Naam Best
Code 753
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 29497

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen 30.0 3000000.0 900000.0
Personeel Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel 95.0 500000.0 475000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte en gewaarborgde geldleningen 5.0 5000000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (GR) 30.0 350000.0 105000.0
Gemeentefonds Uitkering gemeentefonds (inwonersgroei en woningbouw) 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid en schadevergoedingen 90.0 50000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Overtreding wet- en regelgeving 5.0 850000.0 42500.0
Kapitaalgoederen Boekwaarden van gronden (exclusief grondexploitaties) 10.0 222600.0 22260.0
GR / Verbonden partijen Molen De Volharding 10.0 257500.0 25750.0
Omgevingswet Milieu 8.0 227000.0 18160.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen 50.0 3000000.0 1500000.0
Kapitaalgoederen Vastgoed 29.0 3057500.0 886675.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte en gewaarborgde geldleningen 5.0 5000000.0 250000.0
Personeel Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel 25.0 400000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid en schadevergoedingen 90.0 50000.0 45000.0
Gemeentefonds Structureel lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds en lagere opbrengsten van bouwleges en lokale heffingen. 50.0 100000.0 50000.0
Overig Overtreding wet- en regelgeving 5.0 850000.0 42500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (GR) 10.0 350000.0 35000.0
Overig Milieu 14.0 229000.0 32060.0
Kapitaalgoederen Boekwaarden van gronden (geen grondexploitatie) 10.0 222600.0 22260.0

Balans gebaseerd op begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.293

0

0

0

0

Materiële vaste activa

83.104

55.635

56.733

56.268

54.440

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

77

77

77

Leningen aan woningbouwcorporaties

5.232

4.045

2.780

1.434

0

Overige langlopende geldleningen

3.668

3.373

3.078

1.217

2.563

Uitzettingen met een looptijd > 1 jr

344

177

0

0

0

Totaal vaste activa

94.718

63.307

62.668

58.996

57.080

Vlottende activa

Voorraden:

Onderhanden werk (BIE)

9.456

43.581

35.594

27.955

23.292

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

0

0

1.296

12.073

18.797

- idem, raming deb/vorderingen

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Liquide middelen

400

400

400

400

400

Overlopende activa

100

100

100

100

100

Totaal vlottende activa

16.456

50.581

43.890

47.028

49.089

Totaal activa

111.174

113.888

106.558

106.024

106.169PASSIVA

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

16.241

13.573

11.049

11.052

11.055

Bestemmingsreserves

52.270

51.691

51.615

51.434

51.337

Dekkingsreserves

22.583

23.322

24.178

23.195

22.279

Resultaat

Totaal eigen vermogen

91.094

88.586

86.842

85.681

84.671

Voorzieningen

12.792

12.010

12.716

13.343

14.498

Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)

139

28

0

0

0

Totaal vaste passiva

104.025

100.624

99.558

99.024

99.169

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden (looptijd < 1 jr)

149

6.264

0

0

0

- idem, raming cred/nog te betalen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overlopende passiva

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal vlottende passiva

7.149

13.264

7.000

7.000

7.000

Totaal passiva

111.174

113.888

106.558

106.024

106.169Kengetallen financiële positie

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Netto schuldquote

-11,3%

3,4%

9,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-23,2%

-6,3%

-2,1%

Solvabiliteitsratio

77,3%

82,8%

77,8%

Structurele exploitatieruimte

-0,3%

2,2%

1,7%

Grondexploitatie

25,7%

69,7%

69,6%

Belastingcapaciteit

92,5%

91,0%

92,6%Categorie A

Categorie B

Categorie C

Kengetal begroting 2019

Kwalificatie Best

Netto schuldquote                       

< 90%

tussen 90% en 130%

> 130%

9,8%

A

Netto schuldquote gecorrigeerd 

< 90%

tussen 90% en 130%

> 130%

-2,1%

A

Solvabiliteitsratio

> 50%

tussen 20% en 50%

< 20%

77,8%

A

Structurele exploitatieruimte

> 0%

0%

< 0%

1,7%

A

Grondexploitatie

< 20%

tussen 20% en 35%

> 35%

69,6%

C

Belastingcapaciteit

< 95%

tussen 95% en 105%

> 105%

92,6%

AKengetallen financiële positie meerjarenraming 2020-2022

Meerjarenraming
2020

Meerjarenraming
2021

Meerjarenraming
2022

Netto schuldquote

-2,0%

-18,7%

-28,7%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-11,2%

-22,8%

-32,6%

Solvabiliteitsratio

81,5%

80,8%

79,8%

Structurele exploitatieruimte

2,6%

1,1%

0,7%

Grondexploitatie

55,9%

43,3%

35,6%

Belastingcapaciteit

92,6%

92,6%

92,6%Weerstandscapaciteit

Bedrag x € 1.000

Jaarlijkse exploitatie :

Onbenutte belastingcapaciteit OZB
Stelpost voor onvoorziene uitgaven

  3.611
      51

Totaal weerstandscapaciteit in de jaarlijkse exploitatie

  3.662

Vermogenssfeer per 1 januari 2019:
Vrije algemene reserve
Stille reserves

   16.241
  1.868

Totaal weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer

  18.109Nr.

Risico

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

1

Juridische geschillen

Extra lasten; niet begroot

50%

3.000.000

49,04%

2

Vastgoed

Extra lasten; niet begroot

29%

3.057.500

31.48%

3

Verstrekte en gewaarborgde geldleningen

Verstrekken van renteloze geldleningen en betaling van borgstellingen

5%

5.000.000

8.02%

4

Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel

Lasten van werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en loondoorbetalingen

25%

400.000

3.30%

5

Aansprakelijkheid en schadevergoedingen

Extra lasten in verband met schadevergoedingen en eigen risico’s, niet begroot

90%

 50.000

2.08%

6

Uitkering gemeentefonds (inwonersgroei en woningbouw)

Structureel lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds en lagere opbrengsten van bouwleges en lokale heffingen

50%

 100.000

1.66%

7

Overtreding wet- en regelgeving

Extra lasten als gevolg van een boete

5%

 850.000

1.41%

8

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

Hoger lasten door hogere bijdrage(n) aan exploitatie van GR'en

10%

350.000

1.16%

9

Milieu

Extra lasten; niet begroot

14%

 229.000

1.12%

10

Boekwaarden van gronden (geen grondexploitatie)

Afwaardering van de boekwaarden

10%

222.600

0.73%Weerstand

Huidige capaciteit

Vrije algemene reserve

€ 16.241.000 [1]

Stille reserves

€ 1.868.000  

Totale weerstandscapaciteit

€ 18.109.000Ratio weerstandsvermogen =

 beschikbare weerstandscapaciteit

€ 18.109.000

 = 5,4

  benodigde weerstandscapaciteit   

€ 3.349.728Tabel 3: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen 50.0 3000000.0 1500000.0
Kapitaalgoederen Vastgoed 29.0 3000000.0 870000.0
Gemeentefonds Verstrekte en gewaarborgde geldleningen 12.0 5300000.0 636000.0
Personeel Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel 50.0 400000.0 200000.0
Omgevingswet Milieu 38.0 390000.0 148200.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid en schadevergoedingen 90.0 50000.0 45000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (GR) 14.0 390000.0 54600.0
Overig Overtreding wet- en regelgeving 5.0 850000.0 42500.0
ICT algemeen Informatievoorziening ten behoeve van de bedrijfsvoering 8.0 420000.0 33600.0
Gemeentefonds Uitkering gemeentefonds (inwonersgroei en woningbouw) 30.0 100000.0 30000.0