Naam Rucphen
Code 840
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 22401

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico m.b.t. ontwikkelingen in de Binnentuin 32.0 2810240.0 899276.8
Grondexploitatie Strategische grondverwerving 10.0 2000000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regeling, uitbreiding takenpakket, begrotingstekorten e.d. 40.0 3000000.0 1200000.0
Kapitaalgoederen Slechte, ontoereikende verkeersveiligheid 50.0 300000.0 150000.0
Gemeentefonds Rijksbudget inclusief algemene uitkering wordt naar beneden bijgesteld of stijgt te weinig t.o.v. kostenstijging 30.0 350000.0 105000.0
Personeel Aftreden wethouder 75.0 150000.0 112500.0
Omgevingswet Milieueffecten op de leefomgeving als gevolg van onvolledige/onjuiste uitvoering van milieuwetgeving c.q. vertaling in bestemmingsplannen 10.0 1000000.0 100000.0
Bodemsanering De gemeente moet een deel van de saneringskosten zelf dragen van bekende en onbekende saneringen. 10.0 1000000.0 100000.0
Grondexploitatie Binnentuin Zuid-west te Rucphen 10.0 196000.0 19600.0
Grondexploitatie Hofstede (Rucphen Zuid) - ontwikkeling te verwachten in 2017 ev 10.0 670000.0 67000.0
Grondexploitatie Uitbreiding Struikhei 20.0 74500.0 14900.0
Grondexploitatie Hooghei - financieringskosten None None 5200.0
Grondexploitatie De Binnentuin - grondverkopen en financieringskosten None None 681991.0
Grondexploitatie Emmausplein St. Willebrord - grondverkopen en financieringskosten None None 362756.0
Grondexploitatie Centrumplan Rucphen- grondverkopen, kosten bouw-en woonrijpmaken en financieringskosten None None 597279.0
Grondexploitatie Ukkenburg, globale calculatie en financieringskosten None None 6969.0

0 1 2 3
0 Belangrijkste financiële risico's
1 Risico Kans Financieel gevolg maximaal Benodigde weerstandscapaciteit
2 Risico m.b.t. ontwikkelingen in de Binnentuin 32% € 2.810.240,00 € 888.100,00
3 Strategische grondverwerving 10% € 2.000.000,00 € 200.000,00
4 Ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regeling, uitbreiding takenpakket, begrotingstekorten e.d. 40% € 300.000,00 € 120.000,00
5 Slechte, ontoereikende verkeersveiligheid 50% € 300.000,00 € 150.000,00
6 Rijksbudget inclusief algemene uitkering wordt naar beneden bijgesteld of stijgt te weinig t.o.v. kostenstijging 30% € 350.000,00 € 105.000,00
7 Aftreden wethouder 75% € 150.000,00 € 112.500,00
8 Milieueffecten op de leefomgeving als gevolg van onvolledige/onjuiste uitvoering van milieuwetgeving c.q. vertaling in bestemmingsplannen. 10% € 1.000.000,00 € 100.000,00
9 De gemeente moet een deel van de saneringskosten zelf dragen van bekende en onbekende saneringen. 10% € 1.000.000,00 € 100.000,00
10 Totaal grote risico's € 7.910.240,00 € 1.775.600,00
11 Overige risico's € 3.546.639,00 € 924.878,00
12 Strategische gronden
13 Binnentuin Zuid-west te Rucphen 10% € 196.000,00 € 19.600,00
14 Hofstede (Rucphen Zuid) - ontwikkeling te verwachten in 2017 ev 10% € 670.000,00 € 67.000,00
15 Uitbreiding Struikhei 20% € 74.500,00 € 14.900,00
16 Totaal risico’s strategische gronden: € 940.500,00 € 101.500,00
17 Totaal risico’s gemeentelijke exploitatie € 12.397.379,00 € 2.801.978,00
18 Risico’s grondexploitatie:
19 Hooghei - financieringskosten € 5.200,00 € 5.200,00
20 De Binnentuin - grondverkopen en financieringskosten € 681.991,00 € 681.991,00
21 Emmausplein St. Willebrord - grondverkopen en financieringskosten € 362.756,00 € 362.756,00
22 Centrumplan Rucphen- grondverkopen, kosten bouw-en woonrijpmaken en financieringskosten € 597.279,00 € 597.279,00
23 Ukkenburg, globale calculatie en financieringskosten € 6.969,00 € 6.969,00
24 Totaal risico’s grondexploitatie € 1.654.195,00 € 1.654.195,00
25 Totaal gemeentelijke risico’s € 14.051.574,00 € 4.456.173,00


0
0 Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve per 01-01-2018 € 5.395.483
2 Reserve grondexploitatie € 2.328.029
3 Totale beschikbare weerstandscapaciteit € 7.723.512
4 Benodigde weerstandscapaciteit € 4.175.975
5 Vrij besteedbaar € 3.547.537


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1
0 resume toekomstige ontwikkelingen weerstandscapaciteit
1 Grondexploitatie Binnentuin Tenniscomplex TV Rico Storting in reserve Kadernota Voortzetting exploitatie de Vijfsprong Koersdocument Omgevingswet Herijking promotiebeleid € 2.553.000 € 448.800 € 170.000 € 200.000 € 150.000 € 17.624
2 totaal toekomstige ontwikkelingen € 3.539.424
3 Vrij besteedbaar € 3.547.537
4 resterende vrij besteedbare middelen € 8.113


0 1 2 3
0 Kengetallen weerstandsvermogen en Verloop van de kengetallen risicobeheersing
1 Kengetallen: Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
2 Netto schuldquote 21,3% 44,0% 71,2%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 23,4% 46,3% 72,1%
4 Solvabiliteitsratio 62,5% 52,8% 46,9%
5 Grondexploitatie 18,7% 20,1% 20,3%
6 Structurele exploitatieruimte 2,0% -0,4% -0,3%
7 Belastingcapaciteit 98,3% 89,8% 96,7%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico m.b.t. ontwikkelingen in de Binnentuin None 4242297.0 None
Belasting Stelpost 'Plafond BTW Compensatiefonds' (septembercirculaire 2018) 100.0 222174.0 222174.0
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingen bij verbonden partijen, uitbreiding takenpakket GR, begrotingstekorten e.d. 70.0 250000.0 175000.0
Kapitaalgoederen Slechte, ontoereikende verkeersveiligheid 50.0 300000.0 150000.0
Grondexploitatie Exploitatiebijdrage Vijfsprong na 2020 30.0 328333.0 98499.9
Informatieveiligheid Boete Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van datalek of niet voldoen aan de AVG 10.0 900000.0 90000.0
Belasting Afvalstoffenheffing is niet kostendekkend en kosten kunnen niet uit de egalisatiereserve worden bekostigd 50.0 100000.0 50000.0
Projecten Binnentuin Zuidwest te Rucphen 10.0 196000.0 19600.0
Grondexploitatie Hofstede (Rucphen Zuid) 10.0 670000.0 67000.0
Projecten Uitbreiding Struikhei 20.0 74500.0 14900.0
Grondexploitatie De Binnentuin - grondverkopen en financieringskosten None 598370.0 None
Grondexploitatie Emmausplein St. Willebrord - grondverkopen en financieringskosten None 337641.0 None
Grondexploitatie Centrumplan Rucphen- grondverkopen, kosten bouw-en woonrijpmaken en financieringskosten None 587024.0 None
Grondexploitatie Ukkenburg, globale calculatie en financieringskosten None 6066.0 None

0 1 2 3
0 Belangrijkste financiële risico's
1 Risico Kans Financieel gevolg maximaal Benodigde weer-standscapaciteit
2 Risico m.b.t. ontwikkelingen in de Binnentuin nvt € 3.242.297 € 908.000
3 Stelpost 'Plafond BTW Compensatiefonds' (septembercirculaire 2018) 100% € 222.174 € 222.174
4 Ontwikkelingen bij verbonden partijen, uitbreiding takenpakket GR, begrotingstekorten e.d. 70% € 250.000 € 175.000
5 Slechte, ontoereikende verkeersveiligheid 50% € 300.000 € 150.000
6 Exploitatiebijdrage Vijfsprong na 2020 30% € 328.333 € 98.000
7 Boete Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van datalek of niet voldoen aan de AVG 10% € 900.000 € 90.000
8 Afvalstoffenheffing is niet kostendekkend en kosten kunnen niet uit de egalisatiereserve worden bekostigd. 50% € 100.000 € 50.000
9 Totaal grote risico's € 5.342.804 € 1.693.174
10 Overige risico's € 4.369.870 € 420.000
11 Strategische gronden
12 Binnentuin Zuidwest te Rucphen 10% € 196.000 € 19.600
13 Hofstede (Rucphen Zuid) 10% € 670.000 € 67.000
14 Uitbreiding Struikhei 20% € 74.500 € 14.900
15 Totaal risico’s strategische gronden: € 940.500 € 101.500
16 Totaal risico’s gemeentelijke exploitatie € 10.653.174 € 2.214.674
17 Risico’s grondexploitatie:
18 De Binnentuin - grondverkopen en financieringskosten € 598.370 € 598.370
19 Emmausplein St. Willebrord - grondverkopen en financieringskosten € 337.641 € 337.641
20 Centrumplan Rucphen- grondverkopen, kosten bouw-en woonrijpmaken en financieringskosten € 587.024 € 587.024
21 Ukkenburg, globale calculatie en financieringskosten € 6.066 € 6.066
22 Totaal risico’s grondexploitatie € 1.529.101 € 1.529.101
23 Totaal gemeentelijke risico’s € 12.182.275 € 3.743.775


0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve per 01-01-2019 € 5.272.090
2 Reserve grondexploitatie € 2.250.536
3 Onbenutte belastingcapaciteit € 2.214.597
4 Onvoorzien € 55.000
5 Algemene reserve geactiveerde gronden in erfpacht (stille reserves) € 952.849
6 Totale beschikbare weerstandscapaciteit € 10.745.071
7 Af: Totaal aanwendingen tlv / vrijval tgv de algemene reserve € 1.528.104
8 Totaal gecorrigeerde beschikbare weerstandscapaciteit € 9.216.967
9 Totaal benodigde weerstandscapaciteit (o.b.v. 100%) € 3.743.775
10 Vrij besteedbaar € 5.473.192


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0
0 Ratio weerstandsvermogen Verloop van het ratio weerstandsvermogen
1 ratio: Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
2 ratio weerstandsvermogen 1,6 1,5* 2,5
3 ratio weerstandsvermogen 1,0 1,0* 1,6 (gecorrigeerd)


0 1 2 3
0 Kengetallen Verloop van de kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheersing
1 Kengetallen: Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
2 Netto schuldquote 30,4% 71,2% 72,9%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 32,7% 72,1% 76,5%
4 Solvabiliteitsratio 55,5% 46,9% 45,6%
5 Grondexploitatie 20,0% 20,3% 20,2%
6 Structurele exploitatieruimte 2,0% -0,3% 0,2%
7 Belastingcapaciteit 93,7% 96,7% 98,6%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Risico m.b.t. ontwikkelingen in de Binnentuin 24.9683733937013 3304180.0 825000.0
GR / Verbonden partijen Ontwikkelingen bij verbonden partijen, uitbreiding takenpakket GR, begrotingstekorten e.d. 70.0 250000.0 175000.0
Kapitaalgoederen Slechte, ontoereikende verkeersveiligheid 50.0 300000.0 150000.0
Informatieveiligheid Boete Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van datalek of niet voldoen aan de AVG 10.0 900000.0 90000.0
Gemeentefonds Rijksbudget inclusief algemene uitkering wordt naar beneden bijgesteld of stijgt te weinig t.o.v. kostenstijging 30.0 200000.0 60000.0
Belasting Stelpost 'Plafond BTW Compensatiefonds' (septembercirculaire 2018) 100.0 59655.0 59655.0
Belasting Afvalstoffenheffing is niet kostendekkend en kosten kunnen niet uit de egalisatiereserve worden bekostigd. 50.0 320000.0 160000.0
Grondexploitatie Binnentuin Zuidwest te Rucphen 10.0 196000.0 19600.0
Grondexploitatie Uitbreiding Struikhei 20.0 74500.0 14900.0
Grondexploitatie Complexen in exploitatie 42.6015252321102 2474902.0 1054346.0

0 1 2 3
0 Belangrijkste financiële risico's
1 Risico Kans Financieel gevolg maximaal Benodigde weerstandscapaciteit
2 Risico m.b.t. ontwikkelingen in de Binnentuin n.v.t. € 3.304.180 € 825.000
3 Ontwikkelingen bij verbonden partijen, uitbreiding takenpakket GR, begrotingstekorten e.d. 70% € 250.000 € 175.000
4 Slechte, ontoereikende verkeersveiligheid 50% € 300.000 € 150.000
5 Boete Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van datalek of niet voldoen aan de AVG 10% € 900.000 € 90.000
6 Rijksbudget inclusief algemene uitkering wordt naar beneden bijgesteld of stijgt te weinig t.o.v. kostenstijging 30% € 200.000 € 60.000
7 Stelpost 'Plafond BTW Compensatiefonds' (septembercirculaire 2018) 100% € 59.655 € 59.655
8 Afvalstoffenheffing is niet kostendekkend en kosten kunnen niet uit de egalisatiereserve worden bekostigd. 50% € 320.000 € 160.000
9 Totaal grote risico's € 5.333.835 € 1.519.655
10 Overige risico's € 4.535.000 € 543.000
11 Strategische gronden
12 Binnentuin Zuidwest te Rucphen 10% € 196.000 € 19.600
13 Uitbreiding Struikhei 20% € 74.500 € 14.900
14 Totaal risico’s strategische gronden: € 270.500 € 34.500
15 Totaal risico’s gemeentelijke exploitatie € 10.139.335 € 2.097.155
16 Risico’s grondexploitatie:
17 Complexen in exploitatie (zie paragraaf 5.7.4) n.v.t. € 2.474.902 € 1.054.346
18 Totaal risico’s grondexploitatie € 2.474.902 € 1.054.346
19 Totaal gemeentelijke risico’s € 12.614.237 € 3.151.501


0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve per 01-01-2020 € 5.941.058
2 Reserve grondexploitatie € 1.848.605
3 Onbenutte belastingcapaciteit (redelijk peil 2020) € 1.985.297
4 Onvoorzien € 55.000
5 Algemene reserve geactiveerde gronden in erfpacht (stille reserves) € 953.000
6 Totale beschikbare weerstandscapaciteit € 10.782.960
7 Af: Totaal aanwendingen tlv / vrijval tgv de algemene reserve € 1.061.197
8 Totaal gecorrigeerde beschikbare weerstandscapaciteit € 9.721.763
9 Totaal benodigde weerstandscapaciteit (o.b.v. 100%) € 3.151.501
10 Vrij besteedbaar € 6.570.262 Toe te voegen aan 'Reserve dekking kapitaallasten' € 2.371.364 Vrij besteedbaar na Raadsvoorstel Begroting 2020 € 4.198.898


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0
0 Ratio weerstandsvermogen Verloop van het ratio weerstandsvermogen
1 ratio: Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
2 ratio weerstandsvermogen 3,1 2,5 2,3
3 ratio weerstandsvermogen 2,1 1,6 1,4 (gecorrigeerd)


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop van de kengetallen
1 Rek Begr. Begr. Begr. Begr. Begr. Kengetallen: 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Netto schuldquote 29,2% 72,9% 70,8% 75,3% 89,9% 94,1%
3 Netto schuldquote (gecorrigeerd) 30,0% 76,5% 71,6% 75,3% 89,9% 94,1%
4 Solvabiliteitsratio 58,8% 45,6% 46,0% 41,8% 39,4% 38,3%
5 Grondexploitatie 18,0% 20,2% 14,4% 13,0% 14,3% 14,6%
6 Structurele exploitatieruimte 1,5% 0,2% 1,3% 0,4% 0,0% 0,6%
7 Belastingcapaciteit 95,8% 98,6% 100,6% 95,8% 95,8% 95,8%