Naam Terneuzen
Code 715
Provincie Zeeland
Inwonertal 54440

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Precariobelasting op kabels en leidingen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeverzoeken None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkstelling Leisurecentrum None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkstelling speelkooi Othene None None None
Sociaal domein Decentralisaties Sociaal Domein None None None
Belasting Opbrengst waboleges None None None
Belasting Onbenutte belastingcapaciteit None None None
Personeel Loon- en prijsontwikkeling None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering None None None
Dividend/Rente Rente None None None
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Precariobelasting op kabels en leidingen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidstelling None None None
Sociaal domein Decentralisaties Sociaal Domein None None None
Belasting Opbrengst waboleges None None None
Personeel Loon- en prijsontwikkeling None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None
Dividend/Rente Rente None None None
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie None None None

Streefwaarden Provincie Zeeland m.b.t. kengetallen financiële positie

Verplichte indicatoren

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Netto schuldquote

Zonder doorgeleend geld

<90%

90-130%

>130%

met correctie doorgeleend geld

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

Structurele exploitatieruimte

Begroting >0%

Begroting = 0

Begroting <0%

Belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%Berekening vermogensruimte

Bedrag

Stand algemene reserve per 31-12-2017

12.903

Te verwachten rekeningresultaten 2018-2022

6.442

Geraamde dotaties/ onttrekkingen aan de algemene reserve

2.628

Totale vrije vermogensruimte

21.973Berekening weerstandscapaciteit

Bedrag

Structurele weerstandscapaciteit (exploitatieruimte)

Onbenutte belastingcapaciteit:

- Rioolheffing                                                                                       
- Afvalstoffenheffing                                                                                      

504
849

Stelpost voor onvoorziene uitgaven

                   250

Subtotaal structureel

               1.603

Incidentele weerstandscapaciteit (exploitatieruimte)

Vrij aanwendbare deel algemene reserve

21.973

Stille reserves

PM

Subtotaal incidenteel

Totale weerstandscapaciteit

23.576Kengetallen financiële positie gemeente Terneuzen

Verplichte indicatoren

2019

2020

2021

2022

Netto schuldquote

Zonder doorgeleend geld

104,51%

101,97%

100,47%

97,68%

met correctie doorgeleend geld

105,14%

102,58%

101,09%

98,30%

Solvabiliteitsratio

19,42%

19,74%

19,55%

19,89%

Grondexploitatie

5,86%

4,42%

3,13%

1,58%

Structurele exploitatieruimte

0,57%

0,77%

0,21%

0,14%

Belastingcapaciteit

99,20%

98,68%

98,16%

97,65%

Eigen indicatoren

Debtratio

80,58%

80,26%

80,45%

80,11%

Netto schuld per inwoner

€2.943

€2.928

€2.866

€2.818Netto schuldquote

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Percentage

102,56%

101,33%

104,51%

101,97%

100,47%

97,68%

Categorie

B

B

B

B

B

B101,33%Gecorrigeerde NSQ

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Percentage

103,19%

101,97%

105,14%

102,58%

101,09%

98,30%

Categorie

B

B

B

B

B

BSolvabiliteitsratio

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Percentage

19,09%

20,84%

19,42%

19,74%

19,55%

19,89%

Categorie

C

C

C

C

C

CGrondexploitatie

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Percentage

6,91%

6,09%

5,86%

4,42%

3,13%

1,58%

Categorie

A

A

A

A

A

AStructurele exploitatieruimte

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Percentage

3,10%

1,65%

0,57%

0,77%

0,21%

0,14%

Categorie

A

A

A

A

A

ABelastingcapaciteit

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Percentage

99,82%

99,73%

99,20%

98,68%

98,16%

97,65%

Categorie

A

A

A

A

A

ADebtratio

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Percentage

80,91%

79,16%

80,58%

80,26%

80,45%

80,11%Netto schuld per inwoner

Rek 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Bedrag

€2.903

€2.815

€2.943

€2.928

€2.866

€2.8182020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Reserve Sociaal domein is leeg en bezuinigingstaakstelling wordt niet gehaald. None None 2500000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds daalt door ‘Trap op, trap af’ None None 500000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds daalt door herverdeling in 2021 None None 825000.0
Kapitaalgoederen Eisen van duurzaamheid leiden tot niet geraamde kosten None None 2000000.0
Belasting Controles leiden tot correcties met negatieve financiële gevolgen None None 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidstellingen door derden die leiden tot schadevergoeding None None 300000.0
GR / Verbonden partijen Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn hoger dan de (geraamde) VZG-richtlijn None None 0.0
Kapitaalgoederen Voor vervanging van de bak is geen budget geraamd None None 500000.0

0 1 2
0 Onderdeel Risico Financieel gevolg in €
1 Sociaal domein Reserve Sociaal domein is leeg en bezuinigingstaakstelling wordt niet gehaald. 2.500.000
2 Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds daalt door ‘Trap op, trap af’ 500.000
3 Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds daalt door herverdeling in 2021 825.000
4 Gebouwen Eisen van duurzaamheid leiden tot niet geraamde kosten 2.000.000
5 Fiscale controles Controles leiden tot correcties met negatieve financiële gevolgen 500.000
6 Schadeclaims Aansprakelijkheidstellingen door derden die leiden tot schadevergoeding 300.000
7 Verbonden partijen Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn hoger dan de (geraamde) VZG-richtlijn 0*
8 Zwembad Koewacht Voor vervanging van de bak is geen budget geraamd 500.000


0 1
0
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1


0 1 2 3 4
0
1


0 1
0
1


0 1
0
1