Naam Vlissingen
Code 718
Provincie Zeeland
Inwonertal 44485

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Meerjarig tekort sociaal domein None None None
Grondexploitatie Pand 't Spui wordt voor minder verkocht dan de boekwaarde. None None None
Grondexploitatie Tegenvallende verkoop van bouwgrond in tijd en/of opbrengsten majeure projecten Scheldekwartier None None None
Kapitaalgoederen Toenemende kosten beheer en onderhoud openbare ruimte None None None
Sociaal domein Decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk. None None None
Kapitaalgoederen Onvoldoende onderhouden van groenvoorzieningen None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd None None None
Kapitaalgoederen Meer schade aan infrastructuur door weersomstandigheden dan verwacht None None None
GR / Verbonden partijen Exploitatietekorten bedrijven sociale werkvoorziening (onderdeel programma Werk Orionis) None None None
Belasting Minder legesopbrengsten dan geraamd. None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Budget Buig is niet toereikend None None None
Sociaal domein Decentralistie van de jeugdzorg naar de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk. None None None
Kapitaalgoederen Toenemende kosten beheer en onderhoud openbare ruimte None None None
Sociaal domein Abonnementstarief voor de eigen bijdrage van cliënten aan WMO-voorzieningen wordt per 1-1-2019 ingevoerd. None None None
Sociaal domein Decentralisatie van WMO-taken naar de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Dagvaarding doelgroepenvervoer None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd None None None
Kapitaalgoederen Meer schade aan infrastructuur door weersomstandigheden dan verwacht None None None
Sociaal domein Exploitatietekorten bedrijven sociale werkvoorziening (onderdeel programma Werk Orionis) None None None
Belasting Minder legesopbrengsten dan geraamd. None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Stijgende uitvoeringskosten jeugdzorg voor de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk. None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd. None None None
Sociaal domein Tekorten door de introductie abonnementstarief voor de eigen bijdrage van cliënten aan Wmo-voorzieningen per 01-01-2020 None None None
BUIG Budget BUIG is niet toereikend. None None None
Sociaal domein Exploitatietekort sociale werkvoorziening (onderdeel programma De Sociale Stad - Orionis). None None None
Grondexploitatie Tegenvallende verkoop van bouwgrond in tijd en/of opbrengsten majeure project Scheldekwartier None None None
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud aan kapitaalgoederen, openbare ruimten en groen- en sportvoorzieningen None None None
Kapitaalgoederen Ontoereikende budgetten voor onderhoud (inclusief onvoorzien) onkruid- en/of ongediertebestrijding. None None None
Belasting Minder legesopbrengsten dan geraamd in de begroting. None None None
Bodemsanering Het alsnog aantreffen van vervuilde grond, ondanks eerder uitgevoerd onderzoek naar vervuilde grond. None None None