Naam Helmond
Code 794
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 90903

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische claims 50.0 1320000.0 660000.0
Sociaal domein 3-decentralisaties None None 8000000.0
BUIG Participatieweg BUIG 50.0 3300000.0 1650000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen 5.0 22500000.0 1125000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen 5.0 29500000.0 1475000.0
Kapitaalgoederen Leegstand Vastgoed 10.0 7000000.0 700000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Belasting BTW sport 50.0 200000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Schade door natuurgeweld 10.0 1000000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 5000000.0 500000.0
Personeel Organisatieontwikkeling 25.0 2300000.0 575000.0
GR / Verbonden partijen Risicoanalyse GGD None None 200000.0
Personeel Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) None None None
Belasting Interne controle fiscale wetgeving None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim Attero (vervallen) None None None
Grondexploitatie Anterieure expl. overeenkomst 50.0 300000.0 150000.0
Grondexploitatie Grondbedrijf 100.0 36400000.0 36400000.0

0 1 2 3
0 Belastingcapaciteit Huidige Inkomsten Maximale Inkomsten Onbenutte capaciteit
1 OZB 21.340 22.510 1.170
2 Reinigingsheffingen 8.402 8.402 0
3 Rioolheffing 9.391 9.391 0
4 Totaal 39.150 40.320 1.170


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Nummer Risico's Incidenteel/ Structureel Waarderin g Grondslag risico's x € 1.000 Beheersing Dekking x € 1.000 Restrisico x € 1.000
1 1.* Juridische claims I 0,50 1.320 660
2 2a.* 3-decentralisaties I 0,90 8.000 Reserves Sociaal Domein 8.000 0
3 2b.* Participatiewet BUIG S 0,50 3.300 1.650
4 3a.* Verstrekte geldleningen I 0,05 22.500 1.125
5 3b.* Borgstellingen I 0,05 29.500 1.475
6 4. Leegstand Vastgoed I 0,10 7.000 700
7 5. * Vennootschapsbelasting I/S 0,90 PM PM
8 6. BTW sport S 0,50 200 100
9 7. Schade door natuurgeweld I 0,10 1.000 100
10 8. Calamiteiten I 0,10 5.000 500
11 9. * Organisatieontwikkeling I 0,25 2.300 575
12 10. * Risicoanalyse GGD I/S 1,00 200
13 11. * Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) I/S PM
14 12. * Interne controle fiscale wetgeving I/S PM
15 13. * Claim Attero (vervallen) I 0,90 1.900 Reserve Afval 1.700 0
16 14. Anterieure expl.overeenkomst I 0,50 300 150
17 Risico's Algemeen 7.235
18 o.b.v. IFLO 15.* Grondbedrijf 36.400 methode 36.400
19 Risico's Grondbedrijf 36.400
20 Totale restrisico Algemeen en Grondbedrijf 43.635


0 1 2 3 4
0 Begroting 2018 kengetallen Verloop van de kengetallen Jaarstukken begroting begroting 2016 2017 2018
1 1a netto schuldquote 39,6% 53,1% 48,1%
2 1b netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 32,5% 53,1% 48,1%
3 2 solvabiliteitsratio 54,5% 54,0% 54,6%
4 3 structurele exploitatieruimte 2,3% 3,2% 0,6%
5 4 grondexploitatie 46,8% 42,7% 34,7%
6 5 belastingcapaciteit 101,6% 103,9% 103,7%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische claims 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Sociaal domein 0.0 0.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fiscale claims 90.0 None None
Sociaal domein Risicoanalyse GGD 100.0 235000.0 235000.0
BUIG Participatiewet BUIG 50.0 3500000.0 1750000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen 5.0 22500000.0 1125000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen 5.0 27000000.0 1350000.0
Kapitaalgoederen Leegstand Vastgoed 10.0 7000000.0 700000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 10.0 1000000.0 100000.0
Sociaal domein BTW sport 90.0 50000.0 45000.0
Overig Schade door natuurgeweld 10.0 1000000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 5000000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim Attero 90.0 1900000.0 1710000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Anterieure expl.overeenkomst 50.0 300000.0 150000.0
Grondexploitatie Grondbedrijf None None 44000000.0

0 1 2
0 Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve vrij aanwendbaar 26.853
2 Algemene reserve grondbedrijf 46.053
3 Winstneming grondbedrijf (contante waarde) 11.000
4 Post onvoorzien incidenteel 500
5 incidentele weerstandscapaciteit 84.406
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.790
7 structurele weerstandscapaciteit 1.790
8 Totale weerstandscapaciteit 86.196


0 1 2 3
0 Huidige Inkomsten Maximale Inkomsten Onbenutte capaciteit
1 OZB 21,98 23,49 1,51
2 Reinigingsheffingen 8,73 9,01 0,28
3 Rioolheffing 9,57 9,57 0,00
4 Totaal 40,28 42,07 1,79


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Nummer Risico's Incidenteel/Structureel Waardering Grondslag risico's x € 1.000 Beheersing Dekking x € 1.000 Restrisico x € 1.000
1 1. Juridische claims I 0,50 200 100
2 2a. Sociaal domein I 1,00 7.500 Reserves Sociaal Domein 7.500 0
3 2b. Participatiewet BUIG S 0,50 3.500 1.750
4 3a. Verstrekte geldleningen I 0,05 22.500 1.125
5 3b. Borgstellingen I 0,05 27.000 1.350
6 4. Leegstand Vastgoed I 0,10 7.000 700
7 5. Vennootschapsbelasting I/S 0,10 1.000 100
8 6. BTW sport S 0,90 50 45
9 7. Fiscale claims I 0,90 PM PM
10 8. Schade door natuurgeweld I 0,10 1.000 100
11 9. Calamiteiten I 0,10 5.000 500
12 10. Risicoanalyse GGD I/S 1,00 235 235
13 11. Claim Attero I 0,90 1.900 Reserve Afval 1.900 0
14 12. Anterieure expl.overeenkomst I 0,50 300 150
15 Risico's Algemeen 6.155
16 13.Grondbedrijf44.000o.b.v. Monte Carlo 44.000
17 Risico's Grondbedrijf 0
18 Totale restrisico Algemeen en Grondbedrijf 50.155


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische claims 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen 3-Decentralisaties 50.0 6700000.0 3350000.0
BUIG Participatiewet BUIG 50.0 5617000.0 2808500.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen 5.0 19700000.0 985000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen 5.0 42600000.0 2130000.0
Kapitaalgoederen Leegstand Vastgoed 10.0 7000000.0 700000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 10.0 1000000.0 100000.0
Overig Regeling specifieke uitkering sport 25.0 200000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fiscale claims 50.0 None None
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 6000000.0 600000.0
Overig Extra onderhoud door degeneratie 50.0 300000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim afval 50.0 1900000.0 950000.0
Grondexploitatie Grondbedrijf None 38630000.0 None

0
0 Jaarstukken Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Financële kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 D 1.a Netto schuldquote 37,4% 48,2% 44,7% 46,3% 43,2% 36,7% 1.b Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 31,2% 48,2% 44,7% 46,3% 43,3% 36,8% 2. Solvabiliteitsratio 49,4% 51,0% 45,2% 44,0% 45,6% 48,7% 3. Structurele exploitatieruimte -2,2% 0,8% 1,2% 1,1% 0,4% 0,8% 4. Grondexploitatie 40,3% 39,9% 35,8% 26,3% 20,8% 18,6% 5. Belastingcapaciteit 104,1% 104,5% 102,8% 102,8% 102,8% 102,8%