Naam Oss
Code 828
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 90951

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Brabant Noord None None None
Sociaal domein Aanbestedingsnadeel Huishoudelijke hulp 80.0 425000.0 340000.0
Sociaal domein Aanbesteding WMO Voorzieningen 80.0 278000.0 222400.0
Belasting Belastingaanpassing parkeren 50.0 400000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Vervangingen openbare ruimte None None None
Belasting Vennootschapsbelasting 2016 25.0 None None
Kapitaalgoederen Leegstand en verminderde huurinkomsten 50.0 100000.0 50000.0
Overig Realisatie van bezuinigingen 20.0 200000.0 40000.0
Grondexploitatie Heesch West 50.0 None None
Personeel Wachtgeld wethouders 30.0 1150000.0 345000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Boete Attero 5.0 None None
Grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf (ABR) 20.0 None None
Onderwijs Overdracht beheer Horizonscholen 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade claim Hofmans 100.0 None None

0 1 2 3 4
0
1
2
3
4


0
0 R isico en beheersmaatregel S/I1 Impact Kans Risicobedrag Benodigde (impact x weerstandscapaciteit kans)
1 Veiligheidsregio Brabant Noord S PM PM PM PM
2 T B Risico Als gevolg van substantiële bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd heeft de Brandweer BrabantNoord in toenemende mate moeite om binnen de haar beschikbaar gestelde capaciteit en middelen uitvoering te geven aan haar wettelijke taken. Begin 2017 is gestart met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In maart 2017 is er een landelijke visitatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord geweest. Hierover is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 7 juli 2017 door een bestuursconferentie geïnformeerd. De verwachting is dat er extra kosten nodig zijn voor versteviging van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. evens wordt er vanuit de veiligheidsregio een integraal huisvestingsplan voor de kazernes gemaakt. Ook wordt het beleidsplan 2020-2023 voorbereid. Komend jaar zal duidelijk worden welke financiële consequenties deze zaken zullen hebben. Voor deze twee zaken nemen we een p.m.-raming op. eheersmaatregel Bij de voorstellen wordt in de eerste plaats naar oplossingen gezocht door herallocatie van bestaande middelen, waaronder zo mogelijk herbestemming van reserves. De intentie en verwachting op dit moment is dat hiermee budgettair neutraal bestaande knelpunten voor 2017 en 2018 kunnen worden opgelost. Voor 2019 en latere jaren moet rekening worden gehouden met een stijging van de gemeentelijke bijdragen.
3 Aanbestedingsnadeel Huishoudelijke S 425 80% 340 340 hulp
4 B Risico Werkgevers, werknemers en staatssecretaris Van Rijn hebben overeenstemming bereikt over de cao VVT 20162018, met onder andere afspraken over een hogere loonschaal voor huishoudelijke hulpen. De afspraak heeft tot gevolg dat - wanneer de cao algemeen bindend wordt verklaard en in werking treedt (vermoedelijk april 2018) - huishoudelijke hulpen Wmo in loonschaal 15 komen in plaats van loonschaal 10. In 5 jaar tijd zal dit loon met 18% stijgen. Omdat gemeenten op grond van de wet verplicht zijn om een reële kostprijs te bieden voor huishoudelijke hulp, zal het tarief van € 2.704 per jaar per cliënt, in 5 jaar tijd ook met 18% stijgen. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 425.000 per jaar. Het is nog niet duidelijk of het ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid (SWZ) deze extra kosten (deels) gaat dekken via de integratie-uitkering Wmo. Echter hebben we jaarlijks een voordeel in verband met daling van het aantal deelnemers die gebruik maakt van deze regeling. Dit kunnen we eventueel gebruiken om een deel van de extra kosten af te dekken. eheersmaatregel We blijven de cliënten aantallen monitoren en houden de stand van zaken in de gaten omtrent een eventuele afdekking van de kosten door het ministerie van SWZ. In 2018 gaan wij een nieuwe berekening maken aan de hand van de nieuwe aantallen en kunnen dan een beter beeld schetsen over de mogelijk hogere kosten.


0
0 Aanbesteding WMO Voorzieningen S 278 80% 223 223
1 H B Er zijn aanhoudende klachten over de dienstverlening (levering van Wmo hulpmiddelen) van Welzorg. Deze klachten hebben te maken met telefonische bereikbaarheid, lange wachttijden, levertijden, doorlooptijden en kwaliteit. In maart 2017 zijn er met Welzorg afspraken gemaakt over een verbeterplan voor de samenwerkende gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden. Welzorg had tot 1 juli 2017 de tijd om de verbeteringen over de gehele bedrijfsvoering door te voeren. We zien op verschillende onderdelen verbeteringen maar helaas nog niet op de gehele dienstverlening. Verder zijn er onvoldoende garanties dat de verbeteringen van blijvende aard zijn. De gemeenten die nog te veel klachten van burgers hebben, Bernheze, Uden en Oss, hebben gekozen voor een nieuwe aanbesteding van Wmo hulpmiddelen, in plaats van verlenging van het contract met nog 1 jaar. De gemeente Boekel en Landerd kiezen voor een contractverlenging van 1 jaar met Welzorg. De samenwerkende gemeenten gaan gezamenlijk een nieuwe aanbesteding Wmo hulpmiddelen voorbereiden waarbij de gemeente Boekel en Landerd een jaar later instappen. et beeld dat de brancheorganisatie heeft, is dat alle leveranciers bij aanbestedingen in de afgelopen 6 jaar onder hun kostprijs hebben ingeschreven om opdrachten/contracten binnen te halen. Door te kiezen voor een nieuwe aanbesteding zullen de kosten van Wmo hulpmiddelen een jaar eerder stijgen terwijl er geen garantie is dat de problemen worden opgelost of zich niet meer voordoen. Op dit moment is het beeld dat het huidige contract 30% onder de reële kostprijs ligt. Er is een kans aanwezig dat vanaf datum ingang nieuwe aanbesteding hogere kosten in rekening worden gebracht. Als de aanbesteding 30% duurder uitvalt dan is het financiële effect 30% van € 926.000 = € 278.000. eheersmaatregel Aanbesteding wordt voorbereid. De resultaten van de aanbesteding worden gevolgd en indien nodig zullen extra budgetten aangevraagd worden.


0
0 R isico en beheersmaatregel S/I2 Impact Kans Risicobedrag Benodigde (impact x weerstandscapaciteit kans)
1 Belastingaanpassing parkeren S 400 50% 200 200
2 B Risico De procureur-generaal (PG) van de Raad van State heeft een advies uitgebracht waarin hij aangeeft dat gemeentes over de parkeerbelasting BTW moeten afdragen. Feitelijk zegt de Raad van State dat er BTW over een belasting moet worden betaald, ondanks het feit dat een gemeente vrijgesteld is van BTW. In het advies gaat de PG er vanuit dat het straatparkeren (en daarmee de parkeerbelasting en naheffingsaanslagen) ook door commerciële partijen kan worden uitgevoerd. Die moeten wel BTW afdragen en gemeenten niet. Hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie en zouden gemeenten dus ook BTW moeten betalen over deze parkeerbelasting. Als de BTW wordt ingevoerd dan moet over het parkeertarief 21% worden afgedragen aan de belastingdienst. Wat de effecten hiervan zijn (verhoging parkeertarief?, compensabele kosten?, e.d.) is op dit moment niet te overzien. Het risico is naar schatting € 400.000 per jaar. Als de btw ingevoerd wordt, zal het ook gevolgen gaan hebben voor de vennootschapsbelasting omdat straatparkeren dan mogelijk een winstgevende activiteit wordt. eheersmaatregel We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.


0
0 Vervangingen openbare ruimte S PM PM PM PM
1 Risico Om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden, investeert de gemeente ieder jaar veel in beheer en onderhoud. Deze ‘groot onderhoudswerkzaamheden’ zijn nodig om de veroudering van de stad Oss tegen te gaan, alle investeringen in de openbare ruimte in stand te houden en om de technische levensduur te bereiken. De levensduur van investeringen in de openbare ruimte is eindig, daarom is vervanging van de openbare ruimte nodig. Voor de langere termijn verwachten we een stijging van vervangingsinvesteringen. Op dit moment zijn de budgetten voldoende. Beheersmaatregel We gaan in 2018 aan de slag met het uitwerken van mogelijke scenario's waarin in beeld wordt gebracht welke vervangingsbudgetten voor de verdere toekomst nodig zijn. Voor de dekking kunnen we ook gebruik maken van de beschikbare stelpost die meerjarig nog aanwezig is als gevolg van de BBV wijziging. Bij deze BBV wijziging is een stelpost gecreëerd omdat investeringen in de openbare ruimte geactiveerd moesten gaan worden.
2 V ennootschapsbelasting 2016 I PM 25% PM PM
3 D M B Risico Met ingang van 1 januari 2016 zijn we als gemeente belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Dit betekent dat we vennootschapsbelasting moeten gaan betalen over het resultaat op activiteiten waarbij we fiscaal gezien een onderneming drijven. Dit zijn de activiteiten afval, parkeren en het grondbedrijf. e te betalen vennootschapsbelasting zal voor het grootste deel betaald worden vanuit het grondbedrijf. Omdat er nog veel onduidelijk is over de exacte uitvoering van de wet, is er voor de berekening van de Vpb last van het grondbedrijf een aantal standpunten ingenomen. Deze standpunten zijn als defensief te kenmerken, de verwachting bestaat dan ook dat de Belastingdienst deze standpunten zal accepteren. Op basis van deze standpunten zou het grondbedrijf in 2016 naar verwachting een fiscaal verlies behalen. Dit verlies kan verrekend worden met de overige activiteiten afval en parkeren, waardoor de totale verwachte Vpb in 2016 op nul uit zal komen. ocht de Belastingdienst uiteindelijk toch andere standpunten innemen, kan dit resulteren in een afwijkende fiscale winst voor het grondbedrijf en mogelijk een bedrag aan verschuldigde vennootschapsbelasting. eheersmaatregel Er zijn reeds twee overleggen met de Belastingdienst geweest waarin we hebben aangegeven wat de basis is voor onze inschatting over de Vpb en aangifte. Verder overlegt met name de belangengroepering Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) met de Belastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. De uitkomst uit deze overleggen zullen we gaan volgen bij onze aangifte 2016 die uiterlijk in mei 2018 ingediend moet zijn.


0
0 R isico en beheersmaatregel S/I3 Impact Kans Risicobedrag Benodigde (impact x weerstandscapaciteit kans)
1 Leegstand en verminderde S 100 50% 50 50 huurinkomsten
2 B Risico Vanwege ontgroening, de individualisering van de samenleving en minder subsidies neemt de behoefte aan maatschappelijke ruimte af. Hierdoor dalen de huurinkomsten op de vastgoedportefeuille. De verwachting is dat er de komende jaren sprake is van steeds dalende huuropbrengsten. eheersmaatregel Om het risico te beperken hebben we de volgende maatregelen getroffen: het verkleinen van de vastgoedportefeuille en het clusteren van activiteiten (Voorzieningenkaart 2030) - het verlagen van de kosten (prestatiecontracten onderhoud, minder beheer, energiemanagement) - investering in capaciteitsafname van onderwijsgebouwen en beter benutten van bestaande capaciteit. -
3 Realisatie van bezuinigingen S 200 20% 40 40
4 V H Risico In de programmabegroting 2014-2017 is voor een bedrag van € 6,4 miljoen aan bezuinigingen opgenomen. Alle bezuinigingen zijn inmiddels planmatig uitgewerkt. Risicovollere bezuinigingen hierbinnen zijn de bezuinigingen op het gebied van cultuur. oor de Muzelinck is een taakstelling opgenomen van € 200.000 structureel. Deze is opgesplitst in € 100.000 in 2017 en vanaf 2018 nogmaals € 100.000. Muzelinck verwacht op dit moment dat ze de taakstelling voor dit jaar gaan realiseren. We blijven met hen in gesprek om de realisatie te volgen. iermee zijn de belangrijkste risico’s voor de realisatie van de bezuinigingen goed in beeld en nog beperkt te noemen. Beheersmaatregel Zoals alle bezuinigingen worden ook deze bezuiniging kritisch gevolgd. Het risico is relatief beperkt.


0
0 Heesch West I PM 50% PM PM
1 I D B Risico De gemeente Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben, samen met de provincie Noord-Brabant als medeopdrachtgever, een masterplan opgesteld voor een bedrijventerrein dat uiteindelijk 76 hectare kan worden. Er zal een gefaseerde ontwikkeling plaatsvinden. n eerste instantie wordt 50 hectare ontwikkelt met een verdeling van 30 hectare voor zeer grootschalige logistiek en 20 hectare voor andere vormen van ruimte-extensieve bedrijvigheid. De overige 26 hectare wordt doorgeschoven naar een tweede fase. Op grond hiervan is bij de grondexploitatieberekening 26 hectare afgewaardeerd naar agrarische grondwaarde van € 6 per vierkante meter. Het verwachte verlies van Heesch West bedraagt eind 2028 € 43,7 miljoen (eindwaarde). De deelnemende gemeenten hebben bij de jaarrekening 2016 de verliesvoorziening met € 25 miljoen moeten verhogen. In zijn totaliteit bedraagt de verliesvoorziening per 31 december 2016 € 43,7 miljoen. Onze verliesvoorziening bedraagt € 13,1 miljoen per 31 december 2016 (30% aandeel). De boekwaarde per 31-12-2016 van Heesch-West is ongeveer € 67 miljoen (gezamenlijke boekwaarden bij de gemeenten). e exploitatieberekening bevat risico’s op het gebied van rente-ontwikkelingen, gronduitgifte tempo, grondprijzen en kostenstijgingen. eheersmaatregel Aanvullend op de verliesvoorziening hebben we ook een risicoreserve Heesch West van € 2,0 miljoen per 31 december 2016. Bij de jaarrekening 2017 zal de grondexploitatieberekening opnieuw geactualiseerd worden.
2 W achtgeld wethouders I 1.150 30% 345 345
3 B Risico In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Na een wethouderschap ontvangt een wethouder een ontslaguitkering, tenzij de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Dat is geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa). Voor de voormalige wethouders hebben we een voorziening wachtgeld wethouders. Voor de zittende wethouders is niet in te schatten of ze aanspraak gaan maken op het wachtgeld. Als ze aanspraak maken kunnen we niet met een redelijke mate van zekerheid het bedrag schatten. Daarom is een directe storting in de voorziening wachtgeld wethouders niet toegestaan. Als compensatie voor deze onzekere toekomstige wachtgeldverplichtingen wordt jaarlijks vanaf 2016 een bedrag in de bestemmingsreserve wachtgeld wethouders gestort. Binnen de begroting hebben we een jaarlijkse storting van € 103.000 opgenomen. De maximale wachtgeldverplichting van de huidige vijf wethouders bedraagt circa € 1,5 miljoen. Bij het daadwerkelijk ontstaan van de wachtgeldverplichting zal moeten blijken of de reserve wachtgeld wethouders volstaat voor het aanvullen van de voorziening wachtgeld wethouders. Eind 2018 zit er ongeveer € 350.000 in de reserve wachtgeld wethouders. eheersmaatregel In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 103.000 gestort in de reserve wachtgeld wethouders.


0
0 Boete Attero I PM 5% PM PM
1 B Risico De Brabantse gewesten hebben de arbitragezaak over de naheffingsfacturen over de jaren 2011 t/m 2014 van Attero gewonnen. Daartegen is geen beroep mogelijk. Maar Attero vindt dat de arbiters de arbitrageprocedure niet goed hebben toegepast en heeft daarom bij het gerechtshof Den Haag een procedure aangespannen om de beslissing van de arbiters te laten vernietigen. Onlangs is ook de procedure bij het gerechtshof door de Brabantse gewesten gewonnen. Attero overweegt nu om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De kans dat Attero door de Hoge Raad in het gelijk zal worden gesteld wordt als laag ingeschat. Maar het kan niet volledig worden uitgesloten. Als Attero in cassatie gaat, is een uitspraak van de Hoge Raad pas in 2019 te verwachten. Inmiddels heeft Attero ook over het jaar 2015 een arbitragezaak aangespannen. Een uitspraak daarover wordt in september 2017 verwacht. De kans dat Attero deze arbitragezaak zal winnen wordt als laag ingeschat omdat de zaak nauwelijks afwijkt van de eerdere arbitragezaak. Maar het kan niet volledig worden uitgesloten. Ook over het jaar 2016 en de eerste maand van 2017 kan Attero nog een arbitragezaak starten. Het contract met Attero is op 1 februari 2017 geëindigd. eheersmaatregel We onderzoeken juridische mogelijkheden en we voeren gesprekken met betrokken partijen.
2 A lgemene bedrijfsreserve I PM 20% PM PM grondbedrijf (ABR)
3 D B Risico De ABR van het grondbedrijf dient voor de conjuncturele risico’s op te vangen. Vertraging in de uitgifte van gronden door een lagere woningvraag of een verlaging van de grondprijzen door een slechtere economie zijn voorbeelden van conjuncturele risico’s. Per 31 december 2016 bedraagt de ABR € 0,4 miljoen. De minimale ondergrens van de ABR is op € 1 miljoen bepaald. Dit minimaal beschikbare bedrag moet beschikbaar blijven, zelfs in het meest negatieve scenario. In dat meest negatieve scenario gaan we uit van de fictie dat alle winstnemingen 50% lager uitvallen. Dit percentage is een combinatie van het vertragen van de verkoop en lagere grondprijzen. e algemene reserve heeft tijdelijk als achtervang voor het tekort van de ABR gediend. Wij verwachten dat de ABR de komende jaren fors zal toenemen. Deze positieve ontwikkeling is voor een groot deel te wijten aan de gewijzigde winstnemingen bij de grondexploitaties. Op grond van de notitie Grondexploitaties 2016 van de commissie BBV dient winst genomen te worden op basis van het “percentage of completion” (POC). Hierdoor wordt eerder tot winstneming overgegaan dan voorheen. Als de geprognosticeerde winstnemingen daadwerkelijk gerealiseerd worden dan bedraagt de ABR € 7,7 miljoen per 31 december 2017. Indien dit bij de jaarrekening 2017 blijkt dan kan wellicht afroming van de ABR plaatsvinden. Dit hangt mede af van de voorgenomen uitwerking van de vernieuwde risicio-inschatting welke we in de loop van 2018 willen invoeren. Voorzichtigheidshalve handhaven we de ABR nog in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing omdat de nieuwe cijfers van de programmabegroting 2018 ramingen betreffen en omdat we in 2018 willen werken met een vernieuwde risico-inschatting. eheersmaatregel Grondexploitaties worden twee keer per jaar gemonitord en doorgerekend op basis van actuele uitgangspunten. Voor een nadere toelichting op de uitgangspunten die hierbij gehanteerd zijn verwijzen we naar het najaarsbericht van het grondbedrijf en de paragraaf grondbeleid binnen deze begroting.


0
0 Overdracht beheer Horizonscholen I 100 50% 50 50
1 B Risico In 2014 heeft de raad besloten het beheer van de Horizonscholen aan stichting OOG en SKBO over te dragen. Hieraan lag een overdrachtsdocument ten grondslag dat is opgesteld in samenwerking met alle gebruikers van de huidige Horizonscholen. Er zijn zorgen over de planning, de kosten van aanpassingen van de gebouwen en over de exploitatielasten van de gebouwen. De schoolbesturen willen dat de gebouwen voorafgaand aan overname worden aangepast om de exploitatiekosten van de gebouwen te verlagen door verkleining en verduurzaming van de gebouwen. Diverse scenario’s zijn samen met de scholen onderzocht, maar dit heeft niet tot een passende oplossing geleid. De financiële consequenties hiervan kunnen op dit moment nog niet worden overzien. eheersmaatregel Er worden nu alternatieve scenario’s onderzocht. We verwachten hier meer duidelijkheid over in het laatste kwartaal van 2017.
2 P lanschade claim Hofmans I PM 100% PM PM
3 B Risico De Raad van State heeft op 9 december 2015 een uitspraak gedaan dat Hofmans schade heeft geleden. Op 19 juli 2016 heeft het college een planschadevergoeding toegekend. Hofmans heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de rechtbank. Bij uitspraak van 17 augustus 2017 heeft de rechtbank ons opgedragen om binnen twaalf weken een gebrek in ons besluit te herstellen. eheersmaatregel De uitspraak zou kunnen leiden tot een ander bedrag aan planschadevergoeding. We zullen het college dan zo snel mogelijk in een voorstel informeren over de omvang van de kosten.


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugdzorg None 1000000.0 None
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Brabant Noord 30.0 540000.0 162000.0
Sociaal domein Sociaal domein volumegroei algemeen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Boete Attero 50.0 None None
Belasting Vennootschapsbelasting 25.0 None None
Onderwijs Overdracht beheer Horizonscholen 50.0 None None
Personeel Wachtgeld wethouders 30.0 838000.0 251400.0
Belasting Begraven 80.0 75000.0 60000.0
Grondexploitatie Heesch West 50.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaim Hofmans 100.0 None None

0 1 2 3 4
0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1