Naam Asten
Code 743
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 16719

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Toename aanvragen / minder uitstroom Participatiewet ((bijzondere) bijstandsuitkeringen). Meer uitkeringen dan begroot. Door enerzijds de economische ontwikkelingen in zijn algemeenheid, afgeleid van de water- en hagelschaderamp uit 2016 en bijzondere leenbijstand aan statushouders. 90.0 270000.0 243000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling(en). Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaansprakelijkheid. 50.0 350000.0 175000.0
Projecten (Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen e.a.: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel van de kosten t.l.v. de reserve riolering gebracht. Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten worden, stijgen de structurele (afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten t.l.v. de reserve kunnen worden gebracht. 70.0 490000.0 343000.0
GR / Verbonden partijen Beheersbaarheid en kostenplaatje regionale samenwerking in opstartfase, transities sociaal domein 70.0 490000.0 343000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen (financieel) 90.0 112500.0 101250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming 90.0 112500.0 101250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Imagoschade, aansprakelijkheid bij verstrekken onjuiste informatie 90.0 112500.0 101250.0
ICT algemeen Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie 90.0 112500.0 101250.0
Gemeentefonds Fluctuatie Algemene Uitkering Rijksoverheid 70.0 210000.0 147000.0
GR / Verbonden partijen Boete Attero verwerking afval None None None
Kapitaalgoederen Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van de openbare ruimte (wegen, groen, OV, riolering, straatmeubilair) kan kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Daarnaast stijgt de kans op schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500 per toegekende schadeclaim is al als apart risico opgenomen). Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven om schade in de openbare ruimte te herstellen. Ook toename van de kans op schade door extreem weer zoals windhozen, hagelbuien, etc. 70.0 87500.0 61250.0
Calamiteiten, rampen Vanaf 2017 is de brandweer niet meer inzetbaar bij het opruimen van de openbare ruimte na calamiteiten, bijv. opruimen van een openbare weg na een ongeluk waarbij olie, chemicaliën, afval etc. is achtergebleven. Hiervoor wordt een overeenkomst met Blink aangegaan. Het aantal incidenten op jaarbasis is onzeker waardoor de geraamde kostenpost in de begroting onvoldoende kan zijn. 90.0 9000.0 8100.0
Belasting Risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen dan begroot. 50.0 62500.0 31250.0
Belasting Risico op lagere aantallen toeristische overnachtingen en arbeidsmigranten dan begroot 90.0 31500.0 28350.0
Sociaal domein Bij de raming 2018 is geen rekening gehouden met incidentele grote aanvragen voor woningaanpassingen. 70.0 87500.0 61250.0
Sociaal domein Er wordt maximaal gebruik gemaakt van CVV (collectieve vervoersvoorziening). 30.0 210000.0 63000.0
GR / Verbonden partijen Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de BBZregeling, verstrekking bedrijfskrediet. 70.0 87500.0 61250.0
Sociaal domein Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer. 70.0 24500.0 17150.0
BUIG Fluctuatie budget gebundelde uitkering en BBZ van het rijk 50.0 62500.0 31250.0
Belasting Invoeren VPB voor gemeenten: herziening belastingpositie overheidsbedrijven omdat zij concurrentievoordeel (kunnen) hebben doordat zij geen VPB betalen. Onderzoek naar de gevolgen voor Asten is bijna afgerond, inschatting is dat de impact gering is. 70.0 87500.0 61250.0
Aanbesteding Aanpassing BBV m.b.t. afschrijving: De financiële consequenties van alle nieuwe investeringen (vanaf 2017) met maatschappelijk nut in de openbare ruimte zijn in de begroting 2017 verwerkt. De financiële consequenties van investeringen die gepland zijn voor 2016, maar uiteindelijk in 2017 of later worden uitgevoerd zijn nog niet meegenomen. Dit kan een nadelig structureel effect hebben. 70.0 87500.0 61250.0
GR / Verbonden partijen Beheersbaarheid netwerkorganisatie 50.0 62500.0 31250.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GR Senzer en GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk maatregelen voor getroffen). 50.0 62500.0 31250.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio / bluswater VRZBO: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare bluswatervoorziening. Door een aangepaste ontwerpnorm van Brabant Water (2014) zal het aantal brandkranen drastisch verminderen. VRZBO heeft een oplossing gevonden om het tekort aan bluswater op te lossen. De bijdrage voor de gemeente Asten is hierdoor met € 4.200 verhoogd. Momenteel vindt een inventarisatie van de bluswatervoorzieningen in het buitengebied plaats en een bluswaterdekkingsanalyse van de bedrijventerreinen. Mogelijk is het wenselijk om nog meer openbare bluswatervoorzieningen aan te leggen. Voor de openbare bluswatervoorzieningen (eigendom gemeente) zal nog in 2017 een controlesysteem worden opgezet, deze openbare bluswatervoorzieningen zullen periodiek gecontroleerd worden op capaciteit. Gebleken is dat brandpreventie een steeds belangrijker onderdeel wordt van de totale brandweerketen, waardoor we een hoger budget nodig hebben om de projecten verantwoord te kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het om het verder implementeren van het project Brandveilig Leven. Bij dit project werken gemeente en Veiligheidsregio samen. Doelstelling is ‘het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van burgers in hun woonomgeving’. In dit kader zijn we als gemeente het project woningcheck in 2017 gestart. Ook zijn er andere initiatieven onderhanden. 70.0 24500.0 17150.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures door bv. onvoldoende motivering van besluiten. Termijn afhandeling bezwaarschrift staat soms onder druk, dit kan leiden tot boetes. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid. 90.0 31500.0 28350.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Tendens: toename WOB verzoeken. Leidt tot capaciteitsproblemen en risico op vergoeding dwangsom / proceskosten bij niet tijdig afhandelen. 90.0 9000.0 8100.0
Aanbesteding Onjuiste inkoop en contractbeheer kunnen leiden tot gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden. 70.0 24500.0 17150.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt. 10.0 1983000.0 198300.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten. 50.0 17500.0 8750.0
Kapitaalgoederen Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering). 10.0 70000.0 7000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan naburige panden en inventaris (indien schade groter dan 2x € 2.500.000 per jaar). 30.0 210000.0 63000.0
Bodemsanering Landelijke ambitie om in 2030 een schone bodem te hebben in heel NL. 10.0 70000.0 7000.0

0 1 2 3 4
0 Kengetallen 2016 2017 2018 Oordeel
1 Netto schuldquote -15% 16% 9% voldoende
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -29% -4% -11% voldoende
3 Solvabiliteitsratio 66% 62% 61% voldoende
4 Structurele exploitatieruimte 0,18% 0,25% 1,11% voldoende
5 Grondexploitatie 17% 17% 8% n.v.t.
6 Belastingcapaciteit 87% 85% 87% voldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 IMPACT
1 K A N S Klasse Minder dan € 20.000 score 1 Tussen € 20.001 en € 50.000 score 2 Tussen € 50.001 en € 200.000 score 3 Tussen € 200.001 en € 400.000 score 4 Meer dan € 400.001 (*) score 5
2 Zeer groot Vaker dan 1x/jaar score 5 12, 26 90% 14, 25 5, 6, 7, 8 1
3 Groot 1x per 1-2 jaar score 4 70% 18, 24, 27 11, 15, 17, 20, 21 9 3, 4
4 Gemiddeld 1x per 2-5 jaar score 3 50% 29 19, 22, 23 13 2
5 Klein 1x per 5-10 jaar score 2 30% 16, 31
6 Zeer klein Minder dan 1x per 10 jaar score 1 10% 28, 30, 32


0 1 2 3 4 5
0 isico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 Economische ontwikkeling / Water- en Hagelschade / Statushouders 1 Toename aanvragen / minder uitstroom Participatiewet (bijzondere) bijstandsuitkeringen). Meer uitkeringen dan begroot. Door enerzijds de economische ontwikkelingen in zijn algemeenheid, afgeleid van de water- en hagelschaderamp uit 2016 en bijzondere leenbijstand aan statushouders. 5 4 270.000
2 (Grote) projecten 2 Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling(en). Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaansprakelijkheid. 3 5 350.000
3 3 (Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen e.a.: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel van de kosten t.l.v. de reserve riolering gebracht. Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten worden, stijgen de structurele (afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten t.l.v. de reserve kunnen worden gebracht. 4 5 490.000
4 Beheersbaar- heid en kostenplaatje regionale samenwerking in opstartfase, transities sociaal domein 4 GR Senzer: In 2016 was er een forse overschrijding (zie risico 1) door toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in Asten. Door de huidige verdeelsystematiek wordt dit tekort gezamenlijk gedragen met de andere deelnemers in de GR. 4 5 R 490.000
5 GR Peelgemeenten: Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten operationeel. De uitvoeringskosten zijn lager t.o.v. de GR Peel 6.1 (zij het minder laag dan verwacht o.b.v. de businesscase/bedrijfsplan omdat er meer tijd nodig is om de ontvlechting te realiseren en de dienstverleningsprocessen optimaal ingericht te hebben). 2017 is een ontwikkeljaar waarin processen zowel in het lokale gebiedsteam als bovenlokaal in de uitvoeringsorganisatie worden geoptimaliseerd waarbij de verwachting is dat daardoor de uitvoerings- en programmakosten kunnen dalen op termijn (bijv. Transformatie Jeugdzorg, vereenvoudiging structuur diagnose/behandeling kosten, inkoopmaatregelen). Vanaf 2018 is er meer duidelijkheid over het totale kostenplaatje (uitvoeringskosten en programmakosten).
6 Sociaal domein: In 2016 was er een tekort op het sociaal domein. Ook in 2017 en volgende jaren wordt een (aflopend) tekort verwacht.
7 (Voorbereiding) thema Belastingen: In 2017 vinden de voorbereidingen plaats over de mogelijke uitbesteding van de taken van het taakveld Belastingen.
8 Algemeen / regionale samenwerking: Het is nog niet duidelijk welke besparing of welke extra kosten de totale regionale samenwerking met zich mee


0 1 2 3 4 5
0 Risico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 brengt. Huidige inschatting is dat de stelpost van € 100.000 realiseerbaar is in 2018. Wel risico op frictiekosten. Risico op achterblijvende inefficiency in de eigen organisatie. Belastingrisico's (BTW en VPB).
2 Verbonden partijen (financieel) 5 Omgevingsdienst ZO Brabant (ODZOB): Risico op een hogere financiële bijdrage door: 1) Het algemeen bestuur heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling de flexibiliteit om te besluiten de omschrijving van het landelijk basistakenpakket aan te passen, met als gevolg dat de gemeente Asten dan meer taken bij de ODZOB moet onderbrengen. 2) De financiële bijdrage is een inschatting van een vastgesteld uurtarief tegen de te verwachten uren o.b.v. de te verwachten vergunningaanvragen en meldingen die binnen komen en de hoeveelheid handhavingszaken die uit de controles voortvloeien. De rekening aan de gemeente Asten is o.b.v. nacalculatie. 5 3 112.500
3 Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming 6 Bezwaar op bestemmingsheffingen en leges (bijv. rioolheffing, OZB, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en bouwleges) die leidt tot hoger beroep. Risico op terugbetalen leges. 5 3 112.500
4 Imagoschade, aansprakelijkheid bij verstrekken onjuiste informatie 7 Gemeente verstrekt verkeerde info. Privacyregels worden geschonden. Vanaf 1-1-2016 gaat de wet Meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat de gemeente onverwijld een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een datalek. Bij overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd (verhoogd naar max. 20 miljoen euro). Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv. waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen / storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid. 5 3 112.500
5 Afhankelijk- heid ICT systemen en beveiliging informatie 8 Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Afhankelijkheid van continue beschikbaarheid van het zaaksysteem en de daaraan gekoppelde systemen waarmee gegevens worden uitgewisseld. Stel internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, juist en tijdig verstrekken informatie aan landelijke voorziening (bv BAG). Uitval en/of storingen vormen een bedreiging voor de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening. 5 3 112.500
6 Fluctuatie Algemene Uitkering Rijksoverheid 9 De algemene uitkering schommelt veel. Dit maakt het moeilijk om een gedegen meerjarenraming van de algemene uitkering te maken. 4 4 210.000
7 Boete Attero verwerking afval 10 De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid B.V. aanbiedingscontracten afgesloten die liepen tot 1 februari 2017 voor wat betreft het brandbaar huishoudelijk restafval. Attero heeft de betrokken gemeenten een naheffing in rekening gebracht omtrent onvoldoende aangeleverde kTon restafval. De vordering van Attero tot vernietiging van het arbitrale vonnis is afgewezen. Formeel kan Attero tegen deze uitspraak cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad. Dat moet binnen 3 maanden na de uitspraak, dus uiterlijk 27 september 2017. Niet bekend is nog of ze dit hebben gedaan resp. nog gaan doen. PM PM PM
8 2.260.000


0 1 2 3 4 5
0 isico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade 11 Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van de openbare ruimte (wegen, groen, OV, riolering, straatmeubilair) kan kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Daarnaast stijgt de kans op schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500 per toegekende schadeclaim is al als apart risico opgenomen). Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven om schade in de openbare ruimte te herstellen. Ook toename van de kans op schade door extreem weer zoals windhozen, hagelbuien, etc. 4 3 87.500
2 12 Vanaf 2017 is de brandweer niet meer inzetbaar bij het opruimen van de openbare ruimte na calamiteiten, bijv. opruimen van een openbare weg na een ongeluk waarbij olie, chemicaliën, afval etc. is achtergebleven. Hiervoor wordt een overeenkomst met Blink aangegaan. Het aantal incidenten op jaarbasis is onzeker waardoor de geraamde kostenpost in de begroting onvoldoende kan zijn. 5 1 9.000
3 Economische ontwikkeling 13 Risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen dan begroot. 3 3 62.500
4 14 Risico op lagere aantallen toeristische overnachtingen en arbeidsmigranten dan begroot. 5 2 31.500
5 Open einde regelingen sociale sector 15 Bij de raming 2018 is geen rekening gehouden met incidentele grote aanvragen voor woningaanpassingen. 4 3 87.500
6 16 Er wordt maximaal gebruik gemaakt van CVV (collectieve vervoersvoorziening). 2 5 210.000
7 17 Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de BBZregeling, verstrekking bedrijfskrediet. 4 3 87.500
8 18 Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer. 4 2 24.500
9 Fluctuatie budget gebundelde uitkering en BBZ van het rijk 19 De budgetten in de begroting worden altijd gebaseerd op de rijksbijdragen van het voorafgaande jaar, zoals bekend gemaakt in juni van dat jaar. De budgetten voor een begrotingsjaar fluctueren: na de toekenning van de voorlopige budgetten worden lopende het jaar nadere voorlopige budgetten bekend gemaakt, gevolgd door de toekenning van de definitieve budgetten. 3 3 62.500
10 Veranderende regelgeving Rijksoverheid 20 Invoeren VPB voor gemeenten: herziening belastingpositie overheidsbedrijven omdat zij concurrentievoordeel (kunnen) hebben doordat zij geen VPB betalen. Onderzoek naar de gevolgen voor Asten is bijna afgerond, inschatting is dat de impact gering is. 4 3 87.500
11 21 Aanpassing BBV m.b.t. afschrijving: De financiële consequenties van alle nieuwe investeringen (vanaf 2017) met maatschappelijk nut in de openbare ruimte zijn in de begroting 2017 verwerkt. De financiële consequenties van investeringen die gepland zijn voor 2016, maar uiteindelijk in 2017 of later worden uitgevoerd zijn nog niet meegenomen. Dit kan een nadelig structureel effect hebben. 4 3 87.500
12 Beheersbaar- heid netwerk- organisatie 22 Bestuurlijke en ambtelijke drukte door deelname in meerdere GR-'n. Verlengd lokaal bestuur leidt tot hogere beheerskosten. Frictiekosten. Beheersing processen. Kleine gemeente kan alle ontwikkelingen niet bolwerken. Overdrachtsmomenten in de keten (o.a. communicatie) zijn kwetsbaar. 3 3 62.500
13 Verbonden partijen (financieel, imago) 23 Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GR Senzer en GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk maatregelen voor getroffen). 3 3 R 62.500


0 1 2 3 4 5
0 Risico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 24 Veiligheidsregio / bluswater VRZBO: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare bluswatervoorziening. Door een aangepaste ontwerpnorm van Brabant Water (2014) zal het aantal brandkranen drastisch verminderen. VRZBO heeft een oplossing gevonden om het tekort aan bluswater op te lossen. De bijdrage voor de gemeente Asten is hierdoor met € 4.200 verhoogd. Momenteel vindt een inventarisatie van de bluswatervoorzieningen in het buitengebied plaats en een bluswaterdekkingsanalyse van de bedrijventerreinen. Mogelijk is het wenselijk om nog meer openbare bluswatervoorzieningen aan te leggen. Voor de openbare bluswatervoorzieningen (eigendom gemeente) zal nog in 2017 een controle systeem worden opgezet, deze openbare bluswatervoorzieningen zullen periodiek gecontroleerd worden op capaciteit. Gebleken is dat brandpreventie een steeds belangrijker onderdeel wordt van de totale brandweer keten, waardoor we een hoger budget nodig hebben om de projecten verantwoord te kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het om het verder implementeren van het project Brandveilig Leven. Bij dit project werken gemeente en Veiligheidsregio samen. Doelstelling is ‘het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van burgers in hun woonomgeving’. In dit kader zijn we als gemeente het project woningcheck in 2017 gestart. Ook zijn er andere initiatieven onderhanden. 4 2 24.500
2 Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming 25 Juridische procedures door bv. onvoldoende motivering van besluiten. Termijn afhandeling bezwaarschrift staat soms onder druk, dit kan leiden tot boetes. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid. 5 2 31.500
3 26 Tendens: toename WOB verzoeken. Leidt tot capaciteitsproblemen en risico op vergoeding dwangsom / proceskosten bij niet tijdig afhandelen. 5 1 9.000
4 Contractbeheer 27 Onjuiste inkoop en contractbeheer kunnen leiden tot gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden. 4 2 24.500
5 Verzekeringen / garantstelling, aansprakelijkheid burger (o.a. bij schade burger) 28 Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt. 1 5 (plus) 1.983.000
6 29 Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten. 3 2 17.500
7 30 Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering). 1 5 70.000
8 31 Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan naburige panden en inventaris (indien schade groter dan 2x € 2.500.000 per jaar). 2 5 210.000
9 Bodemverontreiniging 32 Landelijke ambitie om in 2030 een schone bodem te hebben in heel NL. 1 5 70.000
10 3.402.500


0 1 2
0 Beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2018 Incidenteel Structureel
1 1. Algemene reserve (weerstandscapaciteit) 17.664.524
2 2. Algemene reserve (basis) 2.086.992
3 3. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) 2.816.411
4 4. Post onvoorzien 54.000 54.000
5 5. Stille reserves 1.045.305
6 6. Onbenutte belastingcapaciteit 1.438.164
7 Totaal beschikbaar 23.667.232 1.492.164


0 1
0 Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) Stand 01-01-2018
1 Reserve personeelskosten 90.634
2 Reserve informatie- en computertechnologie 80.571
3 Reserve I&A algemeen 197.109
4 Reserve groenfonds 136.448
5 Reserve uitvoering VCP 100.754
6 Reserve centrumvisie 560.647
7 Reserve eenmalige bestedingen 1.650.248
8 Totaal 2.816.411


0 1
0 Stille reserves Direct verkoopbaar Stand 01-01-2018
1 Gebouwen (incl. ondergrond) 1.045.305
2 Totaal 1.045.305


0 1
0 R atio weerstandsvermogen Betekenis
1 Meer dan 2,0 Uitstekend
2 Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 Minder dan 0,6 Ruim onvoldoende


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Grote projecten. Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling(en). Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaansprakelijkheid. None None 350000.0
Projecten (Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen en huisvestingsplan onderwijs: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel van de kosten t.l.v. de reserve riolering gebracht. Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten worden, stijgen de structurele (afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten t.l.v. de reserve kunnen worden gebracht. None None 490000.0
Sociaal domein In 2017 was er een tekort op het sociaal domein van ruim € 1 miljoen. Vanaf 2018 is niet meer budgettair neutraal begroot, maar op basis van de beschikbare ervaringscijfers. In de begroting 2019 zijn de budgetten gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016 en 2017 en de prognoses voor 2018 (uit de 1e kwartaalrapportage 2018 van de Peelgemeenten) en ontwikkelingen. Er zitten nog steeds flinke schommelingen in de prognoses sociaal domein. Dit betekent een risico voor de begrote budgetten 2019. None None 630000.0
BUIG GR Werkbedrijf Senzer: Uitvoering Participatiewet en uitkeringen (BUIG middelen). De werkelijke uitkeringslasten zijn hoger dan het budget dat we van het Rijk ontvangen. Door de huidige verdeelsystematiek wordt dit tekort gezamenlijk gedragen met de andere deelnemers in de GR. Wanneer dit in de toekomst losgelaten wordt brengt dit een risico met zich mee. None None 210000.0
Sociaal domein GR Peelgemeenten: Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten operationeel. 2017-2018 zijn ontwikkeljaren waarin processen zowel in het lokale gebiedsteam als bovenlokaal in de uitvoeringsorganisatie worden doorontwikkeld. De structurele kosten voor Wmo, Jeugd en BMS zijn lastig in te schatten omdat dit mede afhangt van de mate waarin onze burgers een beroep doen op ondersteuning en door met name de duurdere open einde regelingen zoals bijv. gesloten jeugdzorg, incidentele woningaanpassingen etc. None None 210000.0
Belasting Bezwaar op bestemmingsheffingen en leges (bijv. rioolheffing, OZB, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en bouwleges) die leidt tot hoger beroep. Risico op terugbetalen leges. None None 112500.0
Informatieveiligheid Imagoschade, aansprakelijkheid bij verstrekken onjuiste informatie. Gemeente verstrekt verkeerde info. Privacyregels worden geschonden. Vanaf 25-5-2018 is de AVG ingegaan. In geval van een datalek is de gemeente verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv. None None 112500.0
Informatieveiligheid Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Afhankelijkheid van continue beschikbaarheid van het zaaksysteem en de daaraan gekoppelde systemen waarmee gegevens worden uitgewisseld. Stel internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, juist en tijdig verstrekken informatie aan landelijke voorziening (bv BAG). Uitval en/of storingen vormen een bedreiging voor de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening. None None 112500.0
Gemeentefonds De algemene uitkering schommelt veel. Dit maakt het moeilijk om een gedegen meerjarenraming van de algemene uitkering te maken. None None 210000.0
GR / Verbonden partijen De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid B.V. aanbiedingscontracten afgesloten die lopen tot 1 februari 2017 voor wat betreft het brandbaar huishoudelijk restafval. Attero heeft de betrokken gemeenten een naheffing in rekening gebracht omtrent onvoldoende aangeleverde kTon restafval. De eerste arbitragezaak over de jaren 2011-2014 is gewonnen. Dit is onherroepelijk geworden omdat Attero na de vernietigingsprocedure verloren te hebben niet in cassatie is gegaan. Over het jaar 2015 is weer een factuur ontvangen van Attero en de gewesten hebben wederom een arbitragezaak aangespannen. Arbitrage instituut ging hier deze keer echter niet mee akkoord. De kwestie betreft ‘beschikbaar afval’. Attero zegt brandbaar afval moet je lezen als huishoudelijk afval. Gewesten zijn het niet eens, het betreft al het brandbaar afval, dus ook bedrijfsafval. De arbitrageprocedure loopt nog. Indien we verliezen moet er een verdeelsleutel worden bepaald. Er moet dan uitgerekend worden wat de kosten per inwoner per jaar zouden zijn voor 2015, 2016 en 2017 t/m januari. None None 62500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van groen kan vernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Ook toename van de kans op schade in openbare ruimte door extreem weer zoals windhozen, hagelbuien, etc. Eventueel schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500,- per toegekende schadeclaim is al als apart risico opgenomen). Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven om schade in de openbare ruimte te herstellen. None None 87500.0
Overig De Schop: De komende jaren daalt het aantal kinderen in Asten (leeftijd 0-10 jaar). Dit kan gevolgen hebben voor de inkomsten vanuit babyzwemmen en zwemlessen. Er wordt onderzocht in welke mate alternatieve activiteiten aangeboden kunnen worden en bespaard kan worden op de kostenkant, maar het is nog onzeker of daarmee de exploitatie van de Schop conform begroting blijft lopen. None None 24500.0
Overig Team Ruimte ervaart dat het steeds moeilijker wordt om geschikte beleidsmedewerkers, projectleiders en vergunningverleners aan te trekken. Dat geldt voor alle None None 87500.0
Belasting Volkshuisvesting: het einde van de woningbouwcrisis lijkt in zicht, maar moet zich nog vertalen in voldoende nieuwbouw- en verbouwprojecten, corporaties die ontwikkelen, doorstroming. Risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen nog steeds aanwezig. None None 150000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 IMPACT
1 K A N S Klasse Minder dan € 20.000 score 1 Tussen € 20.001 en € 50.000 score 2 Tussen € 50.001 en € 200.000 score 3 Tussen € 200.001 en € 400.000 score 4 Meer dan € 400.001 (*) score 5
2 Zeer groot Vaker dan 1x/jaar score 5 24 90% 16, 22 6, 7, 8 3
3 Groot 1x per 1-2 jaar score 4 70% 12, 17, 23 11, 13 4, 5, 9 2
4 Gemiddeld 1x per 2-5 jaar score 3 50% 25 10, 18, 19, 20, 21 14, 15 1
5 Klein 1x per 5-10 jaar score 2 30% 27
6 Zeer klein Minder dan 1x per 10 jaar score 1 10% 26, 28


0 1 2 3 4 5
0 isico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 (Grote) projecten 1 Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling(en). Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaansprakelijkheid. 3 5 350.000
2 2 (Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen en huisvestingsplan onderwijs: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel van de kosten t.l.v. de reserve riolering gebracht. Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten worden, stijgen de structurele (afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten t.l.v. de reserve kunnen worden gebracht. 4 5 490.000
3 Sociaal Domein 3 In 2017 was er een tekort op het sociaal domein van ruim € 1 miljoen. Vanaf 2018 is niet meer budgettair neutraal begroot, maar op basis van de beschikbare ervaringscijfers. In de begroting 2019 zijn de budgetten gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016 en 2017 en de prognoses voor 2018 (uit de 1e kwartaalrapportage 2018 van de Peelgemeenten) en ontwikkelingen. Er zitten nog steeds flinke schommelingen in de prognoses sociaal domein. Dit betekent een risico voor de begrote budgetten 2019. 5 5 630.000
4 4 GR Werkbedrijf Senzer: Uitvoering Participatiewet en uitkeringen (BUIG middelen). De werkelijke uitkeringslasten zijn hoger dan het budget dat we van het Rijk ontvangen. Door de huidige verdeelsystematiek wordt dit tekort gezamenlijk gedragen met de andere deelnemers in de GR. Wanneer dit in de toekomst losgelaten wordt brengt dit een risico met zich mee. 4 4 210.000
5 5 GR Peelgemeenten: Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten operationeel. 2017-2018 zijn ontwikkeljaren waarin processen zowel in het lokale gebiedsteam als bovenlokaal in de uitvoeringsorganisatie worden doorontwikkeld. De structurele kosten voor Wmo, Jeugd en BMS zijn lastig in te schatten omdat dit mede afhangt van de mate waarin onze burgers een beroep doen op ondersteuning en door met name de duurdere open einde regelingen zoals bijv. gesloten jeugdzorg, incidentele woningaanpassingen etc. 4 4 210.000
6 Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvoming 6 Bezwaar op bestemmingsheffingen en leges (bijv. rioolheffing, OZB, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en bouwleges) die leidt tot hoger beroep. Risico op terugbetalen leges. 5 3 112.500
7 Imagoscha-de, aansprake-lijkheid bij verstrekken onjuiste informatie 7 Gemeente verstrekt verkeerde info. Privacyregels worden geschonden. Vanaf 25-5-2018 is de AVG ingegaan. In geval van een datalek is de gemeente verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv. 5 3 R112.500


0 1 2 3 4 5
0 Risico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen / storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid.
2 Afhankelijk- heid ICT systemen en beveiliging informatie 8 Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Afhankelijkheid van continue beschikbaarheid van het zaaksysteem en de daaraan gekoppelde systemen waarmee gegevens worden uitgewisseld. Stel internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, juist en tijdig verstrekken informatie aan landelijke voorziening (bv BAG). Uitval en/of storingen vormen een bedreiging voor de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening. 5 3 112.500
3 Fluctuatie Algemene Uitkering Rijksoverheid 9 De algemene uitkering schommelt veel. Dit maakt het moeilijk om een gedegen meerjarenraming van de algemene uitkering te maken. 4 4 210.000
4 2.437.500


0 1 2 3 4 5
0 isico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 Boete Attero verwerking afval 10 De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid B.V. aanbiedingscontracten afgesloten die lopen tot 1 februari 2017 voor wat betreft het brandbaar huishoudelijk restafval. Attero heeft de betrokken gemeenten een naheffing in rekening gebracht omtrent onvoldoende aangeleverde kTon restafval. De eerste arbitragezaak over de jaren 2011-2014 is gewonnen. Dit is onherroepelijk geworden omdat Attero na de vernietigingsprocedure verloren te hebben niet in cassatie is gegaan. Over het jaar 2015 is weer een factuur ontvangen van Attero en de gewesten hebben wederom een arbitragezaak aangespannen. Arbitrage instituut ging hier deze keer echter niet mee akkoord. De kwestie betreft ‘beschikbaar afval’. Attero zegt brandbaar afval moet je lezen als huishoudelijk afval. Gewesten zijn het niet eens, het betreft al het brandbaar afval, dus ook bedrijfsafval. De arbitrageprocedure loopt nog. Indien we verliezen moet er een verdeelsleutel worden bepaald. Er moet dan uitgerekend worden wat de kosten per inwoner per jaar zouden zijn voor 2015, 2016 en 2017 t/m januari. 3 3 62.500
2 Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade 11 Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van groen kan vernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Ook toename van de kans op schade in openbare ruimte door extreem weer zoals windhozen, hagelbuien, etc. Eventueel schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500,- per toegekende schadeclaim is al als apart risico opgenomen). Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven om schade in de openbare ruimte te herstellen. 4 3 87.500
3 Demo-grafische ontwikkeling 12 De Schop: De komende jaren daalt het aantal kinderen in Asten (leeftijd 0-10 jaar). Dit kan gevolgen hebben voor de inkomsten vanuit babyzwemmen en zwemlessen. Er wordt onderzocht in welke mate alternatieve activiteiten aangeboden kunnen worden en bespaard kan worden op de kostenkant, maar het is nog onzeker of daarmee de exploitatie van de Schop conform begroting blijft lopen. 4 2 24.500
4 Arbeids- markt ontwikkeling 13 Team Ruimte ervaart dat het steeds moeilijker wordt om geschikte beleidsmedewerkers, projectleiders en vergunningverleners aan te trekken. Dat geldt voor alle 4 3 R87.500


0 1 2 3 4 5
0 Risico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 taakvelden: beleid, RO, civiel techniek, vergunningverlening. Het gaat zowel om ‘de juiste papieren’ als de juiste ‘instelling’ (kernbegrippen bedrijfsplan). Daarnaast huidige personeelsbestand: meegaan in de ontwikkelingen is niet voor iedereen gemakkelijk. E.e.a. kan leiden tot extra kosten voor inhuur, opleiding, frictie.
2 Economische ontwikkeling 14 Volkshuisvesting: het einde van de woningbouwcrisis lijkt in zicht, maar moet zich nog vertalen in voldoende nieuwbouw- en verbouwprojecten, corporaties die ontwikkelen, doorstroming. Risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen nog steeds aanwezig. 3 4 150.000
3 15 Risico op prijsstijgingen bij investeringen door economische groei. 3 4 150.000
4 16 Risico op lagere aantallen toeristische overnachtingen en arbeidsmigranten. 5 2 31.500
5 Open einde regeling sociale sector 17 Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer gemeente Asten. (Overig open einde regeling sociale sector: zie nr. 4 GR Senzer en nr. 5 GR Peelgemeenten.) 4 2 24.500
6 Veranderen-de regelgeving 18 Klimaatbestendig en energie neutraal: gemeenten gaan plannen maken om van het gas af te gaan, duurzame energie te produceren en klimaatbestendig te worden en meer circulair. Deze taken zullen zeker deels maar mogelijk allemaal door het Rijk opgelegd worden aan de gemeenten. Wat de kosten - vergoeding daarvan zal zijn is nog niet in te schatten. We pakken deze zaken in de regio (in MRE verband) op. 3 3 62.500
7 Beheers-baarheid netwerk-organisatie 19 Bestuurlijke en ambtelijke drukte door deelname in meerdere GR-en. Verlengd lokaal bestuurd leidt tot hogere beheerskosten, eventueel frictiekosten. Overdrachtsmomenten in de keten zijn kwetsbaar. 3 3 62.500
8 Verbonden partijen (financieel, imago) 20 Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk maatregelen voor getroffen). 3 3 62.500
9 21 M GVeiligheidsregio (VRBZO) / bluswater: Door een aangepaste ontwerpnorm van Brabant Water (2014) zal het aantal brandkranen drastisch verminderen. Dit betekent minder brandkranen in nieuwe situaties maar ook na sanering van waterleidingen. Alternatieven zijn gevonden in de vorm van het door de VRBZO aanschaffen van extra waterbakken en pendelsystemen optimaliseren. Deze oplossingen zijn niet gelijkwaardig aan brandkranen en het blijft een gemeentelijke afweging welke voorzieningen nog extra worden aangelegd om de brandweerzorg voldoende te kunnen borgen. omenteel vindt een inventarisatie van de bluswatervoorzieningen in het buitengebied plaats en een bluswaterdekkingsanalyse van de bedrijventerreinen. Mogelijk is het wenselijk om nog meer openbare bluswatervoorzieningen aan te leggen. ebleken is dat brandpreventie een steeds belangrijker onderdeel wordt van de totale brandweer keten, waardoor we een hoger budget nodig hebben om de projecten verantwoord te kunnen uitvoeren. 3 3 62.500
10 Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvor-ming 22 Juridische procedures door bv. onvoldoende motivering van besluiten. Termijn afhandeling bezwaarschrift staat soms onder druk, dit kan leiden tot boetes. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid. 5 2 31.500
11 Contract-beheer 23 Onjuiste inkoop en contractbeheer kunnen leiden tot gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden. 4 2 24.500


0 1 2 3 4 5
0 Risico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag
1 Verzekering- en / garant-stelling, aansprake-lijkheid burger (o.a. bij schade burger) 24 Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt. 1 5 (plus) 2.500.000
2 25 Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten. 3 2 17.500
3 26 Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering). 1 5 70.000
4 27 Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan naburige panden en inventaris (indien schade groter dan 2x € 2.500.000 per jaar). 2 5 210.000
5 Bodemver-ontreiniging 28 Landelijke ambitie om in 2030 een schone bodem te hebben in heel NL. 1 5 70.000
6 3.791.500


0 1 2
0 Beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2019 Incidenteel Structureel
1 1. Algemene reserve (weerstandscapaciteit) 14.064.524
2 2. Algemene reserve (basis) 2.086.992
3 3. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) 3.342.839
4 4. Post onvoorzien 55.000 55.000
5 5. Stille reserves 1.229.134
6 6. Onbenutte belastingcapaciteit 1.244.261
7 Totaal beschikbaar 20.778.489 1.299.261


0 1
0 Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) Stand 01-01-2019
1 Reserve personeelskosten 90.634
2 Reserve informatie- en computertechnologie 34.475
3 Reserve I&A algemeen 236.496
4 Reserve groenfonds 136.448
5 Reserve uitvoering VCP 100.754
6 Reserve centrumvisie 509.788
7 Reserve eenmalige bestedingen 2.234.244
8 Totaal 3.342.839


0 1
0 Stille reserves Direct verkoopbaar Stand 01-01-2019
1 Gebouwen (incl. ondergrond) 1.229.134
2 Totaal 1.229.134


0 1
0 Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 Meer dan 2,0 Uitstekend
2 Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 Minder dan 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Kengetallen 2017 2018 2019 oordeel
1 netto schuldquote -5% 5% 20% voldoende
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -11% -5% 9% voldoende
3 solvabiliteitsrisico 64% 61% 62% voldoende
4 structurele exploitatieruimte 0,99% 1,11% 0,05% matig
5 grondexploitatie 25% 11% 11% n.v.t.
6 belastingcapaciteit 83% 85% 89% voldoende


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen GR Peelgemeenten: In 2018 bedroeg het tekort op het sociaal domein (Wmo, Jeugd en BMS) €842.000,-. In de begroting 2019 (inclusief aanpassing in de voorjaarsturap 2019) zijn de bugetten gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016 t/m 2018 en ontwikkelingen in 2019. Er zitten nog flinke schommelingen in de prognoses sociaal domein. Dit betekent een risico voor de begrote budgetten 2019 en verder. 70.0 700000.0 490000.0
GR / Verbonden partijen GR Werkbedrijf Senzer: Senzer wendt haar eigen reserves aan voor het afdekken van tekorten met ingang van 2019. De weerstandscapaciteit van Senzer wordt daarmee in 2021 nihil. Dit betekent dat alle risico's worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Asten in de totale risico's bedraagt 3,95% (gelijk aan het percentage van de bijdrage algemene middelen aan Senzer)