Naam Etten-Leur
Code 777
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 43532

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Herverdeeleffecten Algemene uitkering Gemeentefonds None None None
Grondexploitatie Grondbedrijf: Spoorzone. De invulling van de locatie Spoorzone is op dit moment volop in onderzoek. De verschillende varianten hebben ieder een eigen financieel gevolg. Binnen de reserve exploitatierisico’s hebben we hiervoor een extra bedrag gereserveerd om dit risico op te vangen None None None
Calamiteiten, rampen Crisismanagement: gevolgschade van een calamiteit voor rekening van de gemeente None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integriteit (imago en financieel): risico van aantasting reputatie, vertrouwen en de mogelijke financiële consequenties None None None
Personeel Aanspraak op wachtgeld door (tussentijdse) wijzigingen in samenstelling van het college None None None
GR / Verbonden partijen De O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties , Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) pakken in onvoldoende mate hun veranderende rol op waardoor de doelstellingen uit de Toekomstvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald None None None
ICT algemeen ICT-risico’s: we werken met een verouderde ICT infrastructuur. Het risico dat zich problemen voordoen neemt hierdoor toe. Zodra ICT West-Brabant-West de nieuwe infrastructuur installeert daalt dit risico None None None
Onderwijs Het aanbod van de onderwijsinstellingen sluit niet aan op de behoeften uit de arbeidsmarkt. De vacatures kunnen niet ingevuld worden met het risico op extra uitkeringslasten None None None
Sociaal domein Onvoldoende beschikbaarheid van banen voor de doelgroep van de Participatiewet (garantiebanen voor inwoners met arbeidsvermogen maar die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen, voornamelijk vanwege een beperking) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ondermijningsrisico; de ontwikkelingen in de maatschappij laten zien dat de vermenging van de onderwereld en bovenwereld een toenemend risico is. None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen gelden Interbestuurlijk Programma (IBP). De gelden die we ontvingen na het nieuwe Regeerakkoord voor het oppakken van grote maatschappelijke opgaven verwerkten we in de kadernota. Onbekend is of we hier tegenover nog extra taken moeten uitvoeren die we nu niet voorzien None None None
Gemeentefonds wijzigingen in de Algemene uitkering gemeentefonds; None None None
Informatieveiligheid calamiteiten informatiebeveiliging, de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door bijvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik van onze systemen; None None None
Projecten vertraging in de ontwikkeling van het gebied Spoorzone Juvenaat None None None
Calamiteiten, rampen crisismanagement: kosten door een calamiteit voor rekening van de gemeente None None None
Projecten Haansberg-Oost, mogelijke vertraging in de ontwikkeling None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims claims die niet gedekt worden door een verzekering None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims integriteit (zowel financieel als imago) waardoor de politiek en het bestuur aan gezag verliezen, proceskosten moeten worden gemaakt en besluiten vertraagd of vernietigd kunnen worden None None None
GR / Verbonden partijen gemeenschappelijke Regeling WVS: de daling van het aantal personeelsleden verloopt langzamer dan de afbouw van de middelen die we hiervoor van het Rijk ontvangen None None None
Sociaal domein experimenten in het sociaal domein leveren niet de gewenste vernieuwing om de kosten te beheersen None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open einde regelingen Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet None None None
Overig Het niet realiseren van besparingsvoorstellen. None None None
Grondexploitatie Haansberg-Oost None None None
Gemeentefonds Wijzigingen in de Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen Gelden Interbestuurlijk Programma (IBP) None None None
Calamiteiten, rampen Crisismanagement None None None
Grondexploitatie Nieuwe Nobelaer None None None
Informatieveiligheid Calamiteiten informatiebeveiliging, de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door bijvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik van onze systemen None None None
ICT algemeen ICT-risico's None None None
Grondexploitatie Vosdonk-Noord None None None