Naam Eersel
Code 770
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 18778

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

2018 2019 2020 2021 2022
SALDO  RESERVE  PER 1 januari 7.389 3.807 4.933 5.235 5.482
Bij: Rentetoevoeging 148 76 99 105 110
Bij: Bijdrage van Alg.res.
Bij:  Storing uit br stim.Woningmarkt, makelaarskn  48
Mutatie: saldo bouwgrondexploitaties 1.010 1.050 204 142 0
Mutatie: vorming voorziening wegens verliezen
Af: afwaardering boekwaarden
Af: VPB verplichting t-1 -188 0 0 0 0
Af: bijdrage in Algemene reserve -4.600 0 0 0 0
SALDO  RESERVE  PER 31 december  3.807 4.933 5.235 5.482 5.592


Exploitatie  2019 2020 2021 2022
Stelpost voor onvoorzien 40.000 40.000 40.000 40.000
Saldo jaarschijf  83.668 251.715 30.119 24.806
Weerstandcapaciteit in exploitatiesfeer 123.668 291.715 70.119 64.806
Vermogen
Stand reserves per  1-1-2019 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022
Algemene reserve (vrij besteedbaar) 9.227.000 7.288.000 6.609.000 5.723.000 5.843.000
Weerstandscapaciteit in vermogenssfeer 9.227.000 7.288.000 6.609.000 5.723.000 5.843.000


Risico Kans Mate van inschatbaarheid Geschat financieel gevolg bij voordoen Beheersing risico Reëel financieel gevolg
Het eigen beleid:
Gemeentelijke gebouwen 1 Redelijk 37.500 Accepteren 37.500
Statushouders/boete 2 Slecht 150.000 Accepteren 300.000
Onderwijshuisvesting 1 Slecht 1.000.000 Accepteren 1.000.000
Het beleid van hogere overheden:
WMO * 2 Redelijk 37.500 Accepteren 75.000
Jeugdhulp * 2 Slecht 150.000 Accepteren 300.000
Verontreinigde grond 2 Slecht 150.000 Accepteren 300.000
Samenwerking met andere gemeenten of instanties:
Verbonden partijen 4 Slecht 37.500 Accepteren 150.000
Regionaal historisch centrum 4 Slecht 37.500 Accepteren 150.000
Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen:
Algemene uitkering 4 Slecht 37.500 Accepteren 150.000
Intensivering controles bedrijven 2 Redelijk 37.500 Accepteren 75.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit 2.537.500


Kengetallen behorende bij de begroting 2019 Rekening 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
Netto schuldquote -12,01% 5% 3% 1% 0% -2%
Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen -13,08% 4% 3% 1% -1% -2%
Solvabiliteitsratio 51,45% 48% 58% 59% 59% 60%
Structurele exploitatieruimte 5,54% 2,04% 0,23% 0,57% 0,07% 0,06%
Grondexploitatie 3,76% 11% 11% 10% 4% 3%
Belastingcapaciteit 96,63% 97% 101% 101% 101% 101%


Algemene normwaarden schuldquote Schuldquote
Normaal  0% - 100%
Voorzichtigheid geboden > 100 %
Zeer hoge schuld > 130 %


Algemene normwaarden bruto schuld Ratio solvabiliteit
Weinig tot geen schuld  > 80 %
Normaal 30% - 80%
Voorzichtigheid geboden 20% - 30%
Bezit zeer zwaar belast met schuld 0% - 20%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WMO None None 75000.0
Sociaal domein Jeugdhulp None None 300000.0
Grondexploitatie Markt 29 None None 37500.0
Grondexploitatie Servatiusstraat 4a None None 37500.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None 1000000.0
Sociaal domein WMO None None 75000.0
Sociaal domein Jeugdhulp None None 300000.0
Bodemsanering Verontreinigde grond None None 300000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 600000.0
GR / Verbonden partijen Participatiebedrijf None None 600000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijke overeenkomsten None None 150000.0
Overig Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds None None 37500.0
GR / Verbonden partijen Leverplicht aan Attero huishoudelijk restafval None None 37500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 150000.0
Grondexploitatie Markt 29 None None 37500.0
Grondexploitatie Servatiusstraat 4a None None 37500.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None 1000000.0
Bodemsanering Verontreinigde grond None None 300000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 600000.0
GR / Verbonden partijen Participatiebedrijf None None 600000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijke overeenkomsten None None 150000.0
Overig Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds None None 37500.0
GR / Verbonden partijen Leverplicht aan Attero huishoudelijk restafval None None 37500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 150000.0