Naam Boxtel
Code 757
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 30672

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie, 1 jaar vertraging 75.0 241000.0 180750.0
Personeel Wachtgelden bestuurders 50.0 800000.0 400000.0
Aanbesteding Niet uitvoeren correcte aanbestedingsprocedure 50.0 225000.0 112500.0
Projecten Kostenstijgingen grote projecten 50.0 275000.0 137500.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte garanties 25.0 330000.0 82500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid eigendom/onderhoudsplichtige 50.0 20000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 None None
Kapitaalgoederen Leegstand None None None
Belasting Fiscaliteit sportbesluit None None None
Gemeentefonds Gemeentefondsuitkering 50.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 50.0 45000.0 22500.0
GR / Verbonden partijen MijnGemeenteDichtbij 50.0 None None
Belasting Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven 50.0 None None
Kapitaalgoederen Onderhoudsplannen niet actueel 50.0 None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie, 1 jaar vertraging 75.0 185000.0 138750.0
Personeel Wachtgelden bestuurders 25.0 800000.0 200000.0
Aanbesteding Niet uitvoeren correcte aanbestedingsprocedure 50.0 446000.0 223000.0
Projecten Kostenstijgingen grote projecten 50.0 288000.0 144000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte garanties 25.0 320000.0 80000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid eigendom/onderhoudsplichtige 50.0 20000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 0.0 0.0
Grondexploitatie Leegstand None None None
Belasting Fiscaliteit sportbesluit None None None
Gemeentefonds Gemeentefondsuitkering 50.0 0.0 0.0
Sociaal domein Ontwikkeling sociaal domein 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Mutaties uitkeringenbestand 50.0 250000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 50.0 50000.0 25000.0
Overig MijnGemeenteDichtbij 50.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Opheffing gemeente Haaren None None None
Belasting Vennotschapsbelasting overheidsbedrijven 50.0 0.0 0.0

0 1 2 3
0 Grondexploitatie, 1 jaar vertraging € 185 0,75 € 139
1 Wachtgelden bestuurders € 800 0,25 € 200
2 Niet uitvoeren correcte aanbestedingsprocedure € 446 0,50 € 223
3 Kostenstijgingen grote projecten € 288 0,50 € 144
4 Verstrekte garanties € 320 0,25 € 80
5 Aansprakelijkheid eigendom/onderhoudsplichtige € 20 0,50 € 10
6 Juridische procedures € 0 0,50 € 0
7 Leegstand pm pm
8 Fiscaliteit sportbesluit pm pm
9 Totaal € 2.059 € 796


0 1 2 3
0 Omschrijving risico's met een structureel financieel effect (bedragen x 1000) Geschat risico Kans Kans x effect
1 Gemeentefondsuitkering € 0 0,50 € 0
2 Ontwikkelingen sociaal domein € 500 0,50 € 250
3 Mutaties uitkeringenbestand € 250 0,50 € 125
4 Verbonden partijen € 50 0,50 € 25
5 MijnGemeenteDichtbij € 0 0,50 € 0
6 Opheffing gemeente Haaren Pm pm
7 Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven € 0 0,50 € 0
8 Totaal € 800 € 400


0 1
0 Omschrijving Kans x effect
1 Totaal risico’s met een eenmalig financieel effect = benodigde incidentele weerstandscapaciteit € 796
2 Totaal risico’s met een structureel financieel effect = benodigde structurele weerstandscapaciteit € 400


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Lagere algemene uitkering. Niet toekennen extra budgetten jeugd door het rijk. None None 275000.0
Gemeentefonds Lagere algemene uitkering. Plafond BTW compensatie fonds wordt bereikt. None None 225000.0
GR / Verbonden partijen Negatief resultaat MGD door opsplitsing gemeente Haaren None None 48600.0
GR / Verbonden partijen Financiële tegenvallers uit Leningen en borgstellingen aan stichtingen en verenigingen. None None 124500.0
GR / Verbonden partijen Financiële tegenvallers uit Verbonden partijen. None None 127500.0
Personeel Wachtgelduitkering aftredende bestuurders None None 103950.0
Sociaal domein Jeugd: Extra inleg in de regio voor specialistische zorg. None None 950000.0
Grondexploitatie Niet behalen van uitvoering woningbouwprogramma None None 405000.0
Sociaal domein WMO: Toename uitgaven regionale inkoop. None None 770000.0
Overig Overige risico's None None 413350.0
Omgevingswet Stopzetten Programma Aanpak Stikstof (PAS) None None None
Sociaal domein WMO: Inkoop WMO hoger door toename zorggebruik None None None
Omgevingswet Nadelige effecten vanwege het niet tijdig implementeren van de omgevingswet None None None

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Nr. Kwantificeerbare risico's Effect Type Kans Gevolg Risico score Impact trend Kans op optreden in jaar
1 1 Lagere algemene uitkering. Niet toekennen extra budgetten jeugd door het rijk. Minder inkomsten dan begroot S 3 5 15 275.000 2022-2023
2 2 Lagere algemene uitkering. Plafond BTW compensatie fonds wordt bereikt. Minder inkomsten dan begroot S 2 5 10 225.000 2021 e.v.
3 3 Negatief resultaat MGD door opsplitsing gemeente Haaren Extra lasten, niet begroot I 2 3 6 48.600 2020
4 4 Financiële tegenvallers uit Leningen en borgstellingen aan stichtingen en verenigingen. Extra lasten, niet begroot I 2 4 8 124.500 2020 e.v.
5 5 Financiële tegenvallers uit Verbonden partijen. Extra lasten, niet begroot I 2 4 8 127.500 2020 e.v.
6 6 Wachtgelduitkering aftredende bestuurders Extra lasten, niet begroot S 4 3 12 103.950 2020 e.v.
7 7 Jeugd: Extra inleg in de regio voor specialistische zorg. Extra lasten, niet begroot S 3 5 15 950.000 2020 e.v.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 8 Niet behalen van uitvoering woningbouwprogramma Minder inkomsten dan begroot S 5 4 20 405 2020 e.v.
1 9 WMO: Toename uitgaven regionale inkoop. Extra lasten, niet begroot S 4 5 20 770 2020 e.v.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Niet-kwantificeerbare risico's Effect Type
1 10 Stopzetten Programma Aanpak Stikstof (PAS) Extra lasten, niet begroot S PM 2020 e.v.
2 11 WMO: Inkoop WMO hoger door toename zorggebruik. Extra lasten, niet begroot S PM 2020
3 12 Nadelige effecten vanwege het niet tijdig implementeren van de omgevingswet Extra lasten, niet begroot I PM 2021 e.v.


0 1 2 3 4
0 2 1, 7
1 4, 5 8, 9
2 3 6
3
4


0 1
0 Tabel: Ratio weerstandsvermogen
1 Boxtel Begroting 2020
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 3.414.000
3 Benodigde weerstandscapaciteit 3.237.190
4 Ratio weerstandsvermogen 1,1
5 Kwalificatie Voldoende


0 1 2
0 Kengetal Berekening Toelichting
1 Netto schuldquote Totale schulden/totale baten (ex. reserves) Geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden.
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Idem, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
3 Solvabiliteitsrisico Eigen vermogen/totaal balans Geeft inzicht in de mate waarin onze gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
4 Structurele exploitatieruimte (begroting) Structurele baten en lasten + structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves/totale baten (ex. reserves). Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.
5 Grondexploitatie Boekwaarde bouwgrond in exploitatie/totale baten (ex. reserves) De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee.


0 1 2
0 Belastingcapaciteit Totale woonlasten gemeente landelijk gemiddelde woonlasten Geeft inzicht in hoe de totale woonlasten in de gemeente zich verhouden tot het landelijke gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.


0 1 2 3
0 Tabel: Onwikkeling kengetallen Boxtel Werkelijk Begroot Begroot
1 2018 2019 2020
2 Netto schuldquote 58,54% 60,61% 60,15%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 47,84% 51,02% 51,45%
4 Solvabiliteitsrisico 23,06% 22,37% 22,45%
5 Structurele exploitatieruimte 2,87% 1,96% 1,46%
6 Grondexploitatie 7,63% 5,19% 6,12%
7 Belastingcapaciteit 90,01% 91,32% 93,97%


0 1 2 3 4
0 Tabel: kengetallen in verhouding tot de normen zoals gehanteerd door de provincie
1 Boxtel Kengetal begroting 2020 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol
2 Netto schuldquote 60,15% <90% 90-130% >130%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 51,45% <90% 90-130% >130%
4 Solvabiliteitsrisico 22,45% >50% 20-50% <20%
5 Structurele exploitatieruimte (begroting) 1,46% >0% 0 <0%
6 Grondexploitatie 6,12% <20% 20-35% >35%
7 Belastingcapaciteit 93,97% <95% 95-105% >105%