Naam Loon op Zand
Code 809
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 23120

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Renterisico 0.0 150000.0 0.0
Sociaal domein Decentralisatie 25.0 250000.0 62500.0
Sociaal domein Decentralisatie jeugdzorg 25.0 470000.0 117500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 25.0 400000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen (gebouwen, wegen, etc.) 25.0 450000.0 112500.0
Projecten Toerekening vaste (personeels)kosten aan projecten 0.0 250000.0 0.0
Kapitaalgoederen Gebruik welzijnsgebouwen 0.0 50000.0 0.0
Belasting Bouwleges 25.0 100000.0 25000.0
Personeel Kortleven pensioen wethouders 0.0 75000.0 0.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen bestuurders 25.0 100000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Beheerplannen 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Deelname gemeenschappelijke regelingen 25.0 100000.0 25000.0
Personeel Personeel 25.0 100000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Tekorten op exploitatielasten eigen gebouwen 0.0 50000.0 0.0
Sociaal domein Wet werk en bijstand 100.0 500000.0 500000.0
Sociaal domein Wmo (oud) 25.0 150000.0 37500.0
Sociaal domein WMO nieuw en Jeugdzorg 0.0 750000.0 0.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 75000.0 18750.0
Bodemsanering Drugsafval verwijderen 100.0 100000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Garanties op aangegane geldleningen door derden 0.0 2500000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Voorschotten aan organisaties die kerntaken voor de gemeente verrichten 50.0 100000.0 50000.0
Belasting Afvalinzameling en - verwerking 0.0 230000.0 0.0
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 0.0 250000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Afwikkeling faillissement 0.0 1700000.0 0.0
Omgevingswet Invoering Omgevingswet 0.0 200000.0 0.0
Kapitaalgoederen Inrichting Vastgoedorganisatie 0.0 150000.0 0.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 0.0 75000.0 0.0
Informatieveiligheid Algemene Verordening Gegevensbescherming 0.0 75000.0 0.0
Grondexploitatie Bruisend Dorpshart 100.0 450000.0 450000.0
Grondexploitatie Overige projecten "grondbedrijf" 18.0 13020000.0 2343600.0
Onderwijs Leegstaande (school)gebouwen 50.0 1135000.0 567500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 75000.0 37500.0
Bodemsanering Bodemvervuiling 50.0 100000.0 50000.0
Projecten Aanleg Wisselstroken / Tidal Flow 0.0 3000000.0 0.0
Projecten Aanleg F261 (snelfietsroute) 0.0 9000000.0 0.0
Projecten Bouw / renovatie (sport)accommodaties 0.0 11000000.0 0.0
Projecten Nieuwe Basisschool 0.0 2300000.0 0.0
Projecten Inrichting Winkelgebied Kaatsheuvel 0.0 1800000.0 0.0

0 1 2 3 4
0 Netto schuldquote Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A B C D E F G H Vaste schulden Netto vlottende schulden Overlopende passiva Financiële vaste activa Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa Totale baten excl. mutaties reserves Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% 37.500 6.137 3.633 7.317 6.451 198 2.586 54.499 56% 31.115 6.647 2.000 6.907 2.000 500 500 67.274 44% 47.638 6.500 3.941 7.278 6.605 500 2.500 49.805 83%


0 1 2 3 4
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A B C D E F G H Vaste schulden Netto vlottende schulden Overlopende passiva Financiële vaste activa Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa Totale baten excl. mutaties reserves Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% 37.500 6.137 3.633 11.627 6.451 198 2.586 54.499 48% 33.190 7.217 2.000 11.263 2.000 500 500 67.274 42% 47.638 6.500 3.941 11.300 6.605 500 2.500 49.805 75%


0 1 2 3
0 Solvabiliteitsratio Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A Eigen vermogen B Balanstotaal Solvabiliteit (A/B) x 100% 21.191 76.706 28% 17.479 67.403 26% 18.557 85.205 22%


0 1 2 3
0 Kengetal grondexploitatie Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden B Bouwgronden in exploitatie C Totale baten excl. mutaties reserves Kengetal grondexploitatie (A+B)/C x 100% 2.215 11.866 54.499 26% 1.500 12.560 67.274 21% 2.000 12.000 49.805 28%


0 1 2 3 4
0 Kengetal structurele exploitatieruimte Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 A B C D E Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 47.125 49.764 747 899 57.933 5% 47.554 48.043 956 770 49.131 1% 49.667 49.785 765 665 50.570 0%


0 1 2
0 Activa (x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2017 Passiva (x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2017
1 Imateriele vaste activa 2 500 Materiële vaste activa 43.110 51.800 Financiële vaste activa 11.627 11.300 54.739 63.600 Voorraden 12.733 12.000 Vorderingen (uitzett.< 1jr) 3.737 4.000 SKB (** 2.714 2.605 Liquide middelen 198 500 Overlopende activa 2.586 2.500 21.968 21.605 Eigen vermogen 21.191 18.557 Voorzieningen 8.246 8.569 Leningen -langlopend37.500 47.638 66.937 74.764 Kortlopende schulden 6.137 6.500 Overlopende passiva 3.633 3.941 9.770 10.441
2 76.707 85.205 76.707 85.205


0 1
0 Financieel gevolg Score
1 Gering (< 0,1% omzet = < € 50.000 1
2 Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 50.000 en € 250.000) 2
3 Groot (> 0,5 % omzet = > € 250.000) 3


0 1
0 Ranking Gevolg
1 Scores >= 10 Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
2 5 < Scores < 10 Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen.
3 Scores < 5 Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft wordt verwacht die binnen de reguliere bedrijfsvoering te kunnen dragen.


0
0 Structureel
1 Onbenutte belastingcapaciteit - Onroerende zaakbelasting - Onvoorzien 25.000 € subtotaal structureel 25.000 €
2
3 Incidenteel
4 Weerstandsreserve 6.669.190 € Algemene reserve 2.185.566 € subtotaal incidenteel 8.854.756 € Totale weerstandscapaciteit 8.879.756 €
5


0
0 Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd
1 Structureel A 25.000 B 1.198.750 Incidenteel C 8.854,756 D 3.498.600 Totaal E 8.879.756 F 4.697.350 Structureel (A/B) 0,02 Incidenteel (C/D) 2,53 Totaal (E/F) 1,89
2


0
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 uitstekend
2 1,5 - 2,0 ruim voldoende
3 1,0 - 1,5 voldoende 0,8 - 1,0 matig 0,6 - 0,8 onvoldoende < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Financiële kengetallen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 1a. 1b. 2. 3. 4. 5. Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingscapaciteit 56% 48% 28% 5% 26% 111% 44% 42% 26% 1% 21% 112% 83% 75% 22% 0% 28% 112%


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Saldo 1-1-2018 vermeer- deringen verminderingen Saldo 31-12-2018
1 I. ALGEMENE RESERVES 1. Algemene reserve 105. Geblokkeerde weerstandsreserve 2.185.566 6.669.190 230.000 65.000 2.350.566 6.669.190
2 Totaal algemene reserves 8.854.756 230.000 65.000 9.019.756
3 II. BESTEMMINGSRESERVES a. DEKKINGSRESERVES 3. Reserve brutering 5. Reserve aandelen BNG 9. Reserve winstuitkering HNG 4.053.680 95.035 243.873 91.040 378.071 77.009 3.766.649 95.035 166.864
4 Subtotaal dekk ingsreserves 4.392.588 91.040 455.080 4.028.548
5 b. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES 14. Reserve recreatie 17. Reserve kunstbeleid 27. Reserve huisvesting 28. Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid 38. Reserve onderhoud woonwagencentrum 42. Reserve onderwijs algemeen 114. Reserve aanpassing infrastructuur kern LoZ 135. Reserve bomen 136. Reserve monumentenbeleid 139. Reserve brutering kap.lasten Het Klavier 143 Bestemmingsreserve Sociaal Domein Grondbedrijf: 67. Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid 68. Reserve investeringen grondbedrijf 69. Reserve bovenwijkse voorzieningen 70. Reserve voor planherziening 475.523 131.100 21.613 10.956 158.894 420.213 68.156 4.391 800.000 900.571 44.178 21.112 70.702 188.209 180.000 211.990 8.404 422 55.000 175.000 600.523 131.100 21.613 10.956 370.884 428.617 68.156 4.391 625.000 900.571 44.178 21.534 70.702 188.209
6 Subtotaal overige bestemmingsreserves 3.315.620 400.816 230.000 3.486.436
7 c. EGALISATIERESERVES 37. Egalisatiereserve onderhoud gebouwen 41. Egalisatiereserve automatisering 125. Egalisatiereserve hondenbelasting 128. Egalisatiereserve openbaar groen/plantsoenen 129. Egalisatiereserve openbare verlichting 130. Egalisatiereserve wegen 134. Egalisatiereserve rechtspositionele verplichtingen 142. Egalisatiereserve verkiezingen 260.182 508.002 74.703 130.523 118.773 431.530 470.077 - 8.292 35.000 35.000 268.474 508.002 74.703 130.523 118.773 431.530 470.077 -
8 Subtotaal egalisatiereserves 1.993.790 43.292 35.000 2.002.082
9
10 Subtotaal bestemmingsreserves 9.701.998 535.148 720.080 9.517.066
11
12 Totaal reserves 18.556.754 765.148 785.080 18.536.822


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Saldo 1-1-2018 vermeer- deringen verminderingen Saldo 31-12-2018
1 III. VOORZIENINGEN-VERLIESVOORZIENINGEN a. VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTING EN VERLIEZEN 63. Voorziening pensioenen wethouders Voorziening faciliterende plannen grondbedrijf 3.651.542 42.000 125.545 3.567.997 -
2 Subtotaal voorziening voor verplichting en verliezen 3.651.542 42.000 125.545 3.567.997
3 b. VOORZIENINGEN TER EGALISEREN VAN KOSTEN 137. Voorziening groot onderhoud Wetering 141. Voorziening onderhoud De Werft 681.663 - 681.663 -
4 Subtotaal voorziening ter egaliseren van k osten 681.663 - - 681.663
5 c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN BESTEMMING GEBONDEN 131. Voorziening riolering 138. Voorziening reiniging 3.938.558 296.747 223.659 124.145 4.162.217 420.892
6 Subtotaal voorziening van derden gebonden verkregen middelen bestemming gebonden 4.235.305 347.804 - 4.583.109
7
8 Totaal voorzieningen: 8.568.510 389.804 125.545 8.832.769
9
10 Totaal reserves en voorzieningen: 27.125.265 1.154.952 910.625 27.369.592


0
0 Structurele lasten en baten reserves
1 Rentetoevoeging € 329.866 Reserve Onderwijs algemeen € 211.990 Egalisatie reserve Verkiezingen € 35.000 Egalisatie Reserve Onderhoud Gebouwen € 8.292 Reserve Recreatie € 180.000 Lasten € 765.148 Reserve Brutering € -378.071 Reserve exploitatie Klavier € -175.000 Reserve Winstuitkering HNG € -77.009 Egalisatie reserve Verkiezingen € -35.000 Baten € -665.080
2 Saldo € 100.068


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Renterisico 0.0 150000.0 0.0
Sociaal domein Decentralisatie 25.0 250000.0 62500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 25.0 400000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Vervanging en herinvestering kapitaalgoederen 100.0 1500000.0 1500000.0
Personeel Toerekening vaste (personeels)kosten aan projecten 25.0 250000.0 62500.0
Grondexploitatie Gebruik welzijnsgebouwen 0.0 75000.0 0.0
Belasting Bouwleges 25.0 75000.0 18750.0
Personeel Kortleven pensioen wethouders 0.0 100000.0 0.0
Personeel Wachtgeldverplichtingen bestuurders 25.0 150000.0 37500.0
GR / Verbonden partijen Deelname gemeenschappelijke regelingen 25.0 200000.0 50000.0
Personeel Personeel 100.0 300000.0 300000.0
Grondexploitatie Tekort op exploitatielasten eigen gebouwen 100.0 100000.0 100000.0
Gemeentefonds Herijking gemeentefonds 0.0 50000.0 0.0
Sociaal domein Wet werk en bijstand 25.0 500000.0 125000.0
Sociaal domein Wmo (oud) en nieuw 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 100.0 850000.0 850000.0
Onderwijs Leerlingenvervoer 0.0 75000.0 0.0
Bodemsanering Drugsafval verwijderen 100.0 100000.0 100000.0
Overig Versnelde afschrijving meubels 0.0 20000.0 0.0
Overig Beheerplannen 100.0 1000000.0 1000000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtspositionele consequenties 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Garanties op aangegane geldleningen door derden 0.0 2500000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Voorschotten aan organisaties die kerntaken voor de gemeente verrichten 50.0 100000.0 50000.0
Belasting Afvalinzameling en -verwerking 0.0 140000.0 0.0
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 0.0 250000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Afwikkeling faillissement 50.0 500000.0 250000.0
Overig Inrichting Vastgoedorganisatie 50.0 220000.0 110000.0
Aanbesteding Inkoop - aanbestedingen 50.0 600000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Afwikkelen nadeelcompensatie 0.0 560000.0 0.0
Belasting Sportvrijstelling BTW 5.0 1000000.0 50000.0
Projecten Leegstaande (school)gebouwen 50.0 1300000.0 650000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 75000.0 37500.0
Bodemsanering Bodemvervuiling 50.0 100000.0 50000.0
Projecten Projectoverschrijdingen 50.0 300000.0 150000.0

0 1
0 Ranking Gevolg
1 Scores >= 10 Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
2 5 < Scores < 10 Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25% meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen.
3 Scores < 5 Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft wordt verwacht die binnen de reguliere bedrijfsvoering te kunnen dragen.


0
0 Structureel
1 Onbenutte belastingcapaciteit - Onroerende zaakbelasting - Onvoorzien € 25.000 subtotaal structureel € 25.000
2
3 Incidenteel
4 Algemene reserve € 1.721.939 Weerstandsreserve € 6.669.190 subtotaal incidenteel € 8.391.129 Totale weerstandscapaciteit € 8.416.129
5


0
0 Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd
1 Structureel A 25.000 B 3.331.250 Incidenteel C 8.391.129 D 5.357.500 Totaal E 8.416.129 F 8.688.750 Structureel (A/B) 0,01 Incidenteel (C/D) 1,57 Totaal (E/F) 0,97
2


0
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 uitstekend 1,5 - 2,0 ruim voldoende 1,0 - 1,5 voldoende 0,8 - 1,0 matig 0,6 - 0,8 onvoldoende < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Financiële kengetallen Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 1a1b2345 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingscapaciteit 56%49%25%6%27%112% 83%75%22%0%28%112% 65%63%23%1%22%110%


0 1
0 Financieel gevolg Score
1 Gering (< 0,1% omzet = < € 52.500 1
2 Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 52.500 en € 262.500) 2
3 Groot (> 0,5 % omzet = > € 262.500) 3


0 1 2 3 4
0 Netto schuldquote Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 ABCDEFGH Vaste schuldenNetto vlottende schuldenOverlopende passivaFinanciële vaste activaUitzettingenLiquide middelenOverlopende activaTotale baten excl. mutaties reservesNetto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% 47.6384.0852.8367.28115.4851731.51053.77356% 47.6386.5003.9417.2786.6055002.50049.80583% 44.6364.5003.75010.7236.0001751.50053.33565%


0 1 2 3 4
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 ABCDEFGH Vaste schuldenNetto vlottende schuldenOverlopende passivaFinanciële vaste activaUitzettingenLiquide middelenOverlopende activaTotale baten excl. mutaties reservesNetto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% 47.6384.0852.83611.30415.4851731.51053.77349% 47.6386.5003.94111.3006.6055002.50049.80575% 44.6364.5003.75011.5006.0001751.50053.33563%


0 1 2 3
0 Solvabiliteitsratio Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 AEigen vermogenBBalanstotaalSolvabiliteit (A/B) x 100% 21.11784.39925% 18.55785.20522% 18.91680.89323%


0 1 2 3 4
0 Kengetal grondexploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 ABC Strategische Gronden (oude Niegg)Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden in exploitatieTotale baten excl. mutaties reservesKengetal grondexploitatie (A+B)/C x 100% 3.84710.53653.77327% 2.00012.00049.80528% 3.5008.44053.33522%


0 1 2 3 4
0 Kengetal structurele exploitatieruimte Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A B C D E Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 47.351 51.294 1.077 839 59.287 6% 49.667 49.785 765 665 50.570 0% 52.448 52.669 781 859 52.873 1%


0 1
0 Activa (x € 1.000)31-12-20172019 Passiva (x € 1000)31-12-20172019
1 Immateriële vaste activa 47 39Materiële vaste activa 44.454 50.179Financiële vaste activa 11.305 11.500 55.806 61.718Voorraden 11.425 11.500Vorderingen (uitzett.< 1jr) 5.024 3.500SKB 10.461 2.516Liquide middelen 173 175Overlopende activa 1.510 1.500 28.593 19.191 84.399 80.909 Eigen Vermogen 21.117 18.931Voorzieningen 8.744 9.092Leningen (langlopend) 47.638 44.636 77.499 72.659Kortlopende schulden 4.065 4.500Overlopende passiva 2.835 3.750 6.900 8.250 84.399 80.909


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Saldo1-1-2019 vermeer- deringen vermin-deringen Saldo31-12-2019
1 I. ALGEMENE RESERVES1. Algemene reserve 105. Geblokkeerde weerstandsreserve 1.721.939 6.669.190 267.326 - 110.000 - 1.879.265 6.669.190
2 Totaal algemene reserves 8.391.129 267.326 110.000 8.548.455
3 II. BESTEMMINGSRESERVESa. DEKKINGSRESERVES3. Reserve brutering 9. Reserve winstuitkering HNG 4.209.888 166.864 84.198 - 399.233 82.734 3.894.853 84.130
4 Subtotaal dek k ingsreserves 4.376.752 84.198 481.967 3.978.983
5 b. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES14. Reserve recreatie* 17. Reserve kunstbeleid27. Reserve huisvesting 28. Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid38. Reserve onderhoud woonwagencentrum42. Reserve onderwijs algemeen135. Reserve bomen136. Reserve monumentenbeleid139. Reserve brutering kap.lasten Het Klavier143 Bestemmingsreserve Sociaal Domein Grondbedrijf:67. Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid 68. Reserve investeringen grondbedrijf69. Reserve bovenwijkse voorzieningen70. Reserve voor planherziening148. Reserve tussentijdse winstnemingen 222.285 - 131.100 21.613 10.956 527.208 50.056 54.391 425.000 1.741.180 52.843 21.534 702 188.209 186.275 180.000 - - - - 205.884 - - - - - 431 - - - 284.094 - - - - - - - 150.000 - - - - - - 118.191 - 131.100 21.613 10.956 733.092 50.056 54.391 275.000 1.741.180 52.843 21.965 702 188.209 186.275
6 Subtotaal overige bestemmingsreserves 3.633.353 386.315 434.094 3.585.574
7 c. EGALISATIERESERVES37. Egalisatiereserve onderhoud gebouwen41. Egalisatiereserve automatisering125. Egalisatiereserve hondenbelasting128. Egalisatiereserve openbaar groen/plantsoenen129. Egalisatiereserve openbare verlichting130. Egalisatiereserve wegen134. Egalisatiereserve rechtspositionele verplichtingen142. Egalisatiereserve verkiezingen147. Egalisatieresere onderhoud Het Klavier 361.805 253.752 74.703 178.570 108.742 43.241 380.502 20.000 123.964 8.292 - - - - - 100.000 35.000 - - - - - - - 291.000 45.000 - 370.097 253.752 74.703 178.570 108.742 43.241 189.502 10.000 123.964
8 Subtotaal egalisatiereserves 1.545.278 143.292 336.000 1.352.570
9
10 Subtotaal bestemmingsreserves 9.555.384 613.805 1.252.061 8.917.128
11
12 Totaal reserves 17.946.512 881.131 1.362.061 17.465.582


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Saldo1-1-2019 vermeer- deringen vermin-deringen Saldo31-12-2019
1 III. VOORZIENINGEN-VERLIESVOORZIENINGENa. VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTING EN VERLIEZEN63. Voorziening pensioenen wethouders Voorziening faciliterende plannen grondbedrijf 3.885.303 28.148 - - 125.532 - 3.759.771 28.148
2 Subtotaal voorziening voor verplichting en verliezen 3.913.451 - 125.532 3.787.919
3 b. VOORZIENINGEN TER EGALISEREN VAN KOSTEN137. Voorziening groot onderhoud Wetering141. Voorziening onderhoud De Werft 291.581 - - - - - 291.581 -
4 Subtotaal voorziening ter egaliseren van k osten 291.581 - - 291.581
5 c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN BESTEMMING GEBONDEN131. Voorziening riolering138. Voorziening reiniging 4.282.135 164.246 60.609 - - 16.000 4.342.744 148.246
6 Subtotaal voorziening van derden gebonden verk regen middelen bestemming gebonden 4.446.381 60.609 16.000 4.490.990
7
8 Totaal voorzieningen: 8.651.413 60.609 141.532 8.570.490
9
10 Totaal reserves en voorzieningen: 26.597.926 941.740 1.503.593 26.036.073


0 1 2 3 4
0 d. Verliesvoorziening FVA144. Voorziening agrio EWW b.v. 130.000 - - 130.000
1 Subtotaal verliesvoorziening FVA 130.000 - - 130.000
2 e. Voorziening dubieuze belasting-/handelsdebiteuren140. Voorziening dubieuze belasting-/ handelsdebiteuren 283.350 - - 283.350
3 Subtotaal voorziening dubieuze belasting-/ handelsdebiteuren 283.350 - - 283.350
4 d. VERLIESVOORZIENINGEN101. Verliesvoorziening Cplx 15 Amerika-Hoofdstraat112. Verliesvoorziening Cplx 37 Hooivork II116. Verliesvoorziening Cplx 9 De Els II117. Verliesvoorziening Cplx 33 Chalet Fontaine120. Verliesvoorziening Cplx 13 Kets West II fase 1123. Verliesvoorziening Cplx 59 De Hoogt III124. Verliesvoorziening Cplx 50 Hoge Steenweg/van Roosmalen133. Verliesvoorziening Cplx 57 Ontw. Langdgoed Binnenpolder - 14.748 419.399 - 1.016.256 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.748 419.399 - 1.016.256 - - -
5 Subtotaal verliesvoorzieningen 1.450.403 - - 1.450.403
6
7 Sub Totaal Verliesvoorzieningen 1.450.403 - - 1.450.403
8 Totaal voorzieningen 10.515.166 60.609 141.532 10.434.243
9
10 Totaal: 28.461.679 941.740 1.503.593 27.899.826