Naam Hilvarenbeek
Code 798
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 15366

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG BUIG-middelen ontoereikend None None 120000.0
Personeel Capaciteitstekort binnen de gemeentelijke organisatie None None 107000.0
Sociaal domein WMO middelen ontoereikend None None 75000.0
Sociaal domein Onvoldoende middelen leerlingenvervoer None None 70000.0
Sociaal domein Jeugdhulpverlening (specialistische zorg) None None 65000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering ‘trap op trap af’ None None 60000.0
Grondexploitatie Toerekening uren aan investeringen en grondexploitaties None None 33000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling KOM onroerend goed B.V. (Stichting MIKZ) None None 25000.0
Belasting Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen None None 25000.0
Personeel Wachtgeldregeling wethouders None None 85000.0
Grondexploitatie Gelderakkers 2 – fase 2 ‘niet uitgeefbaar’ None None 1225000.0
Grondexploitatie Afzet gronden grondexploitaties None None 197500.0
Grondexploitatie Prijsrisico/inflatie grondexploitaties None None 62500.0
Grondexploitatie Geurcontour De Leeuwerik 3 None None 50000.0
Grondexploitatie Bijdragen derden de Mierbeek None None None
Grondexploitatie Hof Zuiderbeek nog niet onherroepelijk None None None

0 1
0 Overhead 2018
1 Gemeentesecretaris 115
2 Huisvesting (kantoor en werf). 379
3 Achterblijvende (kapitaal)lasten diverse facilitaire zaken. 377
4 HLT bijdragen 5.311
5 Totaal 6.182


0 1 2
0 Onderwerp Begroting 2017 Begroting 2018
1 Formatie (fte per 1.000 inwoners) Zie begroting GR HLT Samen Zie begroting GR HLT Samen
2 Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
3 Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur)
4 Apparaatskosten (kosten per inwoner) € 425 € 425
5 Overhead (% van totale lasten) 15 % 15%


0 1 2 3 4
0 Holla nd R ij nla nd Na a m
1 Ve stigingsp la a ts Leiden
2 R e chtsvorm Gemeenschappelijke regeling
3 Be stuurlij k b e la ng Algemeen bestuur: 2 raadsleden
4 Dagelijks bestuur: geen
5 Op e nb a a r b e la ng Holland Rijnland heeft als taak de gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij het Rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Ook wil het samenwerkingsverband de deelnemende gemeenten een platform bieden, evenals het bevorderen van coördinatie en afstemming tussen de gemeenten, onder andere voor het vaststellen van gemeenschappelijk, regionaal beleid. Dit faciliteert zij in de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving. Gezamenlijk optreden, vergroot de slagkracht en de impact van projecten. Daarnaast levert Holland Rijnland een bijdrage aan de inhoudelijke agenda 2016-2020. Uitvoering vindt plaats op verschillende taken op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.
6 Ontwikke linge n De gezamenlijke ambitie van de gemeenten in de regio Holland Rijnland is: 1. Het hebben van een optimaal niveau van sociale voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat; 2. Koploper te zijn in het toepassen van economische en technologische innovaties; 3. Het hebben van een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving; 4. Het versterken van het strategisch vermogen van de samenwerkende gemeenten.
7 Be le id srisico' s Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De risico’s liggen voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: debiteurenbeheer, subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering. De maximale omvang van eventueel op te treden risico’s worden geraamd op € 100.000. Bijzondere risico’s, boventallige medewerkers (2) in begeleiding van werk naar werk.
8 Fina ncie e l b e la ng De e lna me R e sulta a t E ige n ve rmoge n Vre e md ve rmoge n
9 (Be d ra ge n x € 1 . 0 0 0 ) 2 0 1 8 2 0 1 8 3 1 -1 2 -2 0 1 8 1 -1 -2 0 1 8 3 1 -1 2 -2 0 1 8 1 -1 -2 0 1 8
10 H: € 3 1 7 € 0 € 3 4 9 € 1 . 2 8 6 € 3 7 . 4 7 7 € 3 5 . 3 4 2
11 Het eigen en vreemd vermogen zijn gebaseerd op de jaarrekening van 2016,


0 1
0 Na a m HLT sa me n
1 Ve stigingsp la a ts Hillegom
2 R e chtsvorm Gemeenschappelijke regeling
3 Be stuurlij k b e la ng Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten. Het ene lid is een wethouder en het andere lid is de burgemeester per gemeente.
4 Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten' van de gemeenten: Hillegom, Lisse en Teylingen.
5 Ontwikke linge n Uitvoering geven aan het bedrijfsplan, vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en de verbeterde Strategische positie.
6 Be le id srisico' s Het niet halen van de gestelde financiële doelstellingen in het bedrijfsplan.
7 Fina ncie e l b e la ng E ige n ve rmoge n Vre e md ve rmoge n De e lna me R e sulta a t
8 (Be d ra ge n x € 1 . 0 0 0 ) 2 0 1 8 2 0 1 8 1 -1 -2 0 1 8 3 1 -1 2 -2 0 1 8 1 -1 -2 0 1 8 3 1 -1 2 -2 0 1 8
9 H: € 8 . 9 0 8
10


0 1 2 3 4
0 Na a m Stichting R e giona a l Inkoop b ure a u IJ mond e n Ke nne me rla nd (R IJ K)
1 Ve stigingsp la a ts Heemstede
2 R e chtsvorm Stichting
3 Be stuurlij k b e la ng gemeentesecretaris in het Algemeen Bestuur
4 Op e nb a a r b e la ng Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.
5 Be le id sinforma tie Er zijn op dit moment 17 deelnemende gemeenten. Groei wordt niet uitgesloten, maar actieve acquisitie vindt niet plaats.
6 Be le id srisico' s De kosten van de stichting RIJK bestaan vrijwel volledig uit personeelslasten, het beleidsrisico is derhalve beperkt.
7 Fina ncie e l b e la ng De e lna me R e sulta a t E ige n ve rmoge n Vre e md ve rmoge n
8 (Be d ra ge n x € 1 . 0 0 0 ) 2 0 1 8 2 0 1 8 1 -1 -2 0 1 6 3 1 -1 2 -2 0 1 6 1 -1 -2 0 1 6 3 1 -1 2 -2 0 1 6
9 H: € 1 0 5 € 0 € 3 1 0 € 3 1 0 € 0 € 0
10 Het eigen en vreemd vermogen is gebaseerd op de jaarrekening van 2016.


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bestuur -1.378 -1.846 -1.917 -1.985 -1.929 -1.913 -1.913
1 Samenwerking -1.989 -5.928 -6.734 -6.039 -6.008 -5.947 -5.947
2 Dienstverlening -433 -1.370 -1.460 -1.324 -1.332 -1.247 -1.277
3 Bedrijfsvoering -5.185 -573 -853 -546 -546 -546 -546
4 Totaal programmakosten -8.985 -9.716 -10.964 -9.894 -9.814 -9.653 -9.683
5 Apparaatskosten -5.541 0 0 0 0 0 0
6 Kapitaallasten -538 -435 -435 -349 -284 -224 -211
7 Totaal lasten -15.063 -10.151 -11.399 -10.243 -10.099 -9.877 -9.895
8


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Bestuur 251 18 18 0 0 0 0
1 Samenwerking 815 429 582 478 452 430 430
2 Dienstverlening 869 718 718 718 718 718 718
3 Bedrijfsvoering 5.971 79 79 14 14 14 14
4 Totaal baten 7.906 1.244 1.396 1.210 1.183 1.161 1.161
5
6 Saldo voor mutaties reserves -7.157 -8.907 -10.002 -9.033 -8.915 -8.716 -8.733
7


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Toevoegingen Reserves 0 0 0 -3.010 0 0 0
1 Onttrekkingen Reserves 982 16 1.111 3.440 430 430 430
2 Eind totaal 982 16 1.111 430 430 430 430
3
4 Saldo na resultaatbestemming -6.175 -8.891 -8.891 -8.603 -8.485 -8.286 -8.303
5 Saldo
6 Saldo na resultaatbestemming Begroting 2017 na wijziging -10.002
7 Saldo na resultaatbestemming Begroting 2018 -9.033
8 969


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5
0 (bedragen x € 1.000)
1 2018 2019 2020 2021 2022 3 D's in het sociaal domein
2 Decentralisatie AWBZ naar WMO 2.588 2.559 2.570 2.566 2.562
3 Decentralisatie jeugdzorg 3.943 3.949 3.992 4.014 4.014
4 Decentralisatie Participatiewet 1.774 1.723 1.664 1.674 1.666
5 Totaal 8.305 8.231 8.227 8.255 8.242


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Structurele inkomsten uit precariobelasting kabels en leidingen vervallen None None 275000.0
BUIG BUIG-middelen ontoereikend None None 120000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 'trap op, trap af' None None 90000.0
Sociaal domein Jeugdhulpverlening (specialistische zorg) None None 65000.0
Grondexploitatie Toerekening uren aan investeringen en grondexploitaties None None 31000.0
Belasting Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen None None 25000.0
Dividend/Rente Rentewijzingingen None None 12500.0
Sociaal domein WMO middelen ontoereikend None None 0.0
Belasting Incidentele teruggave ontvangen precariobelasting None None 550000.0
GR / Verbonden partijen Naheffing Attero None None 45000.0
Grondexploitatie Gelderakkers 2 - fase 2 'niet uitgeefbaar' None None 1300000.0
Grondexploitatie De Welder None None 300000.0
Grondexploitatie Afzet gronden grondexploitaties None None 185000.0
Grondexploitatie Prijsrisico/inflatie grondexploitaties None None 70000.0
Grondexploitatie Geurcontour De Leeuwerik 3 None None 50000.0
GR / Verbonden partijen Bijdragen derden None None 0.0

0 1
0


0 1
0 Ranking Impactcategorie
1 Scores 10 en hoger Hoog risico Voor het risico dient 100% weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.
2 Scores hoger dan 5, maar lager dan 10 Beperkt risico Voor een structureel risico dient 250% weerstandscapaciteit aanwezig te zijn. Voor een incidenteel risico dient 50% weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.
3 Scores van 5 en lager Gering risico We achten het risico te dragen binnen de regulieren bedrijfsvoering


0 1 2
0 Nr. Onderwerp €
1 Structurele risico's algemene dienst
2 1. Structurele inkomsten uit precariobelasting kabels en leidingen vervallen € 275.000
3 2. BUIG-middelen ontoereikend € 120.000
4 3. Algemene uitkering ‘trap op trap af’ € 90.000
5 4. Jeugdhulpverlening (specialistische zorg) € 65.000
6 5. Toerekening uren aan investeringen en grondexploitaties € 31.000
7 6. Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen € 25.000
8 7. Rentewijzigingen € 12.500
9 8. WMO middelen ontoereikend € 0
10 Overige structurele risico’s € 0
11 Totaal structurele risico's algemene dienst € 618.500
12
13 Incidentele risico's algemene dienst
14 1. Incidentele teruggave ontvangen precariobelasting kabels en leidingen € 550.000
15 2. Naheffing Attero € 45.000
16 Overige incidentele risico’s € 0
17 Totaal incidentele risico's algemene dienst €595.000


0 1 2
0 Nr. Onderwerp €
1 Grondbedrijf
2 1. Gelderakkers 2 – fase 2 ‘niet uitgeefbaar’ € 1.300.000
3 2. De Welder € 300.000
4 3. Afzet gronden grondexploitaties € 185.000
5 4. Prijsrisico/inflatie grondexploitaties € 70.000
6 5. Geurcontour De Leeuwerik 3 € 50.000
7 6. Bijdragen derden € 0
8 Totaal incidentele risico’s grondbedrijf € 1.905.000


0
0 Ruimte ten opzichte van landelijk artikel 12
1 OZB opbrengst Hilvarenbeek 2018 3.446
2 587 OZB opbrengst landelijk gemiddeld 20181 4.033 1.655
3 OZB artikel 12 20192 5.101


0 1
0 Ratio Waardering
1 > 2 uitstekend
2 1,5 – 2 ruim voldoende
3 1,0 - 1,5 voldoende
4 0,8 - 1,0 matig
5 0,6 - 0,8 onvoldoende
6 < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Kengetallen Cat. A Cat. B Cat. C
1 Netto schuldquote <0,9 0,9 - 1,3 >1,3
2 Netto schuldquote - correctie verstrekte leningen <0,9 0,9 - 1,3 >1,3
3 Solvabiliteitsratio >0,5 0,2 - 0,5 <0,2
4 Structurele exploitatieruimte >0 0 <0
5 Grondexploitatie <0,2 0,2 - 0,35 >0,35
6 Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpers.huishouden <0,95 0,95 - 1,05 >1,05


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetallen JR2016 JR2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
1 Netto schuldquote 0,40 0,28 0,80 0,73 0,69 0,66 0,61
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 0,27 0,18 0,67 0,61 0,57 0,55 0,50
3 Solvabiliteitsratio 0,31 0,36 0,27 0,31 0,32 0,35 0,39
4 Structurele exploitatieruimte 0,02 0,05 0,00 0,02 0,02 0,02 0,01
5 Grondexploitatie 0,17 0,20 0,19 0,12 0,07 0,06 0,04
6 Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 1,04 0,99 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Structurele inkomsten uit precariobelasting kabels en leidingen vervallen None None 275000.0
Omgevingswet Structurele gevolgen omgevingswet None None 162500.0
Grondexploitatie Toerekening uren aan investeringen en grondexploitaties None None 130000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 'trap op, trap af' None None 95000.0
Sociaal domein Jeugdhulpverlening (specialistische zorg) None None 65000.0
Belasting Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen None None 25000.0
Dividend/Rente Rentewijzigingen None None 12500.0
Belasting Incidentele teruggave ontvangen precariobelasting kabels en leidingen None None 1650000.0
Omgevingswet Invoering omgevingswet None None 400000.0
Overig Kabels en leidingen None None 25000.0
Grondexploitatie Gelderakkers 2 - fase 2 'niet uitgeefbaar' None None 1300000.0
Grondexploitatie De Welder None None 305000.0
Grondexploitatie Loosche Akkers None None 150000.0
Grondexploitatie Afzet gronden grondexploitaties None None 110000.0
Grondexploitatie Prijsrisico/inflatie grondexploitaties None None 75000.0
Grondexploitatie Geurcontour De Leeuwerik 3 None None 50000.0
Grondexploitatie Bijdragen derden None None 0.0

0 1
0