Naam Boxmeer
Code 756
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 28853

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2018 None None 1659200.0
Gemeentefonds Lagere Algemene Uitkering None None 288600.0
Grondexploitatie Grondvoorraad None None 6708400.0
ICT algemeen Verliest van data (ICT) None None 300000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VPB) None None 86600.0
Informatieveiligheid Informatievoorziening None None 250000.0
Grondexploitatie Accommodatiebeleid None None 100000.0
Projecten Volkshuisvesting None None 810000.0
Kapitaalgoederen Gebouwenbeheer: het risico van instandhouding van gemeentelijke gebouwen None None 25000.0
Personeel Personeel None None 712800.0

0 1
0 Weerstandscapaciteit structureel Bedrag
1 1. Belastingcapaciteit 2.185
2 2. Bezuinigingsmogelijkheden 0
3 3. Onvoorzien structureel 143
4 4. Begrotingsoverschot 30
5 Weerstandscapaciteit incidenteel
6 5. Algemene reserves 12.667
7 6. Bestemmingsreserves 5.215
8 7. Onvoorzien incidenteel 45
9 8. Stille reserves 20.687
10 Weerstandscapaciteit totaal 40.972


0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 Voldoende
4 D 0,8 – 1,0 Matig
5 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen Kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Netto schuldquote 1,26 1,47 1,30 1,13 1,05 0,91
2 Netto schuldquote gecorrigeerd 1,21 1,41 1,24 1,08 0,99 0,85
3 Solvabiliteitsratio 0,25 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31
4 Structurele exploitatieruimte 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
5 Grondexploitatie 0,61 0,64 0,55 0,44 0,41 0,33
6 Belastingcapaciteit 99 97 101 101 101 101


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2018 None None 1922300.0
Overig Klimaatadaptatie None None 2300000.0
Informatieveiligheid Informatievoorziening None None 250000.0
Gemeentefonds Lagere Algemene Uitkering None None 400600.0
Personeel Personeel None None 830330.0
Calamiteiten, rampen Rampenbestrijding, crisisbeheersing None None 1161000.0
Aanbesteding Contractenbeheer None None 50000.0
Gemeentefonds Treasury None None 170000.0
Grondexploitatie Grondvoorraad None None 5815600.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische claims None None 690000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Financiële gevolgen decentralisaties in het sociaal domein None None 2373975.0
Omgevingswet Klimaatadaptatie None None 2300000.0
Informatieveiligheid Informatievoorziening None None 270000.0
Gemeentefonds Lagere algemene uitkering None None 412500.0
Personeel Personeel None None 913880.0
Calamiteiten, rampen Rampenbestrijding, crisisbeheersing None None 1161000.0
Aanbesteding Contractenbeheer None None 55500.0
Gemeentefonds Treasury None None 132000.0
Grondexploitatie Grondvoorraad None None 5183480.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische claims None None 690000.0