Naam Someren
Code 847
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 19120

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 3600000.0
Overig Economische Ontwikkelingen/onzekerheid financiële positie gemeenten. 75.0 500000.0 375000.0
Sociaal domein Open einde financiering WWB 75.0 300000.0 225000.0
Personeel Kosten externe inhuur (o.a. door ziekteverzuim) 50.0 200000.0 100000.0
Projecten Projecten 50.0 1000000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisering samenleving/niet tijdig verstrekken van informatie. 50.0 1000000.0 500000.0
ICT algemeen Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Beheer openbare ruimte 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Leningen u/g en garantieverstrekkingen 10.0 10000000.0 1000000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 75.0 1000000.0 750000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 25.0 1000000.0 250000.0
Sociaal domein Transities sociaal domein 50.0 1500000.0 750000.0

0 1 2
0 Waardering Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A Meer dan 2,0 Uitstekend
2 B Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 C Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 D Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 E Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 F Minder dan 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Bedragen in duizenden euro's
1 Stand 31-12-2018
2 Algemene reserve 43.598
3 Begrotingsruimte 159
4 Post onvoorzien 200
5 Stille reserves p.m.
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.393
7 Totaal 45.350


0 1
0 Bedragen in duizenden euro's
1 Stand 31-12-2018
2 Algemene risicoreserve 1.500
3 Algemene reserve vrij aanwendbaar 809
4 Vastgelegde algemene reserve 33.529
5 Algemene reserve grondbedrijf 7.760
6 Totaal 43.598


0
0 Bedragen in duizenden euro's
1 Begroting 2018
2 Resultaat 159
3 Totaal 159


0 1
0 Klasse Risicopercentage
1 hoog 75
2 midden 50
3 laag 25
4 zeer gering 10


0 1 2 3 4
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Risicoscore Financieel effect (kans x maximaal gevolg
1 Grondexploitatie Uitvoeren risico-analyse Jaarlijks toetsen grondexploitatie en beoordelen hoogte algemene reserve grondbedrijf. Buffer n.v.t. 3.600


0 1 2 3 4
0 conform vastgestelde norm.
1 Economische Ontwikkelingen/ onzekerheid financiële positie gemeenten. Het risico bestaat dat door de economische crisis de inkomsten afnemen terwijl andere uitgaven toenemen. Enkele specifieke risico's (grondexploitatie en bijstandsuitgaven zijn afzonderlijk benoemd. Actuele informatiever- strekking via P&Ccyclus, tijdig opstarten project bezuinigingen, actuele ontwikkelingen nauwlettend volgen. hoog 375
2 Open einde financiering WWB Risico dat aantal aanvragen het beschikbare budget in enig jaar overschrijdt. Het betreft zowel een positief als negatief risico. Eventuele aanspraak bij WWB op aanvullende uitkering. hoog 225
3 Kosten externe inhuur (o.a. door ziekteverzuim) Het risico dat door extra werkzaamheden of vervanging wegens langdurige ziekte de kosten van externe inhuur niet opgevangen kunnen worden binnen de lopende begroting. Bewaking via P&C cyclus. Onderuitputting personele kosten versus inhuur. midden 100
4 Projecten Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling. Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / Grekening, Wet inlenersaansprakelijkheid. Formaliseren en bewaken interne procedures. midden 500
5 Juridisering samenleving/niet tijdig verstrekken van informatie. Burger is mondiger, claimcultuur. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid. Formaliseren en bewaken interne procedures. midden 500
6 Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Bijv. internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, verstrekken info aan landelijke voorziening (bv BAG). Formaliseren en bewaken interne procedures. Up-to-date houden integraal beveiligsplan en optimaliseren uitwijkmogelijkheden. Optimaliseren technische mogelijkheden. midden 500


0 1 2 3 4
0 Beheer openbare ruimte Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van de openbare ruimte (wegen, groen, OV, riolering, straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen) kan kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Daarnaast stijgt de kans op schadeclaims vanuit de burger. Adequate afhandeling klachten en up-to-date houden onderhoudsplannen. midden 500
1 Leningen u/g en garantieverstrekkingen De gemeente staat garant voor circa 40 mln aan leningen. Bij een eventueel faillissement van één van de partijen bestaat het risico dat de instelling het opgenomen geld niet kan terugbetalen of dat de gemeente als garantsteller het restantbedrag van de lening inclusief rente en kosten moet betalen. Veruit het grootste deel van de leningen (90%) heeft betrekking op de achtervangpositie WSW die wij als gemeente innemen. Een achtervang is een andere rol dan een directe garantstelling met een substantieel lager risicoprofiel. Voor de berekening van het risicoprofiel wordt om deze reden uitgegaan van 25% van het totale bedrag. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: Interne procedures m.b.t. verstrekken van geldleningen, jaarlijkse controle op saldo geldleningen en garantieverstrekkingen met de diverse partijen, Waarborgfonds Sociale Woningbouw (2e achtervang). Zeer gering 1


0 1 2 3 4
0 - primair: de geldmiddelen van de corporatie (inclusief eventuele saneringssteun van het CFV); - secundair: het garantievermogen van het WSW (= borgstellingreserve WSW en de obligo’s van de andere corporaties); - en tot slot tertiair de achtervangpositie van Rijk en de gemeenten.
1 Vennootschapschapsbelasting Met ingang van 2016 valt een aantal activiteiten die de gemeenten uitvoert (o.a. grondexploitatie) onder het regime van de vennootschapsbelasting. Op dit moment is nog geen duidelijk beeld van de financiële gevolgen. In beeld brengen van de fiscale gevolgen van de invoering van vennootschapsbelasting. hoog 750
2 Calamiteiten Calamiteiten, rampen met een grote impact en schade op de Somerense bevolking. Het actueel houden van het beschikbare rampenplan. Regelmatig overleg met ketenpartners (politie, brandweer, deelname aan vaccinatieprogramma's. laag 250
3 Transities sociaal domein Als gevolg van de overdracht van taken in het kader van het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toereikendheid van de van rijkswege toegekende budgetten en zijn ze ook verantwoordelijk voor de financiële risico's. In het huidige financiële beleid is een afzonderlijke reserve gevormd voor deze risico's. Hierbij is uitgegaan van 10% van de hoogte van de algemene uitkering. Toepassing van éénzelfde gedragslijn voor het sociaal domein resulteert in een financieel risico van In tussentijdse rapportages inzicht geven in stand van zaken/ontwikkelingen. midden 750


0 1 2
0
1


0
0
1
2
3
4
5


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Het risico bestaat dat bij economische achteruitgang de inkomsten afnemen terwijl andere uitgaven toenemen. Enkele specifieke risico's (grondexploitatie en bijstandsuitgaven zijn afzonderlijk benoemd. 50.0 250000.0 125000.0
Overig Risico dat aantal aanvragen het beschikbare budget in enig jaar overschrijdt. Het betreft zowel een positief als negatief risico. WWB 75.0 225000.0 168750.0
Personeel Het risico dat door extra werkzaamheden of vervanging wegens langdurige ziekte de kosten van externe inhuur niet opgevangen kunnen worden binnen de lopende begroting. 50.0 100000.0 50000.0
Projecten Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling. Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaan-sprakelijkheid. 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Burger is mondiger, claimcultuur. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid. 50.0 500000.0 250000.0
ICT algemeen Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Bijv. internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, verstrekken info aan landelijke voorziening, bv BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). 50.0 500000.0 250000.0
Overig Door bezuinigingen op de beheerbudgetten openbare ruimte (wegen, groen, Openbare Veiligheid, riolering, straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaat-voorzieningen) kan kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen, waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Ook stijgt de kans op schadeclaims van burgers. 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen De gemeente staat garant voor circa 40 mln aan leningen. Bij een eventueel faillissement van één van de partijen bestaat het risico dat de instelling het opgenomen geld niet kan terugbetalen of dat de gemeente als garant-steller het restantbedrag van de lening inclusief rente en kosten moet betalen. Veruit het grootste deel van de leningen (90%) heeft betrekking op de achtervang-positie WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) die wij als gemeente innemen. Een achtervang is een andere rol dan een directe garantstelling met een substantieel lager risicoprofiel. Voor de bereke-ning van het risicoprofiel wordt om deze reden uitge-gaan van 25% van het totale bedrag. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: - primair: de geldmiddelen van de corporatie (inclusief eventuele saneringssteun van het CFV, (Centraal Fonds Volkshuisvesting); - secundair: het garantie-vermogen van het WSW (= borgstellingreserve WSW en de obligo’s van de andere corporaties); - en tot slot tertiair de achtervangpositie van Rijk en de gemeenten. 10.0 1000000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten, rampen met een grote impact en schade op de Somerense bevolking. 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein Als gevolg van de overdracht van taken binnen het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toereikendheid van de van rijkswege toegekende budgetten en tevens voor de financiële risico's. In het huidige financiële beleid is een afzonderlijke reserve gevormd voor deze risico's. Hierbij is uitgegaan van 10% van de hoogte van de algemene uitkering. Binnen het sociaal domein wordt éénzelfde gedragslijn gevolgd. 50.0 750000.0 375000.0
Overig Aan de BNG is een lening verstrekt waardoor jaarlijks een bedrag van € 0,5 mln. aan rente-inkomsten wordt gegenereerd. Bij voortijdige aflossing door de BNG zal compensatie moeten worden gevonden voor de wegvallende rente-inkomsten. 10.0 125000.0 12500.02020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Economische Ontwikkelingen / onzekerheid financiële positie gemeenten. 50.0 250000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen GR Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer) 75.0 440000.0 330000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Arbitrage Attero – gewesten Noord-Brabant 50.0 80000.0 40000.0
Personeel Kosten externe inhuur (o.a. door ziekteverzuim) 50.0 100000.0 50000.0
Projecten Projecten 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisering samenleving/niet tijdig verstrekken van informatie. 50.0 500000.0 250000.0
ICT algemeen Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Beheer openbare ruimte 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Leningen u/g en garantieverstrekkingen 10.0 1000000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 25.0 250000.0 62500.0
Sociaal domein Transities sociaal domein 50.0 750000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekking lening BNG Bank 75.0 360000.0 270000.0

0 1 2
0 Waardering Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A Meer dan 2,0 Uitstekend
2 B Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende
3 C Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende
4 D Tussen 0,8 en 1,0 Matig
5 E Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende
6 F Minder dan 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Klasse Risicopercentage
1 hoog 75
2 midden 50
3 laag 25
4 zeer gering 10


0 1 2 3 4
0 Risico Omschrijving Beheersmaatregel Risicoscore Financieel effect (kans x maximaal gevolg
1 Economische Ontwikkelingen/ onzekerheid financiële positie gemeenten. Het risico bestaat dat bij economische achteruitgang de inkomsten afnemen terwijl andere uitgaven toenemen. Enkele specifieke risico's (grondexploitatie en Actuele informatiever- strekking via P&C-cyclus (Planning & Control), tijdig opstarten project bezuinigingen, actuele ontwikkelingen midden 250


0 1 2 3 4
0 bijstandsuitgaven zijn afzonderlijk benoemd. nauwlettend volgen.
1 GR Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer) Senzer wendt haar eigen reserves aan voor het afdekken van tekorten met ingang van 2019. De weerstandscapaciteit van Senzer wordt daarmee in 2021 nihil. Dit betekent dat alle risico's worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Someren in de totale risico's bedraagt 4,39% (gelijk aan het percentage van de bijdrage algemene middelen aan Senzer). De risico’s zijn gespecificeerd en toegelicht in de begroting 2020 van Senzer. In tussentijdse rapportages inzicht geven in stand van zaken/ontwikkelingen. hoog 440
2 Arbitrage Attero – gewesten NoordBrabant De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid B.V. aanbiedingscontracten afgesloten voor wat betreft het brandbaar huishoudelijk restafval die eindigden op 1 februari 2017. De gewesten dienden aan de verwerker een minimale hoeveelheid restafval van 510 kTon aan te leveren. Momenteel loopt een door Attero aangespannen arbitrage tegen de gewesten, omdat zij in 2015 tot einde contract te weinig afval hebben aangeleverd en de gewesten de facturen voor de naheffing niet hebben betaald Mocht uit de arbitrage blijken dat de gewesten ongelijk hebben, dan is het mogelijk dat de gemeenten een naheffing moeten betalen. Het risico is sterk afhankelijk van de uitkomst van de arbitragezaak en verschilt zeer van gemeente tot gemeente. Arbitragezaak midden 80


0 1 2 3 4
0 Kosten externe inhuur (o.a. door ziekteverzuim) Het risico dat door extra werkzaamheden of vervanging wegens langdurige ziekte de kosten van externe inhuur niet opgevangen kunnen worden binnen de lopende begroting. Bewaking via P&C cyclus. Onderuitputting personele kosten versus inhuur. midden 100
1 Projecten Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling. Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / Grekening, Wet inlenersaansprakelijkheid. Formaliseren en bewaken interne procedures. midden 500
2 Juridisering samenleving/niet tijdig verstrekken van informatie. Burger is mondiger, claimcultuur. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid. Formaliseren en bewaken interne procedures. midden 500
3 Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Bijv. internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, verstrekken info aan landelijke voorziening, bv BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Formaliseren en bewaken interne procedures. Up-to-date houden integraal beveiligingsplan en optimaliseren uitwijkmogelijkheden. Optimaliseren technische mogelijkheden. midden 500
4 Beheer openbare ruimte Door bezuinigingen op de beheerbudgetten openbare ruimte (wegen, groen, Openbare Veiligheid, riolering, straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen) kan kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen, waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote Adequate afhandeling klachten en up-to-date houden onderhoudsplannen. midden 500


0 1 2 3 4
0 wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Ook stijgt de kans op schadeclaims van burgers.
1 Leningen u/g en garantieverstrekking en De gemeente staat garant voor circa 40 mln aan leningen. Bij een eventueel faillissement van één van de partijen bestaat het risico dat de instelling het opgenomen geld niet kan terugbetalen of dat de gemeente als garantsteller het restantbedrag van de lening inclusief rente en kosten moet betalen. Veruit het grootste deel van de leningen (90%) heeft betrekking op de achtervangpositie WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) die wij als gemeente innemen. Een achtervang is een andere rol dan een directe garantstelling met een substantieel lager risicoprofiel. Voor de berekening van het risicoprofiel wordt om deze reden uitgegaan van 25% van het totale bedrag. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: - primair: de geldmiddelen van de corporatie (inclusief eventuele saneringssteun van het CFV, (Centraal Fonds Volkshuisvesting); - secundair: het garantievermogen van het WSW (= borgstellingreserve WSW en de obligo’s van de andere corporaties); - en tot slot tertiair de achtervangpositie van Rijk en de gemeenten. Interne procedures m.b.t. verstrekken van geldleningen, jaarlijkse controle op saldo geldleningen en garantieverstrekkingen met de diverse partijen, Waarborgfonds Sociale Woningbouw (2e achtervang). Zeer gering 1.000
2 Calamiteiten Calamiteiten, rampen met een grote impact en schade op de Somerense bevolking. Het actueel houden van het beschikbare rampenplan. Regelmatig overleg met keten- laag 250


0 1 2 3 4
0 partners (politie, brandweer, deelname aan vaccinatieprogramma's.
1 Transities sociaal domein Als gevolg van de overdracht van taken binnen het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toereikendheid van de van rijkswege toegekende budgetten en tevens voor de financiële risico's. In het huidige financiële beleid worden risico's afgedekt door algemene reserves. In tussentijdse rapportages inzicht geven in stand van zaken/ontwikkelingen. midden 750
2 Verstrekking lening BNG Bank Aan de BNG is een lening verstrekt waardoor jaarlijks een bedrag van € 0,5 mln. aan rente-inkomsten wordt gegenereerd. Bij voortijdige aflossing door de BNG zal compensatie moeten worden gevonden voor de wegvallende rente-inkomsten. Ontwikkelingen bij de BNG Bank nauwlettend volgen. hoog 360
3 Totaal 5.230


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0
1
2


0 1 2
0
1
2


0 1 2
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6