Naam Son en Breugel
Code 848
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 16753

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Exploitatie grond 90.0 444444.444444444 400000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 90.0 375000.0 337500.0
Overig Bestuurlijke toekomst 50.0 657000.0 328500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 70.0 175000.0 122500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Attero - compensatieovereenkomst 30.0 375000.0 112500.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing 10.0 1000000.0 100000.0
Sociaal domein Huishoudelijke hulp 50.0 175000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Wolfswinkel 50.0 175000.0 87500.0
Informatieveiligheid Wet bescherming persoonsgegevens 10.0 820000.0 82000.0
BUIG Inkomensvoorziening (participatiewet) 30.0 225000.0 67500.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking 70.0 96095.7142857143 67267.0
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding 70.0 75000.0 52500.0
Belasting Fiscaliteit 30.0 175000.0 52500.0
Belasting VPB 50.0 105000.0 52500.0
Overig Verkiezingen 50.0 75000.0 37500.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Economische Ontwikkelingen/ onzekerheid financiële positie gemeenten. 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Open einde financiering WWB (Wet Werk en Bijstand) 75.0 225000.0 168750.0
Personeel Kosten externe inhuur (o.a. door ziekteverzuim) 50.0 100000.0 50000.0
Projecten Projecten 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisering samenleving/niet tijdig verstrekken van informatie. 50.0 500000.0 250000.0
Informatieveiligheid Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Beheer openbare ruimte 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Leningen u/g en garantieverstrekkingen 10.0 1000000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 25.0 250000.0 62500.0
Sociaal domein Transities sociaal domein 50.0 750000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekking lening BNG Bank 25.0 125000.0 31250.0

Risico Kans in % Kans in € Risicowaarde
1. Jeugdzorg 90% 375.000 337.500
2. Bestuurlijke toekomst 50% 657.000 328.500
3. Algemene uitkering gemeentefonds 70% 175.000 122.500
4. Inkomensvoorziening (participatiewet) 70% 175.000 122.500
5. Crisisbeheersing 10% 1.000.000 100.000
6. Huishoudelijke hulp 50% 175.000 87.500
7. Wolfswinkel 50% 175.000 87.500
8. AVG 50% 175.000 87.500
9. Intergemeentelijke samenwerking Concrete berekening 67.267
10. Stelpost ruimte onder BCF plafond Concrete berekening 55.000
11. Vestzaktheater 70% 75.000 52.500
12. VPB 30% 175.000 52.500
13. Fiscaliteit 30% 175.000 52.500
14. Inkoop en aanbesteding 70% 75.000 52.500
15. Verkiezingen 50% 75.000 37.500
Subtotaal top 15 1.643.267
Overige risico's 450.900
Totaal 2.094.167
Risico's onvoorzien 250.000
Risico's t.b.v. zekerheidspercentage 90% 2.109.750


Incidentele weerstandscapaciteit Peildatum 1-1-2018
Primair Algemene risicoreserve 2.681.000 1
Vrij aanwendbaar deel reserve vrije bestedingsruimte 3.616.000 2
Secundair Algemene reserve 1.622.000 1
Stille reserves p.m.
Totaal incidentele weerstandscapaciteit 7.919.047
Structurele weerstandscapaciteit
Primair Post onvoorzien 80.000
Totaal structurele weerstandscapaciteit 80.000
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.999.047


Omschrijving Realisatie Begroting
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Netto schuldquote 20% 17% 17% 31% 28% 50% 34% 37%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 16% 14% 15% 28% 26% 49% 34% 36%
Solvabiliteitsratio 66% 70% 67% 61% 60% 54% 59% 57%
Grondexploitatie 46% 45% 38% 22% 18% 10% -15% -13%
Structurele exploitatieruimte 4% 6% -2% 1% 1% 1% 1% 2%
Belastingcapaciteit 82% 81% 82% 84% 87% 87% 87% 87%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugdzorg 90.0 375000.0 337500.0
Grondexploitatie Bouwkundige problemen sporthal De Landing 90.0 175000.0 157500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 70.0 175000.0 122500.0
ICT algemeen Cybercriminaliteit 30.0 375000.0 112500.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing 10.0 1000000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Wolfswinkel 50.0 175000.0 87500.0
Sociaal domein Huishoudelijke hulp 50.0 175000.0 87500.0
Belasting BTW sportvrijstelling None None None
Belasting Vennootschapsbelasting (vpb) 30.0 175000.0 52500.0
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding 70.0 75000.0 52500.0
Belasting Fiscaliteit 30.0 175000.0 52500.0
GR / Verbonden partijen GGD Brabant Zuidoost None None None
Informatieveiligheid Algemene verordening gegevensbescherming 10.0 375000.0 37500.0
Overig Verkiezingen 10.0 375000.0 37500.0
Overig Overige risico's None None 288318.0
Informatieveiligheid Beveiligingsincident 70.0 75000.0 52500.0

0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


0 1 2
0
1
2
3
4 99


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10