Naam Geertruidenberg
Code 779
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 21517

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico’s grondexploitatie en woningbouw 70.0 None None
Belasting Bedrijfswaarde wordt maatstaf bij waardering WOZ-waarde 90.0 None None
Belasting Onvoldoende kunnen terugvorderen van BTW (over bepaalde dienstverlening 30.0 None None
GR / Verbonden partijen Onvoldoende gelden bij verenigingen om nieuwbouw van sportcomplex te realiseren 30.0 None None
GR / Verbonden partijen Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen RMD 90.0 None None
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen als gevolg van beperkte budgetten 70.0 None None
Onderwijs School kan bouwplan niet tijdig realiseren ondanks de van de gemeente ontvangen beschikbare middelen 30.0 None None
Sociaal domein Een stijging van aantal bijstandsgerechtigden of toename aantal aanvragen bijzondere bijstand 50.0 None None
Sociaal domein Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen 50.0 None None
Overig Budgetbeheer is niet op orde en transparant 90.0 None None
GR / Verbonden partijen Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen OMWB 90.0 None None
Belasting Declaratie BTW compensatiefonds overschrijdt ingesteld plafond None None None

0 1
0 x > € 200.000 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 9 4 8 7 3 34 13 18 10 5 9 4 7 4
1 € 100.000 < x < € 200.000
2 € 40.000 < x < € 100.000
3 € 10.000 < x < € 40.000
4 x < € 10.000
5 Geen geldgevolgen
6 Kans Kans Kans Kans Kans 1 2 3 4 5


0 1 2 3 4 5
0 1 1 Risico’s grondexploitatie en woningbouw (533) 70% 30,11%
1 2 2 Bedrijfswaarde wordt maatstaf bij waardering WOZ-waarde (554) 90% 14,82%
2 3 10 Onvoldoende kunnen terugvorderen van BTW (over bepaalde dienstverlening) (569) 30% 6,62%
3 4 3 Onvoldoende gelden bij verenigingen om nieuwbouw van sportcomplex te realiseren (568) 30% 5,46%
4 5 5 Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen RMD (564) 90% 2,89%
5 6 6 Achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen als gevolg van beperkte budgetten (535) 70% 2,87%
6 7 7 School kan bouwplan niet tijdig realiseren ondanks de van de gemeente ontvangen beschikbare middelen (570) 30% 2,67%
7 8 9 Een stijging van aantal bijstandsgerechtigden of toename aantal aanvragen bijzondere bijstand (49/565) 50% 2,05%
8 9 Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen (576) 50% 1,78%
9 10 Budgetbeheer is niet op orden en transparant (R115) 90% 1,48%
10 4 Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen OMWB (563) 90% 0,00%
11 8 Declaratie BTW compensatiefonds overschrijdt ingesteld plafond (572)
12
13 Begroting 2017 Jaarverslag 2016 Begroting 2018
14 Totaal grote risico's € 3.244.039 € 3.907.860 € 3.157.040
15 Overige risico's € 2.334.506 € 2.149.506 € 2.050.506
16 Totaal alle risico's € 5.578.545 € 6.057.366 € 5.207.546


0
0 Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag Percentage Bedrag


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3


0 1 2 3 4
0 Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen)
1 Vrij aanwendbare algemene reserve 4.280.255 3.880.255 4.050.255 4.533.255
2 Vrije algemene reserve 2.436.000 2.036.000 2.206.000 2.689.000
3 Weerstandsreserve 1.844.255 1.844.255 1.844.255 1.844.255
4
5 Vrij aanwendbare bestemmingsreserve 920.027 917.427 920.890 918.290
6 Resultaat na bestemming (programmabegroting) 24.759 124.164 209.957 301.445
7
8 Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie) 5.225.041 4.921.846 5.181.102 5.752.990
9 Onvoorzien 45.000 45.000 45.000 45.000
10 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 1.507.584 1.507.584 1.507.584 1.507.584
11 Onbenutte capaciteit afvalstoffenheffingen - - - -
12
13 Bezuinigingsmogelijkheden - - - -
14 Totale weerstandscapaciteit 6.777.625 6.474.430 6.733.686 7.305.574


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 Uitstekend
2 B 1.4-2.0 Ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 Voldoende
4 D 0.8-1.0 Matig
5 E 0.6-0.8 Onvoldoende
6 F <0.6 Ruim onvoldoende


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Precariobelasting None None None
Projecten Ontwikkelingen Amercentrale None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None
Belasting BTW-compensatiefonds None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Precariobelasting niet kunnen innen None None None
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud wegen, infrastructurele kunstwerken None None None
Belasting Bedrijfswaarde wordt maatstaf bij waardering WOZ-waarde None None None
GR / Verbonden partijen Gemeente wordt eigenaar van Dongemond Sporthal None None None
Personeel Toepassing Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, vrijwillige brandweer None None None
Belasting Onvoldoende kunnen terugvorderen van BTW (over bepaalde dienstverlening) None None None
Grondexploitatie Onvoldoende gelden bij verenigingen om nieuwbouw van sportcomplex te realiseren None None None
Onderwijs School kan bouwplan niet tijdig realiseren ondanks de van de gemeente ontvangen beschikbare middelen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot None None None
Gemeentefonds Geen volledige compensatie loon- en prijsstijgingen via de algemene uitkering None None None
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen als gevolg van beperkte budgetten None None None
Personeel Onverwachte stijging personeelslasten None None None
Sociaal domein Een stijging van aantal bijstandsgerechtigden of toename aantal aanvragen bijzondere bijstand None None None
Bodemsanering Constatering bodemverontreiniging en overheveling bodemtaken None None None
Bodemsanering Opruiming dumping drugsafval binnen gemeente grenzen None None None
Onderwijs Herijking van het huisvestingsprogramma (IHP) scholen None None None
Sociaal domein Onvoldoende rijksmiddelen om de beoogde transformatie binnen de jeugdhulp vorm te geven None None None

0 1
0 x > € 200.000 2 3 2 3 1 1 3 4 4 2 6 4 10 5 3 21 18 20 11 10 6 5 3 2 3
1 € 100.000 < x < € 200.000
2 € 40.000 < x < € 100.000
3 € 10.000 < x < € 40.000
4 x < € 10.000
5 Geen geldgevolgen
6 Kans Kans Kans Kans Kans 1 2 3 4 5


0 1 2 3 4 5 6
0 1 1 1 Precariobelasting niet kunnen innen (590) 70% 36,75% AD
1 2 Achterstallig onderhoud wegen, infrastructurele kunstwerken (128) 70% 9,62% 1
2 3 2 5 Bedrijfswaarde wordt maatstaf bij waardering WOZ-waarde (554) 70% 9,62% AD
3 4 - - Gemeente wordt eigenaar van Dongemond Sporthal (597) 50% 3,44% 3
4 5 - - Toepassing Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, vrijwillige brandweer (596) 50% 3,44% 7
5 6 Onvoldoende kunnen terugvorderen van BTW (over bepaalde dienstverlening) (569) 90% 2,75% 3
6 7 7 7 Onvoldoende gelden bij verenigingen om nieuwbouw van sportcomplex te realiseren (568) 70% 2,41% 3
7 8 5 3 School kan bouwplan niet tijdig realiseren ondanks de van de gemeente ontvangen beschikbare middelen (570) 70% 2,14% 4
8 9 Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot (528) 70% 2,13% AD
9 10 3 2 Geen volledige compensatie loon- en prijsstijgingen via de algemene uitkering (580) 90% 1,60% AD
10 4 4 Achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen als gevolg van beperkte budgetten (535) 70% 0,57% 6
11 6 9 Onverwachte stijging personeelslasten (591) 90% 0,00% 7
12 8 8 Een stijging van aantal bijstandsgerechtigden of toename aantal aanvragen bijzondere bijstand (49/565) 50% 1,15% 5
13 9 Constatering bodemverontreiniging en overheveling bodemtaken (333) 50% 0,46% 1
14 10 Opruiming dumping drugsafval binnen gemeente grenzen (592) 90% 0,51% 1
15 6 Herijking van het huisvestingsprogramma (IHP) scholen (578) 70% 0,00% 4
16 10 Onvoldoende rijksmiddelen om de beoogde transformatie binnen de jeugdhulp vorm te geven (530) 90% 1,37% 5
17 Begroting 2019 Jaarverslag 2018 Begroting 2020
18 Totaal grote risico's € 3.469.000 € 3.450.000 € 4.950.000
19 Overige risico's € 2.192.505 €2.123.905 € 2.781.505
20 Totaal alle risico's € 5.661.505 € 5.573.905 € 7.731.505 13


0
0 Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag Percentage Bedrag


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0


0 1 2 3 4
0 Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen) 5.468.944 2.377.693 2.377.693 2.377.693
1 Vrij aanwendbare algemene reserve 4.959.973 505.568 868.026 1.527.872
2 Vrije algemene reserve 1.571.000 1.472.000 1.910.000 1.837.000
3 Weerstandsreserve 3.388.973 3.388.973 3.388.976 3.388.973
4 Vrij aanwendbare bestemmingsreserve 508.971 536.835 536.835 536.835
5 Gerealiseerde resultaat (programmabegroting)
6 Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie) 953.275 953.275 953.275 953.275
7 Onvoorzien 45.000 45.000 45.000 45.000
8 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 908.275 908.275 908.275 908.275
9 Onbenutte capaciteit afvalstoffenheffingen
10 Totale weerstandscapaciteit 6.422.219 6.351.083 6.789.086 6.716.083


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 Uitstekend
2 B 1.4-2.0 Ruim voldoende
3 C 1.0-1.4 Voldoende
4 D 0.8-1.0 Matig
5 E 0.6-0.8 Onvoldoende
6 F <0.6 Ruim onvoldoende