Naam Tytsjerksteradiel
Code 737
Provincie Friesland
Inwonertal 31870

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gesubsidieerde instellingen 20.0 500000.0 100000.0
Sociaal domein Krimp 15.0 2500000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (excl. SW Fryslân) 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Sociale werkvoorziening 80.0 1000000.0 800000.0
Sociaal domein Sociaal domein - Jeugdzorg 60.0 1500000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen 1.0 25000000.0 250000.0
Belasting Precario 20.0 170000.0 34000.0
Projecten Realisatie zwembad Buitenpost 5.0 6000000.0 300000.0
Overig Overige onvoorziene risico's 50.0 2000000.0 1000000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein None None 1500000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie None None 600000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 800000.0
Belasting Precariobelasting None None 200000.0
Grondexploitatie Borgstelling geldleningen None None 200000.0
Overig Regenwaterputten None None 1700000.0
Omgevingswet PAS en PFAS None None 400000.0

0 1 2 3 4
0 edragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023
1 Begrotingsoverschot / tekort -1.550 -275 646 907
2 Onbenutte belastingcapaciteit OZB - - - -
3 Onbenutte belastingcapaciteit ASH - - - -
4 Onbenutte belastingcapaciteit rioolrecht - - - -
5 Totaal -1.550 -275 646 907


0 1 2 3
0 Me e r j a r ige ontwik k e ling a lge me ne r e se r ve ( P r ogr a mma b e gr oting 2 0 2 0 - 2 0 2 3 )
1 (bedragen in € x 1.000)
2 prognose meerjarenbegroting 2020-2023 d a tum Muta tie s Sa ld o
3 Sa ld o a lge me ne r e se r ve ( j a a r r e k . 2 0 1 8 ) 1-1-2019 1 5 .4 5 0
4 Muta tie s in 2 0 1 9 :
5 Resultaat jaarrekening 2018 -6.970
6 Overboeking vanuit reserve precario 2.504
7 Overige ontrekkingen conform besluiten (t/m 2e bestuursrapportage) -1.635
8 Overige vermeerderingen cf besluiten 29
9 Caparis Fair Deal (incidenteel voordelig) 1.147
10 Precariobelasting 2019 598
11 31-12-2019 1 1 .1 2 3
12 Muta tie s in 2 0 2 0 :
13 Verwacht resultaat jaarrekening 2019 op basis van 2e bestuursrapportage c.a. -4.348
14 Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) -257
15 Overige vermeerderingen cf besluiten -
16 Precariobelasting 2020 598
17 Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve -642
18 Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel -27
19 31-12-2020 6 .4 4 8
20 Muta tie s in 2 0 2 1 :
21 Saldo 2020 uit meerjarenbegroting 2020-2023 -1.550
22 Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) -263
23 Overige vermeerderingen cf besluiten -
24 Precariobelasting 2020 598
25 Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve -332
26 Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel -119
27 31-12-2021 4 .7 8 2
28 Muta tie s in 2 0 2 2 :
29 Saldo 2021 uit meerjarenbegroting 2020-2023 -275
30 Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) -263
31 Overige vermeerderingen cf besluiten -
32 Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve -158
33 Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel -125
34 31-12-2022 3 .9 6 1
35 Muta tie s in 2 0 2 3 :
36 Saldo 2022 uit meerjarenbegroting 2020-2023 646
37 Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) -263
38 Overige vermeerderingen cf besluiten -
39 Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve -93
40 Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel -160
41 31-12-2023 4 .0 9 1
42 Muta tie s in 2 0 2 4 :
43 Saldo 2023 uit meerjarenbegroting 2020-2023 907
44 Overige ontrrekkingen cf besluiten (regiodeal) -263
45 Overige vermeerderingen cf besluiten -
46 Incidentele onderwerpen tlv algemene reserve -
47 Caparis nadeel 2020_2024 dekking incidenteel -23
48 31-12-2024 4 .7 1 2
49


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 C las s ific atie r is ic o ' s
1
2 Weer s tan ds v er m o g en h o o g / m iddel) / laag / g een
3
4 Ris ic o ' s beg r o tin g 2020 Kan s o ptr eden v an h et r is ic io Effec t v an r is ic o o p u itv o er in g bes taan d beleid Fin an c iële im pac t v an h et r is ic o Valt h et r is ic o te kwan tific er en in ( €) A dequ ate beh eer s m aatr eg el v er eis t en aan wezig Ver wac h t bes lag o p weer s tan ds c apac iteit Te v er wac h ten bes lag o p weer s tan ds c apac iteit ( €)
5 m in . m ax .
6 Sociaal Domein midden geen hoog ja 750.000 1.500.000
7 Bouwgrondexploitatie laag laag midden ja 300.000 600.000
8 Algemene uitkering midden laag midden ja 400.000 800.000
9 Precariobelasting laag laag hoog ja 200.000
10 Borgstelling geldeningen laag geen laag nee 200.000
11 Regenwaterputten laag geen hoog ja 1.700.000
12 PAS en PFAS midden midden laag nee 400.000