpark Veerse bestaat het risico dat op (een deel van) de 1% gemeentelijke posities in dit project (grond, leningen, vorderingen, deelneming) afwaardering plaats zal moeten vinden.
9 Op basis van extern onderzoek blijkt dat de staat van diverse kademuren van dien aard is dat 1% restauratiewerkzaamheden noodzakelijk zijn waarvoor op dit moment nog geen dekkingsmiddelen aanwezig zijn. Het betreft hier de kade aan de Kinderdijk (kade Rechtbank, Rouaanse Kaai en Bierkaai zijn reeds uitgevoerd, dekking Londense Kaai is beschikbaar).
10 Een negatieve uitspraak inzake de aangespannen bodemprocedure tegen de aanbesteding 1% doelgroepenvervoer waardoor de gemeente gedwongen wordt tot het betalen van een schadeclaim.
11 Tabel: Top 10 risico’s gemeente Middelburg


0 1
0
1