Naam Mill en Sint Hubert
Code 815
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 10831

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gemeentelijke bouwgrondexploitaties (BGE) 50.0 None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen 10.0 500000.0 50000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid bestuurders 10.0 100000.0 10000.0
Sociaal domein Sociaal domein (Jeugdwet, WMO en P-wet) 50.0 363000.0 181500.0
GR / Verbonden partijen Deelnemingen in overige gemeenschappelijke regelingen 30.0 70000.0 21000.0
GR / Verbonden partijen Taakstelling Werkorganisatie CGM 70.0 115000.0 80500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord 70.0 98000.0 68600.0
GR / Verbonden partijen Dienstencentrum gemeente Cuijk 90.0 57000.0 51300.0
Belasting Naheffing Afvalinzameling 50.0 None None

0 1 2
0 WeerstandsJaarBegroting capaciteit rekening 2018 2016
1 (bedragen x € 1.000)
2 Weerstandscapaciteit exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB Onvoorzien 0 0 0 85 25
3 Totaal structureel Weerstandscapaciteit vermogen: Rekeningsresultaat Algemene reserves Stille reserves 1.587 2.724 3.000 110 247 2.070 3.000
4 Totaal incidenteel 7 .311 5.317
5 T otaal weerstandscapaciteit 7.311 5.427


0 1 2 3 4
0 Gewaarborgde geldleningen Arbeidsongeschiktheid bestuurders Sociaal domein (Jeugdwet, WMO en P-wet) Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord Dienstencentrum gemeente Cuijk Taakstelling Werkorganisatie CGM I I I I I I I 500.000 100.000 363.000 70.000 98.000 57.000 115.000 10% 10% 50% 30% 70% 90% 70% 50.000 10.000 181.500 21.000 68.500 51.000 80.500
1 T Totaal incidentele risico’s 0 1.303.000 0 462.500
2 otaal structurele risico’s
3 Benodigde weerstandscapaciteit 462.500


0 1
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 73% 70% 80% 66% 66% 65% 48% 60% 40% 20% 0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1 2
0 Voldoende Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Tot 100% Gezien de percentages van 66% en 67% in het 73% 70% jaar 2018 valt deze in de 66% categorie “voldoende”. De schuld als aandeel van de inkomsten is op orde en er is geen aanleiding om de schuld te verlagen. 2019 2020 2021
1 Matig 80% 100% tot 66% 65% 130%
2 48% 60% Onvol40% doende 20% 0% 2016 Hoger dan 130% 2017 2018


0 1
0 Grondexploitatie 3,9% 2,0% 2,8% 2,2% 4,4% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -0,5% -1,0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1
0 Solvabiliteit 39% 40% 32% 32% 31% 30% 29% 30% 20% 10% 0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1 2
0 4 Voldoende . Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat er wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten. De structurele exploitatieruimte bedraagt voor het jaar 2018: 4,3%. Lager dan 20% totale baten is klein. Gezien het percentages van 2% in het jaar 2018 valt deze in de categorie “voldoende”. De waarde van de grond ten opzichte van de totale baten is 4,6% 4,7% klein. 4,2%
1 H Matig ieronder het verloop van het kengetal structurele exploitatieruimte: 20% tot 35% Structurele exploitatieruimte
2 Onvol5% doende 3,4% 4% Hoger 4,3% dan 35%


0 1 2
0 Voldoende Hoger dan 50% Op basis van de ontwikkeling is de conclusie dat het eigen De ratio geeft aan in vermogen van Mill en Sint hoeverre de gemeente Hubert in 2018 matig is. aan haar lange termijn fi nanciële verplichtingen kan voldoen. Op basis van de ontwikkeling is de conclusie dat het eigen vermogen van Mill en Sint Hubert in 2018 matig is.
1 3 . Grondexploitatie Matig 20% tot 50%
2 Onvol doende Lager dan 20%


0 1
0 H Het kengetal belastingcapaciteit bedraagt voor het jaar 2018: 117%. De ruimte voor verhoging van de woonlasten bedraagt voor 2018: 3% Kengetal Belastingcapaciteit 140% 117% 117% 117% 117% 116% 113% ieronder het verloop van het kengetal belastingcapaciteit: 90% Kengetal Belastingcapaciteit 140% 117% 117% 117% 117% 116% 113% 40% 90% -10%
1
2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 40%


0 1
0 Structurele exploitatieruimte 4,6% 4,7% 4,3% 4,2% 5% 3,4% 4% 2,2% 3% 2% 1% 0%
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021


0 1 2
0 Voldoende Hoger dan 0% Het percentage van 4,3% in 2018 geeft aan dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Volgens de algemene landelijke normen valt dit in de categorie voldoende.
1 Matig 0%
2 Onvoldoende Lager dan 0%


0 1 2
0 Voldoende Lager dan 95% boven het Nederlands gemiddelde. En valt hiermee in De gemeente Mill en de categorie ‘onvoldoende’. Sint Hubert kan haar woonlasten met 3% laten stijgen voordat de artikel 12 norm bereikt wordt. Mill en Sint Hubert hanteert een woon-lastendruk boven het Nederlands gemiddelde. En valt hiermee in de categorie ‘onvoldoende’.
1 Matig Van 95% t/m 105%
2 Onvol doende Hoger dan 105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gemeentelijke bouwgrondexploitaties (BGE) 50.0 None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen 10.0 500000.0 50000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid bestuurders 50.0 150000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Begroting ODBN 2019 50.0 82000.0 41000.0
Grondexploitatie Deelnemingen in overige gemeenschappelijke regelingen 30.0 70000.0 21000.0
Belasting Naheffing afvalinzameling 50.0 None None

0 1 2
0 Voldoende Hoger dan 50% Op basis van de ontwikkeling is de conclusie dat het eigen De ratio geeft aan in vermogen van Mill en Sint hoeverre de gemeente Hubert in 2018 matig is. aan haar lange termijn fi nanciële verplichtingen kan voldoen.Op basis van de ontwik-keling is de conclusie dat het eigen vermogen van Mill en Sint Hubert in 2018 matig is.
1 3. Grondexploitatie Matig 20% tot 50%
2 Onvol- doende Lager dan 20%


0 1
0 HHet kengetal belastingcapaciteit bedraagt voor het jaar 2018: 117%. De ruimte voor verhoging van de woonlasten bedraagt voor 2018: 3% Kengetal Belastingcapaciteit 140%117% 117% 117% 117% 116% 113% ieronder het verloop van het kengetal belastingcapaciteit: 90%Kengetal Belastingcapaciteit 140%117% 117% 117% 117% 116% 113% 40%90%-10%
1
2 20162017201820192020202140%