Naam Gilze en Rijen
Code 784
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 26313

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Programma 0 Bestuur en ondersteuning 10.01 25131128.0 2515625.9128
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Programma 1 Veiligheid 5.31 10600000.0 562860.0
Kapitaalgoederen Programma 2 Verkeer en vervoer 12.73 1650000.0 210045.0
Overig Programma 3 Economie 10.0 1000000.0 100000.0
Onderwijs Programma 4 Onderwijs None None None
Overig Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 7.84 1600000.0 125440.0
Sociaal domein Programma 6 Sociaal domein 20.21 2375000.0 479987.5
Overig Programma 7 Volksgezondheid en milieu 7.87 185000.0 14559.5
Kapitaalgoederen Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV) 25.38 417500.0 105961.5
Grondexploitatie Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) 19.57 37563891.0 7351253.4687

Begroting 2018

Max. risico

Kans %

Uitkomst

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

25.131.128

10,01%

2.516.845

Programma 1 Veiligheid

10.600.000

5,31%

562.500

Programma 2 Verkeer en vervoer

1.650.000

12,73%

210.000

Programma 3 Economie

1.000.000

10,00%

100.000

Programma 4 Onderwijs

0

0,00%

0

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

1.600.000

7,84%

125.500

Programma 6 Sociaal domein

2.375.000

20,21%

480.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

2.350.000

7,87%

185.000

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV)

1.645.000

25,38%

417.500

Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8)

37.563.891

19,57%

7.349.526

Totaal programma's

83.915.019

14,24%

11.946.871Begroting 2018

Max. risico

Kans %

Uitkomst

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

25.131.128

10,01%

2.516.845

Programma 1 Veiligheid

10.600.000

5,31%

562.500

Programma 2 Verkeer en vervoer

1.650.000

12,73%

210.000

Programma 3 Economie

1.000.000

10,00%

100.000

Programma 4 Onderwijs

0

0,00%

0

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

1.600.000

7,84%

125.500

Programma 6 Sociaal domein

2.375.000

20,21%

480.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

2.350.000

7,87%

185.000

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV)

1.645.000

25,38%

417.500

Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8)

37.563.891

19,57%

7.349.526

Totaal programma's

83.915.019

14,24%

11.946.871Begroting 2018

Max. risico

Kans %

Uitkomst

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

25.131.128

10,01%

2.516.845

Programma 1 Veiligheid

10.600.000

5,31%

562.500

Programma 2 Verkeer en vervoer

1.650.000

12,73%

210.000

Programma 3 Economie

1.000.000

10,00%

100.000

Programma 4 Onderwijs

0

0,00%

0

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

1.600.000

7,84%

125.500

Programma 6 Sociaal domein

2.375.000

20,21%

480.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

2.350.000

7,87%

185.000

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV)

1.645.000

25,38%

417.500

Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8)

37.563.891

19,57%

7.349.526

Totaal programma's

83.915.019

14,24%

11.946.8712019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Programma 0 Bestuur en ondersteuning 10.71 13346587.0 1429419.4677
Overig Programma 1 Veiligheid 5.45 10100000.0 550450.0
Kapitaalgoederen Programma 2 Verkeer en vervoer 12.73 1650000.0 210045.0
Overig Programma 3 Economie 10.0 1000000.0 100000.0
Onderwijs Programma 4 Onderwijs 26.6666666666667 300000.0 80000.0
Overig Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 5.66 1600000.0 90560.0
Sociaal domein Programma 6 Sociaal domein 14.1 2075000.0 292575.0
Sociaal domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu 7.87 2350000.0 184945.0
Overig Programma 8 Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV) 25.38 1645000.0 417501.0
Grondexploitatie Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) 12.14 37563891.0 4560256.3674

0 1 2 3 4
0 Verloop kengetallen
1 Kengetallen: 2017 Realisatie 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot
2 netto schuldquote 70% 64% 58% 56%
3 netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen 54% 53% 48% 47%
4 solvabiliteitsrisico 27% 24% 25% 25%
5 grondexploitatie 37% 34% 30% 29%
6 structurele exploitatieruimte 1% 2% 3% 2%
7 belastingcapaciteit 83% 80% 79% 79%


0
0 Berekening weerstandscapaciteit begroting 2019
1 Algemene reserve per 01-01-2019 € 586.395
2 Algemene reserve Grondexploitatie 01-01-2019 -€ 631.782
3 Bestemmingsreserves Grondexploitatie 01-01-2019 € 2.547.231
4 Totaal reserves € 2.501.843
5
6 Bij: stille reserves (marktwaarden > boekwaarden) 01-01-2019 € 2.390.738
7 Totaal reserves na correctie € 4.892.581
8
9 Bij: Onbenutte belastingcapaciteit (t.o.v. art 12 status) 01-01-2019 € 2.496.964
10 WEERSTANDSCAPACITEIT € 7.389.545


0 1 2 3
0 Begroting 2019 Max. risico Kans % Uitkomst
1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning 13.346.587 10,71% 1.429.575
2 Programma 1 Veiligheid 10.100.000 5,45% 550.000
3 Programma 2 Verkeer en vervoer 1.650.000 12,73% 210.000
4 Programma 3 Economie 1.000.000 10,00% 100.000
5 Programma 4 Onderwijs 300.000 0,00% 80.000
6 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 1.600.000 5,66% 90.500
7 Programma 6 Sociaal domein 2.075.000 14,10% 292.500
8 Programma 7 Volksgezondheid en milieu 2.350.000 7,87% 185.000
9 Programma 8 Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV) 1.645.000 25,38% 417.500
10 Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) 37.563.891 12,14% 4.558.540
11 Totaal programma's (incl. GREX) 71.630.478 11,05% 7.913.615


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1
2
3
4
5


0
0 Categorie Risicobedrag Weerstandscapaciteit
1 Beperkte incidentele en structurele risico's 1.793.861 4.887.702
2 Risico's grondexploitatie 4.558.540 1.915.449
3 Overige incidentele en structurele risico's 1.561.215 586.395
4 Totaal 7.913.615 7.389.545


0 1 2 3 4 5 6
0 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 7,4 7,1 7,4 7,8 7,7 7,9
2 Risico's 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4
3 Weerstandsvermogen (absoluut) -0,5 -0,8 -0,3 0,2 0,2 0,5
4 Weerstandsvermogen (relatief) 93% 90% 96% 102% 103% 107%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Bestuur en ondersteuning 8.88 10800858.0 959116.1904
Overig Veiligheid 5.15 10100000.0 520150.0
Kapitaalgoederen Verkeer en vervoer 17.39 1150000.0 199985.0
Overig Economie 5.0 500000.0 25000.0
Onderwijs Onderwijs 26.67 300000.0 80010.0
Overig Sport, cultuur en recreatie 6.24 1250000.0 78000.0
Sociaal domein Sociaal domein 19.39 2050000.0 397495.0
Overig Volksgezondheid en milieu 13.92 2550000.0 354960.0
Kapitaalgoederen Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV) 28.75 6200000.0 1782500.0
Grondexploitatie Grondexploitatie (als aanvulling op Economie en Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV)). 12.96 37563891.0 4868280.2736

0
0 Berekening weerstandscapaciteit begroting 2020
1 Algemene reserve per 01-01-2020 € 461.217
2 Algemene reserve Grondexploitatie 01-01-2020 € 3.334.458
3 Bestemmingsreserves Grondexploitatie 01-01-2020 € 0
4
5 Totaal reserves € 3.795.675
6
7 Bij: stille reserves (marktwaarden > boekwaarden) 01-01-2019 € 2.363.867
8
9 Totaal reserves na correctie € 6.159.542
10
11 Bij: Onbenutte belastingcapaciteit (t.o.v. art 12 status) 01-01-2020 € 2.285.213
12
13 WEERSTANDSCAPACITEIT € 8.444.755


0 1 2 3
0 Begroting 2020 Max. risico Kans % Uitkomst
1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning 10.800.858 8,88% 958.688
2 Programma 1 Veiligheid 10.100.000 5,15% 520.000
3 Programma 2 Verkeer en vervoer 1.150.000 17,39% 200.000
4 Programma 3 Economie 500.000 5,00% 25.000
5 Programma 4 Onderwijs 300.000 26,67% 80.000
6 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 1.250.000 6,24% 78.000
7 Programma 6 Sociaal domein 2.050.000 19,39% 397.500
8 Programma 7 Volksgezondheid en milieu 2.550.000 13,92% 355.000
9 Programma 8 Volkshuisv., ruimtelijke ord. en stadsvern. (VHROSV) 6.200.000 28,75% 1.782.500
10 Grondexploitatie (als aanvulling op programma's 3 en 8) 37.563.891 12,96% 4.866.800
11 Totaal programma's (incl. GREX) 72.464.749 12,78% 9.263.488


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6


0
0 Categorie Risicobedrag
1 Beperkte incidentele en structurele risico's (*) 1.328.498
2 Risico's grondexploitatie 4.866.800
3 Overige incidentele en structurele risico's 3.068.190
4 Totaal 9.263.488


0
0 Categorie Risicobedrag Weerstandscapaciteit
1 Beperkte incidentele en structurele risico's 1.328.498 4.649.080
2 Risico's grondexploitatie 4.866.800 3.334.458
3 Overige incidentele en structurele risico's 3.068.190 461.217
4
5 Totaal 9.263.488 8.444.755


0 1 2 3 4 5 6
0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 8,4 9,4 10,9 11,8 11,6 12,1
2 Risico's 9,3 9,2 9,1 9,0 8,9 8,8
3 Weerstandsvermogen (absoluut) -0,8 0,3 1,8 2,8 2,8 3,3
4 Weerstandsratio 0,91 1,03 1,20 1,32 1,31 1,38


0 1
0
1
2
3
4
5
6


0
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4
0 Verloop kengetallen
1 Kengetallen: 2018 realisatie 2019 begroot 2020 begroot 2021 begroot
2 netto schuldquote 68% 64% 54% 54%
3 netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen 58% 52% 45% 45%
4 solvabiliteitsrisico 25% 22% 23% 23%
5 grondexploitatie 38% 36% 27% 24%
6 structurele exploitatieruimte 0% 2% 3% 5%
7 belastingcapaciteit 75% 77% 75% 75%