Naam Veere
Code 717
Provincie Zeeland
Inwonertal 21867

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Het niet ontvangen van overheadvergoedingen in de samenwerking Porthos. None None None
ICT algemeen Afhankelijkheid van leveranciers ICT None None None
Projecten Het uitwerken van diverse onderdelen van het project/programma Veelzijdig Veere. None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties, marktwaarde versus boekwaarde (Serooskerke-Oost/ Aagtekerke). None None None
Grondexploitatie Boekwaarde van in exploitatie genomen gronden is hoger dan de marktwaarde. None None None
Informatieveiligheid Gegevens zijn niet beschikbaar, kwalitatief slecht (verkeerde, niet actuele). None None None
Grondexploitatie Hogere aanneemsom dan geraamd als gevolg van marktontwikkeling. None None None
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadevergoedingen betalen na rechterlijke uitspraak. None None None
Projecten Mutaties in uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties, marktwaarde versus boekwaarde. None None 2198560.0
Projecten Het niet uitwerken van diverse onderdelen van het project/programma Veelzijdig Veere en Oostwatering. None None 472680.0
ICT algemeen Afhankelijkheid van leveranciers ICT. None None 354640.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadevergoedingen betalen na rechterlijke uitspraak. None None 208520.0
Overig Het (niet) nakomen van gewekte verwachtingen in de samenleving. None None 141440.0
GR / Verbonden partijen Verhoging van de jaarlijkse bijdrage per inwoner aan gemeenschappelijke regelingen. None None 128440.0
Overig Hogere aanneemsom dan geraamd als gevolg van marktontwikkeling. None None 128440.0
Overig Gegevens zijn niet beschikbaar, kwalitatief slecht (verkeerde, niet actuele). None None 127920.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging. None None 99320.0
Overig Geen dekking voor realisatie totale uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed. None None 84760.0

 

Risico

Gevolgen

Invloed

2017

1

Grondexploitaties, marktwaarde versus boekwaarde.

Grondexploitaties die nu in voorbereiding zijn, moeten voor december 2019 in exploitatie genomen worden; hiermee kunnen we voorkomen dat er een afboeking moet plaatsvinden als de boekwaarde hoger is dan de bestemmingswaarde.

42,28%

1

2

Het niet uitwerken van diverse onderdelen van het project/programma Veelzijdig Veere en Oostwatering.

Tijdens de uitwerking van de onderdelen zal blijken of de diverse onderdelen c.q. de gestelde doelen al dan niet budgettair neutraal uitvoerbaar zijn. Het niet verbeteren van de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de historische stad Veere en omgeving.

9,09%

2

3

Afhankelijkheid van leveranciers ICT.

Door de afhankelijkheid van voornamelijk één leverancier lopen we risico wanneer deze failliet gaat. Bij faillissement van een leverancier functioneren systemen niet meer en moeten we extra kosten maken om alles weer op de rit te krijgen.

6,82%

3

4

Schadevergoedingen betalen na rechterlijke uitspraak.

In de praktijk komt het voor dat er in juridische zaken met bedrijven de rechter een schadeclaim toekent (bijvoorbeeld i.v.m. derving van inkomsten).

4,01%

9

5

Het (niet) nakomen van gewekte verwachtingen in de samenleving.

Er ontstaat een slecht imago als we niets met plannen uit samenleving doen. Als we wel geheel of gedeeltelijk voldoen aan verwachting kan dit leiden tot hogere kosten.

2,72%

N

6

Verhoging van de jaarlijkse bijdrage per inwoner aan gemeenschappelijke regelingen.

Op verschillende manieren proberen we grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Er kan sprake zijn van een overschrijding van de begroting met een hogere bijdrage voor de deelnemers.

2,47%

N

7

Hogere aanneemsom dan geraamd als gevolg van marktontwikkeling.

O.a. op het gebied van vastgoed is er sprake van marktwerking en bestaat het risico dat er aanvullend budget nodig is om doelen te bereiken.

2,47%

7

8

Gegevens zijn niet beschikbaar, kwalitatief slecht (verkeerde, niet actuele).

Door het niet beschikbaar zijn van kwalitatief goede informatie kunnen verkeerde beslissingen genomen worden c.q. verkeerde interpretaties van de wetgeving worden gedaan.

2,46%

6

9

Bodemverontreiniging.

Op gezette tijden worden we geconfronteerd met historische verontreiniging in de ondergrond en lopen we een financieel risico.

1.91%

5

10

Geen dekking voor realisatie totale uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed.

Door verschillende oorzaken voorzien we dat de investeringskosten stijgen. Als we geen dekking vinden voor deze hogere kosten loopt de realisatie van de uitvoeringsagenda gevaar.  

1.63%

Nweerstandscapaciteit per 31/12

2019

2020

2021

2022

2023

algemene reserve

19.742

15.438

14.797

14.620

14.495

bestemmingsreserves

7.372

8.201

7.982

7.761

7.521

onvoorzien

141

166

186

211

236

beschikbare weerstandscapaciteit

27.256

23.806

22.965

22.592

22.252

gemiddeld in jaar x

27.854

25.531

23.385

22.778

22.422Bron/Jaarschijf

2019

2020

2021

2022

2023

Begroting 2015

3,0

2,9

2,8

0,0

0,0

jaarrekening 2014

3,0

3,0

3,2

0,0

0,0

kadernota 2015

2,6

2,6

2,6

0,0

0,0

Begroting 2016

3,0

3,0

3,0

3,1

0,0

Jaarrekening 2015

4,6

4,7

4,9

5,0

0,0

Kadernota 2016

4,0

3,8

3,7

3,7

0,0

Begroting 2017

5,5

4,8

4,7

4,6

0,0

Jaarrekening 2016

7,1

6,2

6,0

5,9

5,9

kadernota 2017

5,9

5,2

5,1

5,0

5,9

Begroting 2018

6,6

6,0

5,8

5,7

0,0

Jaarrekening 2017

6,1

5,7

5,5

0,0

0,0

Begroting 2019

5,4

5,0

4,5

4,4

4,3Beoordelingstabel weerstandsvermogen

Klasse

Ratio

Betekenis

A

> 2

Uitstekend

B

1,4 - 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 - 1,4

Voldoende

D

0,8 - 1,0

Matig

E

0,6 - 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoendeKengetallen
Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt is belangrijk voor het inzicht in de financiële positie.

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn nu in totaal vijf financiële kengetallen opgenomen. De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De normering categorie minst - en gemiddeld risicovol hebben wij in de onderstaande tabel weergegeven.

1. Netto-schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. We zien een stijging van het percentage wat mede verband houdt met voorgenomen investeringen. Het percentage blijft ruim binnen de norm.

2. De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De percentages worden als gemiddeld gezien.

3. Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. In 2016 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de categorie niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) niet meer bestaat. De bedragen die voorheen onder NIEGG vielen zijn nu op de balans opgenomen als immateriële vaste activa of materiële vaste activa. De commissie BBV geeft aan dat in de berekening NIEGG op 0 gezet moet worden. Dit geeft een sterke daling van het kengetal grondexploitatie te zien ten opzichte van eerdere begrotingen.

4.Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

5. Belastingcapaciteit
De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. Deze kengetallen zijn ook in de paragraaf Lokale heffingen opgenomen. Uit deze percentages blijkt dat we ook hier binnen de minst risicovolle norm van de toezichthouder blijven.

De kengetallen worden in onderstaande tabel weergegeven.

Begroting 2019

Verloop van de kengetallen

Kengetallen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

netto-schuldquote

51%

54%

77%

77%

90%

95%

netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen

43%

47%

69%

69%

81%

86%

solvabiliteitsratio

37%

32%

26%

24%

23%

22%

grondexploitatie

6%

-4%

2%

-1%

-1%

-3%

structurele exploitatieruimte

3%

1%

0%

-1%

0%

0%

belastingcapaciteit

89%

89%

89%

89%

89%

89%

 

 

  Norm toezichthouder

A. Minst risicovol

B. Gemiddeld risico

C. Meest risicovol

netto-schuldquote

<90%

90-130%

>130%

netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen

<90%

90-130%

>130%

solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

structurele exploitatieruimte

>0%

0%

<0%

belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%

 Begroting 2019

Verloop van de kengetallen

Kengetallen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

netto-schuldquote

51%

54%

77%

77%

90%

95%

netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen

43%

47%

69%

69%

81%

86%

solvabiliteitsratio

37%

32%

26%

24%

23%

22%

grondexploitatie

6%

-4%

2%

-1%

-1%

-3%

structurele exploitatieruimte

3%

1%

0%

-1%

0%

0%

belastingcapaciteit

89%

89%

89%

89%

89%

89%  Norm toezichthouder

A. Minst risicovol

B. Gemiddeld risico

C. Meest risicovol

netto-schuldquote

<90%

90-130%

>130%

netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen

<90%

90-130%

>130%

solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

structurele exploitatieruimte

>0%

0%

<0%

belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Uitvoeren van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet None None None
Projecten Het niet uitwerken van diverse onderdelen van het project/programma Veelzijdig Veere en Oostwatering None None None
ICT algemeen Afhankelijkheid van leveranciers ICT None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties, marktwaarde versus boekwaarde None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadevergoedingen betalen na rechterlijke uitspraak None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Het (niet) nakomen van gewekte verwachtingen in de samenleving. None None None
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None None
GR / Verbonden partijen Verhoging van de jaarlijkse bijdrage per inwoner aan gemeenschappelijke regelingen None None None
Grondexploitatie Hogere aanneemsom dan geraamd als gevolg van marktontwikkeling. None None None