Naam Deurne
Code 762
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 32137

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein 0.0 1680000.0 0.0
Belasting Leges omgevingsvergunning bouw 80.0 160000.0 128000.0
Kapitaalgoederen Groen-laanbomen None None None
Kapitaalgoederen Wegen None None None
Belasting Cultuurcentrum 0.0 900000.0 0.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 0.0 85000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Afval 40.0 2500000.0 1000000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 3.51699882766706 17060000.0 600000.0
Grondexploitatie Vastgoedexploitaties 60.0 333000.0 199800.0
Projecten Reconstructie N270 60.0 388000.0 232800.0
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen etc. 17.6923076923077 2600000.0 460000.0
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding 0.5 20000000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None

0 1 2
0 Klasse Kans (gemiddeld) Dekkingspercentage
1 1 > 90% 100%
2 2 75 – 90% 80%
3 3 25 – 75% 60%
4 4 10 – 25% 40%
5 5 5 – 10% 20%
6 6 < 5% 0% tot 10%


0 1
0 Ratio weerstandsvermogen Waardering
1 > 2.0 Uitstekend
2 1,5 - 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 - 1,5 Voldoende
4 0,8 - 1,0 Matig
5 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 jaar baten primaire begroting Bouw realisatie Bouw Verschil
1 2010 € 1.319.500 € 1.621.487 € 301.987
2 2011 € 1.337.759 € 789.034 -€ 548.725
3 2012 € 999.318 € 1.117.063 € 117.745
4 2013 € 999.318 € 779.190 -€ 220.128
5 2014 € 946.118 € 447.950 -€ 498.168
6 2015 € 865.300 € 709.298 -€ 156.002
7 2016 € 877.414 € 788.190 -€ 89.225
8 2017 € 887.066
9 2018 € 906.581


0 1 2
0 Verbonden Partij Risico’s en Weerstandsvermogen van de verbonden Partij Risico voor gemeente Deurne
1 ODZOB (Omgevings- dienst Zuid Oost Brabant) Op basis van de risico-inventarisatie die de ODZOB heeft gemaakt is de streefwaarde voor de benodigde weerstandscapaciteit (=algemene reserve) bepaald op € 1,26 miljoen. De algemene reserve is inmiddels op dit niveau zodat deze toereikend is om de nu bekende risico’s af te dekken. € 0
2 BSOB (Belasting- samenwerking Oost Brabant) Bij de BSOB blijven de risico’s beperkt tot een renterisico en een liquiditeitsrisico. Door het treffen van beheersmaatregelen worden deze risico’s voldoende beheerst. € 0
3 Veiligheidsregio Belangrijkste risico’s voor de Veiligheidsregio die niet zijn afgedekt in de algemene reserve van de Veiligheidsregio zijn: frictiekosten door samenvoegen meldkamers en de niet-voorziene kosten die te maken hebben met de meldplicht datalekken (zie ook paragraaf verbonden partijen). Op basis van het actuele risicobeleidsplan heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een totaal weerstandsvormogen nodig van € 2.000.000. Omdat de Algemene reserve van de veiligheidsregio deze hoogte heeft bereikt, is het risico voor de gemeente 0. € 0
4 Metropool regio Eindhoven (voorheen SRE) De risico’s bestaan voornamelijk uit frictiekosten vanuit de transitie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) naar Metropoolregio. Deze risico’s worden afgedekt door de voorziening Reorganisatie SRE en zijn daarmee geen risico voor de gemeente. € 0
5 Senzer De verwachte weerstandscapaciteit van Senzer ultimo 2017 is € 14.561.000. Het gewenste weerstandsvermogen ultimo 2017 is € 14.190.000. Het verwachte tekort eind 2017 is € 395.000. Met de nu gehanteerde uitgangspunten en aanwezige middelen kan geconcludeerd worden dat er een tekort aan middelen is om het gewenste weerstandsvermogen in de vorm van reserves aan te houden op de balans van Senzer. Gezien de hoogte van de totale reserves, de onzekerheden over de toekomstige resultaten en de discussie over het positioneren van de risico’s over de uitvoering van de Participatiewet wordt er € 0


0 1 2
0 Verbonden Partij Risico’s en Weerstandsvermogen van de verbonden Partij Risico voor gemeente Deurne
1 nu geen aanvulling van het weerstandsvermogen gevraagd aan de deelnemende gemeenten.
2 GGD Door de GGD wordt jaarlijks een inventarisatie van de risico’s opgesteld en gekwantificeerd. Deze inventarisatie resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit (in de vorm van een algemene reserve) voor het onderdeel Publieke Gezondheid (PG) van circa € 1,9 miljoen en voor het onderdeel Ambulancezorg (AZ) van circa € 1,5 miljoen. Door het bestuur is echter het maximum voor de algemene reserves PG vastgesteld op € 600.000 (maximaal 5% van de gemeentelijke bijdrage per inwoner) en voor AZ op € 1,2 miljoen. Per 31 december 2016 is de reserve PG € 525.000 en de reserve AZ € 1.025.000. De reserves zijn dus minder dan de vastgestelde maxima. De inschatting is dat, ondanks het gegeven dat de reserves nog niet de maximale normhoogte hebben bereikt, dat deze voldoende zijn om de risico’s af te dekken. Het risico voor de gemeente Deurne wordt op € 0 geschat. € 0
3 Peelgemeenten De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie voor WMO, jeugdtaken, schulddienstverlening en minimabeleid. Als uitvoeringsorganisatie zijn er geen risico’s. . € 0
4 St. administratie kantoor Dataland Geen financiële risico’s. € 0
5 Stichting Peelnetwerk Geen financiële risico’s. Het Peelnetwerk is afgesloten met een restant aan middelen. Dit bedrag wordt aan de deelnemende partijen van het Peelnetwerk teruggestort. € 0
6 Landinrichtings- project Peelvenen Geen financiële risico’s. € 0
7 Veiligheidsoverleg OostBrabant Geen financiële risico’s. € 0
8 Tuinbouw- vestiging Deurne BV In 2014 is een integrale risicoanalyse voor het glastuinbouwproject uitgevoerd. Deze risico’s zijn in 2017 opnieuw breed inzichtelijk gemaakt en waar nodig aangevuld. Deze worden beschreven in de nota-b van de grond- en vastgoedexploitaties 2017. Het weerstandsvermogen houdt rekening met alle risico’s die relatie houden tot de grondexploitaties. € 0
9 Brabant Water N.V. Het risico is te verwaarlozen, dit betreft de nominale waarde van het aandelenkapitaal, zijnde € 2.813. € 0
10 BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Door de aanhoudende daling van marktrente daalt de nettowinst van de BNG. Omdat in de begroting rekening is gehouden met de dalende winstuitkering, is het risico voor de gemeente 0. € 0


0
0 Weerstandscapaciteit begroting 2018 begroting 2018 I/S
1 Algemene reserve (verwacht per 31-12-2018) € 8.932.000 I Stille reserves € 2.760.000 I Onbenutte belastingcapaciteit € 1.290.000 S Post onvoorzien € 79.000 S
2 Totale beschikbare weerstandscapaciteit € 13.061.000


0 1 2 3 4 5
0 nov'15 (begr 2016) jun'16 (rek 2015) nov'16 (begr 2017) jun'17 (rek 2016) nov. '17 (begr 2018)
1 beschikbaar benodigd € 16.451.302 € 12.275.600 € 16.708.302 € 11.039.600 € 11.733.368 € 10.503.200 € 14.851.668 € 10.660.197 € 13.061.000 € 2.772.000
2 ratio 1,3 1,5 1,1 1,4 4,7


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 78


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein 80.0 2800000.0 2240000.0
Belasting Leges omgevingsvergunning bouw 80.0 100000.0 80000.0
Kapitaalgoederen Groen-laanbomen None None None
Kapitaalgoederen Wegen None None None
Belasting Cultuurcentrum 0.0 900000.0 0.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 40.0 85000.0 34000.0
GR / Verbonden partijen Afval 100.0 1000000.0 1000000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 32.1637144649838 20719000.0 6664000.0
Grondexploitatie Vastgoedexploitaties 60.0 343000.0 205800.0
Kapitaalgoederen Reconstructie N270 60.0 388000.0 232800.0
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen etc. 35.1612903225806 1240000.0 436000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding 0.5 20000000.0 100000.0
Sociaal domein Garantiebanen None 43000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None

0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3


0 1
0 solvabiliteit40%30%29%28%20%22%22%21%10% 31%
1 0%rek 2017Begr 2018Begr 2019Begr 2020Begr 2021 Begr 2022


0 1 2 3 4 5 6
0 grondexploitatie40%37%37%30%33%20%10% 5%4%2%
1 0%rek 2017begr 2018 begr 2019 begr 2020 begr 2021 begr 2022


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein, risico's 80.0 2200000.0 1760000.0
Belasting Leges omgevingsvergunningen 80.0 86000.0 68800.0
Kapitaalgoederen Wegen 0.0 0.0 0.0
Belasting Cultuurcentrum (BTW) 0.0 900000.0 0.0
Overig Afval 100.0 1000000.0 1000000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie, risico's 35.7906633052247 23006000.0 8234000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie, dekking: alg res. Grex en winstgevende grexen None None -8234000.0
Grondexploitatie Vastgoedexploitaties 60.0 338000.0 202800.0
Kapitaalgoederen Reconstructie N270 60.0 388000.0 232800.0
Gemeentefonds Algemene uitkering (Gem. Fonds) 0.0 0.0 0.0
Sociaal domein Extra middelen jeugd 10.0 528000.0 52800.0
Overig BCF-plafond 60.0 40000.0 24000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen, claims etc. None 1248600.0 None
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding 10.0 20000000.0 2000000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 60.0 821000.0 492600.0
Belasting Wet Vennootschapsbelasting 10.0 0.0 0.0
Kapitaalgoederen Onderhoud watergangen None None None

0 1
0 Ratio weerstandsverm ogen Waardering
1 > 2.0 Uitstekend
2 1,5 - 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 - 1,5 Voldoende
4 0,8 - 1,0 Matig
5 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Risicowaarderingsklasse Kans (gemiddeld) Dekkingspercentage
1 1 = zeer waarschijnlijk > 90% 100%
2 2 = aanzienlijk 75 – 90% 80%
3 3 = boven gemiddeld 25 – 75% 60%
4 4 = beneden gemiddeld 10 – 25% 40%
5 5 = gering 5 – 10% 20%
6 6 = zeer onwaarschijnlijk < 5% 0% tot 10%


0 1 2 3
0 jaar baten primaire begroting Bouw realisatie Bouw Verschil
1 2010 € 1.319.500 € 1.621.487 € 301.987
2 2011 € 1.337.759 € 789.034 -€ 548.725
3 2012 € 999.318 € 1.117.063 € 117.745
4 2013 € 999.318 € 779.190 -€ 220.128
5 2014 € 946.118 € 447.950 -€ 498.168
6 2015 € 865.300 € 709.298 -€ 156.002
7 2016 € 877.414 € 788.190 -€ 89.225
8 2017 € 887.066 € 1.176.740 € 289.674
9 2018 € 906.581 € 937.098 € 30.516
10 2019 € 930.152


0 1
0 9,0 8,0 7,0 6,0 4,7 5,0 4,0 3,0 2,0 1,00 1,0 0,0 nov. '17 (begr 2018) ratio weerstandsvermogen 7,7 6,6 4,1 4,0 Ratio Norm ratio 1,00 1,00 1,00 1,00 juni '18 (rek nov '18 juni '19 nov'19 2017) (begr 2019) (rek 2018) (begr 2020)
1
2
3
4


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3