Naam Oisterwijk
Code 824
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 26132

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Afwaarderen van boekwaarden van gronden 50.0 1500000.0 750000.0
Overig KVL: Terugbetaling subsidie 75.0 500000.0 375000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ondernemers dienen claims in bij de gemeente, omdat zij schade ondervinden in hun bedrijfsvoering als het gevolg van het ruimtelijke beleid 30.0 1250000.0 375000.0
Bodemsanering KVL: werkelijk afvoer van verontreinigde grond hoger dan verwacht 50.0 800000.0 400000.0
Overig De budgetten op de begroting worden overschreden 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De rechter stelt de gemeente in het ongelijk bij de asbestsanering van de scholen in Pannenschuur 40.0 500000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Attero wint de procedure over aansprakelijkheidsstelling van gemeenten 50.0 450000.0 225000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De rechter spreekt uit dat de gemeente Oisterwijk geen aanslagen precariobelasting mag opleggen aan nutsbedrijven voor leidingen etc 10.0 1500000.0 150000.0
Grondexploitatie KVL: budget bouwrijp maken blijkt niet voldoende 75.0 200000.0 150000.0
Overig De bank spreekt de gemeente aan op de verleende garantie bij onder andere Tiliander en voetbalverenigingen 20.0 1000000.0 200000.0
Sociaal domein Uitgaven sociale uitkeringen zonder (voldoende) financiële compensatie door het rijk 50.0 300000.0 150000.0
Projecten KVL: Continuïteit project 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein De gemeente moet de uitvoering bij Jeugd aanpassen als gevolg van jurisprudentie 20.0 500000.0 100000.0
Personeel Uitval van kennisfuncties in geval van ziekte, ontslag, etc 25.0 500000.0 125000.0
Personeel Tussentijdse en onvoorziene wisseling van bestuursposities 50.0 250000.0 125000.0

0 1 2 3 4 5
0 Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
1 1 Afwaarderen van boekwaarden van gronden We proberen het gebied Scheerman te ontwikkelen om zodoende mogelijk verlies te beperken of teniet te doen. Hiertoe treden we in overleg met de provincie. 50% max.€ 1.500.000 16,60%


0 1 2 3 4 5
0 Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
1 2 KVL: Terugbetaling subsidie Beslissing provincie afwachten. 75% max.€ 500.000 7,31%
2 3 Ondernemers dienen claims in bij de gemeente, omdat zij schade ondervinden in hun bedrijfsvoering als het gevolg van het ruimtelijke beleid Ondersteuning van goede juristen. We blijven voortdurend in contact met de ondernemer. 30% max.€ 1.250.000 7,06%
3 4 KVL: werkelijk afvoer van verontreinigde grond hoger dan verwacht Hogere kosten verwerken in exploitatieopzet. 50% max.€ 800.000 6,61%
4 5 De budgetten op de begroting worden overschreden Het risico wordt beperkt door een goed systeem van marap en berap, strikte budgetbewaking en een proactieve rol van de financiële consulenten. 50% max.€ 500.000 4,13%
5 6 De rechter stelt de gemeente in het ongelijk bij de asbestsanering van de scholen in Pannenschuur Ondersteuning van goede juristen. 40% max.€ 500.000 3,55%
6 7 Attero wint de procedure over aansprakelijkheids-stelling van gemeenten Ondersteuning van goede juristen. Wordt georganiseerd vanuit Hart van Brabant. 50% max.€ 450.000 3,51%
7 8 De rechter spreekt uit dat de gemeente Oisterwijk geen aanslagen precariobelasting mag opleggen aan nutsbedrijven voor leidingen etc. Ondersteuning van goede juristen. 10% max.€ 1.500.000 3,31%
8 9 KVL: budget bouwrijp maken blijkt niet voldoende Periodieke toetsing en bijstelling van budgetten. 75% max.€ 200.000 2,92%
9 10 De bank spreekt de gemeente aan op de verleende garantie bij onder andere Tiliander en voetbalverenigingen De gemeente monitort de financiën van de betrokken partijen. 20% max.€ 1.000.000 2,67%
10 11 Uitgaven sociale uitkeringen zonder (voldoende) financiële compensatie door het rijk We proberen zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar werk. Bij een overschrijding op het budget > 5% kan er een beroep gedaan worden op een vangnetbudget bij het min SZW (onder strikte voorwaarden). 50% max.€ 300.000 2,64%
11 12 KVL: Continuïteit project Zoveel mogelijk vastleggen van procedures en protocollen. 50% max.€ 300.000 2,48%


0 1 2 3 4 5
0 Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
1 13 De gemeente moet de uitvoering bij Jeugd aanpassen als gevolg van jurisprudentie 20% max.€ 500.000 2,24%
2 14 Uitval van kennisfuncties in geval van ziekte, ontslag, etc. Samenwerking met de GHO gemeenten 25% max.€ 500.000 2,07%
3 15 Tussentijdse en onvoorziene wisseling van bestuursposities 50% max.€ 250.000 2,07%


0 1
0 Reserve Stand per 31-12-2017
1 Algemene reserve € 5.436.900
2 Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf € 10.058.900
3 Totale weerstandscapaciteit € 15.495.800


0
0 Weerstandscapaciteit: Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf
1


0
0 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product
1


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A > 2,0 uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 voldoende
4 D 0,8 – 1,0 matig
5 E 0,6 – 0,8 onvoldoende
6 F < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7
0 X € 1.000 Boekwaarde01-01-2018 Vermeer-deringen Vermin- Boekwaardederingen 01-01-2019 Vermeer-deringen Vermin- Boekwaardederingen 31-12-2019
1
2 ALGEMENE RESERVES
3 Algemene reserve 10.059 4.427 -1.989 12.497 0 -7.538 4.959
4 Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 5.437 0 -1.137 4.300 490 0 4.790
5
6 BESTEMMINGSRESERVES
7 Reserve kapitaalslasten investeringen maatschappelijk nut 2.500 0 -57 2.443 3.051 -303 5.191
8 Reserve Spaarverlof 0 355 0 355 0 0 355
9
10 Totaal reserves 17.996 4.782 -3.182 19.596 3.541 -7.841 15.295


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x € 1.000 Boekwaarde01-01-2018 Vermeer-deringen Vermin- Boekwaardederingen 01-01-2019 Vermeer-deringen Vermin- Boekwaardederingen 31-12-2019
1
2 Voorziening beheerplan riolering 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0
3 Stimuleringsfonds goedkope koopwoningen 50 -13 38 -13 25
4 Voorziening pensioenen voormalig wethouders (APPA) 2.406 50 -100 2.356 50 -100 2.306
5 Voorziening voormalig personeelsleden 147 -147 0 0
6
7 Totaal voorzieningen 2.603 1.050 -1.259 2.394 1.050 -1.113 2.332


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Jaarrekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
1 1A netto schuldquote 62% 74% 83% 70% 54% 51%
2 1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 61% 72% 81% 69% 53% 49%
3 2 solvabiliteitsrisico 29% 23% 22% 24% 35% 41%
4 3 structurele exploitatieruimte 3,3% 0,8% 0,0% 0,6% 1,4% 0,3%
5 4 grondexploitatie 16% 11% 16% 7% 2% 3%
6 5 belastingcapaciteit *) 108% 112% 111% 111% 111% 111%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie KVL: risico's zoals vermeld in het rapport van Akro (maart 2019), met een actualisatie die ook terug te vinden is in de paragraaf Grond 50.0 2150000.0 1075000.0
Belasting De rechter spreekt uit dat de gemeente Oisterwijk geen aanslagen precariobelasting mag opleggen aan nutsbedrijven voor leidingen etc. 10.0 4500000.0 450000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ondernemers dienen claims in bij de gemeente, omdat zij schade ondervinden in hun bedrijfsvoering als het gevolg van het ruimtelijke beleid 30.0 1250000.0 375000.0
Sociaal domein De budgetten op de begroting worden overschreden (met name bij Jeugd en / of WMO). Dit naast de reeds in de begroting opgenomen tekorten. 50.0 500000.0 250000.0
Aanbesteding Aanbestedingen 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Uitgaven sociale uitkeringen zonder (voldoende) financiële compensatie door het rijk 50.0 300000.0 150000.0
Bodemsanering De gemeente moet vervuilde grond saneren 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein De gemeente moet de uitvoering bij Jeugd en WMO aanpassen als gevolg van jurisprudentie 20.0 500000.0 100000.0
Belasting Onvoldoende compensatie van het rijk in verband met het vervallen van de BTW-vrijstelling voor sportaccommodaties 50.0 250000.0 125000.0
Calamiteiten, rampen Weersinvloeden, zoals overstromingen en zware stormen kunnen een enorme schade aan de infrastructuur veroorzaken 20.0 500000.0 100000.0
Sociaal domein Ondersteuning door de gemeente aan mensen in een kwetsbare positie. 40.0 250000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Fusie voetbalverenigingen: Risico voor het niet ontvangen van rijkssubsidie op de bouwkosten 15.0 643000.0 96450.0
Kapitaalgoederen Storingen of problemen t.a.v. installaties zwembad Staalbergven 30.0 250000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen De bank spreekt de gemeente aan op de verleende garantie bij Tiliander 20.0 350000.0 70000.0
Personeel Tussentijdse en onvoorziene wisseling van bestuursposities 50.0 100000.0 50000.0

0 1 2 3 4 5
0 Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
1 1 KVL: risico's zoals vermeld in het rapport van Akro (maart 2019), met een actualisatie die ook terug te vinden is in de paragraaf Grond Diverse maatregelen zoals vermeld in het rapport van Akro (maart 2019) 50% max. € 2.150.000 19,26%
2 2 De rechter spreekt uit dat de gemeente Oisterwijk geen aanslagen precariobelasting mag opleggen aan nutsbedrijven voor leidingen etc. Ondersteuning van goede juristen. 10% max. € 4.500.000 11,73%
3 3 Ondernemers dienen claims in bij de gemeente, omdat zij schade ondervinden in hun bedrijfsvoering als het gevolg van het ruimtelijke beleid Ondersteuning van goede juristen. We blijven voortdurend in contact met de ondernemer. 30% max. € 1.250.000 11,37%
4 4 De budgetten op de begroting worden overschreden (met name bij Jeugd en / of WMO). Dit naast de reeds in de begroting opgenomen tekorten. We hebben een systeem van marap en berap, strikte budgetbewaking en een proactieve rol van financieel consulenten 50% max. € 500.000 6,76%
5 5 Aanbestedingen Jaarlijks voeren we een spend-analyse uit. 50% max. € 500.000 6,74%
6 6 Uitgaven sociale uitkeringen zonder (voldoende) financiële compensatie door het rijk We proberen zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar werk. Bij een overschrijding op het budget > 5% kan er een beroep gedaan worden op een vangnetbudget bij het min SZW (onder strikte voorwaarden). 50% max. € 300.000 4,27%
7 7 De gemeente moet vervuilde grond saneren We toetsen continue afspraken over verantwoordelijkheden 50% max. € 250.000 4,03%
8 8 De gemeente moet de uitvoering bij Jeugd en WMO aanpassen als gevolg van jurisprudentie We monitoren jurisprudentie en passen indien nodig ons beleid aan 20% max. € 500.000 3,59%
9 9 Onvoldoende compensatie van het rijk in verband met het vervallen van de BTWvrijstelling voor sportaccommodaties Tijdig aanvragen van de specifieke uitkering. 50% max. € 250.000 3,37%
10 10 Weersinvloeden, zoals overstromingen en zware stormen kunnen een enorme schade aan de infrastructuur veroorzaken Periodiek worden (onderhouds)plannen bijgesteld en aangepast aan 20% max. € 500.000 2,87 %


0 1 2 3 4 5
0 Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
1 gewijzigde omstandigheden
2 11 Ondersteuning door de gemeente aan mensen in een kwetsbare positie. We richten ons in ons beleid op het beperken van de risico’s voor mensen in een kwetsbare positie 40% max. € 250.000 2,67%
3 12 Fusie voetbalverenigingen: Risico voor het niet ontvangen van rijkssubsidie op de bouwkosten We hebben de subsidieaanvraag tijdig ingediend. 15% max. € 643.000 2,60%
4 13 Storingen of problemen t.a.v. installaties zwembad Staalbergven We monitoren periodiek de installaties 30% max. € 250.000 2,43%
5 14 De bank spreekt de gemeente aan op de verleende garantie bij Tiliander De gemeente monitort de financiën van de betrokken partij. 20% max. € 350.000 1,97%
6 15 Tussentijdse en onvoorziene wisseling van bestuursposities We houden hiermee rekening bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit 50% max. € 100.000 1,79%


0 1
0 Reserve Stand per 31-12-2018
1 Algemene reserve € 7.964.600
2 Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf € 3.498.900
3 Totale weerstandscapaciteit € 11.463.500


0
0
1 Weerstandscapaciteit: Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf
2


0
0
1 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product
2


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A > 2,0 uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 voldoende
4 D 0,8 – 1,0 matig
5 E 0,6 – 0,8 onvoldoende
6 F < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7
0 X € 1.000 01-01-2019 Boekwaarde Vermeer- deringen deringen Vermin- Boekwaarde Vermeer- 01-01-2020 deringen deringen Vermin- Boekwaarde 31-12-2020
1
2 ALGEMENE RESERVES 11.464 1.524 -10.865 2.123 2.269 -2.367 2.025
3 BESTEMMINGSRESERVES 6.717 754 -379 7.092 0 -182 6.910
4
5 Totaal reserves 18.181 2.278 -11.244 9.215 2.269 -2.549 8.935


0 1 2 3 4 5 6 7
0 x € 1.000 01-01-2019 Boekwaarde Vermeer- Deringen Deringen Vermin- Boekwaarde Vermeer- 01-01-2020 deringen deringen Vermin- Boekwaarde 31-12-2020
1
2 Voorziening beheerplan riolering 0 995 -995 0 841 -841 0
3 Stimuleringsfonds goedkope koopwoningen 40 -13 28 -13 15
4 Voorziening pensioenen voormalig wethouders (APPA) 2.461 50 -100 2.411 50 -100 2.361
5 Voorziening afval Attero 160 0 0 160 0 0 160
6 Voorziening sporthal en zwembad Den Donk 0 0 117 0 117
7
8 Totaal voorzieningen 2.661 1.045 -1.108 2.599 1.008 -954 2.653