Naam Boekel
Code 755
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 10502

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Loon- en prijsontwikkelingen None None None
Sociaal domein Openeindregelingen in het Sociale Domein None None None
Sociaal domein Ontwikkelingen in ‘Wonen met ondersteuning' None None None
Sociaal domein Ontwikkelingen Jeugdzorg None None None
GR / Verbonden partijen Dienstverleningsovereenkomst sociale zaken met Meierijstad None None None
GR / Verbonden partijen Subsidies (provinciaal en andersoortige subsidies) None None None
Grondexploitatie Grondbedrijf None None None
Grondexploitatie Reconstructie: Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) None None None
Grondexploitatie Randweg None None None
Kapitaalgoederen Glasvezel None None None
GR / Verbonden partijen Garantieverstrekkingen – Particulieren None None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen woningbouw None None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen zorgbouw – St. Petrus None None None
GR / Verbonden partijen Startersleningen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringen None None None
Kapitaalgoederen Risico´s op eigendommen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Latente juridische claim None None None
Belasting Latente fiscale claim None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None None
Omgevingswet Nieuwe omgevingswet None None None
Projecten Realisatie KindPark None None None
Informatieveiligheid Datalekken None None None
Kapitaalgoederen Wegbeheer 5.0 284000.0 14200.0
Kapitaalgoederen Rioolbeheer 5.0 1110000.0 55500.0
Kapitaalgoederen Gebouwbeheer 5.0 116000.0 5800.0
GR / Verbonden partijen Afgegeven garanties 5.0 11561000.0 578050.0
Kapitaalgoederen Glasvezel (BoekelNet) 5.0 766000.0 38300.0
GR / Verbonden partijen Startersleningen 5.0 192000.0 9600.0
Sociaal domein Wmo Transitie AWBZ 5.0 1215000.0 60750.0
Sociaal domein Transitie Jeugdzorg 5.0 1693000.0 84650.0
Sociaal domein Transitie Sociale Werkvoorziening 5.0 1353000.0 67650.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Bijstandsverlening 50.0 1331000.0 665500.0
Sociaal domein Minimabeleid 50.0 305000.0 152500.0
Sociaal domein Wmo (2007) 50.0 644000.0 322000.0
Grondexploitatie Randweg 50.0 2650000.0 1325000.0
GR / Verbonden partijen LOG-compensatie 75.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Latente fiscale claims BTW 75.0 150000.0 112500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Latente juridische claims 75.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims Bergstraat + Schutboom + De Donk 75.0 None None
Sociaal domein Realisatie Kindcentrum + buitenruimte 75.0 None None
Omgevingswet Nieuwe omgevingswet 75.0 None None
Informatieveiligheid Datalekken 75.0 820000.0 615000.0

0 1 2
0
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4


0 1 2
0
1
2


0 1 2 3
0 Soort Oppervlakte Prijs per m² Stille reserve
1 Grasland 0 m² € 6,50 € -
2 Bos 434.165 m² € 1,00 € 434.000
3 Akkerland 35.170 m² € 6,50 € 229.000
4 Erf & Tuin 2.044 m² € 100,00 € 204.000
5 € 867.000


0 1 2
0
1
2
3
4
5


0 1 2
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving Toelichting Kans Bedrag (cf. begroting 2018) Impact Effect Financieel risico
1 Wegbeheer Uitvoering o.b.v. actueel onderhoudsplan Laag 284.000 Klein – 5% Structureel € 2.000
2 Rioolbeheer Uitvoering o.b.v. actueel onderhoudsplan Laag € 1.110.000 Klein – 5% Structureel € 8.300
3 Gebouwbeheer Uitvoering o.b.v. actueel onderhoudsplan Laag € 116.000 Klein – 5% Structureel € 1.000
4 Afgegeven garanties Gewaarborgde geldleningen e.d. Laag 11.561.000 Groot – 75% Incidenteel € 433.500
5 Glasvezel (BoekelNet) Garantstelling Laag 766.000 Groot – 100% Incidenteel € 38.000
6 Startersleningen Uitvoering van regeling startersleningen Laag 192.000 Groot – 75% Structureel € 7.200
7 Rijksoverheid Wmo Transitie AWBZ Laag 1.215.000 Groot – 75% Structureel € 137.000
8 Jeugdzorg Transitie Jeugdzorg Laag 1.693.000 Groot – 75% Structureel € 190.000
9 Participatie Transitie Sociale Werkvoorziening Laag 1.353.000 Groot – 75% Structureel € 152.000
10 Openeindregelingen Leerlingenvervoer Middel 200.000 Middel – 15% Structureel € 45.000
11 Bijstandsverlening Middel 1.331.000 Middel – 15% Structureel € 300.000
12 Minimabeleid Middel 305.000 Middel – 15% Structureel € 69.000
13 Wmo (2007) Middel 644.000 Middel – 15% Structureel € 145.000
14 Randweg Uitvoering binnen gestelde kaders Middel 2.650.000 Middel – 15% Incidenteel € 199.000
15 Individuele derden LOG-compensatie Hoog p.m. Groot – 75% Incidenteel p.m.
16 Claims Latente fiscale claims BTW Hoog 150.000 Groot – 75% Incidenteel € 84.000
17 Claims Latente juridische claims Hoog p.m. Groot – 75% Incidenteel p.m.
18 Claims Planschadeclaims Bergstraat + Schutboom+ De Donk Hoog p.m. Groot – 75% Incidenteel p.m.
19 Kindcentrum Realisatie Kindcentrum+ buitenruimte Hoog p.m. Groot – 75% Incidenteel p.m.
20 Rijksoverheid Nieuwe omgevingswet Hoog p.m. Groot – 75% Incidenteel p.m.
21 Autoriteit persoonsgegevens Datalekken Hoog 820.000 Klein – 5% Incidenteel € 21.000


0 1 2 3
0 Omschrijving Jaar Bedrag Dekking uit het fonds
1 -Boecult 2018-2021 20.000 Fonds Kunst & Cultuur
2 -Deelname de Cultuurloper 2018-2020 15.000 Fonds Kunst & Cultuur
3 -Groen-Blauwe diensten (uitvoering pva) 2018-2019 15.000 Fonds Groen voor Rood
4 50.000


0 1
0 W eerstandscapaciteit (volgens OZB art. 12, lid 2 FVW)
1 1. OZB-ruimte € 796.400 -/-
2 2. vrij aanwendbare deel Algemene Reserve / Eigen Vermogen € 5.235.000
3 3. stille reserves: * gebouwen en bezittingen * gronden, niet zijnde bouwgrond (bos, landbouw, gras, erf & tuin) € 9.921.000 € 867.000
4 Totaal weerstandscapaciteit € 15.226.000


0 1 2 3
0 Soort WOZ-w aarde Boekw aarde Stille reserve
1 Gebouw en - AD € 3.769.000 € 4.675.000 € -906.000
2 Sportterrein - Sporthal - Sportzaal € 6.549.000 € 2.447.000 € 4.102.000
3 Gemeenschapshuizen € 5.161.000 € 2.393.000 € 2.768.000
4 Clubhuizen € 1.717.000 € 516.000 € 1.201.000
5 Scholen & Peuterspeelzalen € 7.523.000 € 5.340.000 € 2.183.000
6 Diversen € 639.000 € 130.000 € 509.000
7 Trafo's € 64.000 € - € 64.000
8 € 9.921.000


0 1 2
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3
4


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Loon- en prijsontwikkelingen None None None
Sociaal domein Opeineindregelingen - Leerlingenvervoer None None 210000.0
Sociaal domein Invoering abonnementstarief in de WMO None None None
Sociaal domein Hulpmiddelen Wmo None None 1186000.0
Sociaal domein Huishoudelijke Verzorging None None None
Sociaal domein Jeugdhulp None None 2773000.0
GR / Verbonden partijen Dienstverleningsovereenkomst sociale zaken met Meijerijstad None None None
BUIG Financieringssystematiek Participatiewet None None 1161000.0
Grondexploitatie Grondbedrijf None None None
Grondexploitatie Reconstructie: Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) None None None
Kapitaalgoederen Randweg None None 2650000.0
Kapitaalgoederen Glasvezel None None 532000.0
Sociaal domein Startersleningen None None 154000.0
GR / Verbonden partijen Garantieverstrekking - Particulieren None None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen woningbouw None None 11475000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringen None None None
Kapitaalgoederen Risico's op eigendommen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Latente juridische claim None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Latente fiscale claim None None 110000.0
Belasting Vennootschapsbelasting - grondbedrijf None None None
Belasting Vennootschapsbelasting - Afval None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaim(s) in verband met bestemmingsplan None None None
Omgevingswet Nieuwe omgevingswet None None None
Onderwijs Realisatie KindPark None None None
Informatieveiligheid Datalekken None None 820000.0
Sociaal domein Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) None None 16000.0
Sociaal domein Bijstandsverlening None None 1270000.0
Sociaal domein Minimabeleid None None 370000.0
Sociaal domein Wmo (2007) None None 676000.0
Kapitaalgoederen Wegbeheer None None 313000.0
Kapitaalgoederen Rioolbeheer None None 805000.0
Kapitaalgoederen Gebouwenbeheer None None 134000.0

0 1
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6
0 Risico Onderbouw ing Kans Bedragcf. begroting 2019 Impact EffectWeerstands-vermogen
1 Wegbeheer Uitvoering o.b.v. actueel onderhoudsplan Laag 313.000 Klein 5% Structureel 2.000
2 Rioolbeheer Uitvoering o.b.v. actueel onderhoudsplan Laag 805.000 Klein 5% Structureel 6.000
3 Gebouwenbeheer Uitvoering o.b.v. actueel onderhoudsplan Laag 134.000 Klein 5% Structureel 1.000
4 Afgegeven garanties Gewaarborgde geldleningen Laag 11.475.000 Groot 75% Incidenteel 430.000
5 Glasvezel (BoekelNet) Laag 532.000 Groot 100% Incidenteel 38.000
6 Startersleningen Laag 154.000 Groot 75% Incidenteel 6.000
7 Rijksoverheid Wmo (2015) - Transitie AWBZ Laag 1.186.000 Groot 75% Structureel 133.000
8 Jeugdzorg (2015) - Transitie Jeugdzorg Laag 2.773.000 Groot 75% Structureel 312.000
9 Participatie (2015) - Transitie Sociale Werkvoorziening Laag 1.161.000 Groot 75% Structureel 131.000
10 Randweg Uitvoering binnen gestelde kaders / meerwerk etc. Middel 2.650.000 Middel 15% Incidenteel 199.000
11 Openeindregelingen Leerlingenvervoer Middel 210.000 Middel 15% Structureel 47.000
12 Bijstandsverlening Middel 1.270.000 Middel 15% Structureel 286.000
13 Minimabeleid Middel 370.000 Middel 15% Structureel 83.000
14 Wmo (2007) Middel 676.000 Middel 15% Structureel 152.000
15 Autoriteit persoonsgegevens Datalekken Middel 820.000 Klein 5% Incidenteel 21.000
16 Fiscale claims BTW-sport Hoog 110.000 Groot 75% Incidenteel 62.000


0 1 2 3
0 Omschrijving Jaar Bedrag Dekking uit het fonds
1 -Boecult 2019-2021 15.000 Fonds Kunst & Cultuur
2 -Deelname de cultuurloper 2019-2020 10.000 Fonds Kunst & Cultuur
3 -Groen-Blauwe diensten (uitvoering pva) 2019-2019 10.000 Fonds Groen voor Rood
4 35.000


0 1
0 Weerstandscapaciteit (volgens OZB art. 12, lid 2 FVW)
1 1. OZB-ruimte € 926.500 -/-
2 2. vrij aanwendbare deel Algemene Reserve / Eigen Vermogen € 2.450.000
3 3. stille reserves: * gebouwen en bezittingen * gronden, niet zijnde bouwgrond (bos, landbouw, gras, erf & tuin) € 10.700.000 € 867.000
4 Totaal weerstandscapaciteit € 13.090.500


0 1 2 3
0 WOZ-w aarde per 01-01-2017 Boekw aarde per31-12-2017 Stille reserve2018
1 Gebouw en - AD € 4.084.000 € 5.112.000 € -1.028.000
2 Sportterrein - Sporthal - Sportzaal € 6.520.000 € 2.384.000 € 4.136.000
3 Gemeenschapshuizen € 5.117.000 € 2.265.000 € 2.852.000
4 Clubhuizen € 1.862.000 € 163.000 € 1.699.000
5 Scholen & Peuterspeelzalen € 7.395.000 € 4.934.000 € 2.461.000
6 Diversen € 637.000 € 128.000 € 509.000
7 Trafo's € 71.000 € - € 71.000
8 € 10.700.000


0 1 2 3
0 Soort Oppervlakte Prijs per m² Stille reserve
1 Grasland 0 m² € 6,50 € -
2 Bos 434.165 m² € 1,00 € 434.000
3 Akkerland 35.170 m² € 6,50 € 229.000
4 Erf & Tuin 2.044 m² € 100,00 € 204.000
5 € 867.000


0 1
0 In €1.0005.0003.0001.000-1.000 Verloop saldo weerstandsvermogen (excl. stille reserves)
1
2
3
4 Begr.Rek. '12Begr.Rek. '13Begr.Rek. '14Begr.Rek. '15Begr.Rek. '16Begr.Rek. '17Begr.'13'14'15'16'17'18'19


0 1 2
0 in €1.000Verloop saldo weerstandsvermogen (incl. stille reserves)20.00015.00010.0005.0000
1
2
3
4
5 Begr.Rek. '12Begr.Rek. '13Begr.Rek. '14Begr.Rek. '15Begr.Rek. '16Begr.Rek. '17Begr.'13'14'15'16'17'18'19


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Netto-schuldquote (zonder correctie)140%120%100%80%60%40%20%0% 70%
1
2 77%76%73%70%53%
3 20172018201920202021 2022


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Netto-schuldquote (met correctie)140%120%100%80%60%40%20%0% 69%
1
2
3 76%75%72%68%52%
4 20172018201920202021 2022


0 1 2
0 Solvabiliteitsratio100%90%80%70%60%50%40%30%37%20%10%0%2017 17%2022
1
2 32%17%16%16%2018201920202021
3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Grondexploitatie50%45%40%35%30%34%34%32%30%25%28%20%15%10%5%
1
2 25%
3 0%20172018201920202021 2022


0 1 2
0 Structurele exploitatieruimte5%4%3%2%1%0% 1%
1
2
3 0%20172018201920202021 2022


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 Belastingcapaciteit120%100%110%110%110%110%104%101%80%60%40%20%
1 0%201720182019202020212022