Naam De Ronde Venen
Code 736
Provincie Utrecht
Inwonertal 43620

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering - algemeen None None 500000.0
Sociaal domein Algemene uitkering - sociaal domein None None 500000.0
Sociaal domein Ontwikkeling bijstand None None 500000.0
Informatieveiligheid Wet meldplicht datalekken None None 500000.0
Dividend/Rente Financiering None None 375000.0
GR / Verbonden partijen Borg- en garantstellingen None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling " Recreatieschap Vinkeveense Plassen None None 500000.0
Personeel Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis) None None 175000.0
Informatieveiligheid Cybercrime None None 175000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims en vorderingen algemeen None None 175000.0
Sociaal domein Minima en schuldhulpverlening None None 175000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wijziging in wet- en regelgeving None None 62500.0
ICT algemeen Automatisering None None 62500.0
Projecten Onvoorziene projecten None None 62500.0
Projecten Tegenvaller projectuitvoering None None 62500.0
Belasting Begraafplaatsen (ontwikkeling inkomsten) None None 62500.0
Sociaal domein Open einde regeling WMO None None 62500.0
Sociaal domein Open einde regeling leerlingenvervoer None None 62500.0
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud wegen None None 62500.0
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud beschoeiingen None None 62500.0
Belasting Leges bouwvergunningen None None 175000.0
GR / Verbonden partijen Afwikkeling privatisering GCN None None -62500.0
Personeel Reorganisatie None None 375000.0
Grondexploitatie Risicobepaling grondexploitaties None None 240000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 1a Netto schuldquote 65% 62% 69% 64% 63% 76%
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 63% 60% 67% 62% 61% 74%
3 2 Solvabiliteitsratio 25% 27% 27% 28% 31% 32%
4 3 Structurele exploitatieruimte 4,4% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8% 0,1%
5 4 Grondexploitatie 23% 10% 8% 1% -3% 0%
6 5 Belastingcapaciteit 97% 100% 91% 97% 97% 97%


0 1 2
0 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2018 (bedragen in euro’s) Structureel Incidenteel
1
2 1. Post onvoorzien en begrotingsresultaat 2018 645.000
3 2. Algemene reserves 19.008.000
4 3. Onbenutte belastingcapaciteit 7.100.000
5 4. Stille reserves 3.076.000
6 5. Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.100.000 22.729.000


0 1
0 Kans Klasse Referentiebeeld
1 1 < of 1 per 10 jaar
2 2 1x per 5-10 jaar
3 3 1x per 2-5 jaar
4 4 1x per 1-2 jaar
5 5 1x per jaar of meer


0
0 Financiële impact
1 Lager dan € 25.000
2 Tussen € 25.000 en € 100.000
3 Tussen € 100.000 en € 250.000
4 Tussen € 250.000 en € 500.000
5 Hoger dan € 500.000


0 1 2 3 4
0 Samenvatting kwantificering – bedragen in € Onderwerp Laag Gemiddeld Hoog
1
2 01 Algemene uitkering - algemeen 250.000 500.000 750.000
3 02 Algemene uitkering - sociaal domein 250.000 500.000 750.000
4 03 Ontwikkeling bijstand 250.000 500.000 750.000
5 04 Wet meldplicht datalekken 250.000 500.000 750.000
6 05 Financiering 250.000 375.000 500.000
7 06 Borg- en garantstellingen 250.000 500.000 750.000
8 07 Gemeenschappelijke regeling " Recreatieschap Vinkeveense Plassen 250.000 500.000 750.000
9 08 Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis) 100.000 175.000 250.000
10 09 Cybercrime 100.000 175.000 250.000
11 10 Schadeclaims en vorderingen algemeen 100.000 175.000 250.000
12 11 Minima en schuldhulpverlening 100.000 175.000 250.000
13 12 Wijziging in wet- en regelgeving 25.000 62.500 100.000
14 13 Automatisering 25.000 62.500 100.000
15 14 Onvoorziene projecten 25.000 62.500 100.000
16 15 Tegenvaller projectuitvoering 25.000 62.500 100.000
17 16 Begraafplaatsen (ontwikkeling inkomsten) 25.000 62.500 100.000
18 17 Open einde regeling WMO 25.000 62.500 100.000
19 18 Open einde regeling leerlingenvervoer 25.000 62.500 100.000
20 19 Achterstallig onderhoud wegen 25.000 62.500 100.000
21 20 Achterstallig onderhoud beschoeiingen 25.000 62.500 100.000
22 21 Leges bouwvergunningen 100.000 175.000 250.000
23 22 Afwikkeling privatisering GCN -25.000 -62.500 -100.000
24 23 Reorganisatie 250.000 375.000 500.000


0 1 2 3 4
0 Samenvatting kwantificering – bedragen in € Onderwerp Laag Gemiddeld Hoog
1 Subtotaal 2.700.000 5.125.000 7.550.000
2 24 Risicobepaling grondexploitaties 240.000 240.000 240.000
3 Totaal 2.940.000 5.365.000 7.790.000


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering None 1520000.0 None
Sociaal domein Transitie sociaal domein None 1200000.0 None
Informatieveiligheid Algemene verordening gegevensbescherming (wet AVG) None 500000.0 None
GR / Verbonden partijen Borg- en garantstelling None 500000.0 None
Gemeentefonds Financiering None 175000.0 None
Personeel Integriteit (ambtenaren/bestuurders) None 175000.0 None
Personeel Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis) None 175000.0 None
Informatieveiligheid Cybercrime None 175000.0 None
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen (wegen) None 175000.0 None
Sociaal domein Gemeentelijk armoedebeleid None 175000.0 None
Belasting Leges bouwvergunningen None -175000.0 None
Overig Wijzigingen in wet- en regelgeving None 62500.0 None
Overig Automatisering None 62500.0 None
Projecten Tegenvaller projectuitvoering None 62500.0 None
Projecten Onvoorziene projecten None 62500.0 None
Belasting Begraafplaatsen (ontwikkeling inkomsten) None 62500.0 None
Sociaal domein Openeinderegeling WMO None 62500.0 None
Sociaal domein Openeinderegeling leerlingenvervoer None 62500.0 None
Sociaal domein Algemene maatregel van bestuur WMO tarieven None 62500.0 None
GR / Verbonden partijen Afwikkeling privatisering GCN None -62500.0 None
Grondexploitatie Risicobepaling grondexploitaties (o.b.v. actualisatie 2018) None 90000.0 None

0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose 2015 2016 2017 2018 2019
1 1a Netto schuldquote 84% 65% 57% 68% 74%
2 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 82% 63% 55% 66% 72%
3 2 Solvabiliteitsratio 23% 25% 32% 29% 25%
4 3 Structurele exploitatieruimte 3,2% 4,4% 0,6% 0,4% 0,4%
5 4 Grondexploitatie 34% 22% 14% 12% 5%
6 5 Belastingcapaciteit 95% 97% 100% 89% 97%


0 1 2
0 2018 2019
1
2 Investeringsplafond: 50% van de onbenutte belastingcapaciteit maal de factor 7 € 24,2 mln. € 25,9 mln.
3 Boekwaarde investeringen met een maatschappelijk nut € 4,3 mln. € 9,4 mln.
4 Verschil € 19,9 mln. € 16,5 mln.


0 1 2
0 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2019 (bedragen in euro’s) Structureel Incidenteel
1
2 1. Post onvoorzien en begrotingsresultaat 2019 507.000
3 2. Algemene reserve 18.198.000
4 3. Onbenutte belastingcapaciteit 7.400.000
5 4. Stille reserves 3.802.000
6 5. Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.400.000 22.507.000


0 1
0 Kans Klasse Referentiebeeld
1 1 < of 1 per 10 jaar
2 2 1x per 5-10 jaar
3 3 1x per 2-5 jaar
4 4 1x per 1-2 jaar
5 5 1x per jaar of meer


0
0 Financiële impact
1 Lager dan € 25.000
2 Tussen € 25.000 en € 100.000
3 Tussen € 100.000 en € 250.000
4 Tussen € 250.000 en € 500.000
5 Hoger dan € 500.000


0 1 2 3 4
0 Samenvatting kwantificering – bedragen in € Onderwerp Laag Gemiddeld Hoog
1
2 01 Algemene uitkering 760.000 1.520.000 2.280.000
3 02 Transitie sociaal domein 600.000 1.200.000 1.800.000
4 03 Algemene verordening gegevensbescherming (wet AVG) 250.000 500.000 750.000
5 04 Borg- en garantstelling 250.000 500.000 750.000
6 05 Financiering 100.000 175.000 250.000
7 06 Integriteit (ambtenaren/bestuurders) 100.000 175.000 250.000
8 07 Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis) 100.000 175.000 250.000
9 08 Cybercrime 100.000 175.000 250.000
10 09 Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen (wegen) 100.000 175.000 250.000
11 10 Gemeentelijk armoedebeleid 100.000 175.000 250.000
12 11 Leges bouwvergunningen -100.000 -175.000 -250.000
13 12 Wijziging(en) in wet- en regelgeving 25.000 62.500 100.000
14 13 Automatisering 25.000 62.500 100.000
15 14 Tegenvaller projectuitvoering 25.000 62.500 100.000
16 15 Onvoorziene projecten 25.000 62.500 100.000
17 16 Begraafplaatsen (ontwikkeling inkomsten) 25.000 62.500 100.000


0 1 2 3 4
0 Samenvatting kwantificering – bedragen in € Onderwerp Laag Gemiddeld Hoog
1 17 Open einde regeling WMO 25.000 62.500 100.000
2 18 Open einde regeling leerlingenvervoer 25.000 62.500 100.000
3 19 Algemene maatregel van bestuur WMO tarieven 25.000 62.500 100.000
4 20 Afwikkeling privatisering GCN -25.000 -62.500 -100.000
5 21 Risicobepaling grondexploitaties (o.b.v. actualisatie 2018) 90.000 90.000 90.000
6 Totaal 2.625.000 5.122.500 7.620.000


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering None 1000000.0 None
Informatieveiligheid Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) None 1200000.0 None
Sociaal domein Openeinderegelingen sociaal domein None 500000.0 None
GR / Verbonden partijen Borg- en garantiestellingen None 500000.0 None
Gemeentefonds Financiering None 175000.0 None
Overig Integriteit (ambtenaren/bestuurders) None 175000.0 None
Personeel Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis) None 175000.0 None
Informatieveiligheid Cybercrime None 175000.0 None
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen (wegen) None 175000.0 None
Omgevingswet Gevolgen uitspraak Programma Aanpak Stikstof None 500000.0 None
Overig Overige risico's None 5000000.0 None

0 1 2
0 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2020 (bedragen in euro’s) Structureel Incidenteel
1
2 1. Post onvoorzien en begrotingsresultaat 2020 627.000
3 2. Algemene reserve 20.180.000
4 3. Onbenutte belastingcapaciteit 7.500.000
5 4. Stille reserves 3.207.000
6 5. Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.500.000 24.014.000


0 1 2 3
0 Samenvatting kwantificering – bedragen in € x 1.000 Onderwerp Gemiddeld Beheersmaatregelen
1
2 01 Algemene uitkering 1.000 Ontwikkelingen vanuit het Rijk worden nauwlettend gevolgd.
3 02 Algemene verordening gegevensbescherming (wet AVG) 1.200 Privacy beleid en procedurebeschrijvingen
4 03 Openeinderegelingen sociaal domein 500 Monitoren van inkomsten & uitgaven, ontwikkelingen volgen vanuit het Rijk.
5 04 Borg- en garantstellingen 500 Er is in 2019 een beleidsnota borg- en garantstellingen vastgesteld met daarin uitgangspunten en werkwijze voor nieuwe borg- en garantstellingen. Toetsen van jaarrekeningen van de betrokken instellingen. Vastleggen van onderzoek- en informatieplicht van deelnemende partijen. Bij nieuwe


0 1 2 3
0 Samenvatting kwantificering – bedragen in € x 1.000 Onderwerp Gemiddeld Beheersmaatregelen
1 borg- en garantstellingen deelnemen in het stakeholdersoverleg.
2 05 Financiering 175 Spreiding van leningen portefeuille. Periodiek overleg met de bank.
3 06 Integriteit (ambtenaren/bestuurders) 175 Sturen op integer handelen: regels en instructies vaststellen, afleggen van ambtseed en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag.
4 07 Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis) 175 Focus op voorkomen van ziekteverzuim; indien verzuim optreedt vroegtijdig aandacht om zieke werknemer weer aan het werk te houden/ te krijgen.
5 08 Cybercrime 175 Voorzien van veilige verbindingen en toegang. Vergroten risicobewustzijn bij medewerkers. Aansluiten bij informatiebeveiligingsdienst van de VNG.
6 09 Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen (wegen) 175 Een vastgesteld beheerplan 2017. Jaarlijkse actualisatie van de wegenprojecten. Overige wegen onderhouden ter borging van de veiligheid en functionaliteit.
7 10 Gevolgen uitspraak Programma Aanpak Stikstof (PAS) 500 Samen met diverse stakeholders wordt een praktische werkwijze vormgegeven zodat vergunningverlening voor de meeste bouwplannen kan worden gecontinueerd. Voor de grotere projecten wordt per project bekeken en gerekend aan de stikstofdepositie.


0 1 2 3
0 Samenvatting kwantificering – bedragen in € x 1.000 Onderwerp Gemiddeld Beheersmaatregelen
1 11 Overige risico's 5.000 Dit betreft de kwantificering van de overige 42 risico's.
2 Totaal 9.575