Naam Haaren
Code 788
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 14103

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen vormen een risico ongeacht het beheer. Onvoorziene zaken kunnen zich altijd voordoen. Strenge winters kunnen asfaltschade veroorzaken of rioolpersleidingen kunnen bezwijken etc. None None 75000.0
Kapitaalgoederen Bij de vaststelling van de MOR 2018 - 2021 is besloten om het laagste kwaliteitsniveau te continueren. Hierdoor wordt alleen veiligheidsonderhoud uitgevoerd en oneffenheden, verzakkingen en beginnende scheurvorming in asfaltwegen worden geaccepteerd. De aansprakelijkheidsverzekering dekt maar deels de schade die kan ontstaan als gevolg van wegbeheerrisico's. De mogelijkheid is aanwezig dat verzekeraars overwegen om wegbeheerschade voor gemeenten uit te sluiten zeker als blijkt dat schades het gevolg zijn van achterstallig onderhoud. None None 10000.0
Projecten Wanneer aantal projecten terugloopt dienen deze kosten binnen de reguliere exploitatie te worden opgevangen. None None 100000.0
Belasting Relatief grote eigen inkomstenpost die conjunctuurgevoelig is. Kostendekkendheid van leges is in dat verband een risico. None None 160000.0
Personeel Bij mutaties in het college kunnen nieuwe wachtgeldverplichtingen ontstaan. None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Bij verbonden partijen geldt dat het Algemeen Bestuur besluiten kan nemen met financiële consequenties waaraan de gemeente vanwege de constructie gehouden is. Daarnaast zijn alle deelnemende gemeenten hoofdelijk aansprakelijk. Overige beleidsrisico's worden behandeld in de paragraaf verbonden partijen. None None 5000.0
Sociaal domein Bij de overdracht van het Stadsgewest s- ’Hertogenbosch aan de provincie wordt een pot gecreëerd voor eeuwigdurende zorg. Er zit een verschil in de interpretatie (€3.500.000) van dit benodigde doelvermogen; None None 145600.0
Sociaal domein Bij de overdracht van het Stadsgewest s'Hertogenbosch aan de provincie wordt een pot gecreëerd voor nazorg. Aanpassing van de rekenrente heeft gevolgen voor het doelvermogen dat noodzakelijk is voor eeuwigdurende zorg. None None 291200.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Tussen de aannemer het het Stadsgewest is een geschil over diverse kosten. De rechtmatigheid van de claims wordt door het Stadsgewest bestreden. Echter de aannemer heeft inmiddels een verzoek tot arbitrage ingediend. None None 70720.0
Sociaal domein Leerlingen met een bijzondere handicap die over een grote afstand recht op vervoer hebben. None None 37000.0
GR / Verbonden partijen Door faillissement van organisaties die kerntaken voor gemeente verrichten en subsidie van de gemeente ontvangen, kan de gemeente voor dubbele kosten komen te staan. None None 155000.0
GR / Verbonden partijen Door faillissement van organisatie die reguliere opdracht voor de gemeente uitvoert, kan de gemeente voor dubbele kosten komen te staan of op zijn minst voor omstelkosten. None None 30000.0
Aanbesteding Blijvend voldoen aan aanbestedingswet en richtlijnen voor Europese aanbesteding. Eventuele fouten hebben gevolgen voor de (accountantscontrole op) rechtmatigheid, maar ook voor de getrouwheid en kunnen tot claims of vertraging in processen bij grote projecten leiden. None None 20000.0
Sociaal domein Onzekerheid ten aanzien van eventuele kortingen die plaatsvinden op de budgetten voor de gedecentraliseerde beleidsterreinen (WMO, Participatiewet, Jeugdwet). None None 400000.0
Sociaal domein Onduidelijk of en in welke mate er extra taken worden gedecentraliseerd van Rijk naar gemeenten op de terreinen WMO, Participatiewet, Jeugdwet naastmogelijke andere terreinen. None None 400000.0
Sociaal domein Op het terrein van de grote decentralisaties (Jeugdwet, WMO, Participatiewet) kunnen onvoorziene, incidentele uitgaven ontstaan. None None 400000.0
Projecten PHS: Het ontstaan van meerkosten gedurende de aanloop naar de uitvoering van het project 2021. None None 21000.0
Belasting Op aanwijzing van de Europese Commissie wordt de vrijstelling voor Vennootschapsbelasting aan overheidsbedrijven afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2016 moet de gemeente over de fiscale winst van activiteiten (grond, verhuur etc) vennootschapsbelasting betalen. Volgt de Belastingdienst de standpunten en inschattingen van de gemeente Haaren ten aanzien van de invoering Vennootschapsbelasting None None 100000.0
Overig Landgoed Haarendael is een politiek, en bestuurlijk gevoelig onderwerp dat diverse strategische en operationele risico's met zich meebrengt None None None
Projecten N65: Het ontstaan van meerkosten gedurende de aanloop naar de uitvoering van het project 2021. None None 90000.0
Personeel Als de raad besluit tot opsplitsing dan vormt de bezetting (ambitieniveau ambtenaren) van de ambtelijke organisatie een risico. Om de dienstverlening op peil te houden zullen er extra kosten (o.a. inhuur) te verwachten zijn. None None None

0
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 Uitstekend 1,5 - 2,0 Ruim voldoende 1,0 - 1,5 Voldoende 0,8 - 1,0 Matig 0,6 - 0,8 Onvoldoende < 0,6 Slecht


0
0 Begroting 2018 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kengetallen
1 Netto schuldquote 0,72% 8,41% 4,08% 5,60% 2,45% -5,12% Gecorrigeerd netto schuldquote -7,76% -3,19% -5,52% -5,11% -7,66% -15,11% Solvabiliteitsratio 51,67% 54,50% 54,44% 57,01% 58,85% 59,17% Grondexploitatie 18,88% 26,11% 18,95% 17,43% 11,41% 4,70% Structurele exploitatieruimte 3,10% -1,19% 0,60% 1,19% 1,51% 1,52% Belastingcapaciteit 116,28% 114,40% 112,74% 112,74% 112,74% 112,74%


0
0 Benchmark Kengetallen
1 Netto schuldquote 52,26% Gecorrigeerd netto schuldquote 44,71% Solvabiliteitsratio 29,83% Grondexploitatie 19,49% Structurele exploitatieruimte 2,78% Belastingcapaciteit 104,72%


0
0 Categorie A B C minst risicovol neutraal meest risicovol
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130% Gecorrigeerd netto schuldquote <90% 90-130% >130% Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% Grondexploitatie <0% 0-10% >10% Structurele exploitatieruimte >0% 0 <0% Belastingcapaciteit 95% 95-105% >105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen (gebouwen, wegen, etc.) 100.0 75000.0 75000.0
Kapitaalgoederen Kwaliteitsniveau onderhoud wegen 25.0 10000.0 2500.0
Projecten Toerekening vaste (personeels)kosten aan projecten 100.0 100000.0 100000.0
Belasting Leges omgevingsvergunningen 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen bestuurders None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen en overige samenwerkingsverbanden None None None
Sociaal domein Eeuwigdurende zorg 50.0 145000.0 72500.0
Sociaal domein Nazorg 100.0 291200.0 291200.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch geschil met aannemer Stadsgewest 's-Hertogenbosch 0.0 70720.0 0.0
GR / Verbonden partijen Faillissement van organisaties die kerntaken voor gemeente verrichten 0.0 221000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Faillissement van organisatie die reguliere opdrachten voor de gemeente uitvoert 0.0 33000.0 0.0
Aanbesteding Inkopen 25.0 22000.0 5500.0
Sociaal domein Onvoorziene en incidentele uitgaven Sociaal Domein 50.0 400000.0 200000.0
Projecten PHS 0.0 21000.0 0.0
Belasting Invoering Vennootschapsbelasting bij gemeenten 25.0 45000.0 11250.0
Projecten N65 50.0 90000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Herindeling 50.0 154000.0 77000.0
Belasting BTW last Sport 0.0 26000.0 0.0

0
0 WeerstandsvermogenBedragBeschikbare weerstandscapaciteit
1 Onbenutte belastingcapaciteit940Post onvoorziene lasten47Algemene reserve7.802Beschik bare weerstandscapaciteit8.789
2 Benodigde weerstandscapaciteit
3 Algemene risico's1.417Structurele risico's (x2)971Incidentele risico's (x2)840Benodigde weerstandscapaciteit3.228Resterende beschikbare weerstandscapaciteit5.561


0
0 RatioWaardering
1 > 2,0Uitstekend1,5 - 2,0Ruim voldoende1,0 - 1,5Voldoende0,8 - 1,0Matig0,6 - 0,8Onvoldoende< 0,6Slecht


0
0 Begroting 2019RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting201720182019202020212022Kengetallen
1 Netto schuldquote-0,84%0,01%0,00%0,00%0,01%0,01%Gecorrigeerd netto schuldquote-9,63%-9,02%-10,33%-10,45%-10,78%-10,19%Solvabiliteitsratio51,03%51,34%48,32%44,68%50,42%55,01%Grondexploitatie24,49%20,62%13,58%9,96%2,88%-8,63%Structurele exploitatieruimte1,70%-0,34%1,34%0,92%1,53%2,66%Belastingcapaciteit114,04%113,05%115,70%115,70%115,70%115,70%


0
0 BenchmarkKengetallen
1 Netto schuldquote46,04%Gecorrigeerd netto schuldquote38,51%Solvabiliteitsratio32,02%Grondexploitatie14,76%Structurele exploitatieruimte2,44%Belastingcapaciteit101,98%


0
0 CategorieABCminst risicovolneutraalmeest risicovol
1 Netto schuldquote<90%90-130%>130%Gecorrigeerd netto schuldquote<90%90-130%>130%Solvabiliteitsratio>50%20-50%<20%Grondexploitatie<0%0-10%>10%Structurele exploitatieruimte>0%0<0%Belastingcapaciteit95%95-105%>105%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen (gebouwen, wegen, etc.) 100.0 75000.0 75000.0
Kapitaalgoederen Kwaliteitsniveau onderhoud wegen 25.0 10000.0 2500.0
Belasting Leges omgevingsvergunningen 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen bestuurders None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen en overige samenwerkingsverbanden None None None
Sociaal domein Eeuwigdurende zorg 50.0 145600.0 72800.0
Sociaal domein Nazorg 100.0 291200.0 291200.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Geschil met aannemer Stadsgewest 's-Hertogenbosch 0.0 70720.0 0.0
GR / Verbonden partijen Faillissement van organisaties die kerntaken voor de gemeente verrichten. 0.0 221000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Faillissement van organisaties die reguliere opdrachten voor de gemeente verrichten. 0.0 33000.0 0.0
Aanbesteding Inkopen 25.0 22000.0 5500.0
Sociaal domein Onvoorziene en incidentele uitgaven Sociaal Domein 50.0 400000.0 200000.0
Grondexploitatie Haarendael None None None
Projecten N65 50.0 90000.0 45000.0
Overig PFAS 50.0 100000.0 50000.0

0
0 Benchmark Kengetallen
1 Netto schuldquote 40,85% Gecorrigeerd netto schuldquote 33,88% Solvabiliteitsratio 32,21% Grondexploitatie 11,19% Structurele exploitatieruimte 0,90% Belastingcapaciteit 101,81%


0
0 Weerstandsvermogen Bedrag Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2020
1 Onbenutte belastingcapaciteit 1.010 Post onvoorziene lasten 47 Algemene reserve 4.807 Beschik bare weerstandscapaciteit 5.864
2 Benodigde weerstandscapaciteit
3 Structurele risico's 374 Incidentele risico's 393 Benodigde weerstandscapaciteit 767 Resterende beschikbare weerstandscapaciteit 5.097


0
0 Bedrag per 1 Risico-inventarisatie januari 2020
1 Structurele risico's 374 Incidentele risico's 393 Benodigde weerstandscapaciteit 767


0
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 Uitstekend 1,5 - 2,0 Ruim voldoende 1,0 - 1,5 Voldoende 0,8 - 1,0 Matig 0,6 - 0,8 Onvoldoende < 0,6 Slecht


0
0 Begroting 2020 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kengetallen
1 Netto schuldquote -2,33% 21,83% 46,18% 39,03% 13,64% 12,42% Gecorrigeerd netto schuldquote -11,48% 12,76% 36,70% 28,92% 5,06% 2,02% Solvabiliteitsratio 40,69% 40,77% 31,44% 36,74% 48,49% 52,54% Grondexploitatie 18,85% 14,88% 4,97% 0,09% -13,25% -12,72% Structurele exploitatieruimte 1,47% 3,01% 3,46% 3,29% 2,22% 3,81% Belastingcapaciteit 116,79% 115,70% 117,46% 117,46% 117,46% 117,46%


0
0 Categorie A B C minst risicovol neutraal meest risicovol
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130% Gecorrigeerd netto schuldquote <90% 90-130% >130% Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% Grondexploitatie <0% 0-10% >10% Structurele exploitatieruimte >0% 0 <0% Belastingcapaciteit 95% 95-105% >105%