Naam Heerenveen
Code 74
Provincie Friesland
Inwonertal 50192

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein None None 4250000.0
Personeel Bedrijfsvoering None None 3740000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 2550000.0
Grondexploitatie Grondbedrijf None None 2380000.0
Belasting Inkomsten None None 1020000.0
Overig Bezuinigingsmaatregel None None 1020000.0
Overig Externe factoren None None 1020000.0
Overig Financiering None None 680000.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen None None 340000.0
Overig Accountant None None 170000.0
Overig Interne controle (VIC) None None None

0
0 V erloop weerstandsvermogen 2018 2019 2020 2021
1 Stand 1 januari 15.600 17.000 17.000 17.000
2
3 Mutaties
4 Mutatie risicoprofiel 1.400 0 0 0
5 Totaal mutaties 1.400 0 0 0
6
7 Stand per 31 december 17.000 17.000 17.000 17.000


0 1 2
0 R atio Waardering Betekenis
1 >2 A Uitstekend
2 1,4 – 2,0 B Ruim voldoende
3 1,0 – 1,4 C Voldoende
4 0,8 – 1,0 D Matig
5 0,6 – 0,8 E Onvoldoende
6 < 0,6 F Ruim onvoldoende


0 1
0
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3
0 Zekerheidspercentage Bedrag Statistieken Waarde
1 10% € 5.488.398 Minimum € 2.166.462
2 25% € 6.669.822 Maximum € 40.280.527
3 50% € 8.254.656 Gemiddeld € 8.862.696
4 75% € 10.076.538 Standaarddeviatie € 3.690.553
5 80% € 10.588.132 Absolute maximum € 64.296.632
6 90% € 12.176.432 Trekkingen 100.000
7 95% € 14.150.707
8 99% € 26.368.893


0 1 2 3
0 Risico Kans van Omvang Maatregelen optreden Dat de zorgvraag in de 50% € 500.000 – Vroegtijdig signaleren en inzet op jeugd van 10% alsnog € 1.800.000 preventie. Resultaatgerichte afspraken optreedt met zorgaanbieders die specialistische zorg leveren, over onder andere de duur van de zorg.
1 Als de samenwerking niet 75% € 300.000 – Dit risico wordt bij de volgende update samengevoegd met onderstaand risico wordt gerealiseerd blijft € 500.000 tot het volgende risico: besluitvorming de kwetsbaarheid van ICT over samenwerking vraagt onderbouwing bestaan doordat ICT in die deels gebaseerd is op verwachtingen grote mate afhankelijk is over de toekomst. Er kunnen, zowel bij van enkele een go als no go, onverwachte risico’s sleutelfunctionarissen ontstaan. De verwachte maximale omvang schatten wij in op € 500.000. Door kwaliteit boven snelheid te verkiezen willen wij dit risico beheersen. De kans dat dit risico zich manifesteert schatten wij op 40%.
2 Beslissing over de 50% € 100.000 – Zie risico hierboven. samenwerking ICT-gebied € 800.000 op basis van tijdsdruk en onvolledige informatie
3 Dat de BNG de 5% € 23.000.000 De garantstelling geeft risico’s. vermogens- Onderzoek naar vermindering heeft instandhoudings- plaatsgevonden. Garantstelling wordt in


0 1 2 3
0 verklaring in roept ten aanzien van Sportstad BV de volgende update verwerkt overeenkomstig het raadsbesluit herfinanciering Sportstad van juni 2017.
1 Dat de geraamde opbrengsten grondexploitaties niet worden gerealiseerd, rekening houdend met de bestaande voorzieningen 20% € 5.050.900 Per complex wordt een risicoanalyse uitgevoerd en waar nodig een voorziening getroffen of wordt een deel van de boekwaarde afgeboekt. Eind 2017 worden procesafspraken voor de risicoanalyse per complex gemaakt.
2 Overdracht van watergangen aan Wetterskip niet gerealiseerd, waardoor er ongedekte kosten zijn voor het baggeren. Tevens loopt de gemeente een risico voor onterecht geclaimde BTW, ook over de afgelopen jaren. 99% € 195.000 – € 400.000 Provinciebreed wordt met alle gemeentes, fiscaal adviseurs/ belastingdienst en het Wetterskip overleg gevoerd over een definitieve en de volledige overdracht van het waterbeheer. Na het opmaken van het risicoprofiel in mei, is dit risico gemuteerd en financieel verwerkt in het verzamelbesluit 2017-2. Bij de volgende risico-update zal dit risico verdwijnen.
3 APPA – Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers De gemeente Heerenveen heeft voor alle (ex-) wethouders een verzekering afgesloten bij Loyalis om hiermee de verplichte pensioenen te kunnen uitbetalen. Door schommelende rentes verschilt de jaarlijkse storting van de gemeente in de hiervoor ingestelde voorziening. Bij een hoge rente hoeven we minder geld te storten om onze verplichtingen na te komen. Bij een lage rente werkt dit omgekeerd. 50% € 250.000 – € 500.000 1. Toepassing risicomanagement: door toevoegen van de voorziening APPA in NARIS (gezien de mutaties in de benodigde voorziening is het wenselijk dat dit gedurende het hele jaar in beeld is). Hiervoor is NARIS het aangewezen hulpmiddel. 2. Periodieke controles onder andere door het vergelijken van de berekeningen van Loyalis en de jaarlijkse betalingen van ons aan de (ex) wethouders.
4 Oplopende subsidietekort Wsw doordat eventuele CAO stijging van de lonen niet wordt gecompenseerd door de rijksbijdrage 50% € 700.000 De CAO-Wsw loopt tot en met 2018. Tot die tijd wordt de CAO gecompenseerd door de rijksbijdrage. Niet helder is of dit ook na 2018 het geval blijft.


0 1 2 3
0 Lagere uitkering uit het gemeentefonds. 50% € 1.000.000 Verantwoorden en bijsturen in de perspectiefnota, begroting, jaarrekening en/of verzamelbesluiten. Jaarlijks is er een kans op een hogere of lagere algemene uitkering. De oorzaak daarvan is de omvang en de verdeling van het gemeentefonds door de Rijksoverheid. Dit is een structureel risico waarop de gemeente geen invloed heeft. De gevolgen zijn meer of minder financiële middelen voor uitvoering van gemeentelijke overheidstaken. Gezien de positieve ontwikkeling van het gemeentefonds zullen wij de kans van optreden bij de volgende update verlagen naar 10%.
1 Mogelijk effect van kostenverhoging van de jeugd als gevolg van nieuwe vormen van inkoop - arrangementsfinanciering 40% € 800.000 Het monitoren van het zorggebruik als de gemiddelde prijs per traject. En het monitoren van het resultaat per traject van de zorgaanbieder.


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen REK BEGR BEGR BEGR BEGR BEGR
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Netto schuldquote 78,4% 116,0% 85,3% 85,7% 83,2% 81,9%
3 Netto schuldquote (gecorrigeerd) 78,2% 115,9% 85,1% 85,5% 83,0% 81,7%
4 Solvabiliteit 17,4% 8,2% 18,8% 18,5% 18,5% 18,2%
5 Grondexploitatie 22,2% 23,3% 17,0% 15,5% 14,8% 14,1%
6 Structurele exploitatieruimte 17,0% 0,9% 0,9% 1,9% 2,2% 2,3%
7 Belastingcapaciteit 99,3% 100,6% 102,8% 104,0% 105,4% 106,8%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None 5900000.0 None
Sociaal domein Risico door de open einde financiering van de Jeugdwet. Dit risico wordt extra vergroot door de externe verwijzingen die voor 78% het zorggebruik bepalen. 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Daarnaast is er vanaf 2018 een extra risico door kostenverhoging als mogelijk effect van de nieuwe inkoop. 50.0 2600000.0 1300000.0
Belasting Verplichting tot betaling van Vennootschapsbelasting (VPB) over de exploitaties grondbedrijf. 50.0 1400000.0 700000.0
Sociaal domein De vastgestelde formatie van het Team jeugd en gezin (Tjg) is mogelijk onvoldoende om alle taken uit te voeren. Er zijn diverse ontwikkelingen van invloed op de opdracht en de werkvoorraad voor het Tjg. 80.0 350000.0 280000.0
ICT algemeen De afdeling Informatie & ICT (I&I) is onvoldoende toegerust met financiële en personele middelen. De kans van optreden betreft niet meer de samenwerking met de gemeente Sùdwest-Fryslân die niet is doorgegaan, maar wat er wordt gevraagd aan I&I en de ambities van de gemeente zelf en anderen (Rijk, Europa). Het financieel gevolg betreft voornamelijk daarvoor noodzakelijk personeel. In de ICT Benchmark Gemeenten, waaraan is deelgenomen, is de verwachting dat de kosten van personeel en andere ICT kosten de komende jaren verder zullen stijgen. Het gehele risicoprofiel met betrekking tot I&I is opgenomen onder “Meerjarig financieel programma” in de paragraaf Bedrijfsvoering, Ontwikkelingen. 75.0 300000.0 225000.0
Personeel Niet voldoende dekking in het APPA-fonds ambtsdragers ter dekking van de betaling van de (toekomstige) pensioenen. 50.0 375000.0 187500.0
Personeel Risico van een oplopend subsidietekort Wsw doordat eventuele CAO-stijging van de lonen niet wordt gecompenseerd door de rijksbijdrage. 50.0 700000.0 350000.0
Gemeentefonds Lagere uitkering uit het gemeentefonds. 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein SDF vordert vanaf 1 januari 2018 gemaakte kosten terug vanwege onjuiste inzet Beschermd wonen en ThuisPlus lokaal. 50.0 325000.0 162500.0
BUIG Ontoereikend budget voor uitkeringen (BUIG) als gevolg van de open einde regeling. 50.0 1200000.0 600000.0

Risico

Kans van optreden

Omvang

Maatregelen

Risico's grondexploitaties

Diverse kansen i.v.m. meerdere onder-liggende risico's

€ 5.900.000

Aan de hand van afwijkingen in de halfjaarlijkse monitor grondbedrijf wordt bijgestuurd. De betrouwbaarheid van deze cijfers is toegenomen door de aanschaf van het nieuwe technische systeem: 'grexmanager metafoor'.

Risico door de open einde financiering van de Jeugdwet. Dit risico wordt extra vergroot door de externe verwijzingen die voor 78% het zorggebruik bepalen.

Daarnaast is er vanaf 2018 een extra risico door kostenverhoging als mogelijk effect van de nieuwe inkoop.

50%

€ 1.000.000 - € 2.600.000

Door het versterken van vroege signalering en  preventieve inzet wordt specialistische hulp vaker voorkomen. Ook maken we afspraken met externe verwijzers zoals huisartsen en bieden andere vormen van zorg aan zoals de praktijkondersteuner huisarts-jeugd.

Door het monitoren en analyseren van de effecten van de nieuwe inkoop. Waar sprake is van kostenverhogingen gaan we in gesprek met de aanbieders om dit
te verklaren en
terug te dringen.

Dit doen we samen met andere gemeenten die gezamenlijk deze inkoop hebben gedaan via de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Fryslân (SDF).

Verplichting tot betaling van Vennootschapsbelasting (VPB) over de exploitaties grondbedrijf.

50%

€ 1.400.000

Op basis van de huidige uitgangspunten voor de grondexploitaties ontstaat er in de periode 2026-2032 een VPB-last van circa € 1,4 miljoen. De hoogte is nog afhankelijk van de mate waarin de verwachtingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Een vertraging of versnelling van de uitgifte, een stijging van de bouwkosten enz. kunnen hier nog op van invloed zijn. In 2018 bekijken wij de mogelijkheden deze lasten toe te rekenen aan de diverse complexen. Het effect hiervan zal vervolgens zichtbaar worden in het verwachte resultaat van het complex.

De vastgestelde formatie van het Team jeugd en gezin (Tjg) is mogelijk onvoldoende om alle taken uit te voeren.
Er zijn diverse ontwikkelingen van invloed op de opdracht en de werkvoorraad voor het Tjg.

80%

€ 200.000 -    € 500.000

De opdracht, taken en sturingsmogelijkheden van het Tjg zijn inzichtelijk. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke formatie en expertise benodigd is.
Er vindt daarnaast een traject plaats om de processen te optimaliseren.

De afdeling Informatie & ICT (I&I) is onvoldoende toegerust met financiële en personele middelen.
De kans van optreden betreft niet meer de samenwerking met de gemeente Sùdwest-Fryslân die niet is doorgegaan, maar wat er wordt gevraagd aan I&I en de ambities van de gemeente zelf en anderen (Rijk, Europa).
Het financieel gevolg betreft voornamelijk daarvoor noodzakelijk personeel. In de ICT Benchmark Gemeenten, waaraan is deelgenomen, is de verwachting dat de kosten van personeel en andere ICT kosten de komende jaren verder zullen stijgen.
Het gehele risicoprofiel met betrekking tot I&I is opgenomen onder “Meerjarig financieel programma” in de paragraaf Bedrijfsvoering, Ontwikkelingen.

75%

€ 200.000 -    € 400.000

De stand van zaken van de beheersmaatregelen is:

  1. Opstellen voorlopige ICT-visie is voor elkaar.
  2. Bepalen benodigde formatie gebeurt in 2019.
  3. Deelname aan de ICT Benchmark Gemeenten loopt en is voor 3 jaar geregeld vanaf 2018.
  4. Meerjarig financieel overzicht is voor elkaar.

Niet voldoende dekking in het APPA-fonds ambtsdragers ter dekking van de betaling van de (toekomstige) pensioenen.

50%

€ 250.000 -    € 500.000

Indien noodzakelijk vermelden in een Planning & Control (P&C) document
(bij voorkeur een verzamelbesluit of anders in de jaarrekening).

Risico van een oplopend subsidietekort Wsw doordat eventuele CAO-stijging van de lonen niet wordt gecompenseerd door de rijksbijdrage.

50%

€ 700.000

De CAO-Wsw loopt tot en met 2018. Tot die tijd wordt CAO gecompenseerd door rijksbijdrage. Niet helder of dit ook na 2018 het geval blijft. Risico blijft bestaan.

Lagere uitkering uit het gemeentefonds.

50%

€ 1.000.000

De circulaires van het ministerie juist vertalen en de mutaties verantwoorden en bijsturen in de planning & control documenten.

SDF vordert vanaf 1 januari 2018 gemaakte kosten terug vanwege onjuiste inzet Beschermd wonen en ThuisPlus lokaal.

50%

€ 150.000 -    € 500.000

Indicatie vindt lokaal plaats. Door lokale  monitoring worden kostenstijgingen tijdig gesignaleerd.
Tevens vindt momenteel overleg plaats met de centrumgemeente over de afbakening van de doelgroep.

Ontoereikend budget voor uitkeringen (BUIG) als gevolg van de open einde regeling.

50%

€ 1.200.000

Er wordt intensief ingezet op re-integratie en poortwachterfunctie om het aantal uitkeringen terug te dringen.
Eventueel kan beroep worden gedaan op de Vangnetregeling.Kengetallen

BEGR

BEGR

BEGR

BEGR

2019

2020

2021

2022

Netto schuldquote

91,8%

86,0%

80,0%

74,7%

Netto schuldquote (gecorrigeerd)

91,7%

86,0%

80,0%

74,6%

Solvabiliteit

17,9%

19,7%

22,7%

25,1%

Grondexploitatie

18,1%

17,8%

17,3%

16,6%

Structurele exploitatieruimte

0,5%

1,2%

2,4%

2,5%

Belastingcapaciteit

105,9%

106,2%

107,4%

108,7%Ratio

Waardering

Betekenis

>2

A

Uitstekend

1,4 – 2,0

B

Ruim voldoende

1,0 – 1,4

C

Voldoende

0,8 – 1,0

D

Matig

0,6 – 0,8

E

Onvoldoende

< 0,6

F

Ruim onvoldoendeBeschikbare weerstandsvermogen € 22.670.000

Ratio =

= 1

Benodigd weerstandsvermogen € 22.670.000

Waardering en betekenis : C2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None 5900000.0 None
Sociaal domein Risico van een ontoereikend budget door de open einde financiering van de Jeugdwet. 99.0 1245000.0 1232550.0
ICT algemeen Eén of meerdere informatiesystemen/grote applicaties (software) moeten vervangen worden. 70.0 300000.0 210000.0
Personeel Niet voldoende dekking in het APPA-fonds voor ambtsdragers ter dekking van de betaling van de (toekomstige) pensioenen. 50.0 375000.0 187500.0
Belasting Verplichting tot betaling van Vennootschapsbelasting (VPB) over de exploitaties grondbedrijf. 50.0 1400000.0 700000.0
Gemeentefonds Lagere uitkering uit het gemeentefonds 50.0 1000000.0 500000.0
Belasting Onvoldoende budget hebben in de begroting 2019 e.v. om de gevolgen van de vervallen btw aftrek sport te compenseren. 90.0 350000.0 315000.0
Sociaal domein Aanzuigende werking himmelsjek en wmo-vervoer 80.0 675000.0 540000.0
Belasting Legesinkomsten van de omgevingsvergunningen dalen door het verdwijnen van de technische toetsing. 90.0 400000.0 360000.0
Belasting Verplichte afname van grond en boerderij op het IBF voor een getaxeerde waarde. 20.0 1146000.0 229200.0

0 1 2 3
0 Risico Kans van optreden Omvang Maatregelen
1 Risico's grondexploitaties Diverse kansen in verband met meerdere onderliggende risico's. € 5.900.000 Aan de hand van afwijkingen in de halfjaarlijkse monitor grondbedrijf sturen we bij.


0 1 2
0 Ratio Waardering Betekenis
1 >2 A Uitstekend
2 1,4 – 2,0 B Ruim voldoende
3 1,0 – 1,4 C Voldoende
4 0,8 – 1,0 D Matig
5 0,6 – 0,8 E Onvoldoende
6 < 0,6 F Ruim onvoldoende


0 1
0
1
2


0 1 2 3
0 Risico van een ontoereikend budget door de open einde financiering van de Jeugdwet. 99% € 410.000 - € 2.900.000 Op zowel lokaal (zoals de onderhandelaar) als regionaal niveau (zoals het nader uitwerken van het inkoopmodel) worden de adviezen van de Taskforce en in Heerenveen ontwikkelde ideeën uitgevoerd. Doel is om te komen tot een meer beheersbare uitvoering van de Jeugdwet. Op nationaal niveau gaat het Rijk kijken naar mogelijke structurele extra middelen.
1 Eén of meerdere informatiesystemen/grote applicaties (software) moeten vervangen worden. 70% € 200.000 - € 400.000 S In 2019 maken wij een goede contractadministratie voor elkaar. Op die manier kunnen wij vanaf 2020 softwarecontracten beter managen. Anno september 2019 is de contractadministratie grotendeels klaar. In de resterende maanden wordt die verder afgemaakt. oftware wordt vervangen wanneer dat onontkoombaar en onvermijdelijk is. Anno september 2019 is de kans groot dat dit binnen afzienbare tijd voor 2 systemen noodzakelijk is.
2 Niet voldoende dekking in het APPA-fonds voor ambtsdragers ter dekking van de betaling van de (toekomstige) pensioenen. 50% € 250.000 - € 500.000 Indien noodzakelijk vermelden in een planning & control document (verzamelbesluit of jaarrekening).
3 Verplichting tot betaling van Vennootschapsbelasting (VPB) over de exploitaties grondbedrijf. 50% € 1.400.000 Op basis van de huidige uitgangspunten voor de grondexploitaties, ontstaat er in de periode 2026-2032 een VPB-last


0 1 2 3
0 van circa € 1,4 miljoen. De hoogte is nog afhankelijk van de mate waarin de verwachtingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Een vertraging of versnelling van de uitgifte, een stijging van de bouwkosten enz. kunnen hier nog invloed op hebben. In 2020 bekijken wij de mogelijkheden om deze lasten toe te rekenen aan de diverse complexen. Het effect hiervan wordt vervolgens zichtbaar in het verwachte resultaat van het complex.
1 Lagere uitkering uit het gemeentefonds. 50% € 1.000.000 De circulaires van het ministerie juist vertalen en de mutaties verantwoorden en bijsturen in de planning & control documenten.
2 Onvoldoende budget hebben in de begroting 2019 e.v. om de gevolgen van de vervallen btw aftrek sport te compenseren 90% € 350.000 In de begroting 2019 is eenmalig rekening gehouden met € 175.000 In 2019 wordt een beroep gedaan op de SPUKregeling waarmee een deel van de btw kan worden gecompenseerd. Vooralsnog is het mogelijk om voor maximaal 5 jaar een beroep hierop te doen.
3 Aanzuigende werking himmelsjek en wmo-vervoer 80% € 675.000 In de begroting 2020 is de toename van het aantal 75-plussers procentueel meegenomen. Voor 2019 niet. Vanaf de zomer 2019 wordt in kaart gebracht welke sturingsmogelijkheden (wet, beleid, inkoop, toegang, administratie) wij nog meer kunnen


0 1 2 3
0 benutten, gelet op wet- en regelgeving.
1 Legesinkomsten van de omgevingsvergunningen dalen door het verdwijnen van de technische toetsing 90% € 400.000 In het kader van personeelsmanagement zoveel als mogelijk voorsorteren op de ontwikkeling die per 1-12021 ingaat (geen vast personeel aannemen om dit onderdeel) en minder inhuur van specialistische kennis.
2 Verplichte afname van grond en boerderij op het IBF voor een getaxeerde waarde. 20% € 1.146.000 Afhankelijk van derden en marktomstandigheden.


0 1 2 3 4
0 Kengetallen BEGR BEGR BEGR BEGR
1 2020 2021 2022 2023
2 Netto schuldquote 75,7% 68,8% 64,8% 59,3%
3 Netto schuldquote (gecorrigeerd) 75,6% 68,7% 64,7% 59,2%
4 Solvabiliteit 20,1% 21,4% 22,1% 23,1%
5 Grondexploitatie 13,6% 11,2% 9,0% 7,3%
6 Structurele exploitatieruimte 0,0% 3,0% 1,8% 3,1%
7 Belastingcapaciteit 107,9% 109,4% 110,8% 112,3%