Naam Baarle-Nassau
Code 744
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 6799

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Een aftredende wethouder of burgemeester heeft, ongeacht de reden van aftreden, aanspraak op een ontslaguitkering ten laste van de gemeente. Voor wachtgeld geldt in principe een minimum van 6 maanden en een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Bij tenminste 10 dienstjaren in de afgelopen 12 jaar en minder dan 9 jaar en 7 maanden verwijderd van de geldende pensioenleeftijd over 5 jaar geldt een verlengde uitkering tot aan de AOW-leeftijd. De uitkering bedraagt gedurende het eerste jaar 80% en vervolgens 70% van de laatstelijk als wethouder genoten wedde. 37.5 55000.0 20625.0
Calamiteiten, rampen Gedacht wordt aan aardbevingen, overstromingen, gevaarlijke stoffen (LPG- een vuurwerkopslag Hertog). Voorts kunnen rampen elders in de regio financiële gevolgen hebben voor onze gemeente / Calamiteiten (typen rampen en ongevallen volgens rampenplan) 12.5 500000.0 62500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Politieke risico's college (juridisch, toezeggingen) -Vanuit de politiek worden extra eisen aan het project gesteld zonder dat daar de bijbehorende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld. -Besluit wordt door verkeerd orgaan genomen. -Besluiten of toezeggingen door bestuur en/of portefeuillehouder voor geldelijke bijdragen buiten bestaande regelingen om leiden tot precedentwerking. -Ambtelijke adviezen worden genegeerd zonder afdoende argumentatie waardoor het besluit van het bestuur niet wordt gehandhaafd in een beroepszaak. 10.0 1000000.0 100000.0
Bodemsanering Bij het illegaal storten van afval moeten extra kosten gemaakt worden voor opruiming (bijv. asbest). Recentelijk zien we stortingen van drugsafval toenemen in de regio (chemisch afval hoogste categorie). 70.0 100000.0 70000.0
Kapitaalgoederen (Bovenmatige) kosten onderhoud voor o.a. bestratingen, asfalt en gladheidsbestrijding. 15.0 400000.0 60000.0
Gemeentefonds Het risico bestaat dat de bestemmingsreserve voor de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging onvoldoende is. Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve € 1.662.000 (in 2018 wordt nog een bedrag van € 465.000 toegevoegd). 87.5 300000.0 262500.0
GR / Verbonden partijen Bovenmatige kosten Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst MWB. 60.0 125000.0 75000.0
Grondexploitatie Het risico bestaat dat er minder wordt gebouwd en verbouwd, waardoor de legesopbrengsten lager uitvallen dan geraamd. 37.5 75000.0 28125.0
Bodemsanering In het grondexploitatieplan Hoogbraak alsmede in de Desiree Geraertstraat is grondwatervervuiling vastgesteld. Door een wijziging in de wet Bodembescherming kan het zijn dat de bestrijdingskosten deels ten laste van de gemeente komen. 37.5 400000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Belangrijk uitgangspunt in de ambtelijke fusie is dat er geen financieel nadeel zou ontstaan bij de drie gemeenten. Het risico bestaat dat een financieel tekort ontstaat bij de ABG. 62.5 162000.0 101250.0
Gemeentefonds Door bezuinigingen van de Rijksoverheid kan het voorkomen dat het accres, dat ten grondslag ligt aan de berekening van de Algemene Uitkering, gaat dalen. 37.5 150000.0 56250.0

Programma

  Omschrijving

Kans-klasse

Max. gevolg

S / I

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

Een aftredende wethouder of burgemeester heeft, ongeacht de reden van aftreden, aanspraak op een ontslaguitkering ten laste van de gemeente. Voor wachtgeld geldt in principe een minimum van 6 maanden en een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Bij tenminste 10 dienstjaren in de afgelopen 12 jaar en minder dan 9 jaar en 7 maanden verwijderd van de geldende pensioenleeftijd over 5 jaar geldt een verlengde uitkering tot aan de AOW-leeftijd. De uitkering bedraagt gedurende het eerste jaar 80% en vervolgens 70% van de laatstelijk als wethouder genoten wedde.

II

55.000

S

61.875

Gedacht wordt aan aardbevingen, overstromingen, gevaarlijke stoffen (LPG- een vuurwerkopslag Hertog). Voorts kunnen rampen elders in de regio financiële gevolgen hebben voor onze gemeente / Calamiteiten (typen rampen en ongevallen volgens rampenplan)

I

500.000

I

62.500

Politieke risico's college (juridisch, toezeggingen)
-Vanuit de politiek worden extra eisen aan het project gesteld zonder dat daar de bijbehorende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.
-Besluit wordt door verkeerd orgaan genomen.
-Besluiten of toezeggingen door bestuur en/of portefeuillehouder voor geldelijke bijdragen buiten bestaande regelingen om leiden tot precedentwerking.
-Ambtelijke adviezen worden genegeerd zonder afdoende argumentatie waardoor het besluit van het bestuur niet wordt gehandhaafd in een beroepszaak.

I

1.000.000

I

100.000

1. Veiligheid

Bij het illegaal storten van afval moeten extra kosten gemaakt worden voor opruiming (bijv. asbest). Recentelijk zien we stortingen van drugsafval toenemen in de regio (chemisch afval hoogste categorie).

III

100.000

I

70.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

(Bovenmatige) kosten onderhoud voor o.a. bestratingen, asfalt en gladheidsbestrijding.

II

400.000

I

60.000

Het risico bestaat dat de bestemmings-reserve voor de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging onvoldoende is. Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve € 1.662.000 (in 2018 wordt nog een bedrag van € 465.000 toegevoegd).  

IV

300.000

I

262.500

7. Volksgezond-heid en milieu

Bovenmatige kosten Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst MWB.

I

125.000

S

75.000

8. Volkshuis-vesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het risico bestaat dat er minder wordt gebouwd en verbouwd, waardoor de legesopbrengsten lager uitvallen dan geraamd.

II

75.000

S

112.500

In het grondexploitatieplan Hoogbraak alsmede in de Desiree Geraertstraat is grondwatervervuiling vastgesteld. Door een wijziging in de wet Bodembescherming kan het zijn dat de bestrijdingskosten deels ten laste van de gemeente komen.

II

400.000

I

150.000

Algemene dekkings-middelen

Belangrijk uitgangspunt in de ambtelijke fusie is dat er geen financieel nadeel zou ontstaan bij de drie gemeenten. Het risico bestaat dat een financieel tekort ontstaat bij de ABG.

III

162.000

S

303.750

Door bezuinigingen van de Rijksoverheid kan het voorkomen dat het accres, dat ten grondslag ligt aan de berekening van de Algemene Uitkering, gaat dalen.

I

150.000

S

56.250Programma

  Omschrijving

Kans-klasse

Max. gevolg

S / I

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

Een aftredende wethouder of burgemeester heeft, ongeacht de reden van aftreden, aanspraak op een ontslaguitkering ten laste van de gemeente. Voor wachtgeld geldt in principe een minimum van 6 maanden en een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Bij tenminste 10 dienstjaren in de afgelopen 12 jaar en minder dan 9 jaar en 7 maanden verwijderd van de geldende pensioenleeftijd over 5 jaar geldt een verlengde uitkering tot aan de AOW-leeftijd. De uitkering bedraagt gedurende het eerste jaar 80% en vervolgens 70% van de laatstelijk als wethouder genoten wedde.

II

55.000

S

61.875

Gedacht wordt aan aardbevingen, overstromingen, gevaarlijke stoffen (LPG- een vuurwerkopslag Hertog). Voorts kunnen rampen elders in de regio financiële gevolgen hebben voor onze gemeente / Calamiteiten (typen rampen en ongevallen volgens rampenplan)

I

500.000

I

62.500

Politieke risico's college (juridisch, toezeggingen)
-Vanuit de politiek worden extra eisen aan het project gesteld zonder dat daar de bijbehorende financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.
-Besluit wordt door verkeerd orgaan genomen.
-Besluiten of toezeggingen door bestuur en/of portefeuillehouder voor geldelijke bijdragen buiten bestaande regelingen om leiden tot precedentwerking.
-Ambtelijke adviezen worden genegeerd zonder afdoende argumentatie waardoor het besluit van het bestuur niet wordt gehandhaafd in een beroepszaak.

I

1.000.000

I

100.000

1. Veiligheid

Bij het illegaal storten van afval moeten extra kosten gemaakt worden voor opruiming (bijv. asbest). Recentelijk zien we stortingen van drugsafval toenemen in de regio (chemisch afval hoogste categorie).

III

100.000

I

70.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

(Bovenmatige) kosten onderhoud voor o.a. bestratingen, asfalt en gladheidsbestrijding.

II

400.000

I

60.000

Het risico bestaat dat de bestemmings-reserve voor de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging onvoldoende is. Per 31-12-2016 bedraagt deze reserve € 1.662.000 (in 2018 wordt nog een bedrag van € 465.000 toegevoegd).  

IV

300.000

I

262.500

7. Volksgezond-heid en milieu

Bovenmatige kosten Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst MWB.

I

125.000

S

75.000

8. Volkshuis-vesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het risico bestaat dat er minder wordt gebouwd en verbouwd, waardoor de legesopbrengsten lager uitvallen dan geraamd.

II

75.000

S

112.500

In het grondexploitatieplan Hoogbraak alsmede in de Desiree Geraertstraat is grondwatervervuiling vastgesteld. Door een wijziging in de wet Bodembescherming kan het zijn dat de bestrijdingskosten deels ten laste van de gemeente komen.

II

400.000

I

150.000

Algemene dekkings-middelen

Belangrijk uitgangspunt in de ambtelijke fusie is dat er geen financieel nadeel zou ontstaan bij de drie gemeenten. Het risico bestaat dat een financieel tekort ontstaat bij de ABG.

III

162.000

S

303.750

Door bezuinigingen van de Rijksoverheid kan het voorkomen dat het accres, dat ten grondslag ligt aan de berekening van de Algemene Uitkering, gaat dalen.

I

150.000

S

56.2502019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onjuist uitgevoerde processen leiden tot juridische claims en/of extra kosten 10.0 1000000.0 100000.0
Gemeentefonds Risico's interne organisatie ABG zoals: -foutieve begrotingsramingen -onvoldoende onderlinge uitwisselbaarheid -inhuur extern personeel -onvoldoende managementinformatie 35.0 194400.0 68040.0
Personeel Aftreden burgemeester of wethouder 37.5 55000.0 20625.0
Kapitaalgoederen Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt en gladheidsbestrijding. 15.0 400000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen Bovenmatige kosten omgevingsdienst 40.0 125000.0 50000.0
Belasting Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunningen 50.0 75000.0 37500.0
Bodemsanering Grondwatervervuiling Hoogbraak 37.5 400000.0 150000.0
Gemeentefonds Door bezuinigingen van de rijksoverheid kan accres van de Algemene Uitkering dalen. 12.5 150000.0 18750.0
GR / Verbonden partijen Hogere financiële bijdrage aan ABG dan begroot. 37.5 162000.0 60750.0

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x ≤ 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoendeProgramma

Omschrijving risico

Kans- klasse

financieel gevolg

I/ S

Benodigde weerstands- capaciteit

Bestuur en ondersteuning

Onjuist uitgevoerde processen leiden tot juridische claims en/of extra kosten

I
(10%)

€ 1.000.000

I

€     100.000

Risico's interne organisatie ABG zoals:
-foutieve begrotingsramingen
-onvoldoende onderlinge uitwisselbaarheid
-inhuur extern personeel
-onvoldoende managementinformatie

II
(35%)

€    194.400

I

€       68.040

Programma

Omschrijving risico

Kans-klasse

financieel gevolg

I/S

Benodigde weerstands-capaciteit

Aftreden burgemeester of wethouder

II
(37,5%)

€     55.000

S

€       61.875

Verkeer en vervoer

Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt en gladheids-bestrijding.

I
(15%)

€   400.000

I

€       60.000

Volksgezondheid en milieu

Bovenmatige kosten omgevingsdienst

II
(40%)

€   125.000

S

€     150.000

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunningen  

III
(50%)

€      75.000

S

€      112.500

Grondwatervervuiling Hoogbraak

II
(37,5%)

€   400.000

I

€     150.000

Algemene dekkingsmiddelen

Door bezuinigingen van de rijksoverheid kan accres van de Algemene Uitkering dalen.

I
(12,5%)

€   150.000

S

€       56.250

Hogere financiële bijdrage aan ABG dan begroot.

II
(37,5%)

€   162.000

S

€     182.2502020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onjuist uitgevoerde werkprocessen leiden tot juridische claims en/of extra kosten. 10.0 1000000.0 100000.0
Personeel Risico's interne organisatie ABG zoals: -foutieve begrotingsramingen -onvoldoende onderlinge uitwisselbaarheid -inhuur extern personeel -onvoldoende managementinformatie 37.5 200000.0 75000.0
Personeel Aftreden burgemeester of wethouder 35.0 55000.0 19250.0
Aanbesteding Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt en gladheidsbestrijding. 20.0 400000.0 80000.0
Omgevingswet Bovenmatige kosten omgevingsdienst 30.0 125000.0 37500.0
Grondexploitatie Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunningen 50.0 75000.0 37500.0
Gemeentefonds Door bezuinigingen van de rijksoverheid kan accres van de Algemene Uitkering dalen. 37.5 150000.0 56250.0
Gemeentefonds Hogere financiële bijdrage aan ABG dan begroot. 37.5 100000.0 37500.0

0 1 2 3 4 5
0 Programma Omschrijving risico Kans- klasse financieel gevolg I / S Benodigde weerstands- capaciteit
1 Bestuur en ondersteuning Onjuist uitgevoerde werkprocessen leiden tot juridische claims en/of extra kosten I (10%) € 1.000.000 I € 100.000
2 Risico's interne organisatie ABG zoals: -foutieve begrotingsramingen -onvoldoende onderlinge uitwisselbaarheid -inhuur extern personeel -onvoldoende managementinformatie II (37,5%) € 200.000 I € 75.000


0 1 2 3 4 5
0 Programma Omschrijving risico Kansklasse financieel gevolg I / S Benodigde weerstandscapaciteit
1 Bestuur en ondersteuning Aftreden burgemeester of wethouder II (35%) € 55.000 S € 57.750
2 Verkeer en vervoer Bovenmatige kosten onderhoud bestrating, asfalt en gladheidsbestrijding. I (20%) € 400.000 I € 80.000
3 Volksgezondheid en milieu Bovenmatige kosten omgevingsdienst II (30%) € 125.000 S € 112.500
4 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunningen III (50%) € 75.000 S € 112.500
5 Algemene dekkingsmiddelen Door bezuinigingen van de rijksoverheid kan accres van de Algemene Uitkering dalen. II (37,5%) € 150.000 S € 168.750
6 Hogere financiële bijdrage aan ABG dan begroot. II (37,5%) € 100.000 S € 112.500


0 1 2 3 4 5 6
0 nr. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
1
2 A Algemene reserve
3 1 2 5 6 7 8 9 10 Opstellen uitvoeringsagenda 12 Vernieuwen kerstverlichting 13 Omgevingswet 17 Duurzaamheid (eenmalige projecten) 18 Inventarisatie bluswatervoorziening 19 Aanpak vroegsignalering schulden 21 Organisatieontwikkeling ABG stand per 01 januari Claims op basis van raadsbesluiten Aanvulling krediet omgevingsvisie BP met verbrede reikwijdte 3 Overbrenging archiefbescheiden 4 Uitvoeringskosten notitie "vergunninghouders" Inhuur projectbegeleiding t.b.v. nieuwbouw CCB (Meerjaren)begroting Bestemming resultaat jaarrekening 2018 t/m 2022 Aanleg oostelijke parkeerplaats Verkeersremmende maatregelen Reconstructie St. Annaplein 11 Aansluitkastjes vervallen tv-netwerk verwijderen 14 Beleid Vrijkomende Agrarische Verbouwing 15 Taxeren woningen o.b.v. gebruiksoppervlakte 16 Implementatiekosten jeugdzorg in eigen beheer 20 Digital. milieu-, bouw- en omgevingsvergunningen stand per 31-12 (afgerond) 4.304.782 -15.000 -115.000 -43.500 -33.250 -33.333 -412.453 -30.000 -18.750 -20.000 -41.040 -25.000 -17.000 -18.500 -26.000 3.455.956 3.455.956 pm -41.040 -10.000 -17.000 -45.000 -10.000 -15.000 -25.500 -43.200 3.249.216 3.249.216 pm -375.000 -30.000 -41.040 -19.500 -25.500 -21.600 2.736.576 2.736.576 pm -380.000 -25.500 2.331.076 2.331.076 pm -25.500 2.305.576
4 B Algemene bedrijfsreserve grondexploitaties
5 1 Winstneming Nassaulaan 2 Hondseindsebaan 3 4 stand per 01 januari Kwaliteitsverbetering landschap (Nassauveste) Kwaliteitsverbetering landschap (Maaijkant, 2e fase) stand per 31-12 (afgerond) 1.092.848 78.814 -30.000 -19.500 -20.500 1.101.662 1.101.662 26.184 1.127.846 1.127.846 1.127.846 1.127.846 1.127.846 1.127.846 1.127.846
6 C Onvoorzien 27.670 27.670 27.670 27.670 27.670
7
8 D beschikbare weerstandscapaciteit 4.585.288 4.404.732 3.892.092 3.486.592 3.461.092
9
10 E benodigde weerstandscapaciteit 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
11
12 F weerstandsvermogen (ratio) 3,53 3,39 2,99 2,68 2,66
13
14 kwalificatie uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend


0 1
0 Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 < x ≤ 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 0,8 < x < 1,0 Matig
5 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Financiële kengetallen Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote -8% 1% 31% 53% 50% 47%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -9% 0% 30% 52% 49% 47%
3 Solvabiliteitsratio 76% 68% 60% 51% 51% 51%
4 Structurele exploitatieruimte 1% 3% 0% -1% -1% 0%
5 Grondexploitatie 8% 9% 0% -2% 0% 0%
6 Belastingcapaciteit 89% 88% 88% 87% 86% 84%